Google search

 Магістри в процесі підготовки проходять практики на базі аптек

  Навчальна практика з фармакогнозії

  Виробнича практика з фармацевтичної хімії

  Виробнича практика з організації та економіки фармації

  Виробнича практика з фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Навчальні програми і силабури розміщені на сайті університету

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня у НУ03 України імені П. Л. Шупика