Google search

Закон України «Про вищу освіту» визначає , що аспірантура -третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (доктор філософії) відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Навчання в аспірантурі НУОЗУ імені П. Л. Шупика здійснюється за
такими формами:

  • очна (денна, вечірня) – за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб;
  • заочна (дистанційна) - за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

Навчання в аспірантурі здійснюється за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізація 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Навчання в докторантурі  здійснюється за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізація 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Нормативні документи НУОЗУ імені П. Л. Шупика, що забезпечують навчання в аспірантурі

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ