Google search

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (НУОЗ України імені П. Л. Шупика) понад 100 років тому розпочав свою діяльність як Клінічний інститут для удосконалення лікарів. У 1953 р. якісний і кількісний склад кафедр поповнився за рахунок приєднання Київського інституту удосконалення провізорів, який існував з 1939 року, у складі кафедр: фармацевтичної хімії (член-кор.НАН України професор Я. А. Фіалков), фармакогнозії і фармакології (доц. М. З. Міндлін), технології лікарських форм (професор Г. А. Вайсман). Відповідно до наказу МОЗ України від 10.02.2021 року № 225 Національну академію післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (НМАПО імені П. Л.Шупика) перейменовано на НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Колектив кафедри 2014 р. 

До 01.12.2022 року в НУОЗ України імені П.Л.Шупика функціонували фармацевтичні кафедри: контролю якості і стандартизації лікарських засобів ( професор С. Г.Убогов); фармацевтичної технології і біофармації (професор Л. Л. Давтян); організації і економіки фармації (доцент В. С. Гульпа); промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології (професор В. А. Загорій). Кафедру організації і економіки фармацевтичної справи перейменовано на кафедру організації і економіки фармації (наказ № 1105 від 1977 року), кафедру фармацевтичної хімії та фармакогнозії перейменовано на кафедру контролю якості і стандартизації лікарських засобів (наказ № 1532 від 28.05.2008 року).

Кафедра фармації утворена 1 грудня 2022 року шляхом злиття  кафедри організації і економіки фармації і кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів.

   На кафедрі станом на 01.01.2023 р. розроблені освітні документи:

  • Концепція та освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації «Магістр фармації»
  • Концепція та освітні програми у сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації (спеціалізації) зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», галузі знань 22 Охорона здоров'я (далі – Концепція), яка  визначає мету, цілі та завдання щодо забезпечення проходження спеціалізації особами, які мають ступінь магістра/спеціаліста галузі знань 22 Охорона здоров'я за спеціальністю 226 «Фармація,промислова фармація» та професійну кваліфікацію фармацевт/провізор-спеціаліст галузі знань 22 Охорона здоров'я за спеціальністю 226 «Фармація,промислова фармація».

Підготовка фармацевтів/провізорів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» проводиться за освітніми програмами зі спеціалізації  «Аналітично-контрольна фармація»,   «Організація і управління фармацією, що визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 78 «Охорона здоров'я» та розроблені робочими групами кафедри фармації НУОЗ України імені П. Л. Шупика  і затверджені Вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика 21 грудня 2022 року № 10 (відповідно до переліку спеціальностей затверджених наказом МОЗ України від 25.11.2022 № 2136 «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями» зареєстрованого в Мін’юсті 08.12.2022 за № 1555/3889.

Кафедра  бере участь у безперервному професійному розвитку лікарів і фармацевтів/провізорів в освітньому процесі:

  • формальної освіти -  за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання на другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти)   у галузі знань «Охорона здоров’я» та здобуття кваліфікації, що визнаються державою:
  • в інтернатурі: «Загальна фармація», «Фармація»;
  • на навчальних циклах: «Організація і управління фармацією», «Аналітично-контрольна фармація»;
  • в аспірантурі: 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія;
  • в докторантурі: 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація;
  • неформальної освіти - діяльність з підвищення власних знань та умінь лікарів і фармацевтів/провізорів, яка провадиться за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професій та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій (навчання на циклах тематичного удосконалення, медичне/фармацевтичне стажування за межами закладу, де працю є фахівець, участь у наукових, науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних ресурсів, участь у фахових (тематичних) школах, семінарах, майстер-класах тощо). 

Наукові школи:

Засновник наукової школи з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник фармації України, академік Міжнародної академії інформатизації Пономаренко М.С. (затверджено  вченою радою НМАПО імені П.Л.Шупика (наказ від 01.07.2014 р. № 2632).

Засновник наукової школи з фармації доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Трохимчука В. В., Дата затвердження вченою радою НУОЗУ ім. П.Л. Шупика від 16 червня 2021 року (протокол №6). Рішення Вченої ради  введене в дію наказом ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 18 червня 2021 р № 2948.

Кафедри фармацевтичного профілю на базі власних приміщень проводять освітню діяльність у сфері вищої освіти (магістратура, аспірантура), післядипломної освіти (інтернатура, спеціалізація, стажування) та безперервного професійного розвитку фармацевтів (тематичне удосконалення) (https://nuozu.edu.ua/d/dostup/osnovni-dokumenty/2198-pravoustanovchi-dokumenti#licenziia ).

Власні приміщення, які використовує кафедра для освітнього процесу: 

з/п

Призначення приміщення

Секція ОЕФ

Секція КЯіСЛЗ

Кількі сть

Площа приміщення

(кв.м)

 

Кількі сть

Площа приміщення

(кв.м)

 

1

Лекційна аудиторія

1

38

1

45

 

2

Навчальна кімната

2

66

1

20

 

 

Наукові лабораторії

 

 

3

138,0

 

3

Методичний кабінет

 

 

1

45

 

4

Кабінет завідувача

1

15

1

15

 

5

Кабінет професора

1

15

1

12

 

6

Кабінет доцента

2

30

1

45

 

7

Кабінет асистента (викладача)

1

15

 

 

 

8

Лаборантська (за наявності)

1

15

2

50

 

 У 2019 році була започаткована освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації «Магістр фармації». В розробці освітньо-професійної програми брала участь проєктна група, створена наказом НУОЗ України імені П.Л. Шупика від 28 грудня 2019 р. № 6688, до складу якої увійшли досвідчені науково-педагогічні працівники за фахом. ОПП була схвалена вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол від 15.01.2020 р. № 1). Дія ОПП поширюється на зміст і організацію підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, які поступили на навчання в 2020 році та наступні роки.
На підставі звернень гаранта, пропозицій студентської ради і ради роботодавців (протокол від 30.11.2021 р. № 1), спрямованих на підвищення якості надання освітніх послуг та удосконалення провадження освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра, а також з урахуванням змін у законодавстві та досвіду проходження акредитаційної експертизи освітніх програм НУОЗ України імені П. Л. Шупика за іншими спеціальностями, що здійснювалась Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти, до ОПП було внесено зміни, погоджені з відділом аспірантури, докторантури, магістратури та методичної роботи з вищої освіти та схвалені вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика (протокол від 08.12.2021 р. №10). Концепція та освітньо-професійна програма «Фармація, промислова фармація» були затверджені Вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика 15.01.2020 р., протокол № 1 (https://nuozu.edu.ua/zagruzka2/21_05_20-8.pdf),
ліцензія була отримана 12.12.2019 р. (наказ МОН України No1010-л від 12.12.2019 р.), ліцензія на провадження освітньої діяльності переоформлена відповідно до вимог закону "Про вишу освіту" 30.03.2021 р. (наказ МОН
України № 37-л від 30.03.2021 р.), інформація про неї була внесена до Правил прийому Університету. У 2020 р. на дану освітню програму був оголошений набір. На даний момент за ОПП навчаються 32 здобувачі вищої освіти за заочною формою навчання. У 2021 р. програма та концепція оновлювались і затверджувались Вченою радою Університету (протоколи №6 від 16.06.2021 р. і № 10 від 08.12.2021 р.) https://nuozu.edu.ua/zagruzka2/04_02_22-2.pdf, https://nuozu.edu.ua/zagruzka2/04_02_22-1.pdf) з урахуванням анкетування і висунених пропозицій та зауважень щодо рівня отриманих знань, умінь та навичок за час навчання, складання ЄДКІ «Крок 1 Фармація» та підготовки до ЄДКІ «Крок 2 Фармація», прозорості та об’єктивності оцінювання знань на заняттях та іспитах, використання сучасних методів навчання, організації практичних занять в умовах пандемії COVID-19. Більшість респондентів
високо оцінили рівень отриманих знань та умінь за час навчання, що є відображенням правильного шляху розробки та реалізації ОПП.