Google search

Місія кафедри - якісна система підготовки здобувачів другого (магістерського) і третього рівнів вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та  безперервного післядипломного фармацевтичного навчання і професійного розвитку лікарів і фармацевтів, також підтримка позитивного іміджу кафедри в усіх сферах діяльності: науковій, освітній, виховній, громадській та інших.

Бачення:   виконання державного замовлення по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації лікарів і фармацевтів; впровадження нових організаційних форм підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, удосконалення технологій дистанційного навчання лікарів, фармацевтів; забезпечення умов для ефективної підготовки та проведення ліцензійних іспитів "Крок-2.Фармація" і "Крок-3. Фармація" для випускників магістратури і інтернатури; виконання НДР пошукової тематики, впровадження результатів наукових досліджень; виконання довгострокової програми матеріального забезпечення освітнього і наукового процесів; сприяння матеріальному стимулюванню педагогічної, наукової та інноваційної діяльності науково-педагогічного складу кафедри.

Стратегічна мета розвитку кафедри: підтримка і зміцнення провідних позицій в НУОЗУ ім..П.Л.Шупика та країні як центру післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів і фармацевтів в інтересах потреб охорони здоров’я країни у якісній   фармацевтичній допомозі населенню; пошук і залучення талановитої молоді до участі в розвитку наукових шкіл, розробки та впровадження сучасних технологій у професійній та повсякденній діяльності.

  Основні пріоритети розвитку кафедри:

  1. Підтримка ефективного функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до вимог: стандарту ISO 9001:2015, Політики в сфері якості НУОЗУ імені П. Л. Шупика,
  2. Постійне поліпшення якості освітньої, методичної та наукової діяльності на основі процесного і ризик-орієнтованого підходів: удосконалення системи підготовки здобувачів другого (магістерського) і третього рівнів вищої освіти; розробка нових оригінальних програм циклів ТУ різної тривалості за очною й очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання з сучасних аспектів фармації; вивчення можливостей для запровадження вузькотематичних одно- і дводенних програм інтенсивної підготовки фармацевтів/провізорів з найбільш актуальних питань, що передбачають застосування сучасних форм навчання (семінари-тренінги, вебінари, майстер-класи); забезпечення виконання норм педагогічного навантаження НПП кафедри та плану комплектування циклів за бюджетом і спецфондом; продовження розширення мережі навчальних баз та баз стажування фармацевтів/провізорів-інтернів.
  3. Оновлення та поповнення електронного банку фармакопей, стандартів, настанов, монографій, навчальної літератури, методичних матеріалів циклів, в т.ч. лекцій у мультмимедіа форматі; широке впровадження інформаційних технологій навчання в процес проведення занять на навчальних базах та базах стажування.
  4. Впровадження наукових розробок та програм комп’ютерного моделювання у навчальний процес; підготовка та видання навчально-методичних посібників; забезпечення належної організації процесу підготовки провізорів-інтернів до складання ліцензійного іспиту «Крок-3»; розвиток діяльності кафедри щодо підвищення кваліфікації; ідентифікація основних ризиків для якості освітньої, методичної та наукової діяльності кафедри, розробка заходів щодо їх запобігання та усунення.
  5. Активна участь НПП у роботі науково-практичних конференцій; публікування результатів наукових досліджень у провідних фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, зокрема тих, що індексовані в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science; підтримка бази наукових публікацій та постійне оновлення профілю в базі даних Google Scholar та ResearchGate; активізація роботи щодо залучення грантів на проведення наукових досліджень; налагодження наукової співпраці з зарубіжними закладами, установами та організаціями; пошук та реалізація можливостей зарубіжного стажування НПП
  6. Популяризація діяльності кафедри: постійне оновлення та актуалізація інформації на сторінці кафедри, оперативне розміщення подій кафедри в розділі «Новини» сайту академії; публікування статей у спеціалізованих та науково-популярних виданнях; участь співробітників кафедри в тематичних програмах на радіо- і телебаченні; відкриття сторінки кафедри у соціальній мережі «Facebook»; проведення днів відкритих дверей на кафедрі, налагодження відносин з викладачами, студентами старших курсів і випускниками ЗВО та працівниками практичної фармації.