Google search

Ініціативно-пошукова НДР «Оптимізація комплексної оцінки стану плода» виконана відповідно плану (листопад 2021р) Керівник: зав кафедрою акушерства, гінекології та медицини плода, доктор мед. наук, професор Світлана ЖУК

Кількість публікацій наукової школи та / або її представниками за 2021 рік: 12
Кількість публікацій наукової школи та / або її представниками в Scopus за 2021 рік: 4

Перелік публікацій наукової школи та / або її представниками в Scopus за 2021 рік (у форматі: ПІБ авторів, назва статті, назва журналу, номер, рік, сторінки DOI) :

 1. Жук С.І., Кондратюк В.К., Кондратюк К.О. Преконцепційна профілактика порушень лактації у жінок з фіброзно-кістозною хворобою молочних них залоз— 97-99ст. //Репродуктивна ендокринологія №2(58) 2021р.
 2. Shchurevska. Assessment of correlation between miRNAs-21-3р and -210-3р expression in maternal and umbilical cord plasma to the fetal weight at birth / O. Shchurevska, S. Zhuk. // Wiadomości Lekarskie. – 2021. – Vol. LXXІV.-№2. – c.236-240
 3. Oshovskyy V, Mylytsia K. Case Report: Extremely early intrauterine growth restriction with dramatic sFlt-1/PlGF ratio. //Gazz Med Ital – Arch Sci Med. 2021; 180(2) 96-98.
 4. Д.С. Королова, Ю.М. Стогний, В.И. Грищук, С.И. Жук, И.В. Ус и др. Тромбоэластографическое исследование фибринового сгусткаи молекулярной основы максимальной прочности сгустка //Укр. Биохим журнал – 2021 – Том 93, выпуск 2, март-апрель – стр.62-70

Кількість публікацій наукової школи та / або її представниками у наукових фахових журналах МОН України (категорії Б (будь-які наукометричні бази), В (наукові журнали, що не пройшли атестацію за наказом № 32 від 15.011.2018 року) у 2020 році -8. 

Перелік публікацій наукової школи та / або її представниками у наукових фахових журналах МОН України (категорії Б, В) у 2021 році (у форматі: ПІБ авторів, назва статті, назва журналу, номер, рік, сторінки DOI (за наявності)) :

 1. Жук С.І., Канес Г.С., Кузьмін Л.В., Денисенко Л.І. Досвід лікування раннього та натального паразитарного сепсису в умовах пологового будинку—90-93ст. //Хірургія дитячого віку №1(70) 2021
 2. С.І. Жук, Т.В. Лобастова, О.А. Таран Особливості менеджменту анемії у вагітних Репродуктивне здоров’я жінки. – 2021. - №4(49) - с.19-21
 3. Ошовський ВІ. Результати ретроспективного когортного дослідження перебігу вагітностей, пологів та післяпологового періоду у пацієнток з групи високого перинатального ризику для виявлення факторів несприятливих наслідків та побудови прогностичної моделі плодових втрат. //Репродуктивне здоров’я жінки. 2021;2:34–40.
 4. Ошовський ВІ. Результати проспективного когортного дослідження ефективності алгоритму супроводу вагітностей у пацієнток з групи високого перинатального ризику щодо зменшення перинатальних втрат та покращення неонатального результату. Сімейна медицина. 2021;2:46–50.
 5. Oshovskyy V, Arbuzova S, Nikolenko M, Poliakova Y. Pregnancy outcomes in women with extremely high sFlt-1/PIGF ratio: case series. //J Womens Health Care Manage. 2021;2(2):117–9. DOI: 10.47275/2692-0948-117.
 6. Ошовський ВІ, Ніколенко МІ, Полякова ЄМ. Результати вагітностей у пацієнток з надзвичайно високим співвідношенням sFlt-1/PIGF: cерія клінічних випадків. //Репродуктивне здоров’я жінки. 2021;1:17–20.
 7. Голяновський О. В.Клінічний випадок розродження вагітної з Vasa previa на фоні Placenta previa/accreta / О. В. Голяновський, О. О. Дядик, В. І. Ошовський, Н. Є. Гейнц, В. В. Мехедко, О. Ю. Качур // Репродуктивне здоров’я жінки. - 2021. - № 4. - С. 23-29.
 8. Zhuk S. I., Us I.V., Korolova D.S. Evaluation of intravascular blood coagulation markers in complicated pregnancy (тези) // Матеріали XV зїзду акушерів-гінекологів україни та накуково-практичної конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія, репродуктологія: актуальні та дискусійні питання – 21-22 жовтня 3021 року – с. 8-9.

Кількість свідоцтв про авторське право, отримані науковою школою та / або її представниками  у 2021 році -1.

Кількість організованих наукових форумів (конгреси, конференції, школи, з'їзди) науковою школою та / або її представниками у 2021 році - 6