Search

анестезіології

 • Current perioperative management of kidney transplantation.

  On December 21, 2021, a local conference of the Association of Anaesthesiologists of Kyiv was held, which was devoted to topical issues of kidney transplantation. The conference was organized by the Association of Anaesthesiologists of Kyiv, the Department of Paediatric Anaesthesiology and Intensive Care of Shupyk National Healthcare University of Ukraine and the National Institute of Surgery and Transplantology named after O. O. Shalimov. .

 • Телеміст «Терапевтичні стратегії при COVID–19»

  «Чи може коронавірусна інфекція впливати і сприяти, як «троянський кінь», розвитку інших хвороб в найближчому майбутньому?» ‒ це питання сьогодні гостро стоїть перед клініцистами багатьох спеціальностей. І хоча COVID-19 в основному характеризується симптомами з боку дихальних шляхів, ускладнення з боку інших органів і систем, часто супроводжують інфекцію COVID-19, підвищуючи захворюваність і смертність таких пацієнтів.

 • Participation of the Department of Anesthesiology and Intensive Care in the Teleconference "Therapeutic Strategies for COVID–19"

  "Can coronavirus infection affect and contribute, like a Trojan horse, to the development of other diseases soon?"‒ this issue is now acute for clinicians of many specialties. And, although COVID-19 is mainly characterized by symptoms from the respiratory tract, complications from other organs and systems often accompany COVID-19 infection, increasing the morbidity and mortality of such patients.

 • Практичні заняття на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії за системою ОСКІ (OSCE)

  Реформування та розбудова охорони здоров’я неможливі без розвитку та модернізації медичної освіти, яка має відповідати європейським стандартам і бути конкурентоспроможною на світовому ринку надання медичних послуг.

 • PRACTICAL CLASSES AT THE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE ACCORDING TO THE OSCE SYSTEM

  The reformation and development of healthcare are impossible without the development and modernization of medical education, which must meet European standards and be competitive in the global market for providing medical services.

 • Конгрес Євроазійської асоціації екстреної медицини

  Щоб знизити поширення спалаху SARS-CoV-2, у науковому світі було введено значні обмеження щодо можливості проводити конференції в очному форматі. Так дослідження наших закордонних колег продемонстрували, що у 2020 році 44,4% запланованих конференцій було анульовано, а багато перенесено на інший термін. У 2021 році для продовження обміну знаннями були запропоновані різні форми он-лайн спілкування. При цьому 40% наукових форумів проводилися віртуально, 26,7% ‒ у гібридному форматі, і лише 16,7% ‒ очно.

 • Відбулося засідання експертної проблемної комісії з анестезіології та інтенсивної терапії

  11 листопада відбулося засідання експертної проблемної комісії з анестезіології та інтенсивної терапії де розглядались теми запланованих дисертаційних робот на здобуття вченого ступеня доктора філософії аспірантів кафедри анестезіології та інтенсивної терапії і кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії.

 • A meeting of the expert problem commission on anesthesiology and intensive care was held

  On November 11, a meeting of the expert problem commission on anesthesiology and intensive care was held. Given the epidemic situation, the event was held in  online format. The topics of the planned dissertations for the degree of Doctor of Philosophy of PhD students of the Department of Anesthesiology and Intensive Care and the Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care were considered there.

 • The Participation of the Department of Anesthesiology and Intensive Care in the Congress of Eurasian Society of Emergency Medicine

  Significant restrictions on the ability to hold face-to-face conferences have been imposed in the scientific world to reduce the spread of the SARS-CoV-2 outbreak. Thus, research by our foreign colleagues showed that in 2020 44.4% of planned conferences were canceled, and many were postponed to another date. In 2021, various forms of online communication were proposed to continue sharing knowledge. At the same time, 40% of scientific forums were held virtually, 26.7% ‒ in a hybrid format, and only 16.7% ‒ in person.

 • Підсумки «Молодіжної анестезіологічної конференції «Тріщинські читання» (МАК-VI)

  Організація Молодіжної конференції в освітньому просторі України стає не просто цікавою ініціативою, а й необхідним кроком у житті української медичної спільноти. Молодіжна конференція сприяє професійному розвитку лікарів-інтернів та лікарів-початківців, що особливо актуально в сучасних умовах пандемії COVID-19.

 • RESULTS OF THE "YOUNG ANESTHESIOLOGISTS CONFERENCE "TRISCHYNSKYI READINGS" (MAC-VI)

  Organizing a youth conference in the educational space of Ukraine is becoming not just an interesting initiative, but also a necessary step in the life of Ukrainian medical community. The youth conference promotes the professional development of interns and novice doctors, which is especially important in the current conditions of the COVID-19 pandemic.

 • Симуляційна олімпіада у рамках анестезіологічної конференції «Тріщинські читання» (МАК VІ)

  Симуляційне навчання – метод набуття практичних навичок, що передбачає використання імітації реальних клінічних ситуацій. До симуляції вдаються у багатьох контекстах, таких, як симуляція технологій для оптимізації ефективності, проектування засобів безпеки, випробування, тренінги, освіта чи відеоігри.

 • SIMULATION OLYMPIAD IN THE FRAMEWORK OF THE ANAESTHESIA CONFERENCE "TRISHCHYNSKIY READINGS" (MAK VI)

  Simulation training is a method of acquiring practical skills that involves the use of simulation of real clinical situations. Simulations are used in many contexts, such as simulating technologies to optimize performance, developing security tools, testing, training, education, or video games.

 • Розпочала роботe молодіжна анестезіологічна конференція «Тріщинські читання»

  20 жовтня розпочала роботу мультидисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Тріщинські читання» (МАК VI) (у гібридному режимі). Організатори форуму: Національний університет охорони здоров’я (НУОЗ) України імені П.Л. Шупика, клінічна лікарня «Феофанія», Асоціація анестезіологів, перфузіологів та лікарів інтенсивної терапії.

 • THE YOUNG ANESTHESIOLOGISTS CONFERENCE "TRISCHYNSKYI READINGS" HAS STARTED ITS WORK

  On October 20, a multidisciplinary scientific and practical conference with international participation started its work "TRISCHYNSKYI READINGS "(MAC VI) (in hybrid mode). Forum organizers are Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Feofania Clinical Hospital, Association of Anesthesiologists, perfusiologists, and intensive care practitioners.

 • 29 жовтня - Всесвітній день псоріазу

  Щорічно, 29 жовтня, весь світ відзначає Всесвітній день псоріазу. Українська національна асоціація псоріазу за підтримки кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунологіі НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Medical Knowledge Hub запрошують усіх бажаючих до участі в онлайн-конференції, присвяченій цій важливій події. На сьогодні цей День відзначають більш ніж в 50-ти країнах світу.

 • 35-ий щорічний конгрес Європейської асоціації кардіо-торакальних хірургів

  Щорічний конгрес Європейської асоціації кардіо-торакальних хірургів (EACTS) – це найбільша європейська подія для спеціалістів, котрі займаються хірургічним лікуванням патологій серця та органів грудної клітки.

 • THE 35TH ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF CARDIOTHORACIC SURGEONS

  The annual congress of the European Association of Сardiothoracic surgeons (EACTS) is the largest European event for specialists involved in the surgical treatment of pathologies of the heart and chest organs.

 • Запрошуємо до участі в Олімпіаді з інфузійної терапії

  Шановні колеги! Організаційний комітет «Молодіжної анестезіологічної конференції» МАК-6 запрошує студентів, лікарів-інтернів та лікарів зі стажем роботи до 5 років до участі в Олімпіаді з інфузійної терапії.

 • Деякі результати перевірки лікарень щодо надання медичної допомоги хворим на COVID-19

  Співробітники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії взяли активну участь у роботі комісій Міністерства охорони здоров’я України з перевірки закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) України щодо готовності до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 р. № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» (із змінами).