Google search

анестезіології

 • Кафедра поділилася досвідом лікування COVID-19

  27 квітня відбулася подія, яку довго очікували лікарі різних спеціальностей – всеукраїнський телеміст «COVID-19: клінічне обговорення основних синдромів захворювання». Під час цього заходу провідні фахівці поділилися найціннішим – напрацьованим за рік невпинної боротьби з коронавірусною хворобою досвідом, який стане тепер у пригоді кожному практикуючому лікарю незалежно від спеціальності і професійного досвіду.

 • The Department shared the experience of COVID-19 treatment

  On April 27, the long-awaited event for doctors of various specialties teleconference "COVID-19: clinical discussion of the main syndromes of the disease" took place. During this event leading experts shared the most valuable experience gained during the year of relentless fight against coronavirus disease, which will now be useful to every practitioner, regardless of specialty and professional experience.

 • Анестезіологія та терапія: знайомство з інноваціями

  21 квітня 2021 року розпочав роботу британо-український симпозіум (БУС-13) «Актуальні питання  та інноваційні технології в анестезіології та інтенсивній терапії».

 • Інтерактивне здобуття знань

  Укотре анестезіологічна спільнота отримує нові знання та обмінюється безцінним досвідом у рамках міжнародного наукового форуму «Британо-український симпозіум з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю», організованого кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 • Speakers — more than 40

  Once again, the anesthesiological community gains new knowledge and exchanges invaluable experience within the International Scientific Forum "British-Ukrainian Symposium on Anesthesiology, Intensive Care and Pain Medicine", organized by the Department of Anesthesiology and Intensive Care of Shupyk National Healthcare University of Ukraine.

 • Телемости єднають континенти

  15 квітня відбувся міжнародний науково-практичний форум –  Євроазійський телеміст «POST-COVID пацієнт у фокусі. «Далекобійники» — хто вони?», у роботі якого взяли участь лікарі та науковці з 8 країн Європи та Азії: України, Молдови, Грузії, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану та Киргизстану.

 • Teleconferences connect the continents

  The international scientific forum Eurasian Teleconference “POST-COVID patient in focus. "Long haulers – who are they?" took place on April 15.

 • Захист докторської з проблем анестезіології

  Другого квітня 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.613.02 відбувся захист на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія» доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров’я імені П. Л. Шупика Дмитра Дзюби на тему «Оптимізація анестезіологічного забезпечення під час стентування коронарних артерій».

 • «День Науки» на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

  Організація підготовки лікарів-інтернів вимагає особливої уваги не тільки в плані їх практичної підготовки, а й в плані формування наукового підходу до спеціальності та залучення зацікавлених інтернів до наукової роботи.

 • Science Day

  The organization of interns training requires special attention not only in terms of their practical training, but also in terms of forming a scientific approach to the specialty and solving interested interns to scientific work.

 • Всеукраїнський телеміст про COVID-19

  25 березня 2021 року співробітники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії взяли участь у всеукраїнському телемості «Post-COVID: відповідь на виклики сьогодення», у котрому взяло участь близько 10 тисяч лікарів з усіх куточків України.

 • Participation of the Department of Anesthesiology and Intensive Care

  On March 25, 2021, members of the Department of Anesthesiology and Intensive Care took part in the National Ukrainian teleconference "Post-COVID: Responding to the Challenges of Our Time", which was attended by about 10,000 doctors from all over Ukraine.

 • Атестація аспіранта кафедри хірургії та судинної хірургії

  Стабільно високими є показники з наукової та інноваційної діяльності кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Вони забезпечують високі рейтингові показники діяльності кафедри, досягаються спільною роботою колективу кафедри та клініки.

 • Attestation of graduate student of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  Stably high indicators of scientific and innovative activity of the Department of Surgery and Vascular Surgery (Head of the Department – Professor S. Savoliuk) of Shupyk National Healthcare University of Ukraine,

 • Підсумки онлайн-семінару «Огляд топових тематик Euroanesthesia-2020»

  Конгрес Європейського товариства анеcтезіології та інтенсивної терапії (ESAIC) більш відомий, як «Євроанестезія» – один з наймасштабніших щорічних форумів для анестезіологів, лікарів інтенсивної терапії, медицини болю та невідкладних станів. У 2020 році конгрес відбувався у дистанційному форматі, що дало змогу делегатам із понад 100 країн ознайомитися з останніми новинами та інноваціями у галузі анестезії, періопераційної медицини, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів та лікування болю

 • Results of the online seminar “The review of Euroanesthesia-2020 top subjects”

  The Congress of the European Society of Anesthesiology and Intensive Care (ESAIC), also known as “Euroanesthesia”, is one of the largest annual meetings for anesthesiologists, intensive care physicians, pain practitioners, and emergency medicine doctors. In 2020, Congress was held online. The delegates from more than 100 countries heard the latest news and found out innovations in the field of anesthesia, perioperative medicine, intensive care, emergency medicine, and pain management.

 • Нові грані діяльності

  21 квітня 2021 року розпочинає роботу британо-український симпозіум (БУС-13) «Актуальні питання  та інноваційні технології в анестезіології та інтенсивній терапії». Карантинні заходи, зумовлені поширенням COVID-19, є суттєвим викликом для усіх учасників останніх щорічних форумів.

 • New approaches in the scientific

  On April 21, 2021, the British-Ukrainian symposium (BUS 13) "Topical Issues and Innovative Technologies in Anesthesiology and Intensive Care" starts its work. Quarantine measures caused by the spread of COVID-19 are a significant challenge for all participants of the latest annual forums.

 • Розширення міжнародного співробітництва

  Незважаючи на карантинні обмеження, що викликані пандемією коронавирусной інфекції, кафедра анестезіології та інтенсівної терапії не припиняє свої наукові дослідження.  Цього року кафедра буде презентувати свої наукові дослідження у межах щорічного конгресу Австралійського та Новозеландського коледжу анестезіологів та конгресу факультету медицини болю (The ANZCA ASM from Melbourne), який відбудеться в режимі он-лайн 27 квітня - 4 травня 2021 року у Австралії.

 • Expansion of the framework of international cooperation of the Department of Anesthesiology and Intensive Care

  Despite the quarantine limitations caused by the pandemic of coronavirus infection, the Department of Anesthesiology and Intensive Care does not stop its research. This year, the Department will present its research at the annual congress of the Australian and New Zealand College of Anesthesiologists and the Congress of the Faculty of Pain Medicine (The ANZCA ASM from Melbourne), which will be held online from April 27 to May 4, 2021 in Australia.