Google search

Бєлова Олена ОлександрівнаКандидат медичних наук, асистент.

З відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія» у 2002 році. Проходила інтернатуру та магістратуру за спеціальністю «Неонатологія» у НУОЗ України імені П.Л. Шупика, захистила магістерську роботу на тему «Сучасні підходи до ранньої комплексної реабілітації та виходжування передчасно народжених дітей з гестаційним віком менше 32 тижнів та масою тіла менше 1500 грамів» та здобула кваліфікацію магістра з неонатології і звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Неонатологія».

Навчалась у клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрі неонатології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, в березні 2017 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук) на тему «Прогнозування та профілактика перинатальної патології, асоційованої з дуже малою масою тіла при народженні» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

З 2016 року – асистент кафедри неонатології НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Відповідальна за наукову та інноваційну діяльність кафедри, наукометричні бази даних на кафедрі. Автор більше 16 наукових публікацій, 9 статей у наукових фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (в тому числі Scopus), співавтор англомовної монографії, 2-х інформаційних листів і 2-х навчально-методичних посібників.

Бере участь у конференціях і фахових школах. Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2. Пройшла міжнародне стажування на базі Медичного університету Любліну «New and innovative teaching methods in medicine».