Google search

Наукова діяльність кафедри неонатології присвячена актуальним проблемам медичної допомоги новонародженим  та передчасно народженим дітям, стану здоров’я та розвитку новонароджених та передчасно народжених дітей. На кафедрі проводяться навчання в аспірантурі, виконуються наукові дослідження з неонатології асистентами, доцентами, професорами кафедри.

Завершена науково-дослідна робота кафедри: “Клінічна та медико-соціальна ефективність впровадження сучасних технологій інтенсивної терапії та виходжування передчасно народжених дітей та новонароджених з перинатальною патологією“ (номер реєстрації 0115U002171. Термiн виконання 2015-2019рр.). Актуальна наукова тема кафедри «Сучасні технології ентерального та парентерального харчування новонароджених: вплив на здоров’я та розвиток немовлят», термін виконання 2021-2025 роки.

Наукова Школа кафедри неонатології створена наказом НУОЗ України імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень вченої ради» (протокол № 9 від 12.11.2014)

Місія наукової школи: забезпечення здорового початку життя та розвитку новонародженої дитини шляхом впровадження сучасних перинатальних технологій під час вагітності, пологів та медичного догляду за новонародженою дитиною; формування та розвиток сучасних науково обґрунтованих технологій інтенсивної терапії новонароджених дітей, виходжування передчасно народжених дітей, впровадження нових форм післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку лікарів неонатологів та педіатрів, підготовка науково-педагогічних кадрів, сучасних наукових розробок, результатів найкращої медичної практики, науки та освіти.

Напрямки діяльності наукової школи:

1) забезпечувати здоровий початок життя та розвиток новонароджених дітей, вигодовування материнським молоком дітей раннього віку;

2) проводити дослідження здоров’я та розвитку найбільш вразливих груп новонароджених дітей, в тому числі з дуже малою вагою при народженні;

3) визначати та впроваджувати найбільш ефективні технологій інтенсивної терапії та виходжування передчасно народжених дітей та хворих немовлят, які потребують медичної допомоги та тривалого спостереження;

4) проводити наукові дослідження з питань діагностики, нейромоніторингу, лікування, ранньої реабілітації та профілактики захворювань у новонароджених дітей;

5) розробка нормативних документів та впровадження сучасних методів початкової, реанімаційної допомоги при народженні, сучасних технологій респіраторної підтримки хворих новонароджених дітей, в тому числі передчасно народжених, парентерального та ентерального харчування; інтегрування матерів та членів родини в процес лікування та виходжування дитини в умовах відділень для новонароджених та виходжування передчасно народжених дітей, з застосуванням методу «Мати-кенгуру»;

6) підготовка науково-педагогічних кадрів, здійснення освітніх проектів безперервного професійного розвитку, проведення наукових досліджень з питань здоров’я матері та дитини, впровадження їх результатів в освітній та лікувальний процес.

Засновник та керівник наукової школи: ШУНЬКО ЄЛИЗАВЕТА ЄВГЕНІЇВНА – завідувач кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки та техніки України. Підготувала 4-х докторів та 17 кандидатів медичних наук, 3-х магістрів та 27 клінічних ординаторів. Автор понад 360 наукових публікацій, у тому числі понад 100 - у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar – 15. Спеціальність 228 «Педіатрія».

Спільнота наукової школи

Доктори медичних наук: професор Шунько Є.Є., професор Яблонь О.С., професор Годованець Ю.Д., професор Ковальова О.М.

Кандидати медичних наук: доцент Лакша О.Т., доцент Костюк О.О., доцент Кончаковська Т.В., доцент Краснова Ю.Ю., асистент Бєлова О.О., Сіренко О.І., Костюкова Д.М., Сидоренко І.В., Омельченко Л.В., Чайковська О.Е., Тунда І.П., асистент Шлемкевич О.Л., Каніболоцька М.В., Сюрха Ю.П.

Аспіранти Осіпова А.В., Аубекерова Ю.Ю., Безпала Ю. О.

Всього професорами наукової школи підготовлено 37 кандидатів наук, 8 докторів медичних наук, 10 магістрів, понад 50 клінічних ординаторів та близько 110 лікарів-інтернів.

Наукова школа ґрунтується на понад 100 фундаментальних посібниках, підручниках, статтях, опублікованих за час її існування, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях.

Основні публікації, на основі яких була створена школа:

  1. Національний підручник «Неонатологія», за ред проф. Шунько Є.Є., І та ІІ том, К.-960с- 640с., ISBN 978-617-7143-21-4
  2. Шунько Є.Є., Пясецька Н.М., Кончаковська Т.В., Лакша О.Т., Краснова Ю.Ю., Костюк О.О., Суліма О.Г., Ященко Ю.Б., Бєлова О.О., Еталони практичних навичок з неонатології// навчально-методичний посібник – К., 2011 – 256 с.
  3. Шунько Є.Є., Пясецька Н.М., Кончаковська Т.В., Лакша О.Т., Краснова Ю.Ю., Костюк О.О., Бєлова О.О., Збірник тестових питань для складання атестаційного комп’ютерного іспиту за спеціальністю Неонатологія// навчально-методичний посібник – К.: 2011 – 190 с.
  4. Навчальний посібник «Початкова і реанімаційна допомога новонародженому» Шунько Є.Є, Добрянський Д.О., Краснова Ю.Ю. Гриф ЦМК.
  5. Добрянський Д.О., Кончаковська Т.В., Коржинський Ю.С., Краснов В.В., Матвієнко І.М., Чопко О.І., Шунько Є.Є. СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених/ Електронний навчальний посібник. – К., 2015.

Періодичні наукові видання за участю школи: представники школи входять до складу редакційних колегій журналів, які включено до Переліку наукових фахових видань МОН України, до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів. Керівник наукової школи член-кор. НАМН України проф. Шунько Є. Є. Є членом редакційної колегії журналів «Сучасна педіатрія. Україна», «Соціальна педіатрія та реабілітологія», «Здоров’я жінки», Збірника наукових праць співробітників НУОЗ України імені П. Л. Шупика, науковим консультантом журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», членом редакційної ради журналу «Жіночий лікар».

Трансфер знань: представники наукової школи з неонатології щорічно виступають з доповідями на багаточисельних вітчизняних та зарубіжних наукових форумах, є організаторами фахової школи PedSMART «Неонатологія» та щорічної мультидисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченій актуальним проблемам здоров’я новонароджених та немовлят.

Науково-педагогічними працівниками кафедри неонатології НУОЗ України імені П.Л.Шупика створено нову програму Спеціалізації за спеціальністю «Неонатологія» тривалістю 6 місяців, першу в Україні програму Резидентури з неонатології.

Освітній процес забезпечується шляхом навчання лікарів на циклах спеціалізації з неонатології та тематичного удосконалення.