Google search

 1. Hagberg H., Wennerholm U. В., Savman K. // Current Opinion in Infection Diseaie». – 2015. - Vol.  - № 3. - P. 301-306.
 2. Возіанова Ж.І., Печінка А.М. Менінгококова інфекція на сучасному етапі //Мистецтво лікування.-2014.- № 9.- С. 78-84.
 3. Бабак О.Я., Немцова В.Д, Шапошникова Ю.Н. Апоптоз и его роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. Современное состояние вопроса // Український терапевтичний журнал. − 201 − №2. − С. 38−53.
 4. Акушерські і перинатальні проблеми TORCH-інфекції: Практ. посіб. для лікарів акушерів-гінекологів і неонатологів, студ. мед. вузів та лікарів-інтернів / За ред. З.М. Дубоссарської, А.Я. Сенчука. Мед. ін-т Укр. асоц. нар. медицини. К.: Мета, 2003. – 133 с.
 5. Андрейчин М., Копча В. Біотероризм: Медична протидія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 300 с.
 6. Атлас інфекційних хвороб Андрейчин М.А., Копча В.С., Крамарєв С.О. та ін. / за ред. Андречина М.А. Тернопіль: ТДМУ, 2010. - 248 с.
 7. Барановский А.Ю., НазаренкоЛ. И., Райхельсон К. Л. Лечебное питание при инфекционных заболеваниях / Учебно-методическое пособие. С.-Петербург, Диалект, 201 – 112 с.
 8. Бережна Н.М., Чехун В.Ф Імунологія злоякісного росту. – К.: “Наукова думка” 2005. - 792 с.
 9. Венгеров, Ю.Я. Инфекционные болезни: Справ. практ. врача / Ю.Я. Венгеров, Т.Э. Мигманов, М.В. Нагибина: Под общ. ред. В.И. Бородулина; Рос. акад. естеств. наук. - М.: Энциклопедия, 201 – 495 с.
 10. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: В 3-х т.К.: Здоров'я, 2008. Т. 1; 2-е вид., перероб. і доп. – 884 с.
 11. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: В 3-х т. К.: Здоров'я, 2002. Т.2. – 696 с.
 12. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т.: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, аспірантів і практ. лікарів. К.: Здоров'я, 2003. Т.3. 2003. 846 с.
 13. Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону: Учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей: В 7 кн. / Под ред.: Э. Фаучи и др. М.: Практика, 2005. Кн. 3: Инфекционные болезни. 2005. XV, 904 1507.
 14. Гебеш В.В., Сухов Ю.А Современные методы диагностики TORCH – инфекции / Метод. рек. – К., 2005. – 20 с.
 15. Городецький М.М. Холера Ель-Тор: Виробниче видання. К.: Здоров’я, 2012. 128 с.
 16. Грип та його профілактика / Навч. посібник / За ред. Дзюбик І.В., Широбокова В.П. – К., 2005. – 194 с.
 17. Дранник Г.Н., Курченко А.И., Дранник А.Г. Иммунная система слизистых, физиологическая микрофлора и пробиотики. – К.: “Полиграф плюс”, 2009. 14
 18. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. – К.: «Полиграф плюс», 2010. 637 с.
 19. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. К.: “Здоров'я”, 2004. 635 с.
 20. Застосування препарату “Ентеросгель” у комплексному лікуванні хворих на інфекційні захворювання: Метод. рек. / Гебеш В.В., Сухов Ю.О., Дегтяренко О.М.; Нац. Мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформації і патент.-ліценз роботи. – К., 2016. – 27 с.
 21. Інфекційні хвороби: Підручник / Нікітін Є.В., Андрейчин М.А., Сервецький К.Л., Качор В.О., Головченко А.М., Усиченко Є.М.; За ред.: Є.В. Нікітіна, М.А. Андрейчина. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. 364 с.
 22. Инфекционные болезни: проблемы адаптации / Ю.В.Лобзин, Ю.П. Финогеев, В.М. Волжанин, А.В. Семена, С.М. Захаренко; Под общ. ред. Ю.В. Лобзина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2009. 391 с.
 23. Инфекционные болезни : национальное руководство / Под ред. Ющук Н.Ю., Венгеров Ю.Я. – 2014. 736 с.
 24. Исаков В.А., Архипова Е.М., Исаков Д.В. Герпесвирусные инфекции человека / Руководство для врачей. С.-Петербург: Спецлит, 201 – 301 с.
 25. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А.Андрейчин, А.О.Руденко, О.Л.Івахів, М.Д.Чемич. Тернопіль: Укрмедкнига, 2002 / Под ред. Ю.В.Лобзина, С.-Петербург, Фолиант, 2011. – 384 с.
 26. Клинико-лабораторная диагностика инфекционых болезней / Под ред. Лобзина Ю.В.С.-Петербург, Фолиант, 2011. - 384 с.
 27. Крамарєв С.О. Інфекційні хвороби у дітей. Клінічні лекції: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів. – К.: МОРІОН, 2003. 479 с
 28. Малый В.П. Сепсис в практике клинициста: монография. – Х.: Прапор 2008. – 581c
 29. «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів. Наказ № 481 МОЗ України від 03.02.2015 р.
 30. Токмалиев А.К., Кожевникова Г.М. Клиническая паразитология: протозоозы и гельминтозы. М.: ООО МИА, 2013. – 432 с.
 31. Трасмиссивные инфекции и инвазии: Междисциплинар. учеб. пособие для студентов мед. вузов / Под ред. Н.В. Чебышева и др. М.: МИА, 201 - 435 с.
 32. Тропические болезни: Учеб. пособие для студентов / С.В. Жаворонок, В.М. Мицура, Е.Л. Красавцев, И.А. Карпов; МЗ Респ. Беларусь, Гомел. гос. мед. ун-т, Белорус. гос. мед. ун-т. Гомель, 201 – 162 с.
 33. Федорченко С.В. Хроническая HCV-инфекция: монография. – К.: ВСИ «Медицина», 2010. – 272 с.
 34. Холин А.В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях центральной нервной системы. С.-Петербург: Гиппократ, 201 – 253 с.
 35. Салманов А.Г. та ін. Стерилізація виробів медичного призначення / А.Г.Салманов, Н.С. Морозова, В.Ф. Мариєвський. – Х.НТМТ. – 2013. – 496 с.
 36. Салманов А.Г., Салманов Э.А. Чистые помещения в лечебно-профилактических учреждениях. / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. Х.НТМТ. – 2013. – 432 с.
 37. Салманов А.Г. Стандарты инфекционного контроля / А.Г. Салманов. – Х.: НТМТ. – 2014. – 560 с.
 38. Салманов А.Г., Салманов, Е.А., Салманов Р.А. Визначення термінів у галузі охорони здоров’я / А.Г. Салманов, Е.А. Салманов, Р.А. Салманов. – Х. : НТМТ. – 2014. – 544 с
 39. Медична мікробіологія, вірусологія імунологія. Підручник для мед. ВУЗів III-IV рівнів акредитації /За ред. В.П.Широбокова.- Київ.- Нова книга. – 2010. – 944 с.
 40. Дзюблик І. В., Вороненко С. Г., Міроненко А. П., Виноград Н. О. Діагностика, лікування та профілактика грипу.-Київ: Мед книга.-2011.-190 с.
 41. Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Навчально-методичний посібник, для лікарів / за ред.. І.В. Дзюблик, Н.Г. Горовенко.- К.-2015.-219 с.
 42. Салманов А.Г., Салманов, Е.А., Основы инфекционного контроля Київ, 2015
 43. Дуда О.К. Герпетична та герпесвірусна інфекція. Навчальний посібник для лікарів.// Дуда О.К., Краснов М.І., Козько В.М. – Київ: НМАПО, 2015. – 96 с.
 44. Якобисяк М. Імунологія / Пер. з польської за ред. проф. В.В.Чоп’як. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2014. – 672с.:
 45. Ovsyannikova I.G., Reid K.C., Jacobson R.M., Oberg A.L., Klee G.G., Poland G.A. Cytokine production patterns and antibody response to measles vaccine // Vaccine. − 201 − № 21. − Р. 3946–3953.
 46. О.К. Дуда. Кашлюк і паракашлюк: мучасні підходи до діагностики та лікування (клінічна лекція) / О.К. Дуда, А.Р. Вега // Мистецтво лікування, № 3-4 (129-130), 2016 р., 42-49 стр.
 47. А.К. Дуда. Дисбиоз кишечника и его коррекция в практике врача-инфекциониста / А.К. Дуда, В.А. Бойко, Л.П. Коцюбайло, А.П. Голуб// Сімейна медицина № 3, 2017 (71), 32-36 стр.
 48. О.К. Дуда. Сучасні можливості запобігання антибіотикорезистентності: бактеріофаги як антимікробні агенти / О.К. Дуда, В.О. Бойко, Л.П. Коцюбайло, А.П. Голуб // Сімейна медицина № 4, 2017 (72), 16-21 стр.
 49. О.К. Дуда. Імунокорекція хворих на коронавірусну інфекцію та її ефективність / О.К. Дуда, В.О.Бойко, Л.П. Коцюбайло // Здоров'я суспільства, № 1-2, 2017 р., 75-79
 50. О.К. Дуда. Особливості клінічного перебігу оперізуючого герпесу у дорослих на фоні ВІЛ-інфекції / О.К. Дуда, В.О.Бойко, Л.П. Коцюбайло, К. О. Богданова // Здоров'я суспільства, № 1-2, 2017 р.,121-122 стр.
 51. Л.П. Коцюбайло Діагностична значимість клінічних симптомів у хворих на сальмонельоз / Л.П. Коцюбайло, О.К. Дуда, В.О.Бойко, А. Р. Вега, К. О. Богданова // Здоров'я суспільства, № 1-2, 2017 р., 123-124 стр.
 52. О.К. Дуда. Особливості клінічної картини грипу у дорослих в умовах сьогодення / О.К. Дуда, Л.П. Коцюбайло, М.В. Окружнов, В.О. Бойко, Ю.О. Сухов, А.П. Голуб, Н.В. Ралець, Д.М. Дудар, К.О. Богданова // Здоров'я суспільства, № 3-4, 2017, 104
 53. А.К. Дуда. Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления. // Мистецтво лікування, № 4-5 (140-141), 2017 р., 6-10 стр.
 54. А.К. Дуда. Антибиотикоассоциированная диарея: принципы диагностики и лечения. // Мистецтво лікування, № 4-5 (140-141), 2017 р., 17-21 стр.
 55. О.К. Дуда, О.Р. Вега. Лихоманка Ріфт-Валлі. // Мистецтво лікування, № 4-5 (140-141), 2017 р.,46-53 стр.
 56. А.П. Голуб. Випадок гострого апендициту у дорослого, хворого на кір / Проблеми військової охорони здоров'я: збірник наукових праць Української військово-медичної академії. – К.: "МП Леся", 2017. – Вип. 49. – Т. 1. – С: 61-64.
 57. О.К. Дуда. Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу у дорослих // О.К. Дуда, В.О.Бойко, Л.П. Коцюбайло, А. Р. Вега / Проблеми військової охорони здоров'я: збірник наукових праць Української військово-медичної академії. – К.: "МП Леся", 2017. – Вип. 49. – Т. 1. – С: 64-71.
 58. А. К. Дуда Новые возможности коррекции дисбиоза в практике семейного врача // А.К. Дуда, Е.И. Дубровський / Репродуктивна ендокринология. – 2017. - №3 (35). – С. 90-95.
 59. Кліщові інфекції: сучасні клініко-епідеміологічні, діагностичні та терапевтичні аспекти /О.К. Дуда, Г.В. Бацюра, В.О. Бойко, Л.Ф. Матюха,
  Л.П. Коцюбайло// Навчально-методичний посібник. – Київ, Вид-воТОВ «Майстер Книг». – 2019. – 117 с.
 60. О.К. Дуда, А.М. Печінка, Л.П. Коцюбайло, В.О. Бойко, А.П. Голуб Реформа медицини – проблемні питання інфекційної патології в післядипломній освіті// Мат. наук-прак. конф і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи» 3-4 жовтня 2019 року м. Кропивницький.
  А.М. Печінка, І.А. Мірошніченко Лікування хронічних гепатитів на етапі цирозу печінки// // Мат. наук-прак. конф і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи» 3-4 жовтня 2019 року м. Кропивницький.
 61. I.M. Syzova, T.I. Koval, L.P. Kotsiubailo, O.H. Marchenko TLR7 gene effect on hepatic fibrosis progression rate in HIV-infected patients with chronic hepatictis / Запорізький медичний журнал Том 21, №3(114), травень-червень 2019. – С. – 328-333.
 62. Голуб А.П., Дуда О.К., Мостепан Т.В., Аксютін Г.В., Сухов Ю.О.,
  Ралець Н.В. Характеристика та особливості перебігу ускладнень кору у дорослих хворих сезону 2018-2019 років/ Здоров'я суспільства – 2019. Т.8, №2. С. 45-48.
 63. Борсук О.В., Присташ С.О., Голуб А.П. Особливості перебігу ускладнень кору у військовослужбовців Миколаївського гарнізону під час спалаху 2018 р./ Зб. мат. між. наук-практ конф «Актуальні питання розвитку медичних наук у ХХІ ст..» 25-26 травня 2019 р.
 64. Golub A..P. Clinical Features of the Nervous System Lesion in Adults with Measles/ Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Yealth Research Symposium Kyiv, Ukraine 20-24 May 2019.
 65. L. Kotsiubailo, V. Boyko Detection and clinical features of Coronavirus infections in patients with acute respiratory viral diseases in Ukraine/ 14 International Conference on INFECTIOUS DISEASES, PREVENTION AND CONTROL// March 21-22 , 2019 Dubai, UAE.