Google search

Перелік рекомендованої літератури з гастроентерології

Перелік рекомендованої літератури з дієтології

Перелік рекомендованої літератури з гастроентерології

Основна література

 1. Анохіна Г.А., Бондаренко О.О., Дорофєєв А.Е., Матюха Л.Ф., Степанов Ю.М., Ткач С.М., Харченко Н.В., Яременко О.Б. Рекомендаці\ Української Гастроентерологічної Асоціації лікарям первинної та вторинної ланки охорони здоров’я з профілактики та лікування НПЗП-індукованих гастропатій. Затверджено на з’їзді гастроентерологів України 28 вересня 2017 року. Київ, 2017. 6 с.
 2. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. 2-е вид., переробл., доповн.  Кіровоград.: Поліум, 2016.  Т. 1. 488 с., іл.., табл..; 8.
 3. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. 2-е вид., переробл., доповн. Кіровоград.: Поліум, 2017. Т. 2. 432 с., іл., табл.; 4.
 4. Дієтологія : підручник / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, О.Я. Бабак та ін.; за ред. : Н.В. Харченко, Г.А. Анохіної. К.: МЕРИДІАН, 2012. 527 с.
 5. Інфекційні хвороби: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / О. А. Голубовська [та ін.] ; за ред. О. А. Голубовської. - 2-е вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина , 2018. - 686 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 677-681.
 6. Класифікації захворювань органів травлення: довідник / О.Я. Бабак, О.А. Голубовська, Н.Б. Губергріц та ін.; за ред. Н.В. Харченко. Кіровоград: Поліум, 2015. 55 с.
 7. Мачарадзе Д.Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 392 с. 
 8. Медицина невідкладних станів. Екстренна (швидка) медична допомога: підручник/ І.С. Зозуля, В.І. Боброва, Г.Г. Рощін… І. А. Косаківська, А. Л. Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І. С. Зозулі. – 3-є вид., переробл. і допов. К.: ВСВ «Медицина», 2017. 960 с.
 9. Н.В. Харченко, І.М. Скрипник, Ю.М. Степанов, А.Е. Дорофєєв, С.М. Ткач, О.О. Бондаренко, Г.А. Анохіна, О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, Л.Ф. Матюха, О.Б. Яременко, Т.М. Слободін. Рекомендації Української Гастроентерологічної Асоціації лікарям первинної ланки охорони здоров’я з ведення НПЗП-індукованих гастропатій, засновані на міжнародних «Керівних рекомендаціях з ведення пацієнтів з гастропатією, викликаною нестероїдними протизапальними препаратами (міжнародний консенсус «ICON-G»). Затверджено правлінням Української Гастроентерологічної Асоціації 03 жовтня 2019 р.Київ, 2019. 23 с.
 10. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 600 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії" Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Диспепсія». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Ведення диспепсії у дорослих». https://www.dec.gov.ua/mtd/dyspepsiya/
 11. Наказ МОЗ України від 03.09.2014 р. № 613 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих». Адаптована клінічна настанова «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки». https://www.dec.gov.ua/mtd/peptychna-vyrazka-shlunka-ta-dvanadczyatypaloyi-kyshky/
 12. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Алкогольний гепатит»; «Алкогольна хвороба печінки. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/alkogolnyj-gepatyt/
 13. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Аутоімунний гепатит»»; «Аутоімунний гепатит. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/autoimunnyj-gepatyt/
 14. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Неалкогольний стеатогепатит»; «Неалкогольна жирова хвороба печінки. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/nealkogolnyj-steatogepatyt/
 15. Наказ МОЗ України від 10.09.2014 р. № 638 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Хронічний панкреатит». Адаптована клінічна настанова «Хронічний панкреатит». https://www.dec.gov.ua/mtd/hronichnyj-pankreatyt/
 16. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 р. № 90 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при запальних захворюваннях кишечника». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт)». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Хвороба Крона». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Неспецифічний виразковий коліт» https://www.dec.gov.ua/mtd/zapalni-zahvoryuvannya-kyshechnyka/
 17. Наказ МОЗ України від 15 січня 2021 року№ №49 «Про затвердження стандартів медичної допомоги при вірусному гепатиті В у дорослих». Стандарти медичної допомоги «Вірусний гепатит В у дорослих». https://www.dec.gov.ua/mtd/virusnyj-gepatyt-v/
 18. Наказ МОЗ України від 15 січня 2021 року№ №51 «Про затвердження стандартів медичної допомоги при вірусному гепатиті C у дорослих. Стандарти медичної допомоги «Вірусний гепатит С у дорослих». https://www.dec.gov.ua/mtd/virusnyj-gepatyt-s/
 19. Наказ МОЗ України від 12.2009 N 1051 (із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ) «Про надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1051282-09#Text
 20. Наказ МОЗ України від 31.10.2013 № 943 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі". Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». https://www.dec.gov.ua/mtd/gastroezofagealna-reflyuksna-hvoroba/
 21. Онкологія: підручник / Ю.В. Думанський, А.I. Шевченко, I.Й. Галайчук та ін. ; за ред. Г.В. Бондаря, А.I. Шевченка, I.Й. Галайчука. 2-е вид., переробл. та допов. K. : ВСВ «Медицина», 2019. 520 с.
 22. Питання медико-соціальної експертизи: Постанова кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 (із змінами) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF
 23. Про лікарські засоби : Закон України від 04 квітня 1996 р. № 123/96-ВР (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86.
 24. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов пищеварения / под ред. проф. О.Я. Бабака, Н.В. Харченко. Киев: Здоров'я України, 2012. 320 с.
 25. Рекомендации EASL по лечению аутоиммунного гепатита / Европейская ассоциация по изучению печени (EASL). Journal of Hepatology 2015 vol. 63 | 971–1004 http://www.easl.eu/medias/cpg/pdf_files/AIH_RU.pdf
 26. С.М. Ткач, А.Е. Дорофєєв, Н.В. Харченко, Ю.М. Степанов, І.М. Скрипник, Л.Ф. Матюха, О.В. Швець. Клінічні рекомендації Української Гастроентерологічної Асоціації по веденню хворих на синдром подразненої кишки. Затверджено Українською Гастроентерологічною Асоціацією 03.10.2019 р. Українською Асоціацією Сімейної медицини 06.06.2019 р. Київ, 2019. 14 с.
 27. Функціональні розлади шлунково-кишко вого тракту (Римські критерії IV – вибрані питання) / Т.Д. Звягінцева, І.М. Скрипник, С.М. Ткач, Н.В. Харченко. К., 2017. 56 с.
 28. Хирургия/ под ред. М.П. Захараша. Вінниця: Нова книга, 2014. 688 с.
 29. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease / R. Tapia, I.D. Hill, C.P. Kelly et al. // Am. J. Gastroenterol. 2013. Vol. 108. P. 656–676.
 30. Andreas Sturm, Christian Maaser, Emma Calabrese, et al., ECCO-ESGAR Guideline for Diagnostic Assessment in IBD Part 2: IBD scores and general principles and technical aspects, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 13, Issue 3, March 2019, Pages 273–284, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjy114
 31. Christian Maaser, Andreas Sturm, Stephan R Vavricka, et al., ECCO-ESGAR Guideline for Diagnostic Assessment in IBD Part 1: Initial diagnosis, monitoring of known IBD, detection of complications, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 13, Issue 2, February 2019, Pages 144–164K, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjy113
 32. Drewes AsbjøM, Bellin MD, Besselink MG, Bouwense SA, Olesen SøS, van Santvoort H, Vase L, van Veldhuisen C, Windsor JA, Assessment of pain associated with chronic pancreatitis: An international consensus guideline, Pancreatology (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.pan.2021.07.004.
 33. EASL Clinical Practice Guideline: Occupational liver diseases. European Association for the Study of the Liver. J Hepatol (2019), https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.08.008
 34. EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. Journal of Hepatology 2016; 65:146–181
 35. EASL Clinical Practice Guidelines: Drug-induced liver injury. J Hepatol 2019; 70: 1222–1261. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.02.014
 36. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of alcohol-related liver disease. J Hepatol 2018;69: 154–181
 37. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of cholestatic liver diseases. Journal of Hepatology 51 (2009) 237–267. doi:10.1016/j.jhep.2009.04.009
 38. EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2016; 64: 1388–1402
 39. Magro, C. Langner, A. Driessen, A. Ensari, et al., on behalf of the European Society of Pathology (ESP) and the European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO), European consensus on the histopathology of inflammatory bowel disease, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 7, Issue 10, November 2013, Pages 827–851, https://doi.org/10.1016/j.crohns.2013.06.001
 40. Fernando Gomollón, Axel Dignass, Vito Annese, et al., on behalf of ECCO, 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical Management, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 11, Issue 1, January 2017, Pages 3–25, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjw168
 41. Gardner et al. ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis. Am J Gastroenterol 2020;115:322–339. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000535; published online February 5, 2020
 42. Gyawali CP, Kahrilas PJ, Savarino E, et al Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus Gut Published Online First: 03 February 2018. doi: 10.1136/gutjnl-2017-314722
 43. J Matthias Lo¨hr, Enrique Dominguez-Munoz, Jonas Rosendahl et al. HaPanEU/UEG Working Group «United European Gastroenterology evidencebased guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU)». United European Gastroenterol J. 2017 Mar; 5(2): 153–199. Published online 2017 Jan 16. doi: 1177/2050640616684695
 44. Joana Torres, Stefanos Bonovas, Glen Doherty et al., on behalf of the European Crohn’s and Colitis Organisation [ECCO], ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: Medical Treatment, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 14, Issue 1, January 2020, Pages 4–22, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjz180
 45. Katz et al. Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2013; 108:308–328; doi: 10.1038/ajg.2012.444; published online 19 February 2013
 46. Katz, Philip O. MD, MACG; Dunbar, Kerry B. MD, PhD2; Schnoll-Sussman, Felice H. MD, FACG; Greer, Katarina B. MD, MS, FACG; Yadlapati, Rena MD, MSHS; Spechler, Stuart Jon MD, FACG.ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease, The American Journal of Gastroenterology: November 22, 2021 - Volume - Issue - 10.14309/ajg.0000000000001538 doi: 10.14309/ajg.0000000000001538
 47. Lacy et al. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol 2021;116:17–44. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001036; published online December 14, 2020
 48. Mack, C.L., Adams, D., Assis, D.N., Kerkar, N., Manns, M.P., Mayo, M.J., Vierling, J.M., Alsawas, M., Murad, M.H. and Czaja, A.J. (2020), Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis in Adults and Children: 2019 Practice Guidance and Guidelines From the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 72: 671-722. https://doi.org/10.1002/hep.31065
 49. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA, et al. Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut 2017;66:6–30. doi:10.1136/gutjnl-2016-312288
 50. Marcus Harbord, Vito Annese, Stephan R. Vavricka, et al., for the European Crohn’s and Colitis Organisation [ECCO], The First European Evidence-based Consensus on Extra-intestinal Manifestations in Inflammatory Bowel Disease, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 10, Issue 3, March 2016, Pages 239–254, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjv213
 51. Miwa H., Kusano M., Arisawa T. et al. Evidence-based clinical practice guidelines for functional dyspepsia // J. Gastroenterol (2015) 50:125–139
 52. Moayyedi et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol 2017; 112:988–1013; doi: 10.1038/ajg.2017.154; published online 20 June 2017
 53. Pedro Pimentel-Nunes et al. Management of epithelial precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS II): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), European Helicobacterand Microbiota Study Group (EHMSG), European Society of Pathology (ESP), and Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED) guideline update 2019. Endoscopy 2019; 51: 365–388. DOI https://doi.org/10.1055/a-0859-1883
 54. Pimentel et al. ACG Clinical Guideline: Small Intestinal Bacterial Overgrowth. AmJ Gastroenterol 2020;115:165–178. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000501
 55. Sugano K, Tack J, Kuipers EJ, Graham DY, El-Omar EM, Miura S, Haruma K, Asaka M, Uemura N, Malfertheiner P; faculty members of Kyoto Global Consensus Conference. Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut. 2015 Sep;64(9):1353-67. doi: 10.1136/gutjnl-2015-309252. Epub 2015 Jul 17. PMID: 26187502; PMCID: PMC4552923
 56. The European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol (2018), https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024
 57. Wauters L, Dickman R, Drug V, et al. United European Gastroenterology (UEG) and European Society for Neurogastroenterology and Motility (ESNM) consensus on functional dyspepsia. United European Gastroenterol J. 2021 Apr;9(3):307-331. doi: 10.1002/ueg2.12061. PMID: 33939891; PMCID: PMC8259261
 58. World gastroenterology organisation global guidelines on celiac disease / Bai, С. Ciacci, G.R. Corazza et al. 2016. http: // www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/celiac-disease-english-2016.pdf
 59. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. Diet and the Gut. 2018. 37 p. http://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/diet-and-the-gut-english-2018.pdf
 60. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. Probiotics and prebiotics. 2017. 35 p. http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/probiotics-and-prebiotics/probiotics-and-prebiotics-english

 

Допоміжна література

 1. Барановский А.Ю. Болезни оперированного желудка (профилактика и лечение: совместная позиция терапевта и хирурга): руководство для врачей / А.Ю.Барановский, К.В.Логунов, О.Б.Протопопова. СПб: Издательский дом СПбМАПО, 2010. 382 с.
 2. Бондарь Г.В., Думанський Ю.В., Попович О.Ю. Онкологія: підручник для студентів вищих навчальних медичних закладів. К.: Медицина, 2013. 542 с.
 3. Бордин Д.С., Янова О.Б., Валитова Э.Р. Методика проведения и клиническое значение импеданс-рН-мониторинга: методические рекомендации. М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 2013. 27 c.
 4. Воспалительные заболевания кишечника. Клиническое руководство Под ред. Д.Дж. Штайн, Р. Шейкер; Пер. с англ.; Под ред. И.Л. Халифа М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 256 с.
 5. Гастроэнтерология: национальное руководство. Краткое издание / Под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.  464 с.
 6. Губергріц Н.Б., Харченко Н.В. Хронічні гепатити та цирози печінки: навч. посібник. 4–е вид., виправл. і доп. Кіровоград.: ПОЛІУМ, 2015. 288 с.
 7. Дегтярева И.И. Клиническая гастроэнтерология: рук-во для врачей. К., 2007. 435 с.
 8. Джоши Д., Кин Дж., Бринд Э. Наглядная гепатология. Учебное пособие / Пер. с англ. Ю.О. Шульпековой; Под ред. Ч.С. Павлова М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 168 с.
 9. Диетология/ Под ред. А.Ю.Барановского. 5-е изд. СПб: Питер, 2017. 1004 с.
 10. Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки: монографія / ред. кол.: З.М.Митник, Н.В.Харченко та ін. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 308с.+8 іл.
 11. Ендоскопія травного тракту. Мінімальна стандартна термінологія (МСТ) / Дзвонковський Т.М., Врублевська О.О., Лемко І.І., Бойко В.В./ Видання українською мовою під редакцією В.І.Нікішаєва. 34 c.
 12. Загальна хірургія /За редакцією Я.С. Березницького, М.П. Захараша, В.Г. Мішалова, В.О. Шідловського.- Вінниця, Нова книга.- 2018, 344 с.
 13. Зак М.Ю., Мосійчук Л.М. Хронічний гастрит і передрак шлунка. Практичне керівництво / Під ред. член-кор. НАМНУ, проф. Філіппова Ю.О. Дніпропетровськ, 2011. 69 с.: іл.
 14. Звягинцева Т.Д. Чернобай А.И. Хронические заболевания печени. Руководство для врачей. 2-е изд. Харьков, 2014. 236 с.
 15. Ивашкин В.Т., Маев И.В., Трухманов А.С. Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в гастроэнтерологии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 560 с. 
 16. Ивашкин В.Т., Шептулин А.А., Киприанис В.А. Функциональная диспепсия: краткое практическое руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2011. 112 с.
 17. Инфекционные болезни. Национальное руководство. Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 1140 с. 
 18. Мачарадзе Д.Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 392 с. 
 19. Метаболический синдром. Под ред. В.Фонсеки. Пер. с англ. М.: «Практика», 2011. 272 с.
 20. Наказ МОЗ України від 27.12.2006 № 898 «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду» зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 09.11.2016 № 1197. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-07#Text
 21. Ничитайло М. Е. Кисты и кистозные опухоли поджелудочной железы / М. Е. Ничитайло, Ю. В. Снопок, И. И. Булик. Киев : Полиграфкнига, 2012. 544 с.
 22. Нутриционная поддержка в гастроэнтерологии. Под редакцией проф. Л.Н.Костюченко. М.: Издательство БИНОМ, 2012. 496 с., илл.
 23. Організація лікувального харчування в закладах охорони здоров’я України/ за ред. О.В. Швеця. К.: КІМ, 2016. 368 с.
 24. Палевская С. А., Короткевич А.Г. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018, 2-е изд., перераб. и доп. 752 с.
 25. Парентеральное и энтеральное питание: национальное руководство / Под ред. М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой, А.И. Салтанова. М.: Геотар-Медиа, 2015. 800 с.
 26. Степанов Ю.М., Бойко Т.Й. Хвороба Крона: сучасні підходи до діагностики та лікування. Практичний посібник.  Дніпропетровськ. 2014. 132 с.
 27. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Практический подход на основе клинического опыта. Под ред. Б.Е. Лэйси, М.Д. Кроуэлла, Дж.К. ДиБайза; Пер. с англ.; Под ред. С.В. Демичева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 352 с. 
 28. Функціональні захворювання жовчного міхура та жовчовивідних шляхів: [навчальний посібник] / Звягінцева Т.Д. [та ін.]. – Харків, 2014. 304 с. 
 29. Хірургія : підручник : у 2 т. / С. О. Бойко [та ін.] ; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин ; рец.: В. А. Сипливий , Б. О. Матвійчук, О. Є. Каніковський. - Віннниця : Нова Книга. - Т. 1. - 2019. - 704 с.
 30. Хронические вирусные гепатиты В, С, D : руководство для врачей / Д.Ш. Еналеева, В.Х. Фазылов, А.С. Созинов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 192 с.
 31. Щепотін І.Б. Онкологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. К.: Моріон, 2014. 384 с.
 32. Экстренная проктология: учебное пособие / Б. Жуков, А. Журавлев, В. Исаев и др. М : Инфра-М, Форум, 2015. 88 с.
 33. Язык – «зеркало» организма (Клиническое руководство для врачей) / Г.В.Банченко, Ю.М.Максимовский, В.М .Гринин. М., 2000. 407 с.
 34. Ялкут С.И. Профилактика опухолей. – М.: «Книга-плюс», 2006. – 456 с.
 35. Advanced nutrition and dietetics in gastroenterology / Ed. M. Lomer. Oxford : Wiley Blackwell, 330 p.
 36. Andrew M. Veitch et al. Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy: British Society of Gastroenterology (BSG) and European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline update. Endoscopy 2021; 53: DOI https://doi.org/10.1055/a-1547-2282
 37. Axel U Dignass, Christoph Gasche, Dominik Bettenworth, et al., the European Crohn’s and Colitis Organisation [ECCO], European Consensus on the Diagnosis and Management of Iron Deficiency and Anaemia in Inflammatory Bowel Diseases, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 9, Issue 3, March 2015, Pages 211–222,https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jju009
 38. Bacon BR, Adams PC, Kowdley KV, Powell LW, Tavill AS; American Association for the Study of Liver Diseases. Diagnosis and management of hemochromatosis: 2011 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2011 Jul;54(1):328-43. doi: 10.1002/hep.24330. PMID: 21452290; PMCID: PMC3149125.
 39. Bacon et al. (2011), Diagnosis and Management of Hemochromatosis: 2011 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 54: 328-343. DOI 10.1002/hep.24330
 40. Bas L. A.M. Weusten et al. Endoscopic management of gastrointestinal motility disorders – part 2: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2020; 52. DOI https://doi.org/10.1055/a-1171-3174
 41. Bas L. A.M. Weusten et al. Endoscopic management of gastrointestinal motility disorders – part 1: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2020; 52: 498–515. DOI https://doi.org/10.1055/a-1160-5549
 42. Bas Weusten et al. Endoscopic management of Barrett’s esophagus: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Position Statement. Endoscopy 2017; 49(02): 191-198. DOI: 10.1055/s-0042-122140
 43. Biggins, S.W., Angeli, P., Garcia-Tsao, G., Ginès, P., Ling, S.C., Nadim, M.K., Wong, F. and Kim, W.R. (2021), Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 74: 1014-1048.https://doi.org/10.1002/hep.31884
 44. Bowel Disorders / B.E. Lacy, F. Mearin, L.Chang et al. // 2016. Vol 150 (6). P. 1393-1407.
 45. Boyer TD, Haskal ZJ; American Association for the Study of Liver Diseases. The Role of Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS) in the Management of Portal Hypertension: update 2009. Hepatology. 2010 Jan;51(1):306. doi: 10.1002/hep.23383. PMID: 19902484
 46. Brandt et al. ACG Clinical Guideline: Epidemiology, Risk Factors, Patterns of Presentation, Diagnosis, and Management of Colon Ischemia (CI). Am J Gastroenterol 2015; 110:18–44; doi: 10.1038/ajg.2014.395 ; published online 23 December 2014
 47. J. van der Woude, S. Ardizzone, M.B. Bengtson, et al., for the European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO), The Second European Evidenced-Based Consensus on Reproduction and Pregnancy in Inflammatory Bowel Disease, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 9, Issue 2, February 2015, Pages 107–124, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jju006
 48. Camilleri et al. Clinical Guideline: Management of Gastroparesis. Am J Gastroenterol 2013; 108:18–37; doi: 10.1038/ajg.2012.373; published online 13 November 2012
 49. Cesare Hassan et al. Bowel preparation for colonoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2019 Published online: 2019. Endoscopy. DOI https://doi.org/10.1055/a-0959-0505
 50. Cesare Hassan et al. Endoscopic surveillance after surgical or endoscopic resection for colorectal cancer: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society of Digestive Oncology (ESDO) Guideline. Endoscopy 2019; 51: 266–277. DOI https://doi.org/10.1055/a-0831-2522
 51. Chalasani et al. ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Idiosyncratic Drug-Induced Liver Injury. Am J Gastroenterol 2021;116:878–898. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001259
 52. Chalasani, N., Younossi, Z., Lavine, J.E., Charlton, M., Cusi, K., Rinella, M., Harrison, S.A., Brunt, E.M. and Sanyal, A.J. (2018), The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: Practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 67: 328-357.https://doi.org/10.1002/hep.29367
 53. Chapman R, Fevery J, Kalloo A, Nagorney DM, Boberg KM, Shneider B, Gores GJ; American Association for the Study of Liver Diseases. Diagnosis and management of primary sclerosing cholangitis. Hepatology. 2010 Feb;51(2):660-78. doi: 10.1002/hep.23294. PMID: 20101749.
 54. Chey et al. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol 2017; 112:212–238; doi: 10.1038/ajg.2016.563 ; published online 10 January 2017
 55. Clinical Practice Guidelines: Liver transplantation. J Hepatol (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2015.10.006
 56. Crabb, D.W., Im, G.Y., Szabo, G., Mellinger, J.L. and Lucey, M.R. (2020), Diagnosis and Treatment of Alcohol-Associated Liver Diseases: 2019 Practice Guidance From the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 71: 306-333.https://doi.org/10.1002/hep.30866
 57. Cristiano Spada et al. Imaging alternatives to colonoscopy: CT colonography and colon capsule. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) Guideline – Update 2020. Endoscopy 2020; 52: 1022–1036 DOI: 10.1055/a-1258-4819 (Endoscopy), DOI: 10.1007/s00330-020-07413-4 (European Radiology)
 1. Dellon et al. ACG Clinical Guideline: Evidenced Based Approach to the Diagnosis and Management of Esophageal Eosinophilia and Eosinophilic Esophagitis (EoE). Am J Gastroenterol 2013; 108:679–692; doi: 10.1038/ajg.2013.71; published online 9 April 2013
 2. Drossman D.A. Functional Gastrointestinal Disorders: history, pathophysiolohgy, clinical features, and Rome IV //Gastroenterology. Vol 150 (6). P. 1262-1279.
 3. Drossman D.A., Hasler W.L. Rome IV functional GI Disorders of Gut-Brain Interaction // Gastroenterology. 2016. Vol 150 (6). P. 1257-1261.
 4. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. J Hepatol 2017; 67: 370–398
 5. EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure. J Hepatol 2017; 66: 1047–1081
 6. EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis E virus infection. J Hepatol 2018; 68: 1256–1271
 7. EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis – 2021 update. J Hepatol 2021;75:659–689, https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.05.025
 8. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol (2018), https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.06.024
 9. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol 2010; 53: 397–417
 10. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of benign liver tumours. J Hepatol 2016; 65: 386–398
 11. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of cholestatic liver diseases. Journal of Hepatology 51 (2009) 237–267. doi:10.1016/j.jhep.2009.04.009
 12. EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis. J Hepatol 2017; 67: 145–172
 13. EASL Clinical Practice Guidelines: Vascular diseases of the liver. J Hepatol (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j. jhep.2015.07.040
 14. EASL Clinical Practice Guidelines: Wilson’s disease. J Hepatol 2012; 56: 671–685
 15. EASL recommendations on treatment of hepatitis C: Final update of the series. J Hepatol 2020; 73:1170–1218, https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.08.018
 16. Elta et al. ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Pancreatic Cysts. Am J Gastroenterol 2018; 113:464–479; doi: 10.1038/ajg.2018.14; published online 27 February 2018
 17. Endoscopy of GI Tract / edited by Somchai Amornyotin. InTech, 2013. 358 p.
 18. Esophageal Disorders / Q. Aziz, R. Fass, C. P. Gyawali et al. // 2016. Vol 150 (6). P. 1368-1379.
 19. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for HFE Hemochromatosis. J Hepatol (2010). doi: 10.1016/j.jhep.2010.03.001.
 20. Gallbladder and Sphincter of Oddi Disorders /P.B. Cotton, G.H. Elta, C.R. Carter et al. //Gastroenterology. Vol 150 (6). P. 1420-1429.
 21. Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Berzigotti A, Bosch J. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the study of liver diseases. Hepatology. 2017 Jan;65(1):310-335. doi: 10.1002/hep.28906. Epub 2016 Dec 1. Erratum in: Hepatology. 2017 Jul;66(1):304. PMID: 27786365.
 22. Gastric atrophy: use of OLGA staging system in practice/ M. Molaei, A. Ehtiati, R. Mashayekhi et al.// Gastroenterol .Hepatol. Bed. Bench.  2016. Vol. 9(1). P. 25-29.
 23. Gastroduodenal Disorders / Stanghellini, F.K.L. Chan, W.L. Hasler et al. //Gastroenterology. 2016. Vol 150 (6). P. 1380-1392
 24. Gastroesophageal Reflux Disease / Edited by Mauro Bortolotti. - InTech, 2012. 186 p.
 25. Gerson et al. ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Small Bowel Bleeding. Am J Gastroenterol 2015; 110:1265–1287; doi: 10.1038/ajg.2015.246; published online 25 August 2015
 26. Ghany MG, Morgan TR; AASLD-IDSA Hepatitis C Guidance Panel. Hepatitis C Guidance 2019 Update: American Association for the Study of Liver Diseases-Infectious Diseases Society of America Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C Virus Infection. Hepatology. 2020 Feb;71(2):686-721. doi: 10.1002/hep.31060. PMID: 31816111.
 27. Giardiello et al. Guidelines on Genetic Evaluation and Management of Lynch Syndrome: A Consensus Statement by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Am J Gastroenterol 2014; 109:1159–1179; doi: 10.1038/ajg.2014.186; published online 22 July 2014
 28. Gyawali et al. ACG Clinical Guidelines: Clinical Use of Esophageal Physiologic Testing. Am J Gastroenterol 2020;115:1412–1428. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000734; published online August 5, 2020
 29. Hepatic Encephalopathy in Chronic Liver Disease: 2014 Practice Guideline by the European Association for the Study of the Liver and the American Association for the Study of Liver Diseases. J Hepatol (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2014.05.042
 30. Hirschfield GM, Dyson JK, Alexander GJM, et al. The British Society of Gastroenterology/UK-PBC primary biliary cholangitis treatment and management guidelines Gut 2018;67:1568-1594. doi:10.1136/gutjnl-2017-315259
 31. Hunt R. et al. International Consensus on Guiding Recommendations for Management of Patients with Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs Induced Gastropathy-ICON-G. Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology, July-December 2018; 8 (2): 148-1.
 32. Ian M. Gralnek et al.  Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2021 Endoscopy 2021; 53. DOI https://doi.org/10.1055/a-1369-5274
 1. F. Rahier, F. Magro, C. Abreu, et al., Second European evidence-based consensus on the prevention, diagnosis and management of opportunistic infections in inflammatory bowel disease, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 8, Issue 6, June 2014, Pages 443–468, https://doi.org/10.1016/j.crohns.2013.12.013
 2. J-Matthias Lohr et al. European Guideline on IgG4-related digestive disease – UEG and SGF evidence-based recommendations. United European Gastroenterology Journal 2020, Vol. 8(6) 637–666. DOI: 10.1177/2050640620934911
 3. Johnson et al. Optimizing Adequacy of Bowel Cleansing for Colonoscopy: Recommendations From the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Am J Gastroenterol 2014; 109:1528–1545; doi: 10.1038/ajg.2014.272; published online 16 September 2014
 4. Jutta Keller et al. European guideline on indications, performance and clinical impact of 13C‐breath tests in adult and pediatric patients: An EAGEN, ESNM, and ESPGHAN consensus, supported by EPC. United European Gastroenterol J. 2021;1–28. DOI: 10.1002/ueg2.12099
 5. Karen Kemp, Lesley Dibley, Usha Chauhan, et al., Second N-ECCO Consensus Statements on the European Nursing Roles in Caring for Patients with Crohn’s Disease or Ulcerative Colitis, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 12, Issue 7, July 2018, Pages 760–776,https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjy020
 6. Kelly et al. ACG Clinical Guidelines: Prevention, Diagnosis, and Treatment of Clostridioides difficile Infections. Am J Gastroenterol 2021;116:1124–1147. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001278;
 7. Konstantinos Triantafyllou et al.  Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2021; 53: 850-868. DOI https://doi.org/10.1055/a-1496-8969
 1. Kowdley et al. ACG Clinical Guideline: Hereditary Hemochromatosis. Am J Gastroenterol 2019;114:1202–1218. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000315; published online July 22, 2019
 2. Kwo et al. ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries. Am J Gastroenterol 2017; 112:18–35; doi: 10.1038/ajg.2016.517; published online 20 December 2016
 3. Lai, J.C., Tandon, P., Bernal, W., Tapper, E.B., Ekong, U., Dasarathy, S. and Carey, E.J. (2021), Malnutrition, Frailty, and Sarcopenia in Patients With Cirrhosis: 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 74: 1611-1644. https://doi.org/10.1002/hep.32049
 4. Laine et al. ACG Clinical Guideline: Upper Gastrointestinal and Ulcer Bleeding. Am J Gastroenterol 2021;116:899–917. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001245
 5. Lars Aabakken et al. Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline. Endoscopy 2017; 49(06): 588-608.  DOI: 10.1055/s-0043-107029
 1. Lichtenstein et al. ACG Clinical Guideline: Management of Crohn’s Disease in Adults. Am J Gastroenterol 2018; 113:481–517; doi: 10.1038/ajg.2018.27; published online 27 March 2018
 2. Lindor et al. ACG Clinical Guideline: Primary Sclerosing Cholangitis. Am J Gastroenterol 2015; 110:646–659; doi: 10.1038/ajg.2015.112; published online 14 April 2015
 3. Lindor, K.D., Bowlus, C.L., Boyer, J., Levy, C. and Mayo, M. (2021), Primary Biliary Cholangitis: 2021 Practice Guidance Update from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. Accepted Author Manuscript.https://doi.org/10.1002/hep.32117
 4. Arvanitakis et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clinical Nutrition 39 (2020) 612-631. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.01.004
 5. Mack, C.L., Adams, D., Assis, D.N., Kerkar, N., Manns, M.P., Mayo, M.J., Vierling, J.M., Alsawas, M., Murad, M.H. and Czaja, A.J. (2020), Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis in Adults and Children: 2019 Practice Guidance and Guidelines From the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 72: 671-722. https://doi.org/10.1002/hep.31065
 6. Marco Pennazio et al. Small-bowel capsule endoscopy and device-assisted enteroscopy for diagnosis and treatment of smallbowel disorders: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Clinical Guideline Endoscopy 2015; 47: 352–376. DOI http://dx.doi.org/ 10.1055/s-0034-1391855
 1. Marrero et al. ACG Clinical Guideline: The Diagnosis and Management of Focal Liver Lesions. Am J Gastroenterol 2014; 109:1328 – 1347; doi: 10.1038/ajg.2014.213; published online 19 August 2014
 2. Marrero JA, Kulik LM, Sirlin CB, Zhu AX, Finn RS, Abecassis MM, Roberts LR, Heimbach JK. Diagnosis, Staging, and Management of Hepatocellular Carcinoma: 2018 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2018 Aug;68(2):723-750. doi: 10.1002/hep.29913. PMID: 29624699.
 3. Michel Adamina, Stefanos Bonovas, Tim Raine, et al., ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn’s Disease: Surgical Treatment, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 14, Issue 2, February 2020, Pages 155–168, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjz187
 4. Moayyedi et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol 2017; 112:988–1013; doi: 10.1038/ajg.2017.154; published online 20 June 2017
 5. Monika Ferlitsch et al. Colorectal polypectomy and endoscopic mucosal resection (EMR): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline. Endoscopy 2017; 49(03): 270-297. DOI: 10.1055/s-0043-102569
 6. Monique E. van Leerdam et al. Endoscopic management of Lynch syndrome and of familial risk of colorectal cancer: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2019; 51:1082–1093. DOI https://doi.org/10.1055/a-1016-4977
 7. Monique E. van Leerdam et al. Endoscopic management of polyposis syndromes: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy 2019; 51. DOI https://doi.org/10.1055/a-0965-0605
 1. Mullish BH, Quraishi MN, Segal JP, et al. The use of faecal microbiota transplant as treatment for recurrent or refractory Clostridium difficileinfection and other potential indications: joint British Society of Gastroenterology (BSG) and Healthcare Infection Society (HIS) guidelines Gut 2018;67:1920-1941. doi:10.1136/gutjnl-2018-316818
 2. NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Acute gastrointestinal bleeding in over 16s: management. Clinical guideline [CG141] Published date: June 2012 Last updated: August 2016 http://endoscopy.com.ua/assets/files/2NICE.pdf
 3. Northup, P.G., Garcia-Pagan, J.C., Garcia-Tsao, G., Intagliata, N.M., Superina, R.A., Roberts, L.N., Lisman, T. and Valla, D.C. (2021), Vascular Liver Disorders, Portal Vein Thrombosis, and Procedural Bleeding in Patients With Liver Disease: 2020 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 73: 366-413.https://doi.org/10.1002/hep.31646
 4. Paolo Gionchetti, Axel Dignass, Silvio Danese, et al., on behalf of ECCO, 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s Disease 2016: Part 2: Surgical Management and Special Situations, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 11, Issue 2, February 2017, Pages 135–149, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjw169
 5. Patel et al. Updates on Age to Start and Stop Colorectal Cancer Screening: Recommendations From the U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Am J Gastroenterol 2021;00:1–13. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001548
 6. Pedro Pimentel-Nunes et al. Endoscopic submucosal dissection: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2015; 47(09): 829-854. DOI http://dx.doi.org/ 10.1055/s-0034-1392882
 1. Peter Malfertheiner, Francis Megraud, Colm A O’Morain et al. Management of Helicobacter pylori infectiondthe Maastricht IV/ Florence Consensus Report. Gut 2012;61:646–664. doi:10.1136/gutjnl-2012-302084
 2. Practical guidance for the management of iron deficiency in patients with inflammatory bowel disease / Niepel [et al.]. Therap Adv Gastroenterol. 2018; 11: 1756284818769074. Published online 2018 Apr 26. doi: 10.1177/1756284818769074.
 3. Qi X, Yang M, Fan D, Han G. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the treatment of Budd-Chiari syndrome: a critical review of literatures. Scand J Gastroenterol 2013; 48:771.
 4. Raf Bisschops et al. Advanced imaging for detection and differentiation of colorectal neoplasia: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2019. Endoscopy 2019; 51: 1155–1179. DOI https://doi.org/10.1055/a-1031-7657 
 1. Riddle et al. ACG Clinical Guideline: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults. Am J Gastroenterol 2016; 111:602–622; doi: 10.1038/ajg.2016.126; published online 12 April 2016
 2. Roberts EA, Schilsky ML; American Association for Study of Liver Diseases (AASLD). Diagnosis and treatment of Wilson disease: an update. Hepatology. 2008 Jun;47(6):2089-111. doi: 10.1002/hep.22261. PMID: 18506894
 3. Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline. J Hepatol 2017; 66: 1265–1281
 4. Roos E. Pouw et al.  Endoscopic tissue sampling – Part 1: Upper gastrointestinal and hepatopancreatobiliary tracts. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2021; 53(11): 1174-1188. DOI: 10.1055/a-1611-5091
 5. Roos E. Pouw et al.  Endoscopic tissue sampling – Part 2: Lower gastrointestinal tract. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline.  Endoscopy 2021; 53, 1261–1273. DOI: 10.1055/a-1671-6336
 1. Rubin et al. ACG Clinical Guideline: Ulcerative Colitis in Adults. Am J Gastroenterol 2019;114:384–413. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000152; published online February 22, 2019
 2. Rubio-Tapia et al. ACG Clinical Guidelines: Diagnosis and Management of Celiac Disease. Am J Gastroenterol 2013; 108:656–676; doi: 10.1038/ajg.2013.79; published online 16 April 2013
 3. C. Bischoff et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clinical Nutrition 39 (2020) 632-653. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.11.002
 4. C. Bischoff, W. Bernal, S. Dasarathy et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in liver disease. Clinical Nutrition 39 (2020) 3533-3562. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.09.001
 5. Sarkar, M., Brady, C.W., Fleckenstein, J., Forde, K.A., Khungar, V., Molleston, J.P., Afshar, Y. and Terrault, N.A. (2021), Reproductive Health and Liver Disease: Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 73: 318-365.https://doi.org/10.1002/hep.31559
 6. Schol J, Wauters L, Dickman R, et al. J; ESNM Gastroparesis Consensus Group. United European Gastroenterology (UEG) and European Society for Neurogastroenterology and Motility (ESNM) consensus on gastroparesis. United European Gastroenterol J. 2021 Apr;9(3):287-306. doi: 10.1002/ueg2.12060. PMID: 33939892; PMCID: PMC8259275.
 7. Shaheen et al. ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Barrett’s Esophagus. Am J Gastroenterol 2016; 111:30–50; doi: 10.1038/ajg.2015.322; published online 3 November 2015
 8. Simonetto et al. ACG Clinical Guideline: Disorders of the Hepatic and Mesenteric Circulation. Am J Gastroenterol 2020;115:18–40. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000486; published online January 3, 2020
 9. Singal et al. ACG Clinical Guideline: Alcoholic Liver Disease. Am J Gastroenterol 2018; 113:175–194; doi: 10.1038/ajg.2017.469; published online 16 January 2018
 10. Syngal et al. ACG Clinical Guideline: Genetic Testing and Management of Hereditary Gastrointestinal Cancer Syndromes. Am J Gastroenterol 2015; 110:223–262; doi: 10.1038/ajg.2014.435; published online 3 February 2015
 11. Tenner et al. American College of Gastroenterology Guideline: Management of Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol 2013; 108:1400–1415; doi: 10.1038/ajg.2013.218; published online 30 July 2013
 12. Terlouw, L.G., Moelker, A., Abrahamsen, J., et al. (2020), European guidelines on chronic mesenteric ischaemia – joint United European Gastroenterology, European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, Netherlands Association of Hepatogastroenterologists, Hellenic Society of Gastroenterology, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, and Dutch Mesenteric Ischemia Study group clinical guidelines on the diagnosis and treatment of patients with chronic mesenteric ischaemia. UEG Journal, 8: 371-395. https://doi.org/10.1177/2050640620916681
 13. Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, Chang KM, Hwang JP, Jonas MM, Brown RS Jr, Bzowej NH, Wong JB. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599. doi: 10.1002/hep.29800. PMID: 29405329; PMCID: PMC5975958.
 14. Testoni P. A. Acute and chronic pancreatitis / P. A. Testoni, A. Mariani, P. G. Arcidiacono. Turin : Edizioni Minerva Medica, 2013. 193 p.
 15. Tom Øresland, Willem A. Bemelman, Gianluca M. Sampietro, et al., the European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO), European evidence based consensus on surgery for ulcerative colitis, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 9, Issue 1, January 2015, Pages 4–25, https://doi.org/10.1016/j.crohns.2014.08.012
 16. Tran et al. ACG Clinical Guideline: Liver Disease and Pregnancy. Am J Gastroenterol 2016; 111:176–194; doi: 10.1038/ajg.2015.430; published online 2 February 2016
 17. Trivedi P.J., Chapman R.W. PSC, AIH and overlap syndrome in inflammatory bowel disease. // Res. Hepatol. Gastroenterol., 2012. Oct. Vol.36(5). P. 420-436.
 18. Ulrike Beilenhoff et al. Prevention of multidrug-resistant infections from contaminated duodenoscopes: Position Statement of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society of Gastroenterology Nurses and Associates (ESGENA). Published online: 2017. Endoscopy. DOI: 10.1055/s-0043-120523
 19. Ulrike Beilenhoff et al. Reprocessing of flexible endoscopes and endoscopic accessories used in gastrointestinal endoscopy: Position Statement of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society of Gastroenterology Nurses and Associates (ESGENA) – Update 2018. Endoscopy 2018; 50: 1205–1234. DOI https://doi.org/10.1055/a-0759-1629
 1. Updated Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis / T. Takada, S.M. Strasberg, J.S. Solomkin et al. // J. Hepatobiliary Pancreat. Sci. 2013. Vol. 20. P. 1-7.
 2. Vaezi et al. ACG Clinical Guidelines: Diagnosis and Management of Achalasia. Am J Gastroenterol 2020;115:1393–1411. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000731; published online August 10, 2020
 3. Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, Cordoba J, Ferenci P, Mullen KD, Weissenborn K, Wong P. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology. 2014 Aug;60(2):715-35. doi: 10.1002/hep.27210. Epub 2014 Jul 8. PMID: 25042402.
 4. Vito Annese, Laurent Beaugerie, Laurence Egan, et al., on behalf of ECCO, European Evidence-based Consensus: Inflammatory Bowel Disease and Malignancies, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 9, Issue 11, November 2015, Pages 945–965,https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjv141
 5. Wald et al. ACG Clinical Guidelines: Management of Benign Anorectal Disorders. Am J Gastroenterol 2021;116:1987–2008. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001507
 6. Willem A Bemelman, Janindra Warusavitarne, Gianluca M Sampietro, et al., on behalf of the European Crohn’s and Colitis Organisation [ECCO] and the European Society of Colo-Proctology [ESCP], ECCO-ESCP Consensus on Surgery for Crohn’s Disease, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 12, Issue 1, January 2018, Pages 1–16, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjx061
 7. Williams E, Beckingham I, El Sayed G, et al. Updated guideline on the management of common bile duct stones (CBDS). Gut 2017;66:765-782. http://gut.bmj.com/content/66/5/765

Перелік рекомендованої літератури з дієтології

Основна література 

 1. Вибрані питання нутріціології / Л. Андріюк, О. Зав’ялова, С. Федяєва та ін. – Львів – Дрогобич : Коло, 2015. 118 с.
 2. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. 2-е вид., переробл., доповн. Кіровоград.: Поліум, 2016. Т. 1. 488 с., іл.., табл..; 8.
 3. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. 2-е вид., переробл., доповн. Кіровоград.: Поліум, 2017. Т. 2. 432 с., іл.., табл..; 4
 4. Диетология/ Под ред. А.Ю.Барановского. 5-е изд. СПб: Питер, 2017. 1004 с.
 5. Дієтологія : підручник / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, О.Я. Бабак та ін.; за ред.: Н.В. Харченко, Г.А. Анохіної. К.: МЕРИДІАН, 2012. 527 с.
 6. Клінічна біохімія: підручник/ Під заг. ред. Г.Г. Луньової. К.: Атіка, 2013.1156 с.
 7. Наказ МОЗ України №931 від 29.10.2013 р. «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2205-13#Text
 8. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 600 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії" Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Диспепсія». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Ведення диспепсії у дорослих». https://www.dec.gov.ua/mtd/dyspepsiya/
 9. Наказ МОЗ України від 03.09.2014 р. № 613 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих». Адаптована клінічна настанова «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки». https://www.dec.gov.ua/mtd/peptychna-vyrazka-shlunka-ta-dvanadczyatypaloyi-kyshky/
 10. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Алкогольний гепатит»; «Алкогольна хвороба печінки. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/alkogolnyj-gepatyt/
 11. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Аутоімунний гепатит»»; «Аутоімунний гепатит. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/autoimunnyj-gepatyt/
 12. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Неалкогольний стеатогепатит»; «Неалкогольна жирова хвороба печінки. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/nealkogolnyj-steatogepatyt/
 13. Наказ МОЗ України від 10.09.2014 р. № 638 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Хронічний панкреатит». Адаптована клінічна настанова «Хронічний панкреатит». https://www.dec.gov.ua/mtd/hronichnyj-pankreatyt/
 14. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 р. № 90 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при запальних захворюваннях кишечника». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт)». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Хвороба Крона». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Неспецифічний виразковий коліт» https://www.dec.gov.ua/mtd/zapalni-zahvoryuvannya-kyshechnyka/
 15. Наказ МОЗ України від 13.06.2016 № 564 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в частині профілактики серцевосудинних захворювань»: «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика серцево-судинних захворювань»»; «Профілактика серцево-судинних захворювань. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://dec.gov.ua/mtd/profilaktyka-serczevo-sudynnyh-zahvoryuvan/
 16. Наказ МОЗ України від 31.10.2013 № 943 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі". Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». https://www.dec.gov.ua/mtd/gastroezofagealna-reflyuksna-hvoroba/
 17. Організація лікувального харчування в закладах охорони здоров’я України / за ред. О.В. Швеця. К.: КІМ, 2016. 368 с.
 18. Парентеральное и энтеральное питание: национальное руководство/ Под ред. М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой, А.И. Салтанова. М.: Геотар-Медиа, 2015.800 с.
 19. Поворознюк В.В., Бінклі Н., Дзерович Н.І. Поворознюк В.В. Саркопенія. К.:ТОВ ВПП «Експрес»,2016. 179 с.
 20. С.М. Ткач, А.Е. Дорофєєв, Н.В. Харченко, Ю.М. Степанов, І.М. Скрипник, Л.Ф. Матюха, О.В. Швець. Клінічні рекомендації Української Гастроентерологічної Асоціації по веденню хворих на синдром подразненої кишки. Затверджено Українською Гастроентерологічною Асоціацією 03.10.2019 р. Українською Асоціацією Сімейної медицини 06.06.2019 р. Київ, 2019. 14 с.
 21. Advanced nutrition and dietetics in gastroenterology / Ed. M. Lomer. Oxford : Wiley Blackwell, 330 p.
 22. Koletzko, I. Cetin, J.T. Brenna for the Perinatal Lipid Intake Working Group. PeriLip/EARNEST/CHF/DPSG/EAPM/ESPEN/ESPGHAN/IFPA/ISFAL Consensus statement on dietary fat intakes for pregnant and lactating women. British Journal of Nutrition 2007; 98:253-9. http://espen.info/documents/DietaryfatintakesforpregnantandlactatingwomenBJN2007.pdf
 23. Barazzoni R, Bischoff SC, Krznaric Z, Pirlich M, Singer P, endorsed by the ESPEN Council, Espen expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with sars-cov-2 infection, Clinical Nutrition, https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.03.022
 24. Cuerda, L. Pironi, J. Arends et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in chronic intestinal failure. Clinical Nutrition 40 (2021) 5196-5220. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.07.002
 25. Christiane Druml, Peter E. Ballmer, Wilfred Druml et al. ESPEN guideline on ethical aspects of artificial nutrition and hydration. Clinical Nutrition 35 (2016) 545-556. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/3__ESPEN_guideline_on_ethical_aspects_of_artificial_nutrition_and_hydration.pdf
 26. Volkert et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical Nutrition 38 (2019) 10-47. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024
 27. Dominique Turck, Christian P. Braegger, Carla Colombo et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clinical Nutrition 35 (2016) 557-577.https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/2__ESPEN-ESPGHAN-ECFS_guidelines_on_nutrition_care_for_infants_children_and_adults_with_cystic_fibrosis.pdf
 28. Dorothee Volkert, Anne Marie Beck, Tommy Cederholm et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical Nutrition 38 (2019) 10-47. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guideline_on_clincal_nutrition_and_hydration_in_geriatrics.pdf
 29. Dorothee Volkert, Michael Chourdakis, Gerd Faxen-Irving et al. ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clinical Nutrition 34 (2015) 1052-73 http://www.espen.info/wp/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/ESPEN_GL_Dementia_ClinNutr2015.pdf
 30. Fiaccadori, A. Sabatino, R. Barazzoni et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in hospitalized patients with acute or chronic kidney disease. Clinical Nutrition 40 (2021) 1644-1668. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.01.028
 31. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol (2018), https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.06.024
 32. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on Pediatric Parenteral Nutrition: Christian Braegger, Jiri Bronsky, Wie Cai et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/(CSPEN) guidelines on pediatric. Clinical Nutrition 37 (2018) 2306-2459.
 33. Filomena Gomes, Philipp Schuetz, Lisa Bounoure et al. ESPEN guidelines on nutritional support for polymorbid internal medicine patients. Clinical Nutrition 37 (2018) 336-353. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guidelines_on_nutritional_support_for_polymorbid_internal_medicine_patients.pdf
 34. Husby S., Koletzko S., Korponay-Szabo I.R. et al. European society for pediatric gastroenterology, hepatology, and nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease // JPGN. 2012. Vol.54. P. 136–160.
 35. Arends, V. Baracos, H. Bertz et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clinical Nutrition 36 (2017) 1187-1196. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/PIIS0261561417302285.pdf
 36. Pironi et al. ESPEN guideline on home parenteral nutrition. Clinical Nutrition 39 (2020) 1645-1666. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.03.005
 37. Loris Pironi, Jann Arends, Federico Bozzetti et al. ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults. Clinical Nutrition 35 (2016) 247-307. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/1__ESPEN_guidelines_on_chronic_intestinal_failure_in_adults.pdf
 38. Arvanitakis et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clinical Nutrition 39 (2020) 612-631. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.01.004
 39. Muscaritoli, J. Arends, P. Bachmann et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clinical Nutrition 40 (2021) 2898-2913. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.02.005
 40. Plauth et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clinical Nutrition 38 (2019) 485-521. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.12.022
 41. Nicolaas E.P. Deutz, Jürgen M. Bauer, Rocco Barazzoni et al. ESPEN endorsed recommendations: Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: Recommendations from the ESPEN Expert Group. Clinical Nutrition 33 (2014) 929-936. https://www.espen.org/files/PIIS0261561414001113.pdf
 42. Singer et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition 38 (2019) 48-79. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.08.037
 43. Pironi L, Arends J, Baxter J et al. Definition and classification of intestinal failure in adults. Clinical Nutrition 34 (2015) 171-80. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN-recomm-IF_2015.pdf
 44. Rosa Burgos, Irene Breton, Emanuele Cereda et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clinical Nutrition 37 (2018) 354-396. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN-guideline_clinical_nutrition_in_neurology.pdf
 45. C. Bischoff et al. ESPEN guideline on home enteral nutrition. Clinical Nutrition 39 (2020) 5-22. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.04.022
 46. C. Bischoff et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clinical Nutrition 39 (2020) 632-653. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.11.002
 47. C. Bischoff, W. Bernal, S. Dasarathy et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in liver disease. Clinical Nutrition 39 (2020) 3533-3562. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.09.001
 48. Stanislaw Klek, Alastair Forbes, Simon Gabe et al. Management of acute intestinal failure: A position paper from the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) Special Interest Group. Clinical Nutrition 35 (2016), 6, 1209–1218. https://www.espen.org/files/PIIS0261561416300267.pdf
 49. Stephan C. Bischoff, Peter Austin, Kurt Boeykens et al. ESPEN guideline on home enteral nutrition. Clinical Nutrition 39 (2020) 5-22. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guideline_on_home_enteral_nutrition.pdf
 50. Cederholm, R. Barazzoni, P. Austin et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clinical Nutrition 36 (2017) 149-64. https://www.espen.org/files/ESPEN-guidelines-on-definitions-and-terminology-of-clinical-nutrition.pdf
 51. Weimann, M. Braga, F. Carli et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical Nutrition 40 (2021) 4745- https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.03.031
 52. WGO Practice Guideline: Probiotics and prebiotics / F. Guarner, A.G. Khan, J. Garisch et al. 2008. URL: http://www.world gastroenterology.org/assets/downloads/en/pdf/ guidelines / 19_ probiotics _ prebiotics. pdf
 53. World gastroenterology organisation global guidelines on celiac disease / Bai, С. Ciacci, G.R. Corazza et al. 2016. URL: http:// www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/celiac-disease-english-2016.pdf

Допоміжна література

 1. Барабой В.А. Биоантиоксиданты. / Барабой В.А. // Киев: Книга плюс, 2006. 462 с.
 2. Барановский А.Ю., Назаренко Л.И., Райхельсон К.Л. Пищевая непереносимость. Учебно-методическое пособие. / Барановский А.Ю., Назаренко Л.И., Райхельсон К.Л. // СПб.: Издательство Диалект, 2006. 136 с.
 3. Барна О.М., Рудіченко В.М., Калашченко С.І., Корост Я.В. Ефективність досягнення цільових рівнів індексу маси тіла, відсотка жиру в організмі та артеріального тиску у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при вторинній профілактиці захворювання в практиці сімейного лікаря. Ліки України плюс. 2017. № 1. С. 19-23.
 4. Батурин А.К. Рациональное питание беременных и кормящих женщин. Информационное письмо./ Батурин А.К., Конь И.Я., Гмошинская М.В., Украинцев С.Е. // М., 2009. 16 с.
 5. Боровик Т.Э., Ладодо К.С. Клиническая диетология детского возраста. Руководство для врачей. М.: МИА, 2008. 606 с.
 6. Витамины, макро- и микроэлементы / В.Г. Ребров, О.А. Громова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 960 с.
 7. Гайдукова С.М. Залізодефіцитна анемія: навчальний посібник для студентів / Гайдукова С.М.Видиборець С.В., Колесник І.В. // К.: Науковий світ, 2001. 132 с.
 8. Гігієна харчування з основами нутріціології: підручник; у 2 кн: Кн. 1/ В.І. Ципріян, І.Т. Матасар, В.І. Слободкін та ін.; за ред. проф. В.І. Ципріяна.К.: Медицина, 2007. 528 с.
 9. Гігієна харчування з основами нутріціології: підручник; у 2 кн: Кн. 2/ В.І. Ципріян, І.Т. Матасар, В.І. Слободкін та ін.; за ред. проф. В.І. Ципріяна.К.: Медицина, 2007. 544 с.
 10. Григоренко А. Методичні рекомендації для лікарів загальної практики - сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування, згідно наказу МОЗ № 16 від 14.01.13 /А. Григоренко. К., 2013. 30 с.
 11. Громова О. А., Торшин И. Ю. Витамин D — смена парадигмы. Е. И. Гусев, И. Н. Захарова, ред. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2017: 576 с.
 12. Гурвич М.М. Большая книга о питании для здоровья. М.: 2015. 343 с.
 13. Дієтотерапія при захворюваннях печінки, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.М. Фролов та ін. К.: НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2008. 184 с.
 14. Ендокринологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / П. М. Боднар [та ін.]; за ред. П. М. Боднара ; Нац. АМН України. 4-те вид., оновл. та допов. Вінница : Нова Кн., 2017. 449 с. : табл., іл.
 15. Жвиташвили Ю.Б. Рак и питание. Санкт-Петербург. ЭЛБИ-СПб. 2010. 365с.
 16. Клиническая диетология / В.П. Шевченко; под ред. В.Т. Ивашкина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 256 с.
 17. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. М.: Мир БИНОМ, 2009. 469 с.
 18. Корпачев В.В. Сахара и сахарозаменители. Киев.Книга плюс. 2004. 318 с.
 19. Ладанівський Р.І. Харчування та інфекційні хвороби / Ладанівський Р.І., Зубрицька М.Й., Марухняк А.Т. // Львів: ДП “Видавничий Дім “УКРПОЛ”, 2007. 129 с.
 20. Мачарадзе Д.Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 392 с. 
 21. Методичні рекомендації з лікування та профілактики дефіциту вітаміну D у населення країн центральної Європи: рекомендовані дози препаратів вітаміну D для здорової популяції та груп ризику / Paweł Płudowski, Elżbieta Karczmarewicz, Milan Bayer et al. // Боль. Суставы. Позвоночник. 2013. № 3 (11). С. 7-12.
 22. Москалев Ю.И. Минеральный обмен / Москалев Ю.И. // М.: Медицина, 1985. 288 с. : ил.
 23. Муковисцидоз. Генетика, клиника, патогенез, диагностика, лечение, профилактика.: метод. пособие / В.Г. Вахарловский, Т.Е. Гембицкая, И.В. Двораковская и др. C-Пб.: СПбГПМА, 2012. 35 с.
 24. Наказ МОЗ України від 15.07.2016 № 723 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при муковісцидозі» https://www.dec.gov.ua/mtd/mukovisczydoz/
 25. Наказ МОЗ України від 21.12.2012 № 1118"Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу" Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу".Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах "Цукровий діабет 2 типу" https://www.dec.gov.ua/mtd/czukrovyj-diabet-2-typu/
 26. Нефрологія: Національний підручник / за ред. академіка НАМН України, проф. Пирога Л.А., проф. Д.Д.Іванова. Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2014. 316 с.
 27. Нутриционная поддержка в гастроэнтерологии / Под редакцией проф. Л.Н.Костюченко. М.: БИНОМ, 2012. 496с., илл.
 28. Общая нутрициология : Учебное пособие / А.Н.Мартинчик, И.В.Маев, О.О.Янушевич. // М.: МЕДпресс-информ, 2005. 392 с., ил.
 29. Онкологія: підручник / Ю.В. Думанський, А.I. Шевченко, I.Й. Галайчук та ін. ; за ред. Г.В. Бондаря, А.I. Шевченка, I.Й. Галайчука. 2-е вид., переробл. та допов. K. : ВСВ «Медицина», 2019. 520 с.
 30. Особливості харчування людей похилого віку /Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, І.В. Якубовська, Ю.Г. Бурмак // Фітотерапія . 2012. № 3. С. 29-33.
 31. Ошибки диетологии (решение трудних проблем в питании здорового и больного человека) / А.Ю.Барановский, Л.И.Назаренко. – СПб.: ООО «Издательский дом СПбМАПО», 2011. 736с.
 32. Парентеральное и энтеральное питание: национальное руководство/ Под ред. М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой, А.И. Салтанова. М.: Геотар-Медиа,2015.800 с.
 33. Пилат Т.Л., Биологически активные добавки к пище / Пилат Т.Л., Иванов А.А. // М.: Авалон. 2008 г. 710 с.
 34. Поворознюк В.В., Бінклі Н., Дзерович Н.І. Поворознюк В.В. Саркопенія. К.:ТОВ ВПП «Експрес»,2016. 179 с.
 35. Рациональная витаминопрофилактика и витаминотерапия //Под ред. Г.В.Донченко, А.П.Викторова, О.В.Курченко. Київ: Здоров’я. 2008. 407 с.
 36. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. проф. В.М. Коваленка, проф. М.І. Лутая, проф. Ю.М. Сіренка. К.: Асоціація кардіологів України, 2016. 128 с.
 37. Терещенко В. П. Розділ 22. Атеросклероз та артеріосклероз. Ішемічна хвороба серця. Патоморфологія: національний підручник / за ред. В.Д. Марковського і В. О. Туманського. К.: ВСВ «Медицина», 2015. С. 331–342.
 38. Титова В.Н. Жирные кислоты. Физическая химия, биология и ме­дицина./ Титова В.Н., Лисицын Д.М. // Триада. М. 2006. 268 с.
 39. Ткач С.М., Пучков К.С., Сизенко А.К. Кишечная микробиота в норме и при патологии. Современные подходы к диагностике и коррекции кишечного дисбиоза. К.: Твиса ЛТД, 2014. 149 с.
 40. Харченко Н.В. Соціально-еволюційне та патогенетичне обґрунтування національної піраміди харчування/ Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна // Здоров’я України. 2014. 28.11. С. 18-20.
 41. Харченко Н.В. Сучасна дієтотерапія захворювань органів травлення./ Харченко Н.В., Анохіна Г.А. // К., 2005. 144 с.
 42. Чарльз В. Ван Вэй III. Секреты питания. / Чарльз В. Ван Вэй III, Кэрол Айертон-Джонс. // Санкт-Петербург: Диалект. 2006. 288с.
 43. Чуклін С.М., Дутка Я.Р. Хвороби оперованого шлунка: метод. рекомендації. Львів, 2009. 37 с.
 44. Ялкут С.И. Профилактика опухолей. / Ялкут С.И.  //  Москва, Книга плюс. 2006. 440 с.
 45. Agh F., Mohammadzadeh Honarvar N., Djalali M., Nematipour E., Gholamhoseini S. Omega-3 Fatty Acid Could Increase One of Myokines in Male Patients with Coronary Artery Disease: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Arch. Iran. Med. 2017; 20(1): 28 - 33.
 46. Agha M., Agha R. The rising prevalence of obesity: part A: impact on public health. Int J Surg Oncol (NY).2017;2(7):e17. http://dx. doi.org/10.1097/IJ9.0000000000000017.
 47. Agodi A, Maugeri A, Kunzova S, et al. Association of Dietary Patterns with Metabolic Syndrome: Results from the Kardiovize Brno 2030 Study. 2018;10(7):898. Published 2018 Jul 13. doi:10.3390/nu10070898
 48. AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/ N. J. Stone, J. G. Robinson, A. H. Lichtenstein et al.//American Heart Association Task Force on Practice Guidelines // Circulation, 2014. № 129 (suppl. 2).S. 1-45.
 49. Arved Weimann, Marco Braga, Franco Carli et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical Nutrition 36 (2017) 623-650. https://www.espen.org/files/ESPEN-guideline_Clinical-nutrition-in-surgery.pdf
 50. Bai J, Hu Y, Bruner DW. Composition of gut microbiota and its association with body mass index and lifestyle factors in a cohort of 7–18 years old children from the American Gut Project. Pediatric Obesity,2018 https://doi.org/10.1111/ijpo.12480
 51. Berendsen A.M., Kang J.H., van de Rest O., Feskens E.J.M., de Groot L., Grodstein F. The dietary approaches to stop hypertension diet, cognitive function, and cognitive decline in american older women. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2017; 18(5): 427 - 432.
 52. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, Brinton EA, Jacobson TA, Ketchum SB, Doyle RT, Juliano RA, Jiao L, Granowitz C, Tardif JC, Ballantyne CM; REDUCE-IT Investigators. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia. N Engl J Med. 2019; 380:11–22. doi: 10.1056/NEJMoa1812792.
 53. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud C. Meta-regression analyses, meta-analyses, and trial sequential analyses of the effects of supplementation with beta-carotene, vitamin A, and vitamin E singly or in different combinations on all-cause mortality: do we have evidence for lack of harm? PLoS One. 2013; 8:e74558. doi: 10.1371/journal.pone.0074558
 54. Clifton P. Metabolic Syndrome—Role of Dietary Fat Type
  and Quantity. Nutrients. 2019; 11, 1438: 7 p. doi:10.3390/nu11071438
 55. Dollet L, Zierath JR. Interplay between diet, exercise and the molecular circadian clock in orchestrating metabolic adaptations of adipose tissue. J Physiol. 2019 Mar;597(6):1439-1450. doi: 10.1113/JP276488.
 56. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J.2017; 38:2459–2472.
 57. Flandroy L, Poutahidis T, Berg G, et al. The impact of human activities and lifestyles on the interlinked microbiota and health of humans and of ecosystems. Sci Total Environ. 2018;627:1018–38.
 58. Gentile CL, Weir TL. The gut microbiota at the intersection of diet and human health. Science. 2018;362:776–80.
 59. Grundy SM, et al. 2018 Cholesterol Clinical Practice Guidelines: Executive Summary. https://healthmetrics.heart.org/wp-content/uploads/2018/11/2018-Guideline-on-the-Management-of-Blood-Cholesterol-Executive-Summary.pdf
 60. Nygrena, J. Thacker, F. Carli et al. Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations. Clinical Nutrition 31 (2012) 801-816. http://www.espen.info/wp/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/ERAS-rectal.pdf
 61. Jann Arends, Patrick Bachmann, Vickie Baracos et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clinical Nutrition36 (2017) 11–48. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guidelines_on_nutrition_in_cancer_patients.pdf
 62. Kessler K, Pivovarova-Ramich O. Meal Timing, Aging, and Metabolic Health. Int J Mol Sci. 2019;20(8): pii: E1911. doi: 10.3390/ijms20081911.
 63. Langan R. C., Goodbred A. J. Vitamin B12 Deficiency: Recognition and Management // Am Fam Physician. 2017; V. 15; 96 (6): 384–389.
 64. Larsen N, Bussolo de Souza C, Krych L, Barbosa Cahú T, Wiese M, Kot W, Hansen KM, Blennow A, Venema K, Jespersen L. Potential of pectins to beneficially modulate the gut microbiota depends on their structural properties. Front Microbiol. 2019;10:223. doi: 10.3389/fmicb.2019.00223.
 65. Lu M., Wan Y., Yang B., Huggins C.E., Li D. Effects of low-fat compared with high-fat diet on cardiometabolic indicators in people with overweight and obesity without overt metabolic disturbance: A systematic review
  and meta-analysis of randomised controlled trials. J. Nutr. 2018; 119: 96–108.
 66. Manheimer E.W. Paleolithic nutrition for metabolic syndrome: systematic review and meta-analysis / Manheimer E.W., van Zuuren E.J., Fedorowicz Z., Pijl H. // Am. J. Clin. Nutr. Vol. 102(4). P. 922-932.
 67. Manson JE, Cook NR, Lee IM, et al.; VITAL Research Group. Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med. 2019; 380:33–44. doi: 10.1056/NEJMoa1809944
 68. Marangoni F., Galli C., Ghiselli A., et al. Palm oil and human health. Meeting report of NFI: Nutrition Foundation of Italy symposium. Int. J. Food. Sci. Nutr. 2017; 31: 1 - 13.
 69. McClave et al. ACG Clinical Guideline: Nutrition Therapy in the Adult Hospitalized Patient. Am J Gastroenterol 2016; 111:315–334; doi: 10.1038/ajg.2016.28; published online 8 March 2016
 70. Mota M.C.,Silva C.M., Balieiro L.C.TGonçalves B.F., Fahmy W.M., Crispim C.A.Association between social jetlag food consumption and meal times in patients with obesity-related chronic diseases. PLoS One.2019 Feb 12;14(2):e0212126. doi:10.1371/journal.pone.0212126.
 71. J.M. Cano, M. Aparicio, G. Brunori et al. ESPEN Guidelines for adult parenteral nutrition. Clinical Nutrition 2009; 28:359-479.
 72. Noncommunicable diseases country profiles. Geneve:WHO, 2018. 223 р. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
 73. Paoli A., Tinsley G., Bianco A., Moro T. The Influence of Meal Frequency and Timing on Health in Humans: The Role of Fasting Nutrients. 2019;11(4). pii: E719. doi: 10.3390/nu11040719.
 74. Qu G. B., Wang L. L., Tang X., Wu W., Sun Y. H. The association between vitamin D level and diabetic peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus: An update systematic review and meta-analysis // J Clin Transl Endocrinol. 2017; 9: 25–31. DOI: 10.1016/j.jcte.2017.04.001.
 75. Raggi P, Genest J, Giles JT, Rayner KJ, Dwivedi G, Beanlands RS, Gupta M. Role of inflammation in the pathogenesis of atherosclerosis and therapeutic interventions. Atherosclerosis. 2018; 276:98–108. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.07.014
 76. Rush T.M., Kritz-Silverstein D., Laughlin G.A., Fung T.T., Barrett-Connor E., McEvoy L.K. Association between dietary sodium intake and cognitive function in older adults. J. Nutr. Health. Aging. 2017; 21(3): 276 - 283.
 77. Serin Y, Acar Tek N. Effect of Circadian Rhythm on Metabolic Processes and the Regulation of Energy Balance. Ann Nutr Metab. 2019;74(4):322-330. doi: 10.1159/000500071.
 78. Singh RK, Chang HW, Yan D, Lee KM, Ucmak D, Wong K, Abrouk M, Farahnik B, Nakamura M, Zhu TH, Bhutani T, Liao W. Influence of diet on the gut microbiome and implications for human health. J Transl Med. 2017;15(1):73. doi:10.1186/s12967-017-1175-y
 79. Siscovick D.S., Barringer T.A., Fretts A.M., et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid (fish oil) supplementation and the prevention of clinical cardiovascular disease: a science advisory from the american heart association. Circulation. 2017; 135(15): e867 - e884.
 80. Torres N., Guevara-Cruz M., Velázquez-Villegas L. A., Tovar A. R. Nutrition and Atherosclerosis. Med. Res. 2015. № 46 (5). P. 408–426.
 81. Vitale M., Masulli M., Calabrese I., Rivellese A.A., Bonora E., Signorini S., Perriello G., Squatrito S., Buzzetti R., Sartore G., et al. Impact of a Mediterranean Dietary Pattern and Its Components on Cardiovascular Risk Factors, Glucose Control, and Body Weight in People with Type 2 Diabetes: A Real-Life Study. Nutrients 2018; 10: 1067.