Google search

Наукова робота кафедри мовної підготовки та гуманітарних дисциплін спрямована на оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, дослідження сучасних концепцій навчання іноземних мов, пошук і відбір медичної термінології та граматичних структур з оригінальної наукової літератури, на вивчення питань удосконалення методики викладання іноземних мов та системи вимірювання якості навчання іноземних мов.

За роки було опубліковано понад 157 наукових статей та матеріалів конференцій у наукометричних вітчизняних та міжнародних виданнях, серед яких 6 статей у журналах, що зареєстровані у наукометричних базах Scopus і WoS, 2 навчально-методичних посібники та участь у колективній монографії.

З 2016 співробітники кафедри разом зі співробітниками кафедри неврології № 2 працюють за темою НДР «Дослідження професійних аспектів використання спеціальної термінології і еквівалентів її перекладу у формуванні рівня компетентності лікаря (на базі спеціальності «Неврологія»)» (№ держреєстрації 0116U007555). Метою науково-дослідної роботи є удосконалення підходів до оптимального використання спеціальної термінології і еквівалентів її перекладу у формуванні рівня компетентності лікаря (на базі спеціальності «Неврологія») шляхом підвищення рівня іншомовної нейролінгвальної/лінгво-генетичної компетентності. За звітній період опубліковано 35 статей та матеріалів конференцій у наукометричних вітчизняних та міжнародних виданнях, серед яких 6 статей у журналах, що зареєстровані у наукометричних базах Scopus і WoS та 1 навчально-методичний посібник.

Співробітники кафедри мовної підготовки та гуманітарних дисциплін працюють над виконанням дисертацій на здобуття ступеня доктора наук та доктора філософії.