Google search

Наукова робота кафедри спрямована на вивчення філософських проблем гуманізації сучасної науки та біомедичних технологій, медичного знання та практики, системи охорони здоров’я та медичної освіти. Пріоритетними напрямками наукової роботи є: філософська антропологія, філософія та аксіологія науки, філософія освіти, філософські засади медичної теорії та практики, медична етика та деонтологія, біоетика та етика клінічних досліджень, філософські проблеми психосоматичної медицини та валеології.

Науково-дослідна робота спрямована на поглиблене вивчення та аналіз теоретико-філософських та методологічних складових медицини, а саме — філософсько-антропологічних, гносеологічних, онтологічних та аксіологічних передумов та засад сучасної медичної теорії та практики.

Завдання науково-дослідної роботи включають в себе: 1) вивчення гносеологічних та епістемологічних проблем, особливостей та закономірностей медичної освіти, процесу пізнання та формування медичного знання;  2) аналіз та визначення теоретико-методологічних проблем, засад, принципів і напрямків розвитку біомедичного дослідження й медичного знання; 3) дослідження соціокультурних, історіософських та загальнонаукових закономірностей трансформації медичної теорії та практики; 4) аналіз сучасних філософських концепцій та моделей здоров’я та хвороби; 5) дослідження онтологічних засад і змісту медицини як науки та практики; 6) розгляд особливостей медичного етосу, аксіологічних, етико-правових і біоетичних засад діяльності практикуючого лікаря та лікаря-дослідника; 5) визначення сутності й напрямків розвитку філософії медичної освіти; 6) дослідження ролі медицини як теорії та практики розвитку сучасної філософії, гуманізації сучасних науки та суспільства; 7) вивчення ролі сучасної філософської антропології в гуманізації та трансформації медицини; 8) розробку наукової концепції щодо філософських засад сучасної медицини як постнекласичної науки та практики.

В 2021 році кафедра філософії провела ІХ Міжнародний симпозіум з біоетики «Здоров'я, медицина та філософія: стратегії виживання» за участю Української асоціації з біоетики (Україна), Державного університету медицини та фармації ім. Н.А. Тестеміцану (Республіка Молдова), Міжнародного державного екологічного інституту ім. А.Д. Сахарова (БГУ) (Республіка Білорусь), Ташкентського державного стоматологічного інституту (Республіка Узбекистан).

Двоє співробітників кафедри — С.В. Пустовіт та Н.М. Бойченко є членами редакційних рад шести наукових журналів, які визнані ДАК України фаховими.

                                                                              Монографії співробітників кафедри

 1. Пустовіт С.В., Бойченко Н.М. Біоетика:від теорії до практики.- К.: ВД "Авіценна", 2021. - 144 с. (у співавторстві)
 2. Бойченко Н.М. Місце та роль етичних дисциплін в сучасній університетській освіті // Quo vadis, Університете? / За редакцією Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. – 248 с. ISBN 978-617-7328-82-6.
 3. Протидія насильству в сім'ї. Навчальний посібник/С. Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко й ін. - Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2017. - 80 с. 
 4. Бойченко Н.М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір. Монографія. – К.: ПРОМІНЬ, 2015. – 296 с.
 5. Пустовіт С.В., Бойченко Н.М. Социальная биоэтика сквозь призму глобальной биоэтики/Под ред.  Т. В. Мишаткиной,  С. Б. Мельнова. - Минск: ИВЦ Минфина, 2018. - 518 с. (у співавторстві)
 6. Pustovit S.V., Paliei L.A. Handbook  of Global Bioethics/Ed. by Henk A. M. J. ten Have, Bert Gordijn. – N.-Y.-London: Springer, 2014. – Р. 1597-1623. (у співавторстві)
 7. Остапенко Б.І. Індустрія наукових знань. [Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Мороз О.Я., Озадовська Л.В., Беличенко А.В., Остапенко Б.І]. Монографія – К.: УкрСіч, 2013. – 426 с. (у співавторстві)
 8. Бойченко Н.М. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: системний виклад. Монографія/І.В. Бойченко, М.І. Бойченко та ін. – К.: Промінь, 2012. – С. 452-474.
 9. Пустовіт С.В. Сьогодення та біоетика/Під ред. Ю.І. Кундієва та ін. – К.: ВД «Авіценна», 2011 ( у співавторісті)
 10. Pustovit S.V. Environmental Ethics: the power of ethics for sustainable development/Ed by Vasiljevene N., Yurchkonite A. – Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2010. – 600 p.(у співавторстві)
 11. Бойченко Н.М. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: іст.-філософ. ракурс: монографія/за заг. ред. І.В. Бойченко. – К.: Промінь, 2010. – С. 190-231 (у співавторстві з І.В. Бойченко).
 12. Пустовит С.В. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ). Монографія. – К: Арктур-А, 2009.- 324 с.
 13. Пустовит С.В. Сучасні проблеми біоетики/Під ред. Ю.І. Кундієва, Л.А. Пиріга, С.В. Комісаренко та ін. – К.: Академперіодика, 2009 (у співавторстві)
 14. Бойченко Н.М. Духовність: культурно-історичний феномен//Духовне життя українського суспільства: Теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку. (Колективна монографія у 3-х кн.)//Кн.2. Духовне життя суспільства – чинник прогресу. – К. – Дрогобич: Інформаційно-редакційний відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – С. 262-310 (у співавторстві).
 15. Пустовит С.В. К вопросу о перспективах этики и биоэтики как учебных дисциплин в Украине//Наука и образование: современные трансформации. Монографія. – К.: Изд-во ПАРАПАН, 2008. – 328 с. (у співавторстві).
 16. Кundiev Yu.I., Chaschin N.A., Chaschin  A.N., Pustovit S.V., Vitte P.N. Ethical review system for biomedical research in the CIS countries. 3.10 Ukraine//Ethical review of biomedical research in the CIS countries (Social and cultural aspects). - Saint-Petersburg, 2007.- 400 p.
 17. Пустовит С.В., Кулиниченко В.Л. Биоэтика: начала и основания (Философско-методологический анализ). Монографія. – К.: Сфера, 2002. – 152 с.