Google search

Наукові дослідження проводяться за наступними напрямками:

- Дослідження складу деяких перспективних лікарських рослин, розробка методів контролю якості та організаційних підходів до управління якістю лікарських засобів і дієтичних добавок
- Науково-методичний супровід фармацевтичного забезпечення пацієнтів із деякими рідкісними (орфанними) захворюваннями системи кровообігу»
- Науково-практичне обґрунтування складу і технології лікувальних та лікувально-косметичних засобів

Згідно рішення вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика кафедра фармацевтичної технології і біофармації є випусковою на третьому освітньо-науковому рівні на 2021/2022 рр. (протокол №8 від 13.10.2021 р.).

Правила прийому до аспірантури та докторантури Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика в 2020 році

ПОЛОЖЕННЯ, ПОРЯДКИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

Освітнь-наукова програма 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітнь-наукова програма 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітнь-наукова програма 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітнь-наукова програма 226 «Фармація, промислова фармація»

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план аспірантури

Навчальний план підготовки доктора філософії

РОБОЧА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Робоча програма та план нормативної навчальної дисципліни 226. Фармація, промислова фармація

Робоча програма та план нормативної навчальної дисципліни 226. Фармація, промислова фармація

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни 226. Фармація, промислова фармація

Силабус

КУРС НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ:

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ОСНОВНІ): 

Положення про вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії НУОЗ України імені П. Л. Шупика

У якості дисциплін за вибором аспірант може обрати цикли спеціалізації, тематичного удосконалення, майстер-класи та інші форми інформальної освіти, що проводяться в НУОЗ України імені П. Л. Шупика та відповідають потребам і науковим інтересам аспіранта згідно з його Індивідуальним планом підготовки. 

Каталог вибіркових дисциплін 

 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ

ЯКІСТЬ ОСВІТИ, КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ

СПІВПРАЦЯ З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) ‒ зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Зовнішні стейкхолдери:

 • держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ЗВО і основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл державного замовлення на підготовку кадрів;
 • регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
 • роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні підприємства; організації соціальної сфери, наукові установи, заклади вищої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти), які зацікавлені в компетентних фахівцях;
 • різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

Внутрішні стейкхолдери:

 • різні категорії осіб, що отримують освіту здобувачі другого (магістерського) та третього рівнів освіти, вільні слухачі, аспіранти, докторанти та їх батьки;
 • науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і адміністративно-управлінський персонал.

Діяльність стейкхолдерів поширюється на освітні програми, що впроваджуються на кафедрі, де безпосередньо відбувається формування освітнього процесу через надання пропозицій та участь у засіданнях робочих груп щодо розробки та оновлення освітніх програм.

Головними завданнями, що постають перед внутрішніми і зовнішніми групами стейкхолдерів, щодо успішної реалізації освітніх програм є:

 • сформувати академічну спільноту на принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості та достовірності інформації;
 • сприяти покращенню побутових умов здобувачів вищої освіти та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 • брати участь у моніторингу якості нормативних документів (освітніх програм спеціальностей, робочих програм освітніх компонентів, методичного забезпечення освітнього процесу, тощо);
 • впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання освітніх компонентів, практичної підготовки, науково-дослідної роботи, тощо;
 • впливати на розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст;
 • впливати на оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науково-дослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;
 • впливати на вибір технологій і методів викладання освітніх компонентів, якість їх методичного забезпечення; якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі; якість матеріально-технічної бази спеціальності; якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти; якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проектах, конференціях, публікаціях тощо;
 • сприяти проходженню виробничих, дослідницьких, педагогічних практик та ознайомлення з інноваціями в управлінні документно-інформаційною діяльністю та інноваційними підходами в організації освітньої, науково-дослідної діяльності;
 • надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями в технологіях та наукових розробках. 

Анкета для опитування роботодавців та стейкхолдерів

Анкета 

ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА В ОСОБИСТОСТЯХ

Шматенко Олександр Петрович

начальник кафедри військової фармації Української військово-медичної академії МО України, доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений фармацевт України

Рецензія на робочу програму

Хомич Олена Олексіївна

Директор КП «Бориспільська центральна аптека №24», доктор філософії за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»

Рецензія на робочу програму

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ РОБОТОДАВЦІВ 

ВЕРЕМЧУК Валерій Григорович

Заступник гнерального директора КП «Фармація»

Відгук на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

ПЕТРОСОВ Владислав Георгійович

В.о. начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області

Відгук на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

Хомич Олена Олексіївна

Директор КП «Бориспільська центральна аптека №24», доктор філософії за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»

Відгук на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

РИМАР Максим

Директор ТОВ «Оптіфарма», кандидат фармацевтичних наук

Відгук на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

БУШУЄВА Інна Володимирівна

Завідувач кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної технології запорізького державного медичного університету, д.фарм.н., професор

Рецензія на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

НЕМЧЕНКО Алла Семенівна – завідувач кафедри організації та економіки фармації  Національного фармацевтичного університету, кандидат економічних наук, доктор фармацевтичних наук, профессор, Заслужений діяч науки і техніки

Рецензія на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація»

РАДА РОБОТОДАВЦІВ 

Фотогалерея наради роботодавців 30.11.2021 р. 

Фотогалерея наради роботодавців 26.01.2022 р. м

Протокол засідання роботодавців від 30.11.2021 №1

Протокол засідання роботодавців від 26.01.2022 №1

СЕРТИФІКАТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА АСПІРАНТІВ 

Посвідчення тематичного удосконалення «Підготовка кадрового резерву НМАПО. Українська ділова мова» (Давтян Л.Л.)

Посвідчення тематичного удосконалення «Методологічні засади організації навчального процесу у вищому навчальному закладі» (Давтян Л. Л.)

Посвідчення тематичного удосконалення «Методологічні засади організації навчального процесу у вищому навчальному закладі» (Дроздова А. О.) 

Посвідчення тематичного удосконалення « Актуальні питання наукового керівництва/консультування дисертаційними дослідженнями: психолого-педагогічні та правові аспекти (78 годин) (Давтян Л. Л.)

Посвідчення тематичного удосконалення « Актуальні питання наукового керівництва/консультування дисертаційними дослідженнями: психолого-педагогічні та правові аспекти (78 годин) (Дроздова А. О.)

Посвідчення тематичного удосконалення «Інтернет в охорони здоров’я та практичній медицині»(Коритнюк Р.С.)

Сертифікат про зарубіжне науково–педагогічне стажування (Certificate №2637/MSAP/2021) ”New and innovative teaching methods”  (Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow March 01-26, 2021) (Оліфірова Т.Ф.)

Сертифікат про зарубіжне науково–педагогічне стажування (Certificate №2634/MSAP/2021) ”New and innovative teaching methods”  (Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow March 01-26, 2021) (Коваль А. С.)

Сертифікат про зарубіжне науково–педагогічне стажування (Certificate № NR/34/01/2019) ”New and innovative teaching methods in medicine”   (Medical University of  Lublin May 13-31, 2019) (Дроздова А. О.)

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір.

Твір (робота, матеріал) – інформація, як результат наукової чи навчально-методичної діяльності конкретної особи (чи у співавторстві), представлена на паперових носіях або в електронному вигляді у мережі Інтернет (монографія, підручник, навчальний посібник, стаття, тези, препринт, автореферат і рукопис дисертації (дисертаційна робота), магістерська чи бакалаврська робота, курсова робота чи проект, реферат, есе, контрольна робота тощо).

Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Цитата – порівняно стислий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого (у тому числі оприлюдненого у мережі Інтернет) твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими власні твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

Унікальність твору (роботи, матеріалу) – співвідношення (у відсотках) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального обсягу матеріалу.

Інформаційний бюлетень «Академічна доброчесність»:

Скринька довіри

Зворотній зв'язок

Методичні матеріали до Робочої програми нормативної навчальної дисципліни 226. Фармація, промислова фармація