Google search

 
 

хірургії_та_судинної_хірургії

 • PhD student's preliminary probation of the dissertation

  On June 8, 2021, at the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department - Professor S. Savoliuk) was held a professional seminar on the preliminary examination of the PhD dissertation of R. Gerashchenko.

 • Інтерни ознайомилися зі змінами в БПР

  5 травня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика розпочали навчання лікарі-інтерни ІІІ року за спеціальністю «Хірургія» (19 лікарів, випуск 2018 року).

 • Участь кафедри в науково-практичній конференції

  28 травня 2021 року відбулася науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання: сучасна діагностика та лікування» (м. Київ, Хол Чемпіонів в НСК Олімпійський).

 • Participation of the Department in the scientific-practical conference

  On May 28, 2021, the scientific-practical conference "Interdisciplinary issues: modern diagnostics and treatment" was held in Kyiv (Hall of Champions at the Olympic NSC).

 • Малоінвазивні методики у флебології

  Сучасний етап розвитку хірургії визначається агресивним упровадженням інноваційних малоінвазивних та малотравматичних хірургічних технологій, які дозволяють забезпечити швидку післяопераційну реабілітацію та відновлення, комфортне повернення до звичного стилю життя на тлі високих післяопераційних показників якості життя, естетичних результатів та косметичних ефектів.

 • Перемога аспірантів кафедри хірургії та судинної хірургії в «YOUNG SCIENCE 3.0»

  26 березня 2021 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю  «YOUNG SCIENCE 3.0» (для молодих учених).

 • Старт очної інтернатури на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  Другого березня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика розпочалося навчання лікарів-інтернів другого року за спеціальністю «Хірургія».

 • The start of internship at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  Training of 2nd year of studying interns in specialty "Surgery" began at the Department of Surgery and Vascular Surgery of Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the department — prof. S. Savoliuk) on March 2, 2021.

 • Лапароскопічні технології в невідкладній хірургії

  Лапароскопічна хірургія на сучасному етапі розвитку клінічної хірургії відіграє вирішальне значення, як золотий хірургічний стандарт в ургентній абдомінальній хірургії.

 • Освітня діяльність в період карантину

  Освітня діяльність кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика не обмежується лише виконанням навчально-виробничого плану роботи кафедри на 2021 рік.

 • Educational activities of the Department of Surgery and Vascular Surgery during the quarantine period

  Educational activity of the Department of Surgery and Vascular Surgery of Shupyk National Healthcare University of Ukraine is not limited only by realization of the work plan for 2021 of the department.

 • Проміжна атестація інтернів

  24 лютого 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – д. мед. н., професор С. Саволюк) відбулася проміжна атестація лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія» першого року навчання (випуск 2020 р.).

 • Intermediate certification of the interns

  An intermediate certification of interns in the specialty "Surgery" 1st year of studying have been held at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department — Professor S. Savoliuk) on February 24, 2021..

 • Особливості навчання іноземних громадян на кафедрі хірургії та судинної хірургії в період карантину

  На навчання в клініку кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика молодих фахівців приваблює, без сумніву, її інноваційний характер щодо підходів та організації наукової, освітньої і лікувальної роботи колективу кафедри з акцентами на впровадження в освітній та лікувально-діагностичний процес сучасних трендів та технологій.

 • The features of training of foreign citizens in a clinical residency at the Department of Surgery and Vascular Surgery during the quarantine period

  The studying at the clinic of the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk NMAPE attracts young professionals, without a doubt, its innovative nature in terms of approaches and organization of scientific, educational and medical work of the department with emphasis on the introduction of modern trends and technologies in the educational and medical-diagnostic process.

 • Аспіранти кафедри хірургії та судинної хірургії

  Стабільно високі показники з наукової та інноваційної діяльності кафедри хірургії та судинної хірургії, які забезпечують високі рейтингові показники діяльності кафедри, досягаються спільною роботою колективу, зокрема з підготовки перспективних наукових кадрів, в тому числі для дієвого резерву на посади асистентів з числа аспірантів кафедри.

 • Postgraduate students of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  The stably high indicators of scientific and innovative activity of the Department of Surgery and Vascular Surgery (Head of the Department - Professor Savoliuk S.), which provide high rating indicators of the department, are achieved by joint work of the all team, in particular by training promising scientists, including of effective reserve for the positions of assistants from among the postgraduate students of the department.

 • Новий формат проведення циклів ТУ на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  Сучасні виклики перед вітчизняною системою охорони здоров’я та післядипломною освітою в умовах всесвітньої пандемії COVID-19 вимагають системних змін в підходах до вибору методів та форматів навчання профільних фахівців на циклах тематичного удосконалення.

 • The new format of conducting thematic improvement cycles at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  Today's challenges to the domestic health care system and postgraduate education in the context of the global COVID-19 pandemic require systemic changes in approaches to the choice of methods and formats of training for medical professionals in cycles of thematic improvement.

 • Атестація клінічних ординаторів кафедри хірургії та судинної хірургії

  18 червня 2020 року на засіданні кафедри хірургії та судинної хірургії відбулася заключна атестація трьох клінічних ординаторів кафедри  - Фазаїла Ісмаілова (Азербайджан) (куратор – професор С. Саволюк), Алфа Джошуа (Нігерія) (куратор –В. Ходос), Дурдиєва Мекана (Туркменістан) (куратор –професор С. Саволюк).