Google search

 
 

хірургії_та_судинної_хірургії

 • Lection at the professional school-seminar

  Another scientific and practical professional school-seminar - "Interdisciplinary Alliance: Surgery and Anesthesiology" was held on March 27, 2023, Head of the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine - professor Savoliuk S. had lection: "Simultaneous operations in surgery: current state of the problem and prospects for implementation".

 • Ургентні чергування у клініці кафедри хірургії та судинної хірургії

  Хірургічна клініка кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика (зав. каф. – професор С. Саволюк) на основній клінічній базі (МКЛ № 8 м. Київ) складається з 2-х хірургічних відділень по 100 стаціонарних ліжок, на яких перебувають пацієнти з усім спектром планової та ургентної хірургічної патології.

 • Urgent daily shifts in the clinic of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  The main clinical base of the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department - professor Savoliuk S.) is based at Kyiv city clinical hospital №8.  It consists of 2 surgical departments (100 inpatient beds), which accommodate patients with the entire spectrum of elective and urgent surgical pathologies, evacuated wounded soldiers of the Armed Forces of Ukraine.

 • Приклад міжкафедральної взаємодії у клінічній роботі кафедр університету

  Складні хірургічні випадки вимагають застосування мультидисциплінарних підходів з поєднанням експертної фахової хірургії та сучасної доказової діагностики та лікування.

 • An example of interdepartmental interaction in clinical work

  Complex surgical diagnoses require the use of multidisciplinary approaches with a combination of expert specialist surgery and modern evidence-based diagnostics and treatment.

 • Навчання лікарів-інтернів на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  1 березня 2023 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) розпочався освітній процес лікарів-інтернів 2 року навчання за спеціальністю «Хірургія».

 • The start of internship at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  Training of 2nd year of studying interns in specialty "Surgery" began at the Department of Surgery and Vascular Surgery of Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the department - prof. Savoliuk S.) on March 1, 2023.

 • Volunteer activities of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  Military aggression necessitated the rapid adaptation of healthcare facilities that provided civilian assistance in peacetime.

 • Навчання аспірантів на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  Підготовка перспективних наукових кадрів завжди була пріоритетом в роботі кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, оскільки вся діяльність кафедри орієнтована, в першу чергу, на інновації в хірургії та їх рутинне впровадження в щоденну роботу хірургічних відділень клінічних баз кафедри.

 • Postgraduate training at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  As all activities of the department are focused primarily on innovations in surgery and their routine implementation in the daily work of surgical departments on clinical bases of the department, training of perspective scientific staff has always been a priority in the work of the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department - prof. Savoliuk S.).

 • Відновлення роботи клінічної бази кафедри хірургії та судинної хірургії

  Ірпінська центральна міська лікарня тривалий час є клінічною базою кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

 • Restoration of work Department of Surgery and Vascular Surgery clinical base

  Irpin Central City Hospital has long been the clinical base of the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine.

 • Волонтерська діяльність кафедри хірургії та судинної хірургії

  Військова агресія зумовила необхідність швидкої адаптації роботи закладів охорони здоров'я, що в мирний час надавали допомогу цивільному населенню.

 • Лікувальна робота кафедри хірургії та судинної хірургії під час воєнних дій

  З першої доби воєнних дій на території України науково-педагогічні працівники кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика активно та рішуче взяли на себе відповідальність щодо керівництва та організації роботи хірургічних відділень клінічних баз кафедри хірургії та судинної хірургії.

 • Curative work of the Department of Surgery and Vascular Surgery during the war

  From the first days of russian invasion on the territory of Ukraine, scientific and pedagogical staff of the Department of Surgery and Vascular Surgery of Shupyk National Healthcare University of Ukraine actively and decisively took a part in the management and organization of surgical treatment at clinical bases of the Department of Surgery and Vascular Surgery.

 • Defence of the PhD thesis of graduate student of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  Whatever your goal – work, study, travel, or something else – the teachers of the department of foreign languages get you there. Since the main objective of the English teachers is to create positive learning environment in the classroom to motivate their learners towards their teaching and learning, we should not be satisfied with the knowledge what we have.

 • Захист дисертації аспіранта кафедри хірургії та судинної хірургії

  8 листопада 2021 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика відбувся захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії очного аспіранта кафедри хірургії та судинної хірургії (завідувач кафедри - професор С. Саволюк) 4-го року навчання Р. Геращенка на тему: «Ендовенозне електрозварювання у лікуванні висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени» (галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03. – Хірургія), що виконана під керівництвом професора кафедри хірургії та судинної хірургії, професора В. Ходоса.

 • Сучасні консенсуси в клінічній практиці хірургіа та анестезіолога

  11 жовтня 2021 року за сприяння Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, Всеукраїнської асоціації безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів, профільних асоціацій хірургів та анестезіологів України відбулася чергова в цьому році науково-практична фахова школа-семінар «Сучасні консенсуси в клінічній практиці хірурга та анестезіолога».

 • Modern consensuses in the clinical practice of surgeons and anesthesiologists

  On October 11, 2021 under support of Shupyk National Healthcare University of Ukraine, All-Ukrainian Association of Continuing Professional Education of Doctors and Pharmacists, profile associations of surgeons and anesthesiologists of Ukraine, was held  regular scientific-practical professional school-seminar "Modern consensuses in the clinical practice of surgeons and anesthesiologists".

 • Фахова школа з хірургії

  12 жовтня 2021 року відбулася чергова в цьому році фахова школа з хірургії, організована кафедрою хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика за ініціативи її завідувача, професора Сергія Саволюка.