Google search

 
 

хірургії_та_судинної_хірургії

 • Навчання лікарів-інтернів ІІІ року на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  2 травня 2024 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) розпочали заняття лікарі-інтерни ІІІ року навчання за спеціальністю "Хірургія" (17 лікарів, випуск 2021 року).

 • III-year internship at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On May 2th, 2024 at the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department - prof. Savoliuk S.) have started training of III year interns in the specialty "Surgery" (17 doctors, 2021 year of graduation).

 • Пріоритетний напрямок кафедри хірургії та судинної хірургії

  В умовах сьогодення вже беззаперечним є факт основного вектору розвитку хірургії в напрямку малоінвазивності. Сучасні технології в медицині та, зокрема, хірургії дозволяють виконувати майже будь-які об’єми оперативних втручань мінімізуючи власне хірургічну агресію, тим самим полегшуючи та зменшуючи терміни реабілітації пацієнтів. В питанні хірургічного доступу в абдомінальній хірургії, цією технологією є лапароскопічна хірургія.

 • The Department of Surgery and Vascular Surgery Development Priority Directions

  Nowadays the fact that the main vector of the development of surgery in the direction of minimal invasiveness is already indisputable. Modern technologies in medicine and in surgery, allow performing almost any volume of surgical interventions, minimizing actual surgical aggression, thereby facilitating and reducing the rehabilitation period of patients. In terms of surgical access in abdominal surgery, this technology is laparoscopic surgery.

 • Кафедральні виступи на фахових школах та семінарах

  7 березня 2024 року відбулася науково-практичних фахова конференція «Питання поліграгмазії при мультидисциплінарному веденні хворих», організована Українською академією хірургії.

 • Lectures at professional schools and seminars

  On March 7, 2024, a scientific and practical professional conference "Issues of polygamy in multidisciplinary patient management" was held, organized by the Ukrainian Academy of Surgery.

 • Старт циклу ТУ «Лапароскопічні технології в невідкладній хірургії»

  4 березня 2024 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри - професор С. Саволюк) розпочався цикл тематичного удосконалення «Лапароскопічні технології в невідкладній хірургії», тривалістю 2 тижні.

 • Баріатрична/Метаболічна хірургія на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  Однією з найбільш актуальних проблем сучасного суспільства усіх країн світу є підвищення рівня захворюваності на ожиріння та метаболічний синдром, що також є ключовим фактором розвитку супутніх захворювань, таких як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, деякі типи раку, різні види опорно-рухових розладів, порушення психічно-емоціонального аспекту здоров’я, що в комбінації значно знижують працездатність, якість та термін життя і підвищують витрати у сфері охорони здоров’я для лікування хворих на цю патологію.

 • Bariatric/metabolic surgery at the Department of surgery and vascular surgery

  One of the most actual problems of modern society in all countries of the world is the increase in the incidence of obesity and metabolic syndrome, which is also a key factor in the development of concomitant diseases, such as diabetes, cardiovascular diseases, some types of cancer, various types of musculoskeletal disorders, violation of the mental and emotional aspects of health, which in combination significantly reduce work capacity, quality and length of life and increase costs in the field of health care for the treatment of patients with this pathology.

 • Участь кафедри хірургії та судинної хірургії на щорічній науково-практичній конференції «Шалімовські Дні»

  16 лютого 2024 року в ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України відбулася щорічна науково-практична конференція «Шалімовські Дні: актуальні питання надання хірургічної допомоги у воєнний час», основними програмними напрямами якої були хірургія бойової травми, реконструктивно-відновна хірургія наслідків бойової травми, торакоабдомінальна хірургія, хірургія серця та магістральних судин (поранення серця та судин), гепатобіліарна хірургія та їх комплексний періопераційний та анестезіологічний супровід.

 • Participation of the Department of Surgery and Vascular Surgery in the conference "Shalimov Days"

  On February 16, 2024, the annual scientific and practical conference "Shalimov Days: Current Issues in Providing Surgical Care in Times of War" took place at the National Scientific Center of Surgery and Transplantology named after A.A. Shalimov of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine.

 • Участь кафедри хірургії та судинної хірургії в майстер-класі: Сучасна резекційна хірургія печінки

  15 лютого 2024 року на базі ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України відбулася визначна хірургічна подія, а саме, майстер-клас «Резекційна печінкова хірургія: відкрита чи лапароскопічна». У роботі майстер-класу взяв участь завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, заслужений лікар України, професор Сергій Саволюк.

 • The participation of the Department of Surgery and Vascular Surgery in the master class

  On February 15, 2024, a significant surgical event took place at the National Scientific Center of Surgery and Transplantology named after O.O. Shalimov of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine: a master class on Liver Resection Surgery: Open or Laparoscopic.

  The master class was attended by the Head of the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk Healthcare University of Ukraine Professor Savoliuk S.I., Honored Doctor of Ukraine, Doctor of Medical Sciences.

 • Засідання кафедри хірургії та судинної хірургії

  12 лютого відбулося чергове засідання кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика.

 • Meeting of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On February 12, the regular meeting of the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine took place.

 • Міждисциплінарний семінар на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  6 лютого 2024 року за ініціативи завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професора Сергія Саволюка відбувся міждисциплінарний семінар для лікарів-інтернів 2-року очної форми навчання та лікарів хірургічної клініки КНП КМКЛ №8 на тему: «Пухлини шкіри: синергія хірурга та патолога».

 • Interdisciplinary seminar at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On February 6, 2024, at the initiative of the head of the Department of Surgery and Vascular Surgery of the National Healthcare University of Ukraine named after P.L. Shupyk, Professor Savoliuk S., an interdisciplinary seminar was held for second-year resident doctors and surgeons of the surgical clinic of the Kyiv City Clinical Hospital N. 8 on the topic: "Skin Tumors: Surgeon's and Pathologist's Synergy".

 • Симультанна хірургія – науковий напрям кафедри хірургії та судинної хірургії

  Колектив кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика під керівництвом його завідувача, заслуженого лікаря України професора Сергія Саволюка активно розвиває значну кількості наукових напрямів, що реалізуються на клінічних базах кафедри.

 • Simultaneous surgery is a scientific direction of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  Among the numerous scientific directions actively pursued by the collective of the Department of Surgery and Vascular Surgery at the Shupyk National Healthcare University of Ukraine under the leadership of its head – honored doctor of Ukraine, Doctor of Medicine, Professor Savoliuk S.I., a direction that stands out for its complexity and modern surgical technology is simultaneous (combined, hybrid) surgery of the abdominal cavity, retroperitoneal space, and pelvis, which is implemented at the clinical bases of the department.

 • Нова клінічна база кафедра хірургії та судинної хірургії

  Кафедра хірургії та судинної хірургії продовжує активну клінічну та науково-методичну роботу, розширює свої можливості, освоює нові клінічні бази. Наразі проводиться активна робота з підготовки підписання угоди про співпрацю між Національним університетом охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика та приватним багатопрофільним медичним центром "MEDHELSI".