Google search

 
 

хірургії_та_судинної_хірургії

 • Конкурс наукових проєктів лікарів-інтернів на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  27-28 листопада 2023 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) відбувався захист двадцяти семи індивідуальних наукових проєктів лікарів-інтернів за спеціальністю "Хірургія" першого року навчання (2023 року випуску), що готувалися лікарями-інтернами в рамках необхідного пакету документів до проміжної атестації впродовж очного терміну навчання на кафедрі.

 • Участь кафедри хірургії та судинної хірургії у науково-практичній конференції

  6 листопада 2023 року за сприяння Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, Всеукраїнської асоціації безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів, профільних асоціацій хірургів та анестезіологів України відбулася чергова  науково-практична фахова школа-семінар «Міждисциплінарний альянс: хірургія та анестезіологія».

 • Participation of the Department of Surgery and Vascular Surgery in a scientific and practical conference

  On November 6, 2023 under support of Shupyk National Healthcare University of Ukraine, All-Ukrainian Association of Continuing Professional Education of Doctors and Pharmacists, profile associations of surgeons and anesthesiologists of Ukraine, was held regular scientific-practical professional school-seminar " Interdisciplinary Alliance: Surgery and Anesthesiology ".

 • Міжкафедральний семінар на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  7 листопада 2023 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбувся міжкафедральний семінар за участю співробітників профільних кафедр.

 • Interdepartmental seminar on the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On November 7, 2023 at Shupyk National Healthcare University of Ukraine took place interdepartmental seminar regarding consideration of PhD dissertation, full-time graduate student of the Department of Surgery and Vascular Surgery (Head of the Department - Professor Savoliuk S.) Dembitsky A. on the topic: "Tactics of complex surgical treatment of chronic venous insufficiency C5-C6 clinical class" (field of knowledge 22 "Health", specialty 222 "Medicine", specialization 14.01.03. - Surgery), performed under the guidance of Head of the Department, Professor Savoliuk S.

 • Розвиток ендокринної хірургії на клінічній базі кафедри хірургії та судинної хірургії

  Основною клінічною базою кафедри хірургії та судинної хірургії (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) є хірургічні відділення КНП КМКЛ № 8, де за сприяння адміністрації (директор – член-кореспондент НАМН України, професор І. Хоменко) формуються умови для вирішення надскладних хірургічних завдань, підтримуються хірургічні ініціативи та інновації щодо постійного розширення спектру хірургічних утручань.

 • Участь кафедри хірургії та судинної хірургії у конгресі судинних хірургів, флебологів та ангіологів України

  11-13 жовтня 2023 р. у Вінниці проходив конгрес судинних хірургів, флебологів та ангіологів України. Захід об’єднав представників спеціалізованої хірургічної спільноти України для обговорення актуальних питань сучасної хірургії магістральних та периферичних артерій, венозної та лімфатичної системи та синдрому діабетичної стопи.

 • Співпраця кафедри хірургії та судинної хірургії та Асоціації хірургів України

  Виклики, що стоять перед сучасною післядипломною освітою лікарів в умовах зростаючої конкуренції з боку державних та приватних медичних установ, спонукають клінічні кафедри до пошуку нових підходів та реалізації комплексних стратегій щодо комплектації програмних циклів.

 • Participation of the Department of Surgery and Vascular Surgery in the work of the Associations of Surgeons

  Taking into account the new challenges and risks associated with the completion of cycles, the team of the Department of Surgery and Vascular Surgery of Shupyk National Healthcare University of Ukraine decided to establish close ties with the city and regional centers of the Association of Surgeons for the exchange of experience and interest of students in studying.

 • Кафедральні виступи на фахових школах та семінарах

  Упродовж 2023 року відбулася низка науково-практичних фахових шкіл та семінарів, зокрема: «Міждисциплінарний альянс: хірургія та анестезіологія»; «Київські весняні хірургічні читання: Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічних хворих»; «Київський осінній хірургічний форум: Сучасні досягнення в хірургії».

 • Lection at the professional school-seminar

  Throughout 2023, a number of scientific and practical professional schools and seminars were held, Interdisciplinary Alliance: Surgery and Anesthesiology, Kyiv spring surgical readings – Multidisciplinary approach in the treatment of surgical patients, Kyiv autumn surgical forum – Modern achievements in surgery.

 • Засідання кафедри хірургії та судинної хірургії

  12 вересня 2023 року відбулося планове засідання кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика під головуванням завідувача кафедри професора С. Саволюка.

  Порядок денний був насиченим, стосувався моніторингу усіх напрямків діяльності кафедри.

 • Session of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On September 12, 2023, a regular session of the Department of Surgery and Vascular Surgery of  Shupyk National Healthcare University of Ukraine took place under the guidance of the head of the department Savoliuk S. (MD, Dr.Sc., Full Professor).

 • Початок освітньої частини навчання інтернів І року на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  1 вересня 2023 р. на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії професор С. Саволюк) розпочали навчання інтерни 1-го року за спеціальністю «Хірургія». До навчання приступили 27 молодих спеціалістів з різних міст України.

 • The start of first-year interns training at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On September 1, 2023 at the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department - professor Savoliuk S.) 1st-year interns in the specialty "Surgery" began their training.

 • Проміжна атестація лікарів-інтернів 2 року навчання

  19 червня 2023 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) відбулася проміжна атестація лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія» 2-го року навчання.

 • Intermediate attestation of interns

  On June 19, 2023 at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (the Chief of Department of Surgery and Vascular Surgery - S. Savoliuk (Full Professor)) took place an intermediate attestation of interns (specialty – surgery, second year of studying).

 • Заключна атестація лікарів-інтернів ІІІ року навчання

  19 червня 2023 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) відбулася заключна атестація лікарів-інтернів ІІІ року навчання.

 • Final certification of an interns of the third year of study

  On June 19, 2023 the final certification of interns of the third year of studying took place at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department - Professor Savoliuk S.)

 • Симультанні операції в хірургії: сучасний стан проблеми та перспективи реалізаці

  27 березня 2023 року відбулася чергова науково-практична фахова школа-семінар - «Міждисциплінарний альянс: хірургія та анестезіологія».