Google search

 1. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. Бережного.-К., 2013. 1024с.
 2. Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні: реалії і перспективи: / Р.О. Моісеєнко. – К.: Логос, 2013.- 232с. (ISBN 978-966-171-798-4)
 3. Особлива дитина. Епілепсія: виходимо з тіні / Колупаєва А.А., Мартинюк В.Ю., Терещенко А.В., Марценковський І.А., Федоренко О.Ф. За ред.. А.А. Колупаєвої, В.Ю. Мартинюка. – К.: ТОВ «Люди в білому», 2014. – 48с. (ISBN 978-966-97303-8-1)
 4. Очерки детской психиатрии. Аутизм: учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей / Под ред. И.А.Марценковского // НейроNews. – 2014. – 280 c.
 5. Петрухин А.С. Детская неврология в 2-х т. Учебник. 2012. М.-ГЭОТАР
 6. Заболевания нервной системы у детей: В 2-х т. /Под реб Ж. Айкарди и др.: пер. с англ. Общ. ред. А.А. Скоромца – М.: Издательство Панфилова: БИНОМ. 2013
 7. Класифікація уражень нервової системи у дітей та підлітків. Методичний посібник . – За ред.. В.Ю. Мартинюка. – К.: Фенікс, 2001. – 192с.
 8. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з  органічним ураженням нервової системи». Навчально-методичний посібник / За ред. Мартинюка В.Ю., Зінченко С.М. – К.:  Інтермед, 2005. – 416с.
 9. «Мінімальна мозкова дисфункція» Навчальний посібник /В.Ю. Мартинюк, С.М. Зінченко.- К.: Інтермед, 2011 -168с.
 10. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. – Москва: Триада-Х. 2001.640с.
 11. Гузева В.И. Эпилепсия и неэпилептические пароксизмальне состояния у детей. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2007. – 568с.
 12. Ньюокиктьен Ч. Детская поведенческая неврология. В 2 томах. Т.1 /Пер. С англ.. Под ред.. Н.Н. Заваденко. М.: Теревинф, 2009. – 288с.
 13. «Лікування епілепсії та епілептичних синдромів  у дітей» Методичні рекомендації. Київ-2012.
 14. Програмно-цільове обслуговування дітей та підлітків із гіперкінетичним розладом (методичні рекомендації). Укладачі: Марценковський І.А. і сп.- К.: 2009. – 48с.
 15. Скворцов И.А., Ермоленко Н.А. Развитие нервной системы у детей в норме и патологии. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 368с.
 16. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной системы / Под ред. В.Н.Штока, О.С.Левина. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. – 520с.
 17. Пальчик А.Б. Введение в неврологію развития (12 лекций). – СПб.: ООО Издательско-полиграфическая компанія «КОСТА», 2007. – 368с.
 18. Пальчик А.Б., Понятишин А.Е. Неэпилептические пароксизмы у грудных детей.-М.: МЕДпресс-информ, 2015.-136с.
 19. Моісеєнко Р. О., Мартинюк В.Ю. Концепція соціальної педіатрії (комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності) // Ж.: Реабілітація та паліативна медицина, 2015, № 1 (1), с.118-129
 20. В. Ю. Мартинюк, Ю. В. Вороненко, Р. О. Моісеєнко, В. М. Князевич. Питання розвитку паліативної допомоги дітям в Україні // Ж.: Реабілітація та паліативна медицина, 2015, № 1 (1), с.27-33
 21. Основи соціальної педіатрії. За редакцією Мартинюка В. Ю. / ФОП Верес О. І.- 2016. У 2-х томах. 960 стор.
 22. Інтернет –ресурси по міжнародним протоколам: www.nice.org.uk, www.medscape.comwww.bmj.com
 23. Заболевания нервной системы у детей: В 2-х т. Т 1. / Под ред. Ж. Айкарди и др. ; пер. с англ.; общ. ред. А.А.Скоромца – М. : Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – С.568.
 24. Заболевания нервной системы у детей: В 2-х т. Т 2. / Под ред. Ж. Айкарди и др. ; пер. с англ.; общ. ред. А.А.Скоромца – М. : Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – с. 572: