Google search

Кафедра була заснована 16 березня 1962 року, як кафедра нервових хвороб №2 у Київському державному інституті удосконалення лікарів (КДІУЛ). Створення кафедри обумовлювалось зростаючою потребою у підготовці кваліфікованих спеціалістів лікарів-неврологів. Викладацький склад кафедри був сформований з числа співробітників кафедри нервових хвороб №1 КДІУЛ, якою завідував відомий невролог – професор Панченко Д.І.

Першою клінічною базою кафедри з 1962 по 1964 рік було неврологічне відділення київської міської клінічної лікарні №24 на вулиці Артема. З 1964 до 1983 року кафедра базувалась у неврологічному відділенні клінічної лікарні № 22, тепер це лікарня №18 на бульварі Шевченка 17.

З 1983 року до сьогодні базою кафедри є неврологічне відділення Київської міської клінічної лікарні №12 на вулиці Підвисоцького 4а.

З дня заснування кафедри до 1982 року її завідувачем і організатором був учень професора Д.І.Панченка – доктор медичних наук, професор Перфілов Петро Опанасович (1915-1982).

Він плідно займався не тільки організаційними питаннями забезпечення всіх видів роботи кафедри, але і громадською діяльністю, був деканом терапевтичного факультету. Тема докторської дисертації: «О регенерации и дегенерации в частично поврежденном нерве». Професор Перфілов П.О. автор більш як 80 наукових праць, в тому числі трьох монографій.

З 1982 по 1983 рік кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор Аліферова Вікторія Федорівна, яка працювала на кафедрі з 1962 по 1984 рік. Її докторська дисертація присвячена темі: «Поражения нервной системы при поздних токсикозах беременных (патогенез, клиника, лечение, катамнез)». Вона є автором більш як 60 наукових праць, декількох монографій, методичних рекомендацій та лекцій.

Доктор медичних наук, професор, “Заслужений лікар України,” “Заслужений діяч науки і техніки”, “Лауреат Державної премії України”, Руденко Анатолій Юхимович (1935-2012 рр.) Завідував кафедрою з 1983 по 2006 рік.

Докторська дисертація була присвячена темі: «Доинсультный период гипертонической болезни». Висококваліфікований клініцист професор Руденко А.Ю. протягом 40 років очолював неврологічну службу Державного Управління справами. Протягом більш ніж 15 років професор Руденко А.Ю. був головним редактором відомого медичного журналу “Лікарська справа. Врачебное дело”. Він автор більше як 200 наукових праць, в тому числі 4 монографій.

З часу заснування на кафедрі в різні періоди працювали досвідчені педагоги: доцент, кандидат медичних наук Журенко Аза Миколаївна (1919-1981) працювала на кафедрі з 1962 по 1978 рік; доцент, кандидат медичних наук Лущин Юлій Костянтинович (1932-1997) працював на кафедрі з 1968 по 1993 рік; асистент, кандидат медичних наук Тордія Георгій Дмитрович працював на кафедрі з 1985 по 1989 рік; З 1993 року після закінчення клінічної ординатури та заочної аспірантури на кафедрі працював доцент, кандидат медичних наук Малий Володимир Дмитрович (1964-2008);протягом більш ніж 30 років (з 1978 по 2011 рік) на кафедрі працював доцент, кандидат медичних наук, Коваль Анатолій Захарович, який багато років був завучем кафедри, приймав участь у розробці учбових планів та навчальних програм з передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення, є співавтором тестових питань для комп'ютерної програми іспиту з неврології для лікарів-неврологів України.

З 1965 року на кафедрі працював досвідчений педагог та «Заслужений лікар України», доцент, кандидат медичних наук Корженевський Леонід Вікентійович, який почав працювати на кафедрі старшим лаборантом навчався в аспірантурі після закінчення якої працював асистентом, а з 1975-2017 рік – доцентом. Кандидатська дисертація на тему: «Об острых нарушениях мозгового кровообращения у больных сахарным диабетом».

Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації на тему «Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту» з 2008 по 2017 рік на кафедрі працювала доцент, кандидат медичних наук Цьоха Інна Олегівна, яка була завучем кафедри, приймала участь у розробці учбових планів та навчальних програм, зокрема співавтор - програми інтернатури (спеціалізації) з неврології.

Кандидат медичних наук Корженевський Юрій Леонідович працював на посаді асистента кафедри з 2013 до 2016 року, після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації на тему: «Клінічні та параклінічні характеристики ураження нервової системи при хронічних гепатитах».

Доцент, кандидат медичних наук Колотуша Віталіна Григорівна працювала на кафедрі після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації «Особливості клініки, лікування і профілактики неврологічних проявів остеохондрозу поперекового відділу хребта у хворих різних морфо-конституційних типів».

З 1999 – 2021 роки на кафедрі працював професор, доктор медичних наук Оржешковський Василь Володимирович, який після закінчення аспірантури захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив транскраніальної електроаналгезії на деякі нейрофізіологічні показники у хворих на церебральну венозну дистонію», а у 2018 році захистив докторську дисертацію на тему «Полінейропатії (патогенетичні механізми, клініко-параклінічні особливості, діагностичні підходи)».

Біля 10 років у складі кафедри неврології №2 плідно працював підрозділ дитячої неврології (1996-2005) у складі: доцента Саган О.М., доцента Коноплянко Т.В., доцента Мартинюка В.Ю., доцента Панасюк Л.О. та доцента Невірковця А.А.

На сьогодні кафедру очолює доктор медичних наук, професор Ткаченко Олена Василівна, яка працює на кафедрі з 1986 року після закінчення аспірантури. У 1994 році вона захистила докторську дисертацію «Клініко-діагностичні особливості цереброваскулярної патології в умовах трансформації довкілля». З 2000 року – професор кафедри. Приймала безпосередню участь у підготовці та удосконаленні навчальних програм та учбових планів передатестаційних циклів з неврології, лікарів-інтернів, а також циклів тематичного удосконалення, зокрема «Актуальні питання неврології», «Неврологічні питання епілептології», «Ураження нервової системи при захворюваннях внутрішніх органів», «Сучасні підходи до діагностики та лікування запальних уражень нервової системи» тощо. Є співавтором тестових питань для комп'ютерної програми іспиту з неврології. Очолила робочу групу по створенню програми для інтернів та оновленню програми передатестаційного циклу, які затверджені МОЗ України. Плідно займається науковою діяльністю. Вивчає питання патоморфозу та адаптаційно-компенсаторних можливостей організму при неврологічній патології, зокрема при цереброваскулярній патології, запальних захворювань нервової системи, ураженнях периферичного відділу нервової системи, черепно-мозкових травм, соматоневрологічних захворюваннях. Під її науковим керівництвом захищено 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, і одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, заплановані та виконуються шість дисертаційних робіт, в тому числі одна докторська. Професор Ткаченко О.В. є автором більше ніж 200 наукових праць, зокрема 12 монографій та навчальних посібників, має патенти на 2 винаходи. Входить у редакційну колегію «Український неврологічний журнал» та в редакційну раду «Національний журнал неврологии» (Азербайджан). Професор Ткаченко О.В. є головою експертної проблемної комісії за спеціальністю «Неврологія» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика, головою робочої групи МОЗ України з розробки програми інтернатури зі спеціальності «Неврологія», членом експертної проблемної комісії «Неврологія» НАМН України і МОЗ України, членом консультативно-експертної групи розділу «Неврологія» Центрального Формулярного комітету МОЗ України, заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 по захисту докторських дисертацій зі спеціальності «Нервові хвороби, членом спеціалізованої ради 14.03.11 – «Медична та біологічна інформатика і кібернетика».

Постійно займається лікувально-консультативною роботою. Регулярно проводить обходи та клінічні розбори у базовому неврологічному відділенні. Консультує пацієнтів Київської міської клінічної лікарні №12, а також за направленнями та зверненнями медичних закладів України, зокрема клінічної лікарні «Феофанія» Державного Управління справами при Президенті України, Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України, республіканської служби екстреної медичної допомоги тощо. З 1995 року має вищу кваліфікаційну лікарську категорію з неврології.

Доцент, кандидат медичних наук Новікова Ольга Володимирівна працює на кафедрі з 1991 року, до 1999 року – на посаді асистента, а з 1999 року – на посаді доцента. В 1990 році захистила кандидатську дисертацію «Исходы и реабилитация реконвалесцентов после вирусных менингоэнцэфалитов». До роботи на кафедрі працювала науковим співробітником відділу нейроінфекцій КНДІ інфекційних захворювань. Доцент Новікова О.В. має вищу лікарську категорію з неврології. Вона є автором 115 наукових праць, в тому числі монографії, навчального посібника та довідника, 16 раціоналізаторських пропозицій. Є співавтором тестових питань для комп’ютерної програми іспиту з неврології. Протягом 2006 - 2014 років доцент Новікова О.В. відповідала за роботу кафедри, як опорної по післядипломному навчанню зі спеціальності «Неврологія», з 2014 року є відповідальною за лікувальну роботу на кафедрі.

Доцент, кандидат медичних наук Стецюк Роман Анатолійович на кафедрі працює з 2006 року після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації «Резистентні епілепсії та епілептичні синдроми у дітей». Виконує обов'язки завуча кафедри. Доцент Стецюк Р.А. має вищу лікарську категорію за спеціальністю «Дитяча неврологія», та «Неврологія». Автор 42 наукових праць та 3 винаходів. Член комісії з лікувальної роботи терапевтичного факультету НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Доцент, кандидат медичних наук Кононець Оксана Миколаївна. працює з 2011 р. після закінчення аспірантури та успішного захисту кандидатської дисертації на тему «Клінічні та параклінічні характеристики попереково-крижових монорадикулярних синдромів у хворих на цукровий діабет». Доцент Кононець О.М. є секретарем експертної проблемної комісії за спеціальністю «Неврологія» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Автор 22 наукових праць і в тому числі монографії. Володіє сучасними методами діагностики зокрема професійною інтерпретацією клінічних, нейровізуальних і лабораторних методів обстеження в неврологічній клініці. Доцент Кононець О.М. має вищу лікарську категорію з неврології.

Після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації «Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу» з 2005 року на посаді асистента кафедри працює кандидат медичних наук Башкірова Людмила Михайлівна. Автор більш ніж 52 наукових праць в тому числі учбового посібника та 2 інформаційних листів. Володіє сучасними методами дослідження зокрема РЕГ, ЕЕГ, ЕхоЕГ тощо. Асистент Башкірова Л.М. має вищу лікарську категорію з неврології. 

За час існування на кафедри пройшли навчання та підвищили професійну кваліфікацію більш ніж 9000 лікарів та більше 700 інтернів. Найкращі з лікарів-неврологів та лікарів-інтернів були рекомендовані та пройшли підготовку в клінічній ординатурі, через яку підготовлено більш ніж 60 висококваліфікованих лікарів.

Аспірантура на кафедрі була введена в 1966 році. За цей час очну аспірантуру закінчили: Корженевський Л.В. (1966-1968), Семенова О.В. (1983-1985), Оржешковський В.В. (1996-1999), Колотуша В.Г. (1999-2002), Башкірова Л.М. (2001-2004.), Стецюк Р.А. (2003-2005), Гаврилів І.Р. (2006-2008), Губеладзе Т.Д. (2008-2011); Корженевський Ю. Л. ( 2010 - 2013). заочну: - Коваль А.З. (1974-1978), Малий В.Д. (1990-1993), Цьоха І.О. (2006-2008), Кононець О.М. (2010-2011). Мотренко А.Т., Найденова Ю.Л. (2012-2014). На сьогодні на кафедрі навчаються очні аспіранти: Масович С.О. та Демидас О.В., вечірній аспірант: Каменецька О.О., заочні аспіранти: Палинська В.І., Петрова У.М., Караєв Т.В.

Викладачі кафедри надавали і надають висококваліфіковану лікувально-консультативну допомогу населенню України.

Співробітники кафедри плідно займаються науково-дослідною роботою з різних аспектів неврології. Основними науковими напрямками роботи кафедри зокрема є адаптаційно-компенсаторні можливості організму при неврологічних захворюваннях, патоморфоз судинної патології головного мозку, ураження периферичного відділу нервової системи, епілепсія та соматоневрологічна патологія.

За роки  роботи співробітниками кафедри опубліковано більш ніж 1000 наукових праць, зокрема 18 монографій та 7 учбових посібників, отримано 16 свідоцтв на винаходи та деклараційні патенти, та три інформаційні листи, розроблено більш ніж 40 раціоналізаторських пропозицій.

Співробітники кафедри є колективом однодумців з новими творчими планами.