Google search

Декан

д. мед. н. професор

МИХАЛЬЧУК Василь Миколайович

Контакти:

  м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, каб. 37
  тел.: (044) 206-73-12
  email: [email protected], [email protected]

Заступник декана

ВЛАСЕНКО Ірина Олексіївна - Кандидат фармацевтичних наук, доцент

Старший інспектор (лабораторний корпус, каб.503):

  ТЕРЕЩУК Олександра Василівна

Положення
Кафедри
Склад вченої ради фармацевтичного та медико-профілактичного факультету
Мета, основні завдання та напрями діяльності

Положення:

Кафедри:

Склад вченої ради фармацевтичного та медико-профілактичного факультету

Голова вченої ради:

Михальчук  Василь Миколайович - доктор медичних наук, професор, декан фармацевтичного та медико-профілактичного факультету

Заступник голови вченої ради:

Хоменко Ірина Михайлівна - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров'я, епідеміології та екології;

Секретар вченої ради:

Юрковська Лідія Геннадіївна - старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права; 

Члени вченої ради:

 1. Білоусова Наталя Анатолівна - кандидат педагогічних наук,  старший викладач кафедри фармації;
 2. Буцька Вікторія Євгеніївна - кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології;
 3. Варивончик Денис Віталійович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології;
 4. Власенко Ірина Олексіївна заступник декана фармацевтичного та медико-профілактичного факультету, кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації;
 5. Гойда Ніна Григорівна - доктор медичних наук, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я;
 6. Голубчиков Михайло Васильович - доктор медичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри управління охороною здоров’я;
 7. Давтян Лена Левонівна доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації;
 8. Дзюблик Ірина Володимирівна - доктор медичних наук,  професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології;
 9. Дроздова Анна Олександрівна - доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації;
 10. Завадецька Олена Павлівна - кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики;
 11. Зайцев Дмитро Валерійович - старший викладач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології;
 12. Івахно Олександра Петрівна - доктор медичних наук, професор, професор кафедри громадського здоров'я, епідеміології та екології;
 13. Кирик Дмитро Леонідович - доктор медичних наук,  професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології;
 14. Ковтун Андрій Юрійович - аспірант кафедри радіології;
 15. Козаренко Тетяна Маратівна - доктор медичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри радіології;
 16. Король Павло Олександрович - доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки;
 17. Краснов Володимир Володимирович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права;
 18. Кривенко Євгенія Олександрівна - кандидат медичних наук,  доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики;
 19. Криворучко Алла Олексіївна - старший лаборант кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права;
 20. Кузеванова Марія Владіленівна - кандидат медичних наук, доцент кафедри радіології;
 21. Кундіна Вікторія Валеріївна - кандидат медичних наук, доцент кафедри радіології;
 22. Мельник Катерина Юріївна - магістр кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права;
 23. Припута Наталія Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри управління охороною здоров’я;
 24. Сергієнко Людмила Іванівна - кандидат медичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри клінічної лабораторної діагностики;
 25. Скіпальський Андрій Петрович аспірант кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології; 
 26. Соловйов Сергій Олександрович - доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри фармації;
 27. Сторожчук Юлія Олександрівна - кандидат медичних наук, доцент кафедри радіології;
 28. Терещук Олександра Василівна - старший інспектор деканату фармацевтичного та медико-профілактичного факультету;
 29. Тимченко Олександр  Геннадійович - кандидат  медичних наук, доцент, доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології;
 30. Токменко Інна Ігорівна - кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри фармації;
 31. Щербина Олег Володимирович доктор медичних наук, професор, професор кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки.

Мета, основні завдання та напрями діяльності

Основною метою діяльності фармацевтичного та медико-профілактичного факультету є забезпечення необхідних умов для отримання вищої освіти другого (магістерського) рівня, якісної підготовки здобувачів освітньо – наукового рівня вищої освіти, яка ґрунтується на отриманні сучасних знань та проведенні наукових досліджень, виховання професіоналів, які спроможні успішно працювати в конкурентному середовищі в Україні та за її межами, а також забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів (провізорів) та науково-педагогічних працівників закладів освіти.

Основними завданнями Факультету є: 

1) концентрація  кадрового потенціалу  (науково-педагогічних та наукових працівників професійного та наукового спрямування), а також матеріально-технічних, науково-методичних ресурсів для ефективного виконання освітніх, наукових та інших завдань вищої школи, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певних освітньо-професійних ступенях ( магістр) та наукових ступенях доктора філософії та доктора наук;

2) організація освітнього процесу відповідно до затверджених навчальних планів і графіків підготовки здобувачів вищої освіти на очній (денній, вечірній), заочній та дистанційній формах навчання;

3) забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;

4) моніторинг якості освіти, забезпечення прозорості її процедур та результатів;

5) створення умов для реалізації права на академічну мобільність як для здобувачів вищої освіти, так і для науково-педагогічного персоналу Факультету;

6) попередження фактів корупції у НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

7) контроль за дотриманням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу в рамках виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту НУОЗ України імені П. Л. Шупика та відповідних Положень, функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману, хабарництва, необ’єктивного оцінювання в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти, яка базується на принципах науковості, взаємної довіри,  поваги і відповідальності;

8) удосконалення науково- методичного забезпечення освітнього процесу і організація роботи кафедр Факультету;

9) сприяння  в організації наукових досліджень, їх моніторинг та сприяння для впровадження їх результатів у практичну діяльність та освітній процес;

10) проведення з’їздів, конференцій, симпозіумів, майстер класів за профілем з метою поширення сучасного досвіду та наукових досягнень в галузі медичної  та фармацевтичної науки і освіти;

11) координація роботи з підготовки та підготовка підручників, навчальних посібників, лекцій та іншої навчальної і навчально-методичної літератури, випуск періодичних видань у галузях медичної науки і освіти; 

12)  організація, координація та контроль навчальної, навчально-методичної, наукової, лікувально-діагностичної та організаційної роботи кафедр, безпосередньо підпорядкованих Факультету;

13) поліпшення навчально-виховного процесу, утримання матеріально-технічної бази Факультету;

14) періодичне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Факультету та їх атестація;

15) організація і розвиток міжнародного співробітництва та партнерства;

16) здійснення іншої, не забороненої законодавством України, діяльності, пов’язаної з метою та функціональними завданнями Факультету та Університету.

Основними напрямами діяльності Факультету є:

1) реалізація Державних стандартів освіти;

2) планування, організація та методичне забезпечення освітнього процесу;

3) забезпечення ефективної діяльності кафедр Факультету;

4) забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються на Факультеті, у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та законів України, обраної професії;

5) організація і проведення виховної, культурно-масової та спортивної  роботи з особами, які навчаються на Факультеті;

6) дотримання морально-етичних норм, створення атмосфери доброзичливості та взаємної поваги між працівниками факультету та особами, які навчаються на Факультеті;

7) забезпечення соціального захисту осіб, які навчаються на  Факультеті, та безпечних умов проведення освітньої діяльності.