Google search

 
 

У період з 06 червня до 12 червня 2022 року Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика продовжував працювати в умовах воєнного стану.

Подовжувалось навчання слухачів на 70 довготривалих циклах спеціалізації та стажування. Найбільша кількість циклів спеціалізації проводилася кафедрами терапевтичного (14 циклів) та хірургічного (15 циклів) факультетів. Здійснювалася підготовка 37 слухачів на циклах стажування та спеціалізації за індивідуальним планом. На всіх навчальних циклах проміжні заліки проводилися дистанційно, оволодіння практичними навичками здійснювалося з використанням відеодемонстраційних матеріалів.

Було проведено 68 циклів тематичного удосконалення відповідно до навчально-виробничого плану та 3 цикли перенесено на вересень 2022 р. За цей час підготовлено 4 нових цикли тематичного удосконалення з військово-медичної тематики.

Із 06.06 до 12.06 було проведено 39 майстер-класів, фахових семінарів та фахових шкіл з військово-медичної тематики, на яких підготовлено більше 1000 лікарів різних спеціальностей. 09-10.06 кафедрою громадського здоров’я проведено фаховий семінар «Забезпечення харчування дітей в умовах евакуаційного режиму» –20 лікарів; 10.06 кафедрою вірусології проведено фаховий семінар «Експрес-діагностика гострих респіраторних вірусних інфекцій в умовах бойових дій» – 18 лікарів; 06.06 кафедрою ортодонтії проведена фахова школа «Ортодонтична допомога в умовах воєнного часу» – 8 лікарів; 07.06 кафедрою неврології і рефлексотерапії проведено фаховий семінар «Лікувальна тактика при травмах центральної нервової системи. Особливості медичної допомоги в умовах бойових дій» – 50 лікарів; 09.06 кафедрою хірургії і проктології проведено фаховий семінар «Лікування вогнепальних ран м’яких тканин» – 16 лікарів; 09.06 кафедрою акушерства, гінекології і репродуктології проведено майстер-клас «Гостра маткова кровотеча у зоні бойових дій» – 30 лікарів; 09.06 кафедрою інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання проведено фаховий семінар «Алгоритм діагностики захворювань та оцінювання станів у воєнних умовах» – 23 лікаря; 10.06 кафедрою судової медицини проведено фаховий семінар «Особливості вибухової травми» – 18 лікарів; 06.06 кафедрою функціональної діагностики проведена фахова школа «Стрес-індуковані порушення ритму серця в умовах воєнного часу» – 24 лікаря; 07.06 кафедрою терапії та ревматології проведено майстер-клас «Диференційний підхід до лікування артритів в умовах воєнного часу» – 20 лікарів; 09.06 кафедрою фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини проведено майстер-клас «Менеджмент надання допомоги при пораненнях у гострому та підгострому періодах реабілітації» – 44 лікаря; кафедрою ортопедії і травматології № 1 проведено: 08.06 – майстер-клас «Перша догоспітальна допомога пораненим на полі бою» – 18 лікарів, 10.06 –фаховий семінар «Бойова травма хребта, сортування і транспортування поранених з поля бою» – 21 лікар; 08.06 кафедрою хірургії та трансплатології проведено фаховий семінар «Бойова травма судин. Допомога на етапах евакуації. Судинний шов» – 12 лікарів; 09.06 кафедрою комбустіології та пластичної хірургії проведено майстер-клас «Хірургічне лікування опікових ран» – 14 лікарів; 08.06 кафедрою дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації проведено фаховий семінар на тему: «Невідкладна допомога дітям з неврологічною патологією в умовах військового стану. Інсульти у дітей» – 30 лікарів.

11.06.22 завідувач кафедри кардіології М. Долженко брала участь у WebCardio КОНСИЛІУМ в якості спікера із доповіддю «Метаболічноасоційована хвороба печінки – нова назва чи нова хвороба?» – близько 4000 переглядів.

НПП кафедри анестезіології та інтенсивної терапії брали участь у міждисциплінарному вебінарі «Міждисциплінарний альянс: хірургія та анестезіологія» (453 учасника), де виступили із доповіддю «Раціональна інфузійна терапія при масивній кровотечі в умовах дефіциту препаратів крові» та у організації й проведенні спільно з клінікою Мейо (США) вебінару «Синдром капілярного витікання» (649 учасників).

Науково-педагогічними працівниками різних кафедр Університету підготовлено більше 10 нових майстер-класів та фахових семінарів з військово-медичної тематики, які будуть проведені у вересні 2022 р.

Також, науково-педагогічні працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжували здійснювати методичну роботу, яка полягала як у розробці нових навчальних планів і програм навчальних циклів та їх методичного забезпечення, так і в доопрацюванні програм інтернатури.

Професор кафедри сімейної медицини В. Ткаченко брала участь у 2-х засіданнях галузевої експертної ради НАЗЯВО.

Університет продовжував здійснювати освітній процес із підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та здобувачів вищої освіти ступеня магістра та доктора філософії із використанням технологій дистанційного навчання.

У напрямку провадження наукової діяльності, науково-педагогічними працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня:

- здійснювалась підготовка статей до публікації у наукових фахових виданнях та декілька було опубліковано, у тому числі й тих, що входять до наукометричної бази даних Scopus. Науково-педагогічними працівниками кафедр: фармацевтичної технології і біофармації підготовлено 3 статті – «Структурно-механічні дослідження, як метод вибору основи фармацевтичної композиції у формі мазі», «Реологічні дослідження деяких модельних зразків основ для виготовлення м’яких лікарських засобів» та «Аналітичні дослідження наукових публікацій фармацевтичного журналу за 1959 – 2022 рр. щодо розробки складу та технології лікарських засобів для лікування ранового процесу»; організації і економіки фармації – 2 статті (автори В. Трохимчук, С. Соловйов), а вірусології – статтю (автор І. Дзюблик) до видання, що цитується у наукометричній базі даних Scopus; викладачі відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» готували статті до публікації у наукових фахових журналах. Опубліковано статті НПП кафедр: медицини невідкладних станів «Кардіоцеребральні синкопальні та кризові стани: етіопатогенетичні механізми, клініка, діагностика, лікування, профілактика» у журналі «Український медичний часопис»; дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації у журналі «Соціальна педіатрія» (автор В. Свистільник) тощо;

- продовжувалась робота над підготовкою матеріалів (доповідей та тез) для участі у міжнародних наукових медичних форумах;

- продовжувалось виконання науково-дослідних робіт;

- здійснювалось наукове керівництво дисертаційними дослідженнями.

Завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1 О. Голяновський провів рецензування проєкту НДР «Дослідити стан плодів та новонароджених з вадами розвитку з урахуванням впливу COVID -19 та в умовах російської військової агресії», поданого ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» для участі у конкурсі, оголошеному НАМН України.

11.06.2022 відбулася Х науково-практична конференція дитячих офтальмологів та оптометристів України з міжнародною участю «Своє дитинство треба бачити'22», співорганізатором якої виступили кафедра офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика та ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України».

09-11.06.2022 кафедра дитячих і підліткових захворювань провела ювілейну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Х академічна школа педіатрії» (в онлайн форматі), в якій брали участь понад 5,5 тис. лікарів.

Науково-педагогічні працівники кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня також брали участь у наукових медичних форумах:

- НПП кафедри громадського здоров’я у міжнародній науково-практичній конференції «EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS» (Іспанія);

- НПП кафедри анестезіології та інтенсивної терапії у європейській конференції з анестезіології «Євроанестезія – 2022», де зробили 6 доповідей на постерній секції;

- НПП кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології у 30th European Congress of Psychiatry (Budapest), де представили стендову доповідь «The multimodal psychotherapy of the anxiety disorders», а також тези доповідей;

- НПП кафедри медицини невідкладних станів у конференції 7th Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine, де представили 4 постерних доповіді, а завідувач кафедри А. Волосовець виступив із промовою на підтримку України на міжнародному конгресі SEMES 2022; 

- завідувач кафедри дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації О. Назар виступила з доповіддю на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Паліативна допомога та реабілітація: сучасні тенденції розвитку»;

- завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії А. Косаковський у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Десята академічна школа з педіатрії», де виступив із доповіддю «Утруднення носового дихання у дітей. Клінічні випадки».

Близько 65% науково-педагогічного складу клінічних кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика із 68, які здійснюють лікувально-діагностичну роботу, надавали медичну допомогу. Інші НПП забезпечували освітній та науковий процеси та консультували хворих дистанційно із використанням різних джерел комунікації. Було проліковано 779 хворих, проконсультовано очно – 3244 хворих, дистанційно (онлайн) –  1182 пацієнта, оглянуто під час обходів 1026 хворих, прооперовано 437 хворих, проведено 359, у тому числі складних, діагностичних та лікувальних процедур, прийнято 19 пологів, проведено 127 гістологічних досліджень. Лікарі Стоматологічного практично-навчального медичного центру Університету надавали невідкладну стоматологічну допомогу населенню та бійцям ТрО.

Завідувач кафедри діабетології Б. Маньковський брав участь у черговому засіданні штабу із допомоги Україні Європейської асоціації ендокринологів із інформацією стосовно стану допомоги хворим із ендокринними захворюваннями та забезпеченням медикаментозними препаратами країни натепер.

Завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Г. Бекетова брала участь у Міждисциплінарному форумі експертів щодо попередження раку шийки матки, профілактики папіломавірусної інфекції.

Доцент кафедри сімейної медицини та амбулатно-поліклінічної допомоги Т. Бухановська брала участь у засіданні Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Д. Іванов надав інтерв’ю каналу «Клуб друзей Klymenko Time» на тему «Вірус віспи мавп: загроза для людини».

Працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжували активну волонтерську діяльність та брали участь у доставці гуманітарної допомоги до закладів охорони здоров’я та на території, де ведуться активні бойові дії, надавали безкоштовні консультації потерпілим від бойових дій, у тому числі й психологічну допомогу тощо.

Організаційна робота впродовж тижня здійснювалась виконувачем обов’язків ректора та проректорами за всіма напрямами діяльності Університету, які забезпечували оперативне управління закладом. Управління структурними підрозділами та працівниками відбувалось із використанням 2 чатів Університету (Штабу та Групи НУОЗ України імені П. Л. Шупика), електронної пошти та мобільного зв’язку. Декани факультетів та директори навчально-наукових інститутів забезпечували координацію роботи підпорядкованих кафедр, збір та узагальнення інформації про їхню діяльність. Керівники та працівники навчальних, наукових та функціональних структурних підрозділів оперативно виконували розпорядження керівництва, забезпечуючи навчальний, науковий та лікувально-діагностичний процеси та безперервне функціонування закладу, в цілому.

08.06 відбулось чергове засідання вченої ради факультету підвищення кваліфікації викладачів в онлайн форматі, на якому було розглянуто питання щодо виконання педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками та навчально-виробничого плану факультетом у І півріччі 2022 р., проєкти: концепції освітньої діяльності та освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (спеціалізація «Клінічна лабораторна діагностика») галузі знань 22 «Охорона здоров’я»; навчального плану та програми підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія» тощо.


Інформація підготовлена за ред. Ю. Вороненка
 Ю. Вдовиченком, Р. Моісеєнко, О.Вашуленко та В. Плугатир за поданнями директорів навч.-наук. ін-тів та деканів ф-тів.

Інформація про виконання навчальної роботи кафедрами факультетів/навчально-наукових інститутів НУОЗ України
імені П. Л. Шупика з 
06.06 до 12.06.2022

 • Терапевтичний факультет: СП+СТ - 14, ТУ - 10, ВМТ - 8
 • Інститут стоматології: СП+СТ - 5, ТУ - 1 ВМТ - 1
 • ФПКВ: СП+СТ - 9, ТУ - 11, ВМТ - 4
 • УДІР: СП+СТ - 2ТУ - 6ВМТ - 2
 • Хірургічний факультет: СП+СТ - 15, ТУ - 16 ВМТ - 17
 • Педіатричний факультет: СП+СТ - 14, ТУ - 7ВМТ - 1
 • Інститут сімейної медицини: СП+СТ - 9, ТУ - 6, ВМТ - 4 
 • МП та фарм. факультет: СП+СТ - 2ТУ - 8, ВМТ - 2

Загалом по НУОЗ України імені П. Л. Шупика: СП+СТ - 70, ТУ - 68, ВМТ - 39. 

 • СП+СТ – цикли спеціалізації та стажування, які подовжуються
 • ТУ – цикли, які проведені за минулий тиждень
 • ВМТ – заходи (майстер-класи, фахові школи) по військово-медичній тематиці, які проведені за минулий тиждень. 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також