Google search

 
 

У період з 16 травня до 22 травня 2022 року Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика продовжував працювати в умовах воєнного стану.

Подовжувалось навчання слухачів на 71 довготривалому циклі спеціалізації та стажування. Найбільша кількість циклів спеціалізації проводилася кафедрами терапевтичного (15 циклів) та хірургічного (14 циклів) факультетів. Здійснювалася підготовка 38 слухачів на циклах стажування та спеціалізації за індивідуальним планом. На всіх навчальних циклах проміжні заліки проводилися дистанційно, оволодіння практичними навичками здійснювалося з використанням відеодемонстраційних матеріалів.

Було проведено 76 циклів тематичного удосконалення відповідно до навчально-виробничого плану та 3 цикли перенесено на червень 2022 р. За цей час підготовлено 3 нових цикли тематичного удосконалення з військово-медичної тематики. 

Із 16 до 22.05 було проведено 39 майстер-класів, фахових семінарів та фахових шкіл з військово-медичної тематики, на яких підготовлено більше 3000 лікарів різних спеціальностей. 18.05 кафедрою стоматології проведено фахову школу «Організація та надання стоматологічної допомоги в умовах воєнного стану» –18 лікарів; 19.05 кафедрою організації і економіки фармації проведено фаховий семінар «Ідентифікація медичної продукції від підробок і фальсифікації в умовах воєнного часу» – 30 фармацевтів; 18.05 кафедрою неврології і рефлексотерапії проведено фаховий семінар «Токсичні, радіаційні ураження нервової системи. Ураження нервової системи при фізичних факторах» – 66 лікарів; 18.05 кафедрою акушерства, гінекології і репродуктології проведено майстер-клас «Масивні маткові кровотечі в умовах бойових дій» – 30 лікарів; 16-17.05 кафедрою акушерства і гінекології № 1 проведено фаховий семінар «Терапія порушень менструального циклу в період воєнного стану» – 30 лікарів; 17.05 кафедрою акушерства, гінекології та медицини плода проведено майстер-клас «Травми у вагітних в умовах військового часу» – 27 лікарів; 16.05 кафедрою педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права проведено фаховий семінар «Галузь охорони здоров’я в умовах воєнного стану: етико-правові засади» – 33 лікаря; 16.05 кафедрою ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки проведено фаховий семінар «Вибрані питання радіаційної безпеки в умовах проведення воєнних дій» – 35 лікарів; 19.05 кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії проведено фаховий семінар «Медична допомога в умовах воєнних дій» – 30 лікарів; 17.05 кафедрою оториноларингології проведено фаховий семінар «Бойові травми шиї, глотки та гортані» – 21 лікар; 16.05 кафедрою онкології проведено фаховий семінар «Вогнепальні рани грудної клітки. Лікування на етапах медичної евакуації» – 18 лікарів; 19.05 кафедрою комбустіології та пластичної хірургії проведено майстер-клас «Керування рановим процесом у пацієнтів з бойовими опіками та ранами» – 19 лікарів; 17.05 кафедрою неонатології проведено фаховий семінар «Перинатальна патологія у новонароджених: особливості медичної допомоги в умовах воєнного стану» – 46 лікарів; 18.05 кафедрою дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії проведено фаховий семінар «Ураження ЛОР-органів у дітей в умовах бойових дій» – 23 лікаря; 18.05 кафедрою дитячої хірургії проведено фаховий семінар «Бойові ушкодження тазу і тазових органів» – 25 лікарів; 17.05 кафедрою дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології проведено майстер-клас «Венерологічна допомога в умовах війни» – 137 лікарів; 19.05 цією кафедрою було проведено майстер-клас «Введення хронічних дерматозів в військових умовах» – 92 лікаря; 17.05 кафедрою ендокринології проведено майстер клас «Гострі ускладнення цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків, зокрема в умовах воєнної нестабільності» – 26 лікарів. 

Науково-педагогічними працівниками різних кафедр Університету підготовлено більше 20 нових майстер-класів та фахових семінарів з військово-медичної тематики, які будуть проведені у червні 2022 р.

Університет продовжував здійснювати освітній процес із підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та здобувачів вищої освіти ступеня магістра та доктора філософії із використанням технологій дистанційного навчання.

У напрямку провадження наукової діяльності, науково-педагогічними працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня:

19-20.05 Інститутом сімейної медицини проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Роль первинної медичної допомоги в системі охорони здоров’я України (до Всесвітнього дня сімейного лікаря)», в якій взяли участь та виступили з доповідями і науково-педагогічні працівники багатьох кафедр Університету.

- здійснювалась підготовка статей до публікації у наукових фахових виданнях та декілька було опубліковано, у тому числі й тих, що входять до наукометричної бази даних Scopus. Науково-педагогічними працівниками кафедр: дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології разом із Department of Pediatrics University of Oxford подано статтю з проблемних питань вакцинації дітей в Україні в умовах воєнного стану та вакцинації біженців з України в країнах Євросоюзу до журналу Lancet; терапії та ревматології подано статтю «Атеросклероз: молекулярно-клітинні механізми розвитку запалення в артеріях» до журналу «Лікарська справа» (співавт. В. Казимирко, Т. Сілантьєва, А. Дубкова, А. Крилова, В. Кутовий, Л. Іваницька); хірургії та судинної хірургії подано статтю «Implementation of ERAS protocols in the treatment of patients with combined abdominal surgical pathology» до журналу Surgical Chronicles (співавт. С. Саволюк, Д. Завертиленко, Є. Кругляк); педіатрії № 2 подано 2 статті до журналу «Сучасна педіатрія»; управління охороною здоров’я та публічного адміністрування подано статті «Відповідальність в публічному управлінні в сфері охорони здоров’я у воєнний час» до наукового фахового видання категорії «Б» (співавт. Т. Лобода, В. Михальчук), «Управління компетентісним розвитком керівника в системі державної служби» (співавт. П. Науменко, О. Пархоменко-Куцевіл), подано до колективної наукової монографії статті «Особливості діяльності національних меншин в Україні та Польщі» (автор З. Гбур) та «Перспективи розширення співпраці України та ЄС в космічній галузі» (автор С. Кошова). Опубліковано: статтю НПП кафедри фармацевтичної технології і біофармації у Збірнику XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Modern Problems in Science» «Modern problems in science» (співавт.  Л. Давтян, Р. Коритнюк, А. Дроздова, М. Наумова, Т. Оліфірова), статтю доцента кафедри вірусології О. Обертинської «Діагностичний інструмент для боротьби з пандемією та точність біоматеріалів для виявлення SARS-COV-2» у журналі «Здоров’я суспільства» тощо;

- продовжувалась робота над підготовкою матеріалів (доповідей та тез) для участі у міжнародних наукових медичних форумах. Так, кафедрою педіатрії № 2 подано 2-є тез доповідей на 28-й Європейський конгрес дитячої ревматології;

- продовжувалось виконання запланованих науково-дослідних робіт: кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права продовжувала виконувати НДР «Формування ключових професійних та загальногуманітарних компетенцій лікаря: педагогічний, психологічний, юридичний аспекти»; кафедра кардіології - НДР «Запобігання надсмертності хворих високого кардіо-васкулярного ризику шляхом модифікації заходів первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань в Україні» тощо.

- здійснювалось наукове керівництво дисертаційними дослідженнями.

Близько 65% науково-педагогічного складу 68 клінічних кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика, які здійснюють лікувально-діагностичну роботу, надавали медичну допомогу. Інші НПП забезпечували освітній та науковий процеси та консультували хворих дистанційно із використанням різних джерел комунікації. Було проліковано 817 хворих, проконсультовано очно – 3326 хворих, дистанційно (онлайн) –  1582 пацієнта, оглянуто під час обходів 702 хворих, прооперовано 419 хворих, проведено 332, у тому числі складних, діагностичних та лікувальних процедур, прийнято 16 пологів, проведено 124 гістологічних дослідження та 1 аутопсію. Лікарі Стоматологічного практично-навчального медичного центру Університету надавали невідкладну стоматологічну допомогу населенню та бійцям ТрО.

Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України за зразкове виконання посадових обов’язків, особисту ініціативу і самовідданість, високий професіоналізм нагороджено асистента кафедри ортопедії і травматології № 1 Д. Штонду.

Науково-педагогічні працівники кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня взяли участь у таких заходах:

- завідувач кафедри неврології та медико-соціальної реабілітації О. Назар взяла участь у 32 зібранні Європейскої академії дитячої інвалідності – EACD 2022, де представила постерну доповідь (18-21.05.2022);

- НПП кафедр педіатричного факультету взяли участь у ІІ Українському конгресі керівників обласних лікарень, організованому НДСЛ «ОХМАТДИТ» та виступили із 6 доповідями (кафедра неврології та медико-соціальної реабілітації (1), кафедра педіатрії №1 (4), кафедра неонатології (1), кафедра оториноларингології, аудіології та фоніатрії (1);

-  завідувач кафедри інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання О. Мінцер взяв участь, в якості члена робочої групи «HORIZON-CL4-2022 AI for human data and robotics partnership», у засіданнях, організованих міжнародною міждисциплінарною мережею NET4Age-Friendly за програмою Євросоюзу COST;

- завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії О. Дядик взяла участь у підготовці та проведенні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Запальні захворювання кишечнику в умовах воєнного часу»;

- професор кафедри філософії Н. Бойченко взяла участь, в якості спікера, у панельній дискусії «Університет в часи криз» (у рамках проєкту «Town and Gown 2.0: the Strategic Cooperation between University and City in V4 and Ukraine», International Visegrad Fund);

- завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки П. Король взяв участь у міжнародному форумі «Global Ultrasound Forum – Elastography»;

- завідувач кафедри функціональної діагностики О. Жарінов взяв участь із доповіддю у ХІІ науково-практичній конференції Асоціації аритмологів України;

- НПП кафедри анестезіології та інтенсивної терапії взяли участь у онлайн-телемості «5-та Міждисциплінарна Школа інфузійної терапії: можливості в умовах воєнного часу»;

- НПП кафедри фтизіатрії і пульмонології також взяли участь у онлайн-телемості «5-та Міждисциплінарна Школа інфузійної терапії: можливості в умовах воєнного часу» та виступили із доповіддю «Проблема інтоксикації при алергічних захворюваннях»;

- НПП кафедри комбустіології та пластичної хірургії взяли участь у відеоконференції з комбустіологами США та підготували презентацію на Європейський конгрес EWMA, що відбудеться в Парижі;

- завідувач кафедри діабетології Б. Маньковський взяв участь у черговому засіданні спеціального штабу з допомоги Україні Європейської асоціації ендокринологів;

- професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Н. Діденко виступила з доповіддю у публічному діалозі «Депортації, масові репресії, штучний голод: інструменти політики тоталітарних режимів ХХ та ХХІ століть» до 78 роковини геноциду кримськотатарського народу;

- НПП кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування взяли участь у VII Польсько-українському науковому форумі «Польща та Україна в сучасній Європі – міжкультурний діалог – роль національних меншин – виклики та загрози».

Працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжували активну волонтерську діяльність та брали участь у доставці гуманітарної допомоги на бази лікарень та на території, де ведуться активні бойові дії, надавали безкоштовні консультації потерпілим від бойових дій, у тому числі і психологічну допомогу тощо.

Організаційна робота впродовж тижня здійснювалась виконувачем обов’язків ректора, першим проректором та проректорами за всіма напрямами діяльності Університету, які забезпечували оперативне управління закладом. Управління структурними підрозділами та працівниками відбувалось із використанням 2 чатів Університету (Штабу та Групи НУОЗ України імені П. Л. Шупика), електронної пошти та мобільного зв’язку. Декани факультетів та директори навчально-наукових інститутів забезпечували координацію роботи підпорядкованих кафедр, збір та узагальнення інформації про їхню діяльність. Керівники та працівники навчальних, наукових та функціональних структурних підрозділів оперативно виконували розпорядження керівництва, забезпечуючи навчальний, науковий та лікувально-діагностичний процеси та безперервне функціонування закладу, в цілому.

18.05 відбулось чергове засідання вченої ради педіатричного факультету в онлайн форматі, на якому було розглянуто питання виконання навчально-виробничого плану кафедрами факультету та інші питання.

За керівництва голови вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика академіка НАМН України Ю. Вороненка було організовано та проведено 18.05.2022 у дистанційній асинхронній формі чергове засідання вченої ради Університету, на якому було затверджено рішення вчених рад факультету підвищення кваліфікації викладачів та терапевтичного факультету за результатами звітів завідувачів кафедр; індивідуальний план наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії; прийнято рішення про створення спеціалізованої вченої ради, проведення фахового семінару, порушення клопотання перед МОН України про створення докторської ради; затверджено робочі програми вибіркових навчальних дисциплін тощо. Комунікацію з членами вченої ради забезпечувала вчений секретар В. Горачук. Напередодні відбулись засідання постійних комісій вченої ради з правових питань та регламенту діяльності, з наукової роботи та інноваційної діяльності, де було попередньо розглянуто питання та документи, що виносились на розгляд вченої ради Університету.

Інформація підготовлена за ред. Ю. Вороненка
 Ю. Вдовиченком, Р. Моісеєнко, О.Вашуленко та В. Плугатир за поданнями директорів навч.-наук. ін-тів та деканів ф-тів.

Інформація про виконання навчальної роботи кафедрами факультетів/навчально-наукових інститутів НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 16.05 до 22.05 2022

 • Терапевтичний факультет: СП+СТ - 15, ТУ - 15, ВМТ - 3
 • Інститут стоматології: СП+СТ - 6, ТУ - 7, ВМТ - 3
 • ФПКВ: СП+СТ - 10, ТУ - 8, ВМТ - 3
 • УДІР: СП+СТ - 2, ТУ - 8ВМТ - 3
 • Хірургічний Факультет: СП+СТ - 14, ТУ - 15, ВМТ - 17
 • Педіатричний факультет: СП+СТ - 13, ТУ - 9ВМТ - 4
 • Інститут сімейної медицини: СП+СТ - 8, ТУ - 7, ВМТ - 4 
 • МП та Фарм. факультет: СП+СТ - 3ТУ - 7, ВМТ - 2

Загалом по НУОЗ України імені П. Л. Шупика: СП+СТ - 71, ТУ - 76, ВМТ - 39. 

 • СП+СТ – цикли спеціалізації та стажування, які подовжуються
 • ТУ – цикли, які проведені за минулий тиждень
 • ВМТ – заходи (майстер-класи, фахові школи) по військово-медичній тематиці, які проведені за минулий тиждень. 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також