Google search

 
 

У період з 18 по 24 квітня 2022 року Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика працював у дистанційному форматі, виконуючи статутні завдання в умовах воєнного стану.

Продовжувалось навчання слухачів на 62 довготривалих циклах спеціалізації та стажування. Найбільша кількість циклів спеціалізації традиційно на кафедрах терапевтичного (15 циклів) та хірургічного (12 циклів) факультетів. Здійснювалась підготовка 47 слухачів на циклах стажування та спеціалізації за індивідуальним планом. На всіх навчальних циклах проміжні заліки проводились дистанційно, оволодіння практичними навичками здійснювалося з використанням відеодемонстраційних матеріалів.

Було проведено 78 циклів тематичного удосконалення відповідно до навчально-виробничого плану та 5 – перенесено на червень 2022 р. За цей час підготовлено 6 нових циклів тематичного удосконалення з військово-медичної тематики.

З 18.04 до 24.04 було проведено 58 майстер-класів, фахових семінарів, фахових шкіл та вебінарів з військово-медичної тематики, на яких навчалось понад 2000 лікарів різних спеціальностей.

Так, кафедрою ортодонтії 19.04 проведено фахову школу «Ортодонтична допомога в умовах воєнного часу» – 50 лікарів; кафедрою інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання 19.04 - фаховий семінар «Алгоритми діагностики захворювань та оцінювання станів у воєнних умовах» – 19 слухачів; кафедрою акушерства та гінекології № 1 20-21.04 – майстер-клас «Ведення пологів і розродження в період воєнного часу» – 30 лікарів; кафедрою акушерства, гінекології та медицини плода 22.04 – майстер-клас «Основи інтенсивної терапії травмованих вагітних в умовах воєнних дій» – 31 лікар; кафедрою офтальмології 18.04 - фаховий семінар «Перша допомога постраждалим з ураженням органу зору та придаткового апарату ока в умовах воєнного часу» – 86 лікарів; кафедрою нейрохірургії 22.04 - фаховий семінар «Клініка і діагностика вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових уражень у локальній війні» – 50 лікарів; кафедрою діабетології 19.04 - фаховий семінар «Відповіді на загальні питання в введенні пацієнтів з ендокринними захворюваннями в умовах війни» – 25 лікарів; кафедрою медицини катастроф та військово-медичної підготовки 19.04 - фаховий семінар «Надання екстреної медичної допомоги при ураженні сильнодіючими отруйними речовинами» – 27 лікарів; кафедрою дитячої хірургії 20.04 - фаховий семінар «Надання хiрургічнoї допомоги дітям з вогнепальними пораненнями живота» - 21 слухач та 21.04 – фаховий семінар «Невiдкладна допомога при бойових пораненнях кiнцiвок та кровотечах у дітей» - 23 слухача; кафедрою дитячої оториноларингології, аудіології і фоніатрії 19-20.04 - фаховий семінар «Ураження ЛОР-органів у дітей в умовах бойових дій» - 39 слухачів; кафедрою педіатрії № 1 21-22.04 - фаховий семінар «Медичний супровід дітей з алергічними захворюваннями в період воєнного стану» - 50 слухачів.

Кафедрами університету підготовлено більше 35 нових майстер-класів, фахових семінарів та вебінарів з військово-медичної тематики, які будуть проведені у травні-червні 2022 р.

23.04.2022 на порталі WebCardio у онлайн форматі завідувачем кафедри кардіології М. Долженко було організовано та проведено Консиліум із надання медичної допомоги під час війни, у тому числі:  «Діагностика та лікування коморбідного стану в умовах сьогодення», із залученням вітчизняних експертів. Консиліум прослухали майже 5000 лікарів.

Науково-педагогічні працівники кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії на минулому тижні здійснювали редагування тексту класифікатора «Хвороби органів травлення».

Університет продовжував здійснювати освітній процес із підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та здобувачів вищої освіти ступеня магістра та доктора філософії із використанням технологій дистанційного навчання.

У напрямку провадження наукової діяльності, науково-педагогічними працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня:

- здійснювалась підготовка статей до публікації у наукових фахових виданнях та декілька було опубліковано, у тому числі й тих, що входять до бази даних Scopus. Так, завідувачем кафедри патологічної та топографічної анатомії О. Дядик здійснювалась підготовка статті «Orthotopic heart transplantation with concurrent supracoronary ascending aort ic replacement» до публікації у журналі «Transplantation Proceedings»; НПП кафедри філософії здійснювалась підготовка статей «Доступ від другої особи в енактивізмі» (О. Кривітченко) та «Anthropology of War: Phenomenological description of Human being» (Є. Буцикін); НПП кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології здійснювалась підготовка до публікації 6 статей; прийнято до друку статті в міжнародний «Азербайджанський медичний журнал» (Scopus) підготовлені завідувачем кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки П. Королем; працівниками кафедри акушерства і гінекології № 1 подано статтю «Сучасний погляд на профілактику акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з HCV інфекцією» до журналу «Здоров’я жінки» та статтю «Вузлова лейоміома матки гігантських розмірів на фоні поєднаної екстрагенітальної патології (випадок із практики)» до журналу «Репродуктивне здоров’я жінки»; опубліковано статті, підготовлені НПП кафедри ендокринології «Assessment of internal exposure to 131I and short-lived radioiodine isotopes and associated uncertainties in the Ukrainian cohort of persons exposed in utero», «Breast cancer risk in Ukrainian women exposed to Chornobyl fallout while pregnant or lactating: standardized incidence ratio analysis», «Генерування інсулін-продукуючих клітин зі стовбурових клітин. Перепрограмування соматичних клітин»; опубліковано статтю НПП кафедри хірургії та судинної хірургії в журналі «Surgical Chronicles» (Scopus), а професором кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Н. Гойдою у співавторстві підготовлено статтю «Динаміка показників стану здоров’я дітей: проблемні питання реформування системи медичної допомоги» для зарубіжного періодичного видання (WL) тощо;

- продовжувалась робота над підготовкою матеріалів (доповідей та тез) для участі у міжнародних наукових медичних форумах. Так, кафедрою акушерства і гінекології № 1 здійснювалась підготовка тез доповідей для Конгресу Європейської асоціації перинатальної медицини і конференції з міжнародною участю з аномально інвазивної плаценти; включено програмну доповідь World Surgery & Anesthesia Conference (WSAC) (Iспанія), підготовлену кафедрою хірургії та судинної хірургії; кафедрою діабетології підготовлено та направлено тези доповідей для включення до програм Європейського та Світового конгресів із діабетологіі; кафедрою педіатрії № 2 подано тези доповідей на EAPS 2022 та на PReS 2022; НПП кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування подано тези доповідей: «Відомча медицина в структурі системи охорони здоров'я України: порівняння досвіду із закордонними країнами у співавторстві (Н. Кризина, Я. Суханова) на Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах», «Особливості державного регулювання екологічною сферою України» у співавторстві (І. Масло, В. Писаренко) на конференцію «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації», «Особливості державного управління у сфері освіти» у співавторстві (С. Довгалюк) на конференцію «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації» тощо;

- продовжувалось виконання запланованих науково-дослідних робіт. Так, кафедра щелепно-лицевої хірургії продовжувала виконання НДР «Особливості діагностики, клінічного перебігу, лікування та профілактики ускладнень у хворих з доброякісними пухлинами та пухлино подібними утвореннями щелеп та білящелепних м’яких тканин»; кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології – НДР «Розробка мультимодальної системи відновлювальної терапії і медико-психологічної реабілітації хворих, що перенесли COVID-19 на підставі вивчення провідних патогенетичних механізмів»; кафедра громадського здоров’я – НДР «Науково-методологічне обґрунтування розвитку адвокаційної складової в системі громадського здоров’я України» тощо.

У той же час кафедра ортопедичної стоматології здійснювала підготовку документів для подання на розгляд вченої ради ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи на тему: «Сучасні концепції та технології ортопедичної реабілітації стоматологічних хворих», а на кафедрі акушерства і гінекології № 1 тривала робота над підготовкою документів на продовження виконання НДР.

- здійснювалось наукове керівництво дисертаційними дослідженнями тощо.

Близько 65% науково-педагогічного складу 68 клінічних кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика, які здійснюють лікувально-діагностичну роботу, надавали медичну допомогу. Інші НПП забезпечували освітній та науковий процеси та консультували хворих дистанційно із використанням різних джерел комунікації. Було проліковано 681 хворого, проконсультовано очно – 2804 хворих, дистанційно (онлайн) –  1948 пацієнтів, прооперовано 370 хворих, прийнято 16 пологів, проведено 110 гістологічних досліджень та 1 аутопсію, оглянуто 533 хворих під час обходів. Лікарі Стоматологічного практично-навчального медичного центру університету продовжували надавати невідкладну стоматологічну допомогу населенню та бійцям територіальної оборони.

Науково-педагогічні працівники кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня взяли участь у таких заходах:

- кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки взяла участь у щотижневому мультидисциплінарному онкологічному консиліумі;

- кафедра нефрології та нирковозамісної терапії взяла участь у черговому Task Forse Ukraine Європейського товариства нефрологів;

- завідувач кафедри медицини катастроф та військово-медичної допомоги Г. Рощин виступив з доповіддю на тему «Первинне реагування закладів охорони здоров’я у разі застосування хімічних, радіаційних та бактеріологічних чинників» на онлайн телемості «Можливості інфузійної терапії та реабілітації в умовах воєнного часу»;

- завідувач кафедри нейрохірургії М. Поліщук, президент Товариства Червоного Хреста України, взяв участь у підписанні Меморандуму про взаємопорозуміння між Товариством Червоного Хреста України, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Міністерством соціальної політики України щодо надання грошової допомоги постраждалому населенню;

- завідувач кафедри діабетології Б. Маньковський взяв участь та виступив з доповіддю на конгресі Діабетологічної асоціації Польщі;

- доцент кафедри педіатрії № 1 О. Шарікадзе взяла участь у EAACI Drug Allergy Meeting – Verona –Digital;

- в.о. завідуючої кафедри акушерства, гінекології та перинатології Н. Жилка, як експерт, взяла участь у засіданні робочої групи з розробки Стандартів «Сифіліс», а також взяла участь в онлайн засіданні робочої групи ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» із внесення змін до акушерсько-гінекологічних звітних статистичних форм;

- завідувач кафедри ортодонтії М. Дрогомирецька, разом із волонтерською командою Благодійного фонду «Подаруй дитині усмішку», провела прямий ефір на радіо FM Галичина.

Також, викладачі відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» виступили з доповідями для населення на тему: «Невідкладна стоматологічна допомога цивільному населенню в умовах військового стану», «Зупинка кровотеч, накладання пов’язок при наданні стоматологічної допомоги пораненим і постраждалим під час військових дій», «Призначення лікарських засобів в стоматології: використання знеболювальних препаратів, їх ефективність, безпечність, методики введення, режим дозування лікарських засобів при наданні домедичної допомоги при травмах, опіках і пораненнях щелепно-лицевої ділянки в умовах бойових дій» (С. Хлєбас) та «Організація домедичної допомоги та методи знеболення при травмах, опіках і пораненнях щелепно-лицевої ділянки в умовах бойових дій» (М. Слободяник).

Працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжували активну волонтерську діяльність. Так, науково-педагогічні працівники кафедри онкології взяли участь у зборі та відправці медичної гуманітарної допомоги до м. Слов’янськ; кафедри ортопедії і травматології № 2 взяли участь в організації та доставці гуманітарної допомоги військовим лікарям з Чехії та від американської багатонаціональної корпорації з медичних технологій Stryker; кафедри педіатрії № 2 разом із громадськими організаціями «Асоціація по вивченню захворювань дитини «Здоров’я дитини – здоров’я нації» та «Радість руху» організували та доставили гуманітарну допомогу на клінічну базу; кафедри педіатрії № 1 здійснювали координацію лікування за кордоном та інформування пацієнтів із ревматологічними, кардіологічними та алергічними захворюваннями шляхом модерації відповідних сторінок у соціальних мережах і підготовки матеріалів для батьківського сайту УАПС; кафедри медицини катастроф та військово-медичної допомоги проводили навчання бойових медиків та бійців ТрО; кафедри фармацевтичної технології і біофармації підтримували постійний зв`язок з волонтерським центром м. Львів щодо організації отримання лікарських засобів (інсуліну у тому числі) та відправлення до міст, які їх потребують; а завідувачем кафедри дитячих і підліткових захворювань Г. Бекетовою організовано гуманітарну допомогу дітям-біженцям з України, які зараз знаходяться у Греції (ліки та розхідні матеріали для дитини з бульозним епідермолізом, книжки, одяг, взуття, продукти харчування, засоби гігієни та 100 Великодніх подарунків) тощо.

Кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання працювала над збереженням функціональності кафедральних модулів і програм/систем загально університетського користування (спільно із працівниками центру ДО): Ilias, репозитарію, системи електронного документообігу та системи електронної реєстрації слухачів.

Організаційна робота минулого тижня здійснювалась виконувачем обов’язків ректора, першим проректором та проректорами, які забезпечували оперативне управління закладом. Управління структурними підрозділами та працівниками відбувалось із використанням 2 чатів університету (Штабу та Групи НУОЗ України імені П. Л. Шупика), електронної пошти та мобільного зв’язку. Декани факультетів та директори навчально-наукових інститутів забезпечували координацію роботи підпорядкованих кафедр, збір та узагальнення інформації про їхню діяльність. Керівники та працівники навчальних, наукових та функціональних структурних підрозділів виконували розпорядження керівництва, забезпечуючи навчальний, науковий та лікувально-діагностичний процеси та безперервне функціонування закладу, в цілому.

За керівництва голови вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика академіка НАМН України Ю. Вороненка 20.04.2022 у дистанційній асинхронній формі відбулось засідання вченої ради університету, на якому було розглянуто невідкладні питання діяльності закладу та прийнято відповідні рішення. Комунікацію з членами вченої ради забезпечувала вчений секретар В. Горачук. Напередодні відбулись засідання постійних комісій вченої ради з правових питань та регламенту діяльності, з наукової роботи та інноваційної діяльності, де було попередньо розглянуто питання та документи, що виносились на розгляд вченої ради університету. Також 21.04.2022 відбулось засідання постійної комісій вченої ради з клінічної роботи, де розглядалось питання доплат до посадового окладу за лікувально-діагностичну роботу науково-педагогічним працівникам клінічних кафедр університету та були прийняті колегіальні рішення.

Наукове товариство молодих вчених НУОЗ України імені П. Л. Шупика розпочало активну підготовку до проведення в онлайн форматі науково-практичної конференції «YOUNG SCIENCE 4. 0» (для молодих вчених), яка відбудеться 30.05.2022. 

Інформація підготовлена за ред. Ю. Вороненка
 Ю. Вдовиченком, Р. Моісеєнко, О.Вашуленко та В. Плугатир за поданнями директорів навч.-наук.
ін-тів та деканів ф-тів.

Інформація про виконання навчальної роботи кафедрами факультетів/навчально-наукових інститутів НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 18.04 до 24.04 2022

 • Терапевтичний факультет: СП+СТ - 15, ТУ - 10, ВМТ - 15
 • Інститут стоматології: СП+СТ - 5, ТУ - 10, ВМТ - 2
 • ФПКВ: СП+СТ - 8, ТУ - 7, ВМТ - 7
 • УДІР: СП+СТ - 2, ТУ - 7ВМТ - 5
 • Хірургічний Факультет: СП+СТ - 12, ТУ - 12, ВМТ - 12
 • Педіатричний факультет: СП+СТ - 4, ТУ - 8ВМТ - 5
 • Інститут сімейної медицини: СП+СТ - 11, ТУ - 15, ВМТ - 10 
 • МП та Фарм. факультет: СП+СТ - 5ТУ - 9, ВМТ - 2

Загалом по НУОЗ України імені П. Л. Шупика: СП+СТ - 62, ТУ - 78, ВМТ - 58. 

 • СП+СТ – цикли спеціалізації та стажування, які подовжуються
 • ТУ – цикли, які проведені за минулий тиждень
 • ВМТ – заходи (майстер-класи, фахові школи) по військово-медичній тематиці, які проведені за минулий тиждень. 

                                                                                                                                                                         Ю.Вдовиченко

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 25% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 25% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 25% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також