Google search

 
 

У період з 11 по 17 квітня 2022 року Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика працював у дистанційному форматі, виконуючи статутні завдання в умовах воєнного стану.

Продовжувалось навчання слухачів на 66 довготривалих циклах спеціалізації та стажування. Найбільша кількість циклів спеціалізації проводилась на кафедрах терапевтичного (13 циклів) та хірургічного (12 циклів) факультетів. На кафедрі фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини 13.04 завершено цикл спеціалізації за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина» – 28 слухачів за спеціальним фондом; на кафедрі радіології 11.04 розпочато цикл спеціалізації за спеціальністю «Рентгенологія» – 52 слухача. Здійснювалась підготовка 47 слухачів стажування та спеціалізації за індивідуальним планом. На всіх навчальних циклах проміжні заліки проводились дистанційно, оволодіння практичними навичками з використанням відеодемонстраційних матеріалів.

Було проведено 73 цикли тематичного удосконалення відповідно до навчально-виробничого плану та 4 – перенесено на травень - червень 2022 р. Серед найбільш своєчасних циклів слід відзначити наступні: кафедрою фармацевтичної технології і біофармації з 11.04 до 15.04 проведено цикл тематичного удосконалення «Судово-токсикологічний аналіз деяких бойових отруйних речовин» – 18 слухачів; кафедрою нейрохірургії з 11.04 до 15.04 проведено цикл тематичного удосконалення «Бойові та збройні ушкодження центральної та периферичної нервової системи» – 45 слухачів.

За цей час підготовлено 7 нових циклів тематичного удосконалення з військово-медичної тематики, у тому числі кафедрою іноземних мов «Tactical Medicine Essentials Basic Military English» (90 годин), які будуть проведені впродовж травня-червня 2022 р.

З 11.04 по 17.04 було проведено 59 майстер-класів, фахових семінарів, фахових шкіл та вебінарів з військово-медичної тематики, на яких навчалось понад 2100 лікарів різних спеціальностей.

Так, кафедрою стоматології дитячого віку 12-13.04 проведено дводенну фахову школу «Особливості діагностики, лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань в порожнині рота у дітей, підлітків і осіб молодого віку в умовах воєнного часу» – підготовлено 89 лікарів; кафедрою промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології 12-13.04 - фаховий семінар «Особливості клінічної фармакології та застосування лікарських засобів на тлі уражень різними чинниками під час війни» – 40 лікарів; кафедрою громадського здоров’я 14-15.04 - фаховий семінар «Радіаційне-хімічне забруднення довкілля в умовах воєнного часу. Виклики для громадського здоров’я» – 18 лікарів; кафедрою сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної підготовки 12-13.04 - фаховий семінар «Невідкладна поза госпітальна допомога в умовах воєнного часу» – 51 лікар; кафедрою клінічної лабораторної діагностики 11-12.04 - фаховий семінар «Лабораторна діагностика наслідків іонізуючого випромінювання на організм людини (Променева хвороба)» – 41 фахівець; кафедрою функціональної діагностики 15.04 - фахова школа «Стрес-індукований гострий коронарний синдром під час бойових дій» – 34 лікаря; кафедрою психіатрії, психотерапії та медичної психології 12.04 - фаховий семінар «Психічні розлади дитячого та підліткового віку, пов’язані з умовами війни, та принципи сімейного кризового консультування» – 77 лікарів; кафедрою дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації 12.04 - фаховий семінар «Невідкладні стани в дитячій неврології в умовах військового стану» – 74 лікаря; кафедрою неонатології 12.04 - фаховий семінар «Невідкладна медична допомога новонародженим в складних умовах воєнного часу» - 46 лікарів та 15.04 - фаховий семінар «Особливості медичної допомоги передчасно народженим дітям в надзвичайних умовах» - 45 лікарів. На різних кафедрах університету підготовлено більше 40 нових майстер-класів, фахових семінарів та вебінарів з військово-медичної тематики, які будуть проведені у травні-червні 2022 р.

В університеті продовжувалась робота із підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та здобувачів вищої освіти ступеня магістра та доктора філософії із використанням технологій дистанційного навчання.

Так, аспіранти очної денної та вечірньої форм навчання склали заліки на циклах із вибіркових навчальних дисциплін: «Доказова медицина» – 15.04 на кафедрі інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання; «Психологічні механізми науково-дослідної діяльності» – 16.04 на кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

У напрямку провадження наукової діяльності, науково-педагогічними працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня:

- здійснювалась підготовка статей до публікації у наукових фахових виданнях та декілька було опубліковано, у тому числі й тих, що входять до бази даних Scopus. Так, у провідному європейському журналі (Scopus. Q1) «Intensive Care Medicine» опубліковано передову статтю працівників кафедри анестезіології та інтенсивної терапії «Мужність українських госпіталів та реанімаційних відділень у перші місяці російсько-української війни»; в одному із провідних світових наукових видань у галузі діабетології «Journal of Diabetes Science and Technology» опубліковано статтю про нові підходи до оцінки результатів постійного моніторингу рівня глюкози у пацієнтів із цукровим діабетом, до авторського колективу якого увійшов завідувач кафедри діабетології Б. Маньковський; у журналі «Сучасна педіатрія. Україна», що наразі входить до бази даних Scopus, опубліковано статтю працівників кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації; у журналі «Репродуктивное здоровье женщины» опубліковано статтю «Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду на тлі застосування допоміжних репродуктивних технологій» до колективу авторів якої увійшли працівники кафедри акушерства і гінекології № 1; кафедрою медичної та лабораторної генетики подано статтю до журналу «American Journal of Human Genetics» (Scopus Q1). Також прийнято до публікації у Збірнику наукових праць Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), за матеріалами ХІ Міжнародної науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції» роботу професора кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування З. Гбур «Загрози та виклики в морській безпеці» тощо;

- продовжувалась робота над підготовкою матеріалів (доповідей та тез) для участі у міжнародних наукових медичних форумах. Так, кафедрою гематології і трансфузіології подано 2-є тез доповідей для участі у Європейському конгресі з гематології (EHA); завідувачем кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки П. Королем подано доповідь для участі в міжнародному конгресі Contrast Media Researsch (CMR-2022) Всесвітньої асоціації молекулярної візуалізації (WMIS); завідувачем кафедри акушерства і гінекології № 1 О. Голяновським підготовлено тези доповідей для участі у конгресі пенринатологів та у конференції з аномально інвазивної плаценти;

- продовжувалось виконання запланованих науково-дослідних робіт. Так, кафедра іноземних мов виконувала НДР «Дослідження професійних аспектів використання спеціальної термінології і еквівалентів її перекладу в формуванні рівня компетентності лікарів (на базі спеціальності «Неврологія»)»; кафедра кардіології – НДР «Запобігання надсмертності хворих високого кардіо-васкулярного ризику шляхом модифікації заходів первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань в Україні»; кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології – НДР «Оптимізація діагностики соціальної дезадаптації у хворих з хронічними психічними розладами» тощо;

- здійснювалось наукове керівництво дисертаційними дослідженнями тощо.

Близько 65% науково-педагогічного складу клінічних кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика із 68, які здійснюють лікувально-діагностичну роботу, надавали медичну допомогу. Інші НПП забезпечували освітній та науковий процеси та консультували хворих дистанційно із використанням різних джерел комунікації. Було проліковано 712 хворих, проконсультовано очно - 2850 хворих, дистанційно (онлайн) –  1908 пацієнта, прооперовано 372 хворих, прийнято 14 пологів, проведено 64 гістологічних дослідження та 2 аутопсії, оглянуто 607 хворих під час обходів. Лікарі Стоматологічного практично-навчального медичного центру університету надавали невідкладну стоматологічну допомогу населенню та бійцям територіальної оборони.

На минулому тижні головою вченої ради ФПКВ Л. Бабінцевою, у онлайн форматі (синхронно дистанційно) із використанням системи zoom було організовано та проведено засідання вченої ради факультету підвищення кваліфікації викладачів, на якому було розглянуто питання виконання навчально-виробничого плану кафедрами та інші поточні питання діяльності факультету.

Також в університеті відновилась робота з підготовки документів для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я.

Науково-педагогічні працівники кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика на минулому тижні взяли участь у різних заходах:

- професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Н. Діденко взяла участь у акції солідарності з українським народом «Маяк України» за участі об’єднань українських та німецьких громадських організацій та діячів;

- завідувач кафедри медицини невідкладних станів А. Волосовець взяв участь у 24 Національному конгресі Португальської медичної асоціації;

- в. о. завідувача кафедри неврології та рефлексотерапії Є. Труфанов взяв участь у всесвітньому онлайн-заході на честь Всесвітнього дня хвороби Паркінсона;

- завідувач кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації О. Назар взяла участь у засіданні General Management Committee European Academy of Childhood Disability (EACD) (Європейської академії дитячої інвалідності) та національними координаторами від європейських країни, присвяченому питанням допомоги дітям з інвалідністю в Україні та Європі, за результатами якої було підготовлено відкритий лист від EACD: заклик до дій;

- старший викладач кафедри контролю якості та стандартизації лікарських засобів А. Радченко мала зустріч з мером м. Плаганет (Франція), на якій обговорювалась ситуація в Україні;

- завідувач кафедри діабетології Б. Маньковський взяв участь у засіданні спеціального комітету із надання допомоги Україні Європейської асоціації ендокринологів, зазначивши на необхідності допомоги лікарськими засобами для лікування рідкісних ендокринних захворювань;

- за участю завідувача кафедри нейрохірургії М. Поліщука, президента Товариства Червоного Хреста України, відбулась прес-конференція «Діяльність Червоного Хреста України в умовах війни»;

- завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії О. Дядик взяла участь у роботі організаційного комітету конференції: «Надання допомоги пацієнтам гастроентерологічного профілю в умовах військового часу»;

- завідувач кафедри терапії і геріатрії А. Дорофєєв взяв участь у роботі наукової ради Європейської Гастроентерологічної Асоціації (UEG), де розповів про ситуацію в Україні;

- завідувач кафедри судової медицини В. Мішалов взяв участь (дистанційно) у зборах Східноєвропейської асоціації судових медиків із актуальних питань, які традиційно проходять щоп’ятниці.

Також, на минулому тижні за підтримки кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Асоціації гінекологів-ендокринологів України (USGE) та компанії «Абботт» пройшов міжнародний освітній вебінар на тему «Менеджмент аномальних маткових кровотеч - важливі акценти».

Декан педіатричного факультету М. Маменко взяла участь у онлайн-зустрічах із представником Американської Академії Педіатрії, Всесвітньої Асоціації Педіатрів і Польської Асоціації Педіатрів.

Працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжували активну волонтерську діяльність. Так, науково-педагогічні працівники кафедри офтальмології продовжували, започатковане з перших днів воєнного стану в країні, безкоштовне консультування та надання необхідної медичної допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню з травмами, отриманими в результаті бойових дій; кафедра неонатології продовжувала співпрацю з міжнародними організаціями щодо надання гуманітарної допомоги новонародженим в Україні (доцент О. Костюк) та брала участь у закупівлі та відправці медикаментів для Збройних Сил України та цивільного населення Чернігівської області в якості гуманітарної допомоги (асистент О. Сіренко); кафедра дитячих інфекційних захворювань та дитячої імунології продовжувала співпрацю з Європейською мережею із лікування ВІЛ/СНІД та інших інфекцій у дітей (PENTA-ID); кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права надавала професійну першу психологічну допомогу та підтримку громадянам у кризовому стані; кафедра ортодонтії, під керівництвом завідувача кафедри М. Дрогомирецької , президента Благодійного фонду «Подаруй дитині усмішку», спільно з лікарями-стоматологами та студентами Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 13 квітня провели уроки стоматологічного та ортодонтичного здоров’я в СЗШ № 1 м. Трускавець та санаторію «Шахтар»; директор СПНМЦ А. Круть брав участь в забезпеченні лікарськими засобами та медичними виробами Обухівського району Київського області та Центру ендокринної хірургії; кафедра медицини катастроф та військово-медичної допомоги брала участь в організації та отриманні гуманітарної допомоги та надавала консультативну допомогу координаційним штабам тощо.

Організаційна робота на минулому тижні здійснювалась виконувачем обов’язків ректора, першим проректором та проректорами, які забезпечували оперативне управління закладом. Управління структурними підрозділами та працівниками відбувалось із використанням 2 чатів університету (Штабу та Групи НУОЗ України імені П. Л. Шупика), електронної пошти та мобільного зв’язку. Декани факультетів та директори навчально-наукових інститутів забезпечували координацію роботи підпорядкованих кафедр, збір та узагальнення інформації про їхню діяльність. Керівники та працівники навчальних, наукових та функціональних структурних підрозділів виконували розпорядження керівництва, забезпечуючи навчальний, науковий та лікувально-діагностичний процеси та безперервне функціонування закладу, в цілому. Розпочато підготовку до проведення засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 

Інформація підготовлена за ред. Ю. Вороненка
 Ю. Вдовиченком, Р. Моісеєнко, О.Вашуленко та В. Плугатир за поданнями директорів навч.-наук. ін-тів та деканів ф-тів.

Інформація про виконання навчальної роботи кафедрами факультетів/навчально-наукових інститутів НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 11.04 до 17.04 2022

 

Підрозділ                            СП+СТ                 ТУ          ВМТ        

 

Терапевтичний

факультет                             13                       8             13

 

Інститут стоматології               6                      10              2

 

ФПКВ                                       10                     7               5

 

УДІР                                          2                      7               7

 

Хірургічний

факультет                              12                     9             15

 

Педіатричний

факультет                               7                     8              3

 

Інститут сімейної

медицини                              11                    14            10

 

МП та фарм.                          5                      10              4

факультет

 

Загалом по НУОЗ                 66                   73             59

 

Примітка:

СП+СТ – цикли спеціалізації та стажування, які подовжуються

ТУ – цикли, які проведені за минулий тиждень

ВМТ – заходи (майстер-класи, фахові школи) на військово-медичну тематику, які проведені за минулий тиждень

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також