Google search

 
 

У другому навчальному семестрі здобувачі вищої освіти очної (денної) форми навчання мали змогу обрати одну з вибіркових навчальних дисциплін, якою стала «Доказова медицина» (3 кредити ЄКТС, 90 годин), навчання за якою відбувалось із 28 березня по 15 квітня.

Програма навчальної дисципліни передбачає набуття аспірантом як загальних програмних компетентностей – дослідницьких, комунікативних, управлінських, роботі в групових проєктах, так і загальнопрофесійних і спеціалізовано-професійних, пов’язаних зі здатністю планування наукового дослідження з урахуванням принципів доказової медицини, розроблення дизайну наукового проєкту відповідно до завдань дисертаційного дослідження, розуміння методів пошуку літератури, в т. ч. у спеціалізованих базах даних, та методів стандартизації показників, виявлення та усунення помилок статистичного аналізу даних та інші.

Для надання можливості «живого» спілкування та з урахуванням ситуації, що склалася в країні, кафедрою реалізовано змішане дистанційне навчання – в синхронному та асинхронному режимах, у т. ч. за допомогою системи Ilias.

Оцінювання знань за дисципліною на кафедрі інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання факультету підвищення кваліфікації викладачів традиційно відбувалось у вигляді презентації аспірантами власних наукових проєктів, що реалізовує сучасне бачення та новий підхід до наукових досліджень. Приємно відмітити, що незважаючи на певні труднощі, в представлених проєктах реалізовано різноманітність дизайну досліджень.

При заключному анкетуванні аспіранти відмітили стовідсоткову: організацію навчального процесу; задоволеність запропонованою формою додаткового спілкування з науково-педагогічними працівниками кафедри; доступність, чіткість, логічність і послідовність викладання; корисність навчання за даною навчальною дисципліною; практичну спрямованість навчального матеріалу; а також насиченість навчального матеріалу новою для здобувачів інформацією та серед пропозицій збільшення тривалості даної дисципліни.

Цікаво та приємно було прочитати серед відгуків: «дякую за інформативний і корисний цикл «Доказова медицина». Звичайно, ще багато потрібно вивчити, але це хороша база для подальшої роботи над проєктом".

Кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання висловлює аспірантам вдячність за співпрацю та рекомендації з покращення освітнього процесу.

Читайте також