Google search

 
 

При Національному університеті охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика з 2004 року діє комісія з питань етики – незалежний орган, який здійснює етичну експертизу, проводить консультування з етико-правових та теоретико-практичних, пов'язаних з плануванням науково-дослідних робіт аспірантами та науковими співробітниками університету, проведенням клінічних та біомедичних досліджень.

Для забезпечення вчасного затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів на початку 2021 року відбулися планові та позапланові засідання комісії, була проведена етична експертиза біля 60 клінічних досліджень. Засідання комісії проводилося в режимі on-line. Також в дистанційному режимі відбулося навчання аспірантів на циклі підготовки докторів філософії (PhD) з вибіркової навчальної дисципліни «Методологічні та етико-правові засади біомедичних досліджень», спрямованого на втілення принципів біоетики в клінічні  дослідження, підготовку аспірантами документів для проведення етичної експертизи.

Відповідно до міжнародних вимог та сучасних медичних реформ комісія з питань етики постійно удосконалює свою роботу. У 2021 році були розроблені нові форми протоколу клінічного дослідження, інформації для пацієнта, заключного звіту та висновку комісії. Нові форми, а також зразки заповнення протоколу та інформованої згоди розміщені на сайті кафедри у розділі «Комісія з питань етики».