Google search

Адреса проведення: 

м. Київ, вул. Довнар-Запольського 16, гуртожиток #1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Куратор: доцент Мурашко Василь Олександрович
Контакти: 0684264251 <+380684264251> (вказати цей телефон!).

Сторінка кафедри: кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки

 

Мета циклу:

формування основ поводження спеціалістів радіологічного профілю з питань дотримання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) в медичних закладах, у т.ч. із метою подальшого отримання ліцензії для використання ДІВ; підвищення кваліфікації спеціалістами закладів регулюючих органів.

 

Опис циклу:

ознайомлення з теоретичними основами радіаційної медицини та радіології – ядерною фізикою, дозиметрією, нормуванням радіаційних факторів, радіобіологією, а також практичними навиками в питаннях радіаційного захисту персоналу та пацієнтів, які проходять обстеження і лікування в медичних закладах радіологічного профілю.

 

Структура циклу

Основний модуль:

 1. Фізичні основи радіаційного захисту при використанні ДІВ.
 2. Дозиметрія іонізуючого випромінювання. Принципи та методи дозиметрії.
 3. Захист від іонізуючого випромінювання, оснований на фізичних закономірностях взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною.
 4. Загальні питання радіаційної безпеки при використанні ДІВ та нормативна документація.
 5. Радіаційна характеристика джерел іонізуючого випромінювання.
 6. Загальні питання радіаційної безпеки при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання.
 7. Основи радіаційно–гігієнічного нормування іонізуючого випромінювання.
 8. Механізм державного регулювання, державна реєстрація ДІВ.
 9. Біологічна дія іонізуючого випромінювання, променеві ураження,
 10. Застосування радіопротекторів.

Додатковий  модуль

 1. Окремі питання радіаційної безпеки при використанні ДІВ в медицині (гігієнічні та інші аспекти).
 2. Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні нерадіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання.
 3. Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні закритих ДІВ при проведенні променевої терапії (дистанційної та контактної –внутрішньопорожнинної, а також за допомогою аплікаторів).
 4. Радіаційно–гігієнічна характеристика прискорювачів, що використовуються в медицині.
 5. Радіаційна безпека при використанні відкритих джерел (радіофірм–препаратів (РФП) з метою проведення радіонуклідної діагностики і радіонуклідної терапії.
 6. Правила поводження з радіоактивними відходами (РАВ).
 7. Медичні аспекти радіаційних аварій в медичних закладах.
 8. Система якості використання джерел іонізуючого випромінювання в медицині.

 

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • теоретичну основу безпечного поводження з джерелами іонізуючого випромінювання;
 • знання механізмів біологічної дії іонізуючого випромінювання та його пагубні наслідки при перевищенні допустимих і рекомендованих рівнів;
 • вміння використовувати іонізуюче випромінювання з мінімальною шкодою для власного здоров’я та здоров’я пацієнтів;
 • інформацію, необхідну для оформлення ліцензії.

 

Види навчальної діяльності

 • теоретична (30 %)
 • практична (40 %)
 • розв’язання ситуаційних завдань (15 %)
 • індивідуальна робота з нормативною документацією (15 %).

 

Обов’язкова та рекомендована література, в тому числі електронні ресурси:

 1. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ) ДГН 6.6.1 – 6.5.001–98. К.: МОЗ України, 1998. – 135 с.
 2. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. – К., 2005. – 62 с.
 3. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. ДСП 6.177–2005–09–02. – К., 2005.
 4. Мурашко В.О. Мечев Д.С. та ін. Радіаційна гігієна: Національний підручник. – Вінниця, Нова книга, 2013. – 374 с.
 5. Наказ 51/151 Наказ Держатомрегулювання і МОЗ «Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині» № 51/151 від 16.02.2017.
 6. Мурашко В.О., Костенецький М.І., Рущак Л.В. Промислові радіаційні аварії з джерелами іонізуючого випромінювання, запобігання та порядок їх розслідування: Навчально–методичний посібник. – К., 2014. – 78 с.
 7. "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних досліджень". Державні санітарні норми і правила. ДСанПіН 6.6.3–150–2007. – К., 2007.
 8. Наказ 22.09.2017 м. Київ № 1126 «Про внесення змін до Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур».
 9. Д.С. Мечев, В.О. Мурашко, Ю.М. Коваленко. Застосування джерел іонізуючого випромінювання у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу і пацієнтів: Навчальний посібник. – К., 2010.
 10. ДСТУ ISO 13485:2005. ДСТУ ISO 9000 (ДСТУ ISO 19011).