Google search

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика на 2014 р. 

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

 

 I.    Кадрове забезпечення діяльності

 

 

1.

Забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів
через магістратуру, аспірантуру та докторантуру

протягом року

проф. Зозуля І.С.

2.

Забезпечення виконання у планові строки дисертаційних робіт, затверджених вченою радою академії

протягом року

проф. Зозуля І.С.

3.

Перегляд та перезатвердження резерву кадрів на посади завідувачів кафедр

протягом року

проф. Зозуля І.С.
Бригинець Д.Д.

4.

Завершення спільної роботи  бухгалтерської служби, планово-фінансового відділу та відділу кадрів по впровадженню програмного забезпечення автоматизованої бази даних «ІС Підприємство»

І квартал

Бригинець Д.Д.
Шендрик С.П.
Трубчик Т.М.

5.

Розробка механізму та забезпечення виконання вимог щодо нової звітності в кадровій роботі з урахуванням останніх змін в законодавстві

І квартал

Бригинець Д.Д.
Вознюк Т.І.

6.

Розробка плану заходів щодо забезпечення режиму секретності в академії у разі введення особливого періоду

І квартал

Бригинець Д.Д.

 

 II. Навчально-методична робота

 

 

1.

Забезпечення виконання навчально-виробничого плану академії на 2014 рік

протягом року

проф. Вдовиченко Ю.П.
доц. Вернер О.М.

2.

Аналіз результатів атестації лікарів-інтернів та результатів ліцензійного іспиту “Крок 3”

2-4 квартал

доц. Вернер О.М.

3.

Розробка навчально-виробничого плану академії на 2015 рік

2 квартал

доц. Вернер О.М.

4.

Моніторинг виконання плану видання навчальних посібників та підручни­ків кафедр НМАПО, включених до оперативного тематичного плану ви­дання навчальної та навчально-методичної літератури для ВНМЗ IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України на 2014 рік

щоквар­тально

доц. Хоменко І.М.

 

5.

Підготовка до видання навчального календарного плану циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестації та інтернатури на 2015 рік

4 квартал

доц. Вернер О.М.

6.

Аналіз виконання нормативного педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників НМАПО

протягом року

доц. Вернер О.М.

7.

Проведення засідань постійної комісії вченої ради академії з навчально-методичної роботи

щомісяця

проф. Вдовиченко Ю.П.
доц. Вернер О.М.

8.

Проведення семінарів з навчально-методичної роботи для завучів кафедр та кураторів інтернів

1 раз
в 2 місяця

доц. Вернер О.М.

9.

Моніторинг виконання навчально-виробничого плану академії за 2014 рік

щотижнево

доц. Вернер О.М.
Ладоня Ю.І.

10.

Впровадження нових дистанційних форм підготовки лікарів і провізорів та розширення обсягу існуючих

протягом року

проф. Вдовиченко Ю.П.
проф. Мінцер О.П.

11.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу кафедр НМАПО

протягом року

Сохань Ю.О.

 

III. Наукова діяльність

 

 

1.

Координація планування, виконання та звітності з науково-дослідних робіт

протягом року

проф. Зозуля І.С.

2.

Організація конкурсу НДР за бюджетним (МОЗ України, цільові програми) фінансуванням

2-3 квартал

проф. Зозуля І.С.
проф. Козярін І.П.
к. біол. н. Гош Р.І.

3.

Забезпечення проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-прак­тичних конференцій у відповідності до реєстру МОЗ та НАМН України

протягом року

проф. Зозуля І.С.
к. біол. н. Гош Р.І.

4.

Підготовка, затвердження та подання до республіканського реєстру розроблених нововведень

2 квартал

проф. Зозуля І.С.
к. біол. н. Гош Р.І.

5.

Проведення засідань постійної комісії вченої ради з наукової роботи та міжнародної діяльності

щомісяця

проф. Зозуля І.С.

6.

Проведення школи-семінару для керівників і відповідальних за наукову роботу, молодих вчених по системі клінічних випробувань та патентно-ліцензійній роботі

2 рази на рік (березень, жовтень)

проф. Зозуля І.С.
проф. Козярін І.П.
проф. Кулініченко В.Л.
Кравченко Л.В.

7.

Внесення 80 % кількості журналів, співзасновником яких є академія, до наукометричних баз

протягом року

проф. Зозуля І.С.
проф. Савичук Н.О.

 

 IV. Лікувальна робота

1.

Оптимізація мережі клінічних баз кафедр академії

протягом року

проф. Гойда Н.Г.
доц. Мурзіна Е.О.
директори інститутів
декани факультетів

2.

Вивчення потреби та планування закупівлі медичної апаратури

протягом року

проф. Гойда Н.Г.,
доц. Мурзіна Е.О.

3.

Моніторинг впровадження наукових розробок вчених академії в практичну роботу лікувально-профілактичних закладів, що є клінічними базами кафедр

протягом року

проф. Гойда Н.Г.
доц. Мурзіна Е.О.

4.

Проведення засідань постійної комісії вченої ради з клінічної роботи

1 раз
у квартал

проф. Гойда Н.Г.
доц. Мурзіна Е.О

 

V. Міжнародна діяльність

1.

Забезпечення підготовки іноземних громадян в клінічній ординатурі, аспірантурі, магістратурі, на циклах стажування

протягом року

проф. Косаковський А.Л.
доц. Клименко О.В.

2.

Проведення переговорів з іноземними партнерами, укладання угод, що становить взаємний інтерес

протягом року

проф. Косаковський А.Л.
доц. Клименко О.В.

3.

Допомога в організації та проведенні з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та семінарів з міжнародною участю

протягом року

проф. Косаковський А.Л.
доц. Клименко О.В.

4.

Участь у міжнародних виставках

протягом року

проф. Косаковський А.Л.
доц. Клименко О.В.

5.

Участь у міжнародному проекті «Сітка лікарів»

протягом року

проф. Мінцер О.П.

6

Документальний супровід участі вчених академії в роботі конгресів, симпозіумів та конференцій за кордоном

протягом року

доц. Клименко О.В.

7.

Створення Ради іноземних земляцтв

2 квартал

проф. Косаковський А.Л.
доц. Клименко О.В.

8.

Проведення шахового турніру серед іноземних громадян
та співробітників академії на кубок НМАПО імені П. Л. Шупика

2 квартал

доц. Клименко О.В.

 

 VI. Господарська діяльність

1.

Організація ефективного та якісного матеріально-технічного забезпечення підрозділів академії

протягом року

Сохань Ю.О.

2.

Обладнання сучасним високотехнологічним обладнанням нової серверної академії

протягом року

Сохань Ю.О.

3.

Проведення ремонту приміщень 3–4-го поверхів учбово-лабораторного корпусу

протягом року

Сохань Ю.О.

4.

Обладнання аудиторії № 408 для щоденної трансляції міжнародних конференцій

протягом року

Сохань Ю.О.

5

Забезпечення технічної можливості проведення одночасно заходів дистанційного навчання з актового залу, залу засідань, аудиторії № 4 та аудиторій № 401, 407 в адміністративному корпусі

протягом року

Сохань Ю.О.

6.

Завершення капітального ремонту гуртожитку № 1

протягом року

Сохань Ю.О.

 

 VII. Фінансове забезпечення діяльності

1.

Забезпечення виконання умов колективного договору – своєчасна ви­плата працівникам академії заробітної плати та інших соціальних виплат

протягом року

Проценко О.С.

Шендрик С.П.

2.

Проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель»

протягом року

Сохань Ю.О.

3.

Проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти спеціального фонду

протягом року

проф. Вдовиченко Ю.П.
проф. Гойда Н.Г.
Шендрик С.П.
Сохань Ю.О.

4.

Проведення роботи щодо збільшення надходжень коштів спеціального фонду за рахунок надання платних послуг, виконання науково-дослідних (технічних) робіт у сфері освіти, науки та охорони здоров’я

протягом року

Проценко О.С.
проф. Косаковський А.Л.
проф. Зозуля І.С.
проф. Козярін І.П.
доц. Вернер О.М.
Шендрик С.П.
директор СПНЦ
завідувачі кафедр

5.

Проведення роботи щодо ефективного використання коштів
по загальному і спеціальному фондах

протягом року

Шендрик С.П.
Сохань Ю.О.
Проценко О.С.

 

 VIII. Організаційні заходи

1.

Створення нових і реорганізація існуючих кафедр академії (за потребою)

протягом року

проф. Вдовиченко Ю.П.
Бригинець Д.Д.
Проценко О.С.

2.

Підготовка пакету необхідних матеріалів для проведення акредитації клініки репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології

2 квартал

проф. Гойда Н.Г.
доц. Суслікова Л.В.

3.

Підготовка пакету необхідних матеріалів для проведення акредитації СПНЦ

2 квартал

проф. Гойда Н.Г.
проф. Білоклицька Г.Ф.

4.

Перегляд Положень структурних підрозділів академії та внесення змін до них і до діючих посадових інструкцій працівників академії у зв’язку зі змінами чинного законодавства

протягом року

Вознюк Т.І.
Бригинець Д.Д.

5.

Розроблення нових Положень структурних  підрозділів академії та посадових інструкцій працівників академії

протягом року

Вознюк Т.І.
Бригинець Д.Д.

6.

Впровадження в академії нових форм документів згідно наказу МОНмолодьспорту України від 29.03.2012 № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації» із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 05.06.2013 № 683

1 квартал

проф. Вдовиченко Ю.П.
Вознюк Т.И.
Нарожнова Л.М.

7.

Підготовка керівного складу і працівників академії в Інституті державного управління  у сфері цивільного захисту, територіальних навчально-методичних установах у сфері цивільного захисту.
Навчання працівників академії діям у надзвичайних ситуаціях

протягом року

проф. Вороненко Ю.В.
Лапін С.В.
директори інститутів
декани факультетів

 

 IX. Громадська робота та соціальний захист працівників

1.

Систематичний нагляд виконання умов колективного договору

протягом року

проф. Пономаренко М.С.
Вознюк Т.І.

2.

Контроль стану охорони праці в структурних підрозділах академії

протягом року

проф. Пономаренко М.С.
Шевчук С.П.

3.

Проведення культурно-виховної роботи серед співробітників академії та молодих вчених, організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів

протягом року

проф. Пономаренко М.С.
проф. Зозуля І.С.
доц. Клименко О.В.