Google search

Адреса проведення: вул.Багговутівська 1, терапевтичний корпус , І поверх, кафедра оториноларингології

Контактні дані: доцент Віталій Вікторович Кривша (+380444831585, [email protected])

Cторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика


Мета вивчення курсу

Підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків і підготовки лікарів-отоларингологів до самостійної роботи в отоларингологічних кабінетах поліклінік та отоларингологічних відділеннях лікарень.


Опис курсу, його структура

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх вищих медичних закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої, їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готовності до самостійної лікарської роботи.

Інтернатура проводиться у формі очно - заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка отоларингологів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури, у відповідності з Кваліфікаційними характеристиками фахівця лікаря - отоларинголога.

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Отоларингологія" протягом дворічного терміну (22 місяці - 3432 години) інтернатури передбачено: 12 місяців (1872 години) - навчання на кафедрі оториноларингології та суміжних кафедрах і 10 місяців (1560 годин) - на базі стажування.

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Роки навчання

Місяці

 

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Перший

Б

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

Б

В

Другий

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

К

К

В

 

Примітка:    Б - стажування на базі;

К - навчання на кафедрі та суміжних кафедрах;

В - відпустка

Початок навчання в інтернатурі на базі стажування з 1-го серпня. Мета 1-го року навчання в інтернатурі - оволодіння основами професійної діяльності лікаря-отоларинголога. Головним методичним принципом навчання на другому році інтернатури є поглиблення теоретичних і практичних знань, розвиток активності і контроль самостійності інтерна

Навчання в інтернатурі здійснюється за індивідуальним учбовим планом. Практичними навиками лікарі-інтерни оволодівають під керівництвом викладачів у стаціонарних відділеннях отоларингології та поліклініці.

Оволодіння професійними навиками оцінюється на всіх етапах підготовки інтерна: на початку інтернатури (базовий контроль), при складанні заліків по розділах програми, під час складання диференційованого заліку в кінці 1-го року навчання та заключного іспиту. Всі види контролю за ходом підготовки інтерна відображаються в щоденниках роботи лікарів-інтернів та в залікових книжках. Підготовка інтерна на базі стажування здійснюється під керівництвом завідуючих відділеннями або лікарів вищої і першої кваліфікаційної категорії (не більше 5-6 інтернів на керівника).

Інформаційний матеріал програми систематизований і викладений у 19 основних курсах з отоларингології, у 10 суміжних та 11 додаткових дисциплінах. Кожний курс розподілений на розділи, а останні - на теми. Це дає змогу визначити обсяг учбового матеріалу, яким інтерни оволодівають під час кожного року навчання.

Основні розділи:

 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ
 2. ФІЗІОЛОГІЯ ЛОР-ОРГАНІВ
 3. МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ЛОР-ОРГАНІВ
 4. ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА
 5. ХВОРОБИ НОСА І ПРИНОСОВИХ СИНУСІВ
 6. ЗАХВОРЮВАННЯ ГЛОТКИ
 7. ЗАХВОРЮВАННЯ ГОРТАНІ.
 8. СПЕЦИФІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛОР-ОРГАНІВ (ІНФЕКЦІЙНІ ГРАНУЛЬОМИ)
 9. ПУХЛИНИ ЛОР-ОРГАНІВ
 10. ПРОФПАТОЛОГІЯ В ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ
 11. ТРАВМИ, СТОРОННІ ТІЛА ТА НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА В ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ
 12. ОСНОВИ ПЛАСТИЧНОЇ ТА ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ
 13. ОСНОВИ АУДІОЛОГІЇ ТА СУРДОЛОГІЇ
 14. ОТОНЕВРОЛОГІЯ
 15. ФОНІАТРІЯ
 16. ЕТИКА І ДЕОНТОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ
 17. ЛІКАРСЬКА ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

СУМІЖНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ І ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ
 • АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ І РЕАНІМАЦІЯ
 • ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА
 • ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ЛОР-ЗАХВОРЮВАНЬ
 • ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ОНКОЛОГІЇ
 • КОМБУСТІОЛОГІЯ
 • КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ
 • МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА
 • МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
 • ГЕМАТОЛОГІЯ

ДОДАТКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Військово-медична підготовка та військова спеціальна підготовка
 • Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних станах
 • Проблеми СНІДу і вірусного гепатиту в оториноларингології
 • Радіаційна медицина
 • Особливо небезпечні інфекції
 • Клінічна імунологія
 • Туберкульоз
 • Медична інформатика
 • Медицина невідкладних станів
 • Імунопрофілактика
 • Протидія насиллю в сім’ї

Заплановані види активності

Підготовка лікаря-інтерна включає не лише оволодіння практичними навиками лікування хворих з отоларингологічною патологією, а і участь в лікарських конференціях, консиліумах, клінічних обходах, передопераційних  розглядах. Крім того, лікар-інтерн систематично вивчає та проводить реферування тематичної літератури, освоює статистичний аналіз роботи відділення.Обов'язковим для інтерна є чергування в клініці (2 чергування на місяць по 12 годин кожне) під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів. Працюючи на базах стажування (5 місяців на першому році і 5 місяців на другому році), інтерн під контролем керівника проводить прийом хворих у поліклініці, виконує різні діагностичні та лікувальні маніпуляції, обстежує та оперує хворих в стаціонарі. Одночасно інтерн продовжує вивчати та реферувати спеціальну літературу, систематизує її у вигляді тематичних рефератів на запропоновані кафедрою  теми (по 2 реферати на місяць).


Після закінчення курсу лікар-інтерн отримає:

-Небхідний обсяг знань з топографічної і клінічної анатомії верхніх дихальних шляхів і вуха, фізіології ЛОР - органів, взаємний зв'язок функціональних систем організму і рівні їх регуляції;

-Оволодіє і засвоїть відповідні клінічні і функціональні методи дослідження в отоларингології, причини виникнення патологічних процесів верхніх дихальних шляхів і вуха; механізм їх розвитку і клінічні прояви;

-Достатній обсяг знань по клінічній симптоматиці, діагностиці і лікуванню основних захворювань носа і приносових синусів, зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха, глотки, гортані, трахеї і стравоходу, їх профілактики, наданню невідкладної допомоги при ургентній ЛОР -патології;

-Лікарі-інтерни, що закінчують інтернатуру, підлягають атестації на визначення рівня знань та засвоєння практичних навиків з присвоєння звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Отоларингологія» у встановленому МОЗ України порядку.


Види навчальної діяльності

Формами навчання в інтернатурі є читання лекцій, проведення семінарів, практичних занять, перегляд учбових фільмів, демонстрація операцій on – line в навчальній аудиторії.

 • Теоретична (35%)
 • Практична(55%)
 • Індивідуальна робота (10%)


Обовязкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Організація проведення циклів інтернатури (спеціалізації) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитаціїзі спеціальності «Отоларингологія»/ В.О. Шкорботун, Р.А. Абизов,О.О. Пелешенко та ін..- . Журн. Вушних, носових і горлових хвороб. – 2012 - № 3-С. – С. 235-236
 2. Сучасні підходи до післядипломної підготовки лікарів інтернів за фахом «Отоларингологія». »/ В.О. Шкорботун, Р.А. Абизов,О.О. Пелешенко та ін.. / Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2008. - № 5-С. – С.5-6.
 3. Оптимізація структури професійних теоретичних та практичних навиків в системі післядипломної освіти лікаря-отоларинголога /Р.А. Абизов, Я.В.Шкоба В.О.Шкорботун та ін. -Журн. вушних, носових і горлових хвороб// - № 3с. - С. 6-7