Google search

Галузь знань: 22  «Охорона здоров’я»

Спеціальність: 222 «Медицина»

Вид освітньої діяльності: сфера післядипломної освіти – підготовка в інтернатурі

Професійна кваліфікація: лікар-спеціаліст «Отоларингологія»

Адреса проведення: вул.Загорівська 1, терапевтичний корпус , І поверх, кафедра оториноларингології.

Контактні данідоцент Віталій Вікторович Кривша (+380444831585, [email protected])

Cторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 

Мета вивчення курсу

Якісна теоретична та практична підготовка лікарів-інтернів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я  до атестації з метою присвоєння звання «Лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Отоларингологія» , формування здатності застосовувати набуті знання, вміння та практичні навички у подальшій самостійній професійній діяльності.

Опис курсу, його структура

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх вищих медичних закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої, їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готовності до самостійної лікарської роботи.

Інтернатура проводиться у формі очно - заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка отоларингологів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури, у відповідності з Кваліфікаційними характеристиками фахівця лікаря - отоларинголога. 

Загальний обсяг програми за спеціальністю «Отоларингологія» складає 22 місяці, 3960 годин, 132 кредити ECTS, з яких передбачено: 6 місяців навчання на кафедрі оториноларингології та суміжних кафедрах (1080 годин, 36 кредитів ECTS) освітня частина інтернатури і 16 місяців стажування на базі стажування (2880 годин, 96 кредитів ECTS) – практична частина інтернатури

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Роки навчання

Місяці

 

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Перший

Б

К

К

К

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

В

Другий

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

В

Примітка:    Б - стажування на базі;

К - навчання на кафедрі та суміжних кафедрах;

В - відпустка

Початок навчання в інтернатурі на базі стажування з 1-го серпня. Мета першого року навчання в інтернатурі - оволодіння основами професійної діяльності лікаря-отоларинголога. Головним методичним принципом навчання на другому році інтернатури є поглиблення теоретичних і практичних знань, розвиток активності і контроль самостійності інтерна

Навчання в інтернатурі здійснюється за індивідуальним учбовим планом. Практичними навиками лікарі-інтерни оволодівають під керівництвом викладачів у стаціонарних відділеннях отоларингології та поліклініці.

Оволодіння професійними навиками оцінюється на всіх етапах підготовки інтерна: на початку інтернатури (базовий контроль), при складанні заліків по розділах програми, під час складання диференційованого заліку в кінці 1-го року навчання та заключного іспиту. Всі види контролю за ходом підготовки інтерна відображаються в щоденниках роботи лікарів-інтернів та в залікових книжках. Підготовка інтерна на базі стажування здійснюється під керівництвом завідуючих відділеннями або лікарів вищої і першої кваліфікаційної категорії (не більше 5-6 інтернів на керівника).

Інформаційний матеріал програми систематизований і викладений у 5 основних освітніх компонентах з отоларингології, 6 практичних компонентах та 3 додаткових дисциплінах. Кожний курс розподілений на розділи, а останні - на теми. Це дає змогу визначити обсяг навчального матеріалу, яким інтерни оволодівають під час кожного року навчання.

Перелік освітніх компонентів (ОК)

освітньої програми (ОП)

Код

освітньої

компоненти

Компоненти освітньої програми

Кількість

годин /

кредитів

ЄКТС

 

ОК 1

Загальні знання

70 / 2,3

ОК 2

Отологія

242 / 8,1

ОК 3

Ніс і придаткові пазухи

228 / 7,6

ОК 4

Гортань, трахея

246 / 8,2

ОК 5

Ротова порожнина, горло, стравохід

246 / 8,2

Перелік практичних компонентів (ПК) освітньої програми (ОП)

 

Код практичної

Компоненти ПК

Практичної компоненти освітньої програми

ПК 1

Основні принципи консервативного та хірургічного лікування ЛОР-захворювань (показання, протипоказання, ускладнення)

 

ПК 2 

Методики проведення місцевої анестезії ЛОР-органів

ПК 3

Принципи хірургічного лікування захворювань верхніх дихальних шляхів

 

ПК 4

Принципи лікування інтра- та післяопераційних

ускладнень

ПК 5

Планування міждисциплінарного підходу до лікування захворювань спільно з анестезіологами, неврологами, нейрохірургами, ендокринологами, стоматологами та щелепно- лицьовими хірургами

 

ПК 6

Ведення хворих в пери- та післяопераційному періоді

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ 

Назва програми

Обсяг програми

(кількість годин, симуляційне навчання,

тощо)

1.

Медицина невідкладних станів

12

2.

Військово-медична підготовка та військова спеціальна підготовка

12

3.

Клінічна імунологія

6

Заплановані види активності

Підготовка лікаря-інтерна включає не лише оволодіння практичними навиками лікування хворих з отоларингологічною патологією, а і участь в лікарських конференціях, консиліумах, клінічних обходах, передопераційних  розглядах. Крім того, лікар-інтерн систематично вивчає та проводить реферування тематичної літератури, освоює статистичний аналіз роботи відділення.Обов'язковим для інтерна є чергування в клініці (2 чергування на місяць по 12 годин кожне) під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів. Працюючи на базах стажування (5 місяців на першому році і 5 місяців на другому році), інтерн під контролем керівника проводить прийом хворих у поліклініці, виконує різні діагностичні та лікувальні маніпуляції, обстежує та оперує хворих в стаціонарі. Одночасно інтерн продовжує вивчати та реферувати спеціальну літературу, систематизує її у вигляді тематичних рефератів на запропоновані кафедрою  теми (по 2 реферати на місяць).
Після закінчення курсу лікар-інтерн отримає:

-Небхідний обсяг знань з топографічної і клінічної анатомії верхніх дихальних шляхів і вуха, фізіології ЛОР - органів, взаємний зв'язок функціональних систем організму і рівні їх регуляції;

-Оволодіє і засвоїть відповідні клінічні і функціональні методи дослідження в отоларингології, причини виникнення патологічних процесів верхніх дихальних шляхів і вуха; механізм їх розвитку і клінічні прояви;

-Достатній обсяг знань по клінічній симптоматиці, діагностиці і лікуванню основних захворювань носа і приносових синусів, зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха, глотки, гортані, трахеї і стравоходу, їх профілактики, наданню невідкладної допомоги при ургентній ЛОР -патології;

-Лікарі-інтерни, що закінчують інтернатуру, підлягають атестації на визначення рівня знань та засвоєння практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Отоларингологія» у встановленому МОЗ України порядку.

Види навчальної діяльності

Формами навчання в інтернатурі є читання лекцій, проведення семінарів, практичних занять, перегляд навчальних фільмів, демонстрація операцій on – line в навчальній аудиторії.

 • Теоретична
 • Практична
 • Індивідуальна робота

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ

БАЗУЄТЬСЯ ПРОГРАМА 

 1. Закон «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я». Наказ МОЗ України від 29 березня 2002 року № 117.
 3. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 2015 – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2662015-п
 4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 22 лютого 2019 року № 446 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 серпня 2021 року№1753).
 5. Наказ Міністерства освіти і і науки України № 584 від 30.04.2020 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти».
 6. Наказ МОЗ України від 22 червня 2021 р. № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію».
 7. Постанова Кабінету міністрів України №762 від 07 липня 2021 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».
 8. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.11.2022 № 2136 «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями».
 9. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) – https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Абизов Р.А., Шкорботун В.О. Невідкладні стани в оториноларингології [Абизов Р. А., Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В.] // Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник / І. С. Зозуля, Волосовець А.О., Шекера О.Г. та ін.; за ред. І.С. Зозулі. – 5-е вид., переробл. і допов. – К. ВСВ «Медицина», 2023. – C. 424-432.
 2. Гострий та хронічний ларингіт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, В. В. Синяченко. – Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2015. – 183 с.
 3. Гострий та хронічний риніт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, Ю. В Мінін. [та ін.]. Монографія. – К.: Логос, 2014. – 231 с.
 4. Деменков В.Р. Огнестрельные ранения ЛОР-органов и шеи / Луганск. – 1998. - 155 с.
 5. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Безшапочний С.Б., Дєєва Ю.В. Оториноларингологія: підручник. - К.: «Медицина», 2020. - 472  с.
 6. Етіологія, патогенез, клініка та лікування хвороб клиноподібної пазухи. Навч.-метод. Посібник / Д.І. Заболотний, А.А. Лайко, О.М. Науменко [та ін.]. – К.: Логос, 2018. – 163 с.
 7. Косаковський А. Л., Юрочко Ф. Б. Середній отит: міні-атлас. – Київ; Львів – 2016. – 49 с.
 8. Хронічні хвороби середнього вуха. Навч.-метод. посібник / А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, О.М. Борисенко [та ін.]. – К.: Логос, 2018. – 326 с.
 9. Шкорботун В.О. В кн. “Функціональна ендоскопічна риносинусохірургія”. Під редакцією акад. Д. І. Заболотного. “Курс лекцій” Київ 2012 р - 243 с.
 10. Niemczyk K., Jurkiewicz D., Skladzien` J. I wsp.: Otolaryngologia Kliniczna. 2. Medipage Warshawa 2015. 

Додаткова література

 1. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Лакиза С.О. Дифтерія в практиці отоларинголога / Київ. Нічлава. - 2009. - 203 с.
 2. Бербом Х., Кашке О., Навка Т., Свифт Е. Болезни уха, горла и носа / М.: «Медпресс». - 2012. - 776 с.
 3. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Охотнікова О.М. Алергічний риніт у дітей / Монографія. – К.: Логос, 2016. – 216 с.
 4. Косаковський А. Л., Юрочко Ф. Б. Антибіотики при гострому середньому отиті. Огляд світових рекомендацій // SOVREMENNAYA PEDIATRIA. – 2016. - №3. – 26-31.
 5. Органосберегающее лечение рака гортани, ротоглотки, их рецидивов и осложнений (руководство) / под. ред. академика НМАНУ Д.И. Заболотного, член-кор. РАМН Ю.С. Мардынского, проф. И.В.Поповича). – К.; ТОВ «Бібліотека «Здоров’яУкраїни». - 2014. - 316 с.
 6. Попович В.І. Абизов Р.А., Самойленко С.С. Місцеві променеві ураження у онкоотоларингологічних хворих: Класифікація // Промен. діагностика, промен. терапія. – 2012. - №2-3. – С. 88-91.
 7. Пробст Р., Греверс Г., Іро Г. Оториноларингология в клинической практике. /М.: «Практическая медицина», -2012. - 243 с.
 8. Visvanatan V., Morrissey M. S. Anatomical variations of the temporal bone on high-resolution computed tomography imaging: how common are thay? // J. Laryngol., Otol. – 2015. - №129 – P.634-637. 

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт МОЗ України [Електронний ресурс]: Наказ МОЗ України № 1422 від 29 грудня 2016 р. «Зміни до методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини. – Режим доступу: https://moz.gov.ua/uploads/0/848-dn_20161229_1422_dod_1.pdf.
 2. Офіційний сайт МОЗ України [Електронний ресурс]: Онлайн-платформа з протоколами на засадах доказової медицини. - Режим доступу: https://guidelines.moz.gov.ua.
 3. The NCHAM eBOOK (2015) A resource guide for early hearing detection and intervertion. Chapter 5. – P. 1-20. – Available: http://www.infanthearing.org/ehdi-ebook/2015_ebook/5-Chapter5Assessment2015.pdf.
 4. Basic Otorhinolaryngology: A Step-by-Step Learning Guide, Second Edition (October 11, 2017)
 5. https://www.dec.gov.ua
 6. http://www.drlz.com.ua
 7. Total Otolaryngology-Head and Neck Surgery (січень2015)
 8. https://epos2020.com/Documents/Epos2020_UA.pdf