Google search

(тривалість 78 годин)

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: професор Ошлянська Олена Анатоліївна (+38044 238 77 11, +38044 236 21 91,+380993097817 [email protected][email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Документи на цикл:

 • Путівка ( з печаткою лікувального закладу для бюджетних слухачів
 • Довідка про зміну прізвища(якщо не відповідає диплому)
 • Диплом (копія)
 • Заповнена технологічна карта.

Одержати путівку на цикл можливо онлайн на сайті НУОЗ України імені П.Л.Шупика, зайти у розділ «Навчання»→Електронна реєстрація.

Обов`язково вказувати номера телефонів та адресу електронної пошти!

Мета: поглиблення теоретичної та практичної підготовки лікарів з питань діагностики та надання допомоги при алергічних та автоімунних захворюваннях, а також ознайомлення слухачів із новітніми досягненнями в галузі дитячої алергології та дитячої ревматології і засвоєння ними необхідних практичних навичок.

Контингент:   лікарі – педіатри, сімейні лікарі та лікарі різних спеціальностей педіатричного профілю (дитячі алергологи, ревматологи, імунологи, інфекціоністи, отоларингологи, дерматологи).

Основні розділи: 

 1. Сучасна теорія формування алер-гічних реакцій. Алергічний «марш». Сучасні принципи діагностики алергічних захворювань
 2. Етіопатогенез автоімунних реакцій і хвороб. Сучасні аспекти діагностики автоімунних хвороб.
 3. Синдром активації мастоцитів і синдром гіперактивації макрофагів у дітей
 4. Клінічна імунологія. Імунодефіцитні стани. Автозапальні захворювання і синдроми.
 5. Гострі алергічні стани: анафілаксія, анафілактичний шок, кропив’янка.
 6. Бронхообструктивний синдром і ураження легень при алергічних і автоімунних захворюваннях.
 7. Харчова алергія та алергічні ураження ШКТ. Автоімунні хвороби органів травлення.
 8. Ураження шкіри при алергічних, системних захворюваннях сполучної тканини і системних васкулітах.
 9. Медикаментозна алергія. Небажані реакції на системну терапію автоімунних захворювань.
 10. Суглобовий і гематологічний синдроми при автоімунних та алергічних захворюваннях.
 11. Можливості імунопрофілактики інфекцій при алергічній і автоімун-ній патології. Поствакцинальні реакції та ускладнення
 12. Питання імунопрофілактики
 13. Юридичні аспекти в медичній практиці

Навчання передбачає: 

 1. Опанування сучасними системами пошуку в інтернеті
 2. Отримання та зберігання офіційної інформації веб-сайтів
 3. Спілкування в он-лайн режимі, чаті
 4. Користування електронною поштою та відеозв’язком
 5. Персоналізація даних

Навчальна програма циклу тематичного удосконалення «Суміжні стани: алергічні та автоімунні захворювання у дітей (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання)» 

Перелік практичних навиків

Теоретичний курс (контрольні запитання) для проведення заліку

ЛІТЕРАТУРА

Основні джерела:

 1. Алергологія: Підручник для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів вищих медичних закладів / За ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Вороненка Ю. В., проф. Кузнецової Л. В. - К, 2011. - 534 с.
 2. Детская аллергология: руководство для врачей. Под редакцией Баранова А.А., Балаболкина И.И. - М.: Издательская группа «Геотар-Медиа», 2006. - 688 с.
 3. Дитяча імунологія / За ред. проф. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи. - К.: ВСВ «Медицина», 2013. - 720 с.
 4. Довідник з алергології: Науково-методичнй посібник. 2-ге видання, перероблене та доповнене. Розділ 11.1. Протоколи / За ред. Пухлика Б.М. - Київ: видавничий дім «Здоров’я України», тов. «Доктор-Медіа», 2011.- С. 270-290.
 5. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. 4-е издание, дополненное. – Киев, 2010. - 552 с.
 6. Діагностичні та лікувальні маніпуляції у практиці лікаря-інтерніста і педіатра: навчальний посібник / Т. Д. Никула, Ю. В. Марушко, І. А. Палієнко, Т. В. Гищак ; за ред.: Т. Д. Никули, Ю. В. Марушка; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – К. : Задруга, 2012. – 150 с. : табл., іл.
 7. Клиническая аллергология детского возраста с неотложными состояниями. Под ред. Балаболкина И.И., Булгаковой В.А. – М.: ООО ”Издательство ”Медицинское информационное агенство”, 2011. - 264 с.
 8. Колхир П.В. Доказательная аллергология-иммунология / Практическая медицина. - Москва, 2010. - 528 с.
 9. Клінічні настанови з діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей // Здоров'я України. Тематичний номер , 2010, жовтень. – С. 39-41.
 10. Конспект педиатра: сборник / редакторы-составители: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. – Донецк: Заславский А. Ю., 2010 – Ч. 3: Бронхообструктивный синдром, бронхиальная астма у детей. – 2010. – 56 с. : табл., ил.
 11. Ласиця О.Л., Охотнікова О.М. Діагностика, лікування та профілактика бронхіальної астми у дітей: Навчально-методичний посібник. Київ, 2006.- 105 с.
 12. Лекарственная аллергия и побочные эффекты лекарственных средств в аллергологии. Пухлик Б.М., Викторов А.П., Зайков С.В. - Львов: Медицина світу, 2008. - 107 с.
 13. Нагуа С.М., Гершвин М.Э. Секреты аллергологии и иммунологии. Пер. с англ. под ред. Хаитова Р.М. - М.: Бином, 2004. - 319 с.
 14. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». 3-е изд., испр. и доп.- М.:Издательский дом «Атмосфера», 2008. - 108 с.
 15. Охотнікова О.М., Яковлева Н.Ю. Основи вакцинопрофілактики та її особливості у дітей з алергічними захворюваннями // Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів–інтернів. Київ, 2010. - 88 с.
 16. Охотнікова О.М. Бронхіальна астма у дітей (лекція для дистанційного навчання) // Мистецтво лікування. - 2011. - №1 (77). – С. 40-51.
 17. Охотнікова О.М., Мелліна К.В. Кропив’янка і набряк Квінке у дітей (лекція для дистанційного навчання) // Мистецтво лікування, 2011. - №3 (79). – С. 18-28.
 18. Охотникова О.М. Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2013. - № 2. - С. 5-13.
 19. Чучалин А.Г., Котляров П.М. Рентгенография и компъютерная томография в диагностике различных видов идиопатических интерстициальных пневмоний // Пульмонология, 2003.- №1.- С.89-95.
 20. Аllergen Immunotherapy Guidelines. Part 1: Systemic reviews. Translating knowledge into clinical practice / Editors Antonella Muraro, Graham Roberts EAACI, 2017. – 169 p.
 21. Аllergen Immunotherapy Guidelines. Part 2: Recomendations. Translating knowledge into clinical practice / Editors Antonella Muraro, Graham Roberts EAACI, 2017. – 168 p.
 22. Allergic Rhinitis and Impact of Asthma (ARIA) – 2008, 2010, 2016.
 23. Bacharier L.B., Boner A., Carlsen K-N et al. Diagnosis and Management of Asthma in childhood - A PRACTAL consensus report. // Allergy, 2008. - №34. – Р. 5-34.
 24. Global Initiative for Asthma: Global strategy for asthma management and orevention. Update 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Available from: www.ginasthma.org
 25. International Consensus on (ICON) pediatric asthma // Allergy, 2012. - №67: 976-997.
 26. International Consensus Conferense on Atopic Dermatitis 11 (ICCAD 11): clinical update and current treatment strategies // Britich Journal of Dermatology, 2003:148 (Suppl.63):3-10.
 27. Насонов Е.Л. Ревматология. Национальное руководство [текст] / Насонов Е. Л., Насонова В. А. // ГЭОТАР-Медиа: 2010. – 720 с. ISBN: 978-5-9704-1650-1 http://www.labirint.ru/books/261969/
 28. Детская ревматология. [текст] / Под ред. Баранова А.А., Баженовой Л.К. // М.: "Медицина". - 2002. - 335 с.

 

Додаткові джерела:

Накази МОЗ України:

 1. Наказ МОЗ України від 04.12.2001 № 482 «Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком 16 років»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 2. Наказ МОЗ України № 355 від 09.07.2004 «Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю «Дитяча імунологія» //: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 3. Наказ МОЗ України № 437 від 31.08.2004 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і дошпитальному етапах»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 4. Наказ  МОЗ України № 18  від 13.01.2005 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 5. Наказ МОЗ України №767 від 27.12.2005 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча алергологія»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 6. Наказ МОЗ України 13.04.2007 № 182 «Про затвердження Клінічних протоколів «Клінічний протокол діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків" та „Клінічний протокол з антиретровірусного лікування та здійснення медичного спостереження за дітьми, хворими на ВІЛ-інфекцію": [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 7. Наказ МОЗ №617 від 27.08.2010 «Про диспансеризацію населення»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 8. Наказ МОЗ України від 29.01.2013 № 59 «Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення»: [Електронний документ]. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.
 9. Наказ МОЗ України від 08.10.2013 № 868 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі»: [Електронний документ].- Режим доступу: http: //www.moz.gov.ua. - Назва з екрану.
 10. Наказ МОЗ України від 16.09.2014 №551 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»: [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 11. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи детям, больным ювенильным артритом [текст] // Здоровье Украины. – 2012. - № 4 (23).
 12. Наказ МОЗ України від 30.12.2015 № 916 «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію».

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу