Google search

Цикл тематичного удосконалення «Хвороба Паркінсона та інші екстрапірамідні захворювання» призначена для підвищення кваліфікації лікарів: неврологів, загальної практики-сімейної медицини, терапевтів, медицини невідкладних станів, ортопедів-травматологів, рефлексотерапевтів, психіатрів.

Мета циклу — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з гострих та хронічних екстрапірамідних порушень нервової системи, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Опис циклу, його структура

Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд питань з анатомо-фізіологічних особливостей, сучасних методів діагностики, диференційної діагностики та лікування захворювань екстрапірамідної системи.                           

Цикл охоплює  обсяг  як  теоретичних, так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних  лікарям для раннього розпізнавання симптоматики екстрапірамідних порушень, лікування та тактики ведення пацієнтів з екстрапірамідною патологією при невідкладних станах.

Цикл містить 5 розділів. За додатковими програмами включено 2 години з питань імунопрофілактики.

Основні розділи:

 1. Сучасні методи дослідженні екстрапірамідної системи
 2. Хвороба Паркінсона
 3. Клініко-інструментальні особливості гіперкінезів
 4. Хорея Гентінгтона. Гіперкінези в дитячому віці
 5. Питання імунопрофілактики

Для виконання програми циклу  під час навчання передбачено такі види навчальних занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарських занять, а також самостійну роботу слухачів.

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Чітке розуміння будови та функціонування екстрапірамідної системи;
 • Відповідний обсяг знань у сфері екстрапірамідних захворювань, що надасть можливість ефективно проводити діагностику та лікування хвороби Паркінсона, гіперкінезів, хореї Гентінгтона та ін.;
 • Поглиблення практичних навичок щодо діагностики хвороби Паркінсона та інших екстрапірамідних розладів;
 • Удосконалення навичок щодо підбору схем лікування хвороби Паркінсона та інших екстрапірамідних захворювань 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Влияние немоторных нарушений на качество жизни больных болезнью Паркинсона / Т.Н. Калищук-Слободин, Ю.И. Головченко, С.И. Шкробот и соавт. // Український вісник психоневрології. – 2007. – Том 15, Вип. 1 (додаток). – С. 58-59.
 2. Григорова И.А. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика и лечение эссенциального тремора / И.А. Григорова, К.А. Лещенко, А.А. Гелетка // Експериментальна і клінічна медицина. – 2009. – № 4. – С. 115-118.
 3. Карабань И.Н. Болезнь Паркинсона: патогенетические аспекты лекарственной терапии и клинического течения / И.Н. Карабань // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 6. – С. 31-40.
 4. Левин О.С. Болезнь Паркинсона / О.С. Левин, Н.В. Федорова. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. – 352 с.
 5. Суховерская О. Болезнь Паркинсона и паркинсонические синдромы: диагноз и лечение / О. Суховерская // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 6. – С. 16-24.
 6. Труфанов Е.А. Дифференциальная диагностика болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви / Е.А. Труфанов // Российский психиатрический журнал. – 2013. – № 2. – С. 72-76.
 7. Труфанов Е.А. Дифференциальный диагноз болезни Паркинсона и мультисистемной атрофии / Е.А. Труфанов // Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 28-34.
 8. Труфанов Е.А. Нарушения глотания у больных болезнью Паркинсона и паркинсоническими синдромами / Е.А. Труфанов, О.Н. Суховерская, Ю.И. Головченко // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2012. – № 4. – С. 77-82.
 9. Труфанов Е.А. Статистические аспекты определения прогностических клинических симптомов болезни Паркинсона / Е.А. Труфанов, В.Я. Гальченко // Український медичний альманах. – 2013. – № 2, Додаток. – С. 24-26.
 10. Труфанов Е.А. Эффективность противопаркинсонических препаратов у больных болезнью Паркинсона / Е.А. Труфанов, О.Н. Суховерская, Ю.И. Головченко // Український неврологічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 41-46.
 11. Эпидемиология болезни Паркинсона на Украине / Е.А. Труфанов, Ю.И. Головченко, Т.Н. Слободин, О.Н. Суховерская // Міжнародний неврологічний журнал. – 2012. – № 7. – С. 42-46.