Google search

2 тижні - 78 год. за очною та дистанційною формою навчання

Адреса проведення: вул. Дорогожицька, 9, адміністративно-навчальний корпус, 3 поверх, кафедра Мікробіології

Контактні дані: кафедра Мікробіології (+380662200325) [email protected]

Мета вивчення курсу — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з мікробіології і діагностики інфекцій органів дихання, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Опис курсу, його структура. Навчальна програма циклу ТУ призначена для підвищення кваліфікації, лікарів-мікробіологів, лікарів-вірусологів, лікарів-лаборантів, а також біологів різних спеціальностей, біотехнологів, діяльність яких пов’язана з біологічними агентами.

Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд загальної характеристики інфекцій органів дихання, систематику, біологічні властивості збудників та методи їх діагностики.

Основні розділи:

 1. Інфекційна імунологія
 2. Мікроекологія дихальних шляхів
 3. Мікробіологія інфекційних захворювань органів дихання людини, спричинених патогенними бактеріями
 4. Мікробіологія особливо небезпечних інфекційних захворювань органів дихання людини
 5. Мікробіологія інфекційних захворювань органів дихання людини, спричинених умовно-патогенними бактеріями
 6. Основні дані медичної мікології
 7. Безпечні методи роботи з біологічним матеріалом
 8. Принципи та методи підтримки і корекції мікроекосистем організму людини – патологічних мікробіоценозів
 9. Біотероризм

Заплановані види активності:

 1. Фарбування бактеріоскопічного препарату диференційним методом за Грамом.
 2. Фарбування бактеріоскопічного препарату диференційним методом за Цілем-Нільсеном
 3. Фарбування бактеріоскопічного препарату за Нейссером.
 4. Постановка САМР-тесту
 5. Визначення плазмокоагулази
 6. Постановка проби Пізу
 7. Постановка реакції слайд-аглютинації
 8. Постановка реакції пасивної гемаглютинації
 9. Проведення імунофлюоресцентного аналізу
 10. Постановка реакції преципітації в гелі
 11. Визначення бактеріального забруднення повітря седиментаційним методом
 12. Визначення бактеріального забруднення повітря аспіраційним методом
 13. Проведення імуноферментного аналізу

Після закінчення курсу слухач отримає:

Відповідний обсяг теоретичних знань щодо сучасних алгоритмів діагностики інфекцій дихальних шляхів людини.

Знання та практичні навички самостійної роботи щодо сучасних методів мікробіологічної діагностики інфекцій дихальних шляхів людини.

Знання та практичні навички самостійної роботи щодо сучасних методів визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків та їх оцінка відповідно до EUCAST.

Чітке розуміння методів відбору клінічного матеріалу і підготовки його для медико-біологічних досліджень.

Види навчальної діяльності:

 • теоретична підготовка (40 %)
 • практична (50 %)
 • самостійна робота (10 %)

Перелік літературних джерел до циклу ТУ

Обов’язкова література

 1. Розпорядження КМ України № 674-р від 21.08.2019 р. «Про затвердження плану заходів з реалізації стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки»
 2. Постанова КМ України від 28.03.2018 р. № 301 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».

Основна література

 1. Беляев С.А. Микробиология: Учебное пособие / С.А. Беляев. - СПб.: Лань П., 2016. - 496 c.
 2. Борзова Л.Д. Ветеринарная микробиология и иммунология. Практикум: Учебное пособие / Л.Д. Борзова, Н.Ю. Черникова, В.В. Якушев и др. - СПб.: Лань П, 2016. - 368 c.
 3. Волина Е.Г. Частная микробиология: Учебное пособие / Е.Г. Волина, Л.Е. Саруханова. - М.: РУДН, 2016. - 222 c.
 4. Госманов Р.Г. Микробиология: Учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.К. Галиуллин и др. - СПб.: Лань, 2019. - 496 c.
 5. Дейша-Сионицкая М.А. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований: Учебное пособие / М.А. Дейша-Сионицкая. - СПб.: Лань, 2016. - 588 c.
 6. Емцев В.Т. Микробиология: Учебник для бакалавров / В.Т. Емцев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 445 c.
 7. Кисленко В.Н. Часть 1. Общая микробиология. В 2-х т. Ветеринарная микробиология и иммунология: Учебник / В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев. - М.: Инфра-М, 2017. - 624 c.
 8. Колычев Н.М. Ветеринарная микробиология и микология: Учебник / Н.М. Колычев, Р.Г. Госманов. - СПб.: Лань, 2018. - 632 c.
 9. Королев А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена: В 2 ч. Ч. 1: Учебник / А.А. Королев.- М.: Академия, 2018.- 288 c.
 10. Лабинская А.С. Частная медицинская микробиология с техникой микробиологических исследований: Учебное пособие / А.С. Лабинская, Л.П. Блинкова, А.С. Ещина и др. - СПб.: Лань, 2017. - 624 c.
 11. Левинсон У. Медицинская микробиология и иммунология / У.Левинсон. - М.: Бином, 2015. - 1181 c.
 12. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: Учебник / А.Н. Мартинчик. - М.: Academia, 2018. - 480 c.
 13. Нетрусов А.И. Микробиология: Учебник / А.И. Нетрусов. - М.: Academia, 2016. - 416 c.
 14. Рубина Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: Учебник / Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - М.: Форум, 2019. - 320 c.
 15. Рыбальченко О. Микробиология, вирусология /О. Рыбальченко. - СПб.: Спецлит, 2018. - 81 c.
 16. Рябцева С.А. Микробиология молока и молочных продуктов: Учебное пособие / С.А. Рябцева, В.И. Ганина, Н.М. Панова. - СПб.: Лань, 2018. - 192 c.
 17. Сбойчаков В.Б. Микробиология, основы эпидемиологии и методы микробиологических исследований / В.Б. Сбойчаков. - СПб.: Спецлит, 2017. - 608 c.
 18. Сидоренко О.Д. Микробиология: Учебник / О.Д. Сидоренко, Е.Г.Борисенко, А.А. Ванькова. - М.: Инфра-М, 2017. - 29 c.

 Інформаційні ресурси

 1. Інформація із сайту Міністерства охорони здоров’я України [Електронний ресурс].URL:http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/dn_20081124_0.html.
 2. bsseducation.com.ua.
 3. (http://www.who.int/gb/ebwha/pdf files/WHA55/ewha5516.pdf).
 4. (http://www.who.int/gb/ebwha/pdf files/WHA55/ea5520.pdf).
 5. fao.org/DOCREP/MEETING/006/Y8453E.HTM).
 6. (http://www.cdc.gov/od/sap/final rule.htm).

Всі організаційні питання щодо проведення ТУ  вирішуються в робочому порядку з представниками кафедри Мікробіології за тел.+38 (066)2200325

Для проведення занять у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Цикл тематичного удосконалення «Мікробіологія інфекційних захворювань органів дихання людини»