Google search

Адреса проведення: Київська міська дитяча клінічна лікарня №1, вул. Богатирська, 30

Контактні дані: професор кафедри Гончар Олексій Андрійович (+38068 596 3289, +38050 716 8428, [email protected] )

Сторінка кафедри  на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

Тривалість циклу – 2 тижні  (78 годин) 

Мета циклу:

ознайомлення слухачів з сучасними досягненнями променевої діагностики уражень та захворювань головного мозку дітей, підвищення рівня теоретичних знань і професійної майстерності з педіатричної радіології щодо вибору оптимальних методів візуалізації у віковому аспекті за міжнародним принципом ALARA (ультразвукового дослідження, рентгенологічного з комп’ютерною томографією, магнітно-резонансної томографії).

Основні розділи:

 1. Медико-біологічні аспекти дії радіологічних методів дослідження дітей
 2. Нейровізуалізація у дітей
 3. Променева діагностика уражень та захворювань головного мозку у дітей
 4. Постнатальна діагностика аномалій і вад розвитку головного мозку у дітей 

Заплановані види активності

В процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Навчання реалізується з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу. 

Після закінчення циклу слухач отримає:

 • знання у царині найсучасніших вітчизняних та світових досягнень постнатального радіологічного дослідження головного мозку дітей,
 • відповідний обсяг практичних навичок з сучасної ультразвукової діагностики, а також теоретичних знань щодо рентгенологічного дослідження з КТ та МРТ;
 • володіння диференційною діагностикою при ураженні головного мозку дітей залежно від етіології та патологічного процесу;
 • удосконалення умінь і навичок застосування сучасних методів ультразвукової діагностики.
 • посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення «Атуальніні питання нейровізуалізації у дітей» встановленого зразку. 

Види навчальної діяльності

 • теоретична (лекції) – 25,7 %
 • теоретична (семінари) – 17,9 %
 • практична (практичні заняття) – 48,7 %
 • самостійна робота – 7,7 % 

Обов’язкова література, рекомендована література:

 1. Васильев А., Ольхова Е. Ультразвуковая диагностика в неотложной детской практике. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 832 с.
 2. Гончар О.А. Можливості променевої діагностики перинатальних мозково-судинних уражень у немовлят (Навчальний посібник). - К.: ІВО “Медицина України”, 2001.- 72 с.
 3. Гончар О.А. Променева діагностика перинатальних мозковосудинних уражень у новонароджених і дітей грудного віку: Автореф. дис. ... доктора мед. наук 14.01.23 /УкрНДІОіР МОЗ України. - Київ, 1999.- 35 с.
 4. Корниенко В.Н.(ред.).Диагностическая нейрорадиология.М.,Видар.2006.– 1327 с.
 5. Детская ультразвуковая диагностика. Учебник. Том 3. Неврология. Сосуды головы и шеи / Под ред. М.И.Пыкова. М.: Видар. – 2015. – 368 с.
 6. Макарова Е.А., Шунько Е.Е., Мартынюк В.Ю., Дынник О.Б., Клименко Т.М., Закревский А.Н., Шевелев А.Н. Стандартизация в клинической нейросонографии / Учебно-методическое пособие.–К.: ВБО Украинский Допплеровский Клуб».2011. – 48 с.
 7. Наказ МОЗ України №340 від 28. 11. 1997 р. «Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії».
 8. Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження. – К.: Медицина України. 2016. – 76 с.
 9. Організація роботи кабінетів ультразвукової діагностики медичних закладів, (відомча інструкція)// Закрите акціонерне товариство "Укрпрофоздоровниця" Кафедра радіології НМАПО імені П.Л. Шупика. - Київ, 2007. - 67 с.
 10. Пилипенко М.І., Рогожин В.О., Л.Г.Розенфельд. Магнітно-резонансні зобра­ження. Фізичні принципи, поняття, термінологія. Харків, 2003.
 11. Променева діагностика: [В 4 т.] / Коваль Г. Ю., Мечев Д .С., Мірошниченко С. І., Шармазанова О. П. та ін./За ред. Г. Ю. Коваль.— К.: Медицина України, 2018. — Т.1. — 302 с.
 12. Променева діагностика: [В 4 т.] / Коваль Г. Ю., Мечев Д.С., Мірошниченко С.І., Шармазанова О. П., Гончар О.А. та ін./За ред. Г. Ю. Коваль.— К.: Медицина України, — Т.2. — 768 с.
 13. Хофер М. Цветовая дуплексная соноrрафия. Практическое руководство.: М.: Мед. Лит., 2007. - 108 с.
 14. Штаатц Г. и др. Лучевая диагностика. Детские болезни. Пер. с англ. М., Медпресс-информ. 2010.–400 с.
 15. Diagnostic imaging. Pediatrics / Lane F/ Donnelly … [et al.]. AMIRSYS Canada. – 2005.