Google search

Адреса: кафедра комбустіології та пластичної хірургії, м. Київ, вул. Краківська, №13, Київська міська клінічна лікарня №2.

Куратор: професор Жернов Олександр Андрійович (тел.: +30677306099)

Мета: удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з комбустіології, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Основні розділи курсу:

 1. Патофізіологічні та патоморфологічні особливості перебігу ускладненого ранового процесу.
 2. Клінічний перебіг ускладненого ранового процесу. Діагностика. Класифікація.
 3. Загальні принципи лікування ран.
 4. Сучасні методи місцевого лікування ран.
 5. Сучасні методи хірургічного лікування ускладнених ран.
 6. Особливості хірургічного лікування хворих з ранами голови та шиї.
 7. Особливості хірургічного лікування хворих з ранами тулуба, таза та промежини.
 8. Особливості хірургічного лікування хворих з ранами верхніх кінцівок.
 9. Особливості хірургічного лікування хворих з ранами нижніх кінцівок.
 10. Методи оцінки результатів лікування. Основні принципи консервативної та оперативної реабілітації хворих, що перенесли рановий процес.
 11. Питання імунопрофілактики. 

Під час навчання лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та опановують практичні навички.

Теоретична підготовка передбачає обов'язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних і патологоанатомічних конференціях тощо. На практичних заняттях слухачі набувають нові та удосконалюють існуючі практичні навички з комбустіології.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу  встановленого зразку.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Під час навчання лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та опановують практичні навички. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Абаев Ю.К. Справочник хирурга. Раны и раневая инфекция / Ю.К. Абаев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 427 с.
 2. Алексеев А.А. Профилактика и лечение послеожоговых рубцов силиконсодержащими повязками «Мепиформ» [Электронный ресурс] / А.А. Алексеев, А.Э. Бобровников, А. Б. Акименко // Комбустиология. – 2008. – № 34. Режим доступа к журн. : http://www.burn.ru/all/number/show/?id=4041
 3. Алексеев А.А. Реабилитация пострадавших от ожогов / А.А. Алексеев, П.В. Сарыгин, С.В. Попов // Пластическая хирургия: материалы Национального конгресса (Москва, 8-10 июня 2011 г.). – М. : ООО «Издательский дом «Бионика». – 2011. – С. 13.
 4. Белоусов А.Е. Пластическая реконструктивная и эстетическая хирургия / А.Е. Белоусов. - СПб. : Гиппократ, 1998. - 744 с.
 5. Белоусов А.Е. Рубцы и их коррекция / А.Е. Белоусов. – СПб. : Командор-SPB, 2005. – 123 с.
 6. Болховитинова Л.А. Келоидные рубцы / Л.А. Болховитинова, М.Н. Павлова. – М. : Медицина. – 1977. – 136 с.
 7. Глубокова И.Б. Некоторые аспекты заживления послеожоговых ран / И.Б. Глубокова // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2006. – Т. 7, № 3. – С. 493.
 8. Гуллер А.Е. Рубцы кожи: диагностика, основанная на морфологических данных / А.Е. Гуллер, А.Б. Шехтер // Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. – 2005. – № 6. – С. 11-16.
 9. Жернов О.А. Реконструктивно-відновне лікування наслідків термічної травми з використанням модифікованих комплексів тканин / О.А. Жернов // Шпитальна хірургія. – 2007. – № 2. – С. 88-91.
 10. Жернов О.А. Уніфікована класифікація контрактур після термічних уражень / О.А. Жернов, М.Ю. Повстяний // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 4. – С. 34-37.
 11. Жернов А.А. Лечение послеожоговой деформации и контрактуры шеи с использованием растянутых лоскутов с осевым типом кровоснабжения / А.А. Жернов, Ан.А. Жернов // Клінічна хірургія. – – №3. – С. 47-51.
 12. Золтан Я. Cicatrix optima. Операционная техника и условия оптимального заживления раны / Я. Золтан. – Будапешт : издательство Академии наук Венгрии, 1974. – 176 с.
 13. Кичемасов С.Х. Кожная пластика лоскутами с осевым кровоснабжением при ожогах и отморожениях IV степени / С.Х. Кичемасов, Ю.Р. Скворцов. – СПб. : Гиппократ, 2012. – 288 с.
 14. Комбустиология детского возраста / Э.Я. Фисталь, Г.П. Козинец, Г.Е. Самойленко [и др.]. – Донецк : Вебер, 2007. – 233 с.
 15. Коррекция рубцов / под ред. К.А. Арндта ; ред. серии Дж.С. Доувер ; [пер. с англ. под общей ред. В.А. Виссарионова]. – М. : ООО «Рид Элсивер», 2009. – 101 с.
 16. Курс пластической хирургии : [в 2 т.]. Т. 2 / под общ. ред. К.П. Пшениснова. – Рыбинск : ОАО «Рыбинский дом печати», 2009. – 1418 с.
 17. Лимберг А.А. Планирование местнопластических операций / А.А. Лимберг. – Л.: Медицина, 1963. – 591 с.
 18. Методи консервативної та хірургічної реабілітації у постраждалих з наслідками опіків // Г.П. Козинець, Ю.М. Васильчук, В.Д. Пінчук [та ін.] – К. : СП «Інтердрук-Поліграфсервіс», 2010. – 100 с.
 19. Озерская О.С. Рубцы кожи и их дерматокосметологическая коррекция / О.С. Озерская. – СПб. : ОАО «Искусство России», 2007. – 224 с.
 20. Опікова травма та її наслідки : [керівництво для практичних лікарів] / Г.П. Козинець, С.В. Слесаренко, О.Ю. Сорокіна [та ін.]. – Дніпропетровськ : Преса України, 2008. – 224 с.
 21. Особенности развития вторичных деформаций у детей с рубцовыми последствиями ожогов, принципы хирургического лечения / О.В. Филиппова, К.А. Афоничев, А.Г. Баиндурашвили [и др.] // Травматология и ортопедия России. – 2012. – №. 1(63). – С. 77-84.
 22. Пейпл А.Д. Пластическая и реконструктивная хирургия лица / под ред. А.Д. Пейпла. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 951 с.
 23. Пластична хірургія / Фісталь Е.Я., Мішалов В.Г., Самойленко Г.Є. [та ін.]. – К. : Медицина, 2010. – 375 с.
 24. Применение баллонной дермотензии для хирургического лечения рубцовых поражений волосистой части головы, лица и шеи у обожженных [Электронный ресурс] / Н.А. Ваганова, В.И. Шаробаро, П.В. Сарыгин [и др.] // Комбустиология. – 2009. – № 36. – Режим доступа: http://www.burn.ru/all/number/show/?id=4067
 25. Проблемы диагностики и лечения патологических рубцов / В.Г. Мишалов, В.В. Храпач, И.А. Назаренко [и др.] // Хірургія України. – 2008. – № 4. – С. 109-114.
 26. Профилактика и терапия рубцового процесса мягких тканей / О.А. Данилов, В.Ф. Рыбальченко, А.М. Урин [и др.] // Хірургія дитячого віку. – 2006. – Т. 3, № 1(10). – С.67-73.
 27. Реконструктивная хирургия и восстановительное лечение последствий термической травмы кисти / В.В. Азолов, Г.И. Дмитриев, Н.М. Александров [и др.]. – Н. Новгород : Б.и., 2004. – 225 с.
 28. Санакоева Э.Г. Криодеструкция келоидных рубцов / Э.Г. Санакоева // Военно-медицинский журнал. – 2008. – Т. 329, № 5. – С. 65.
 29. Трофимов Е.И. Пластическое закрытие дефектов мягких тканей головы и шеи. Микрохирургия и экспандерная дерматензия / Е.И. Трофимов, Д.М. Бжассо // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2008. – № 1. – С. 32-39.
 30. Фисталь Н.Н. Профилактика и хирургическое лечение рубцов и рубцовых деформаций у обожженных : дис. … доктора мед. наук : 14.01.03 / Фисталь Наталья Николаевна. – Донецк, 2010. – 274 с.
 31. Фисталь Э.Я. Пластическая хирургия / Э.Я. Фисталь, Г.Е. Самойленко. – Донецк : Вебер, 2008. – 415 с.
 32. Albarah А. Pre-expanded Extended Island Parascapular Flap for Reconstruction of Post-burn Neck Contracture / Albarah, T. Kishk,, M. Megahed, et al // Ann Burns Fire Disasters. – 2010. – Vol.23, №1. – P. 28–32.
 33. Allam A.M. Monoblock expanded full-thickness graft for resurfacing of the burned face in young patient / A.M. Allam, A.E.A. El Khalek, W. Mustafa // Ann. Burns Fire Disast. – 2007. – Vol. XX, № 4. – P. 176-180.
 34. Alster T.S. Hypertrophic scars and keloids: etiology and management / T.S. Alster, E.L. Tanzi // Am. J. Clin. Dermatol. – 2003. – Vol. 4, № – P. 235-243.
 35. BalakrishnanM. Anatomical study of supraclavicular perforator artery and its clinical application as sensate supraclavicular artery propeller flap in the reconstruction of post burns scar contracture neck [Електронний ресурс] / T.M.Balakrishnan, N. Sivarajan // Indian J. Sci. Technol. – 2012. – Vol.5, №8. – Режим доступу: http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/30528
 36. Barret J.P. Burns reconstruction / P. Barret // BMJ. – 2004. – Vol. 329. – Р. 274-276.
 37. Branski L.K. Keloid and hypertrophic scar treatment modalities. An update / L.K. Branski, H.O. Rennekampff, P.M. Vogt // Chirurg. – 2012. – Vol. 83, № 9. – P. 831-834.
 38. Cordova Vascular anatomy of the supraclavicular area revisited: feasibility of the free supraclavicular perforator flap / A. Cordova, R.Pirrello, S.D’Arpa, et al. // Plast Reconstr Surg. – 2008. Vol. 122, №5. – Р. 1399-1409.
 39. Cuhna M.S. Tissue expander complications in plastic surgery. A 10-year experience. / M.S. Cuhna, H.A. Nakamoto, M.R. Herson // Rev. Hosp. Clin. Fac. Med. S. Paulo. - 2002. – Vol. 57, № 3. – 93-97.
 40. Hyakusoku H. Color Atlas of Burn Reconstructive Surgery / H. Hyakusoku, D.P. Orgill, L. Teot. – Berlin: Springer, 2010. – 499 p.
 41. Kalaaji A. Tissue expansion for reconstruction of skin defects / A. Kalaaji, M. Bruheim // Tidsskr. Nor. 2008. – Vol. 128, 15. – P. 1673-1676.
 42. Kryger Z.B. Practical plastic surgery / Z.B. Kryger, M. Sisco. – Austin, Texas USA: Vademecum, 2007. – 668 p.
 43. Kwan P. Scar and contracture: biological principles / P. Kwan, K. Hori, J. Ding // Hand Clinics. – 2009. – Vol. 25, № 4. – P. 511-528.
 44. Pediatric tissue expansion: our experience with 103 expanded flap reconstructive procedures in 41 children / L. Dotan, M. Icekson, R. Yanko-Arzi [et al.] // Med. Assoc. J. – 2009. – Vol. 11, № 8. – P. 474-479.
 45. The Patient and Observer Scar Assessment Scale: a reliable and feasible tool for scar evaluation / L.J. Draaijers, F.R. Tempelman, Y.A. Botman [et al.] // Plast. Reconstr. Surg. – 2004. – Vol. 113, № – P. 1969-1965.
 46. Wei Fu-Chan. Flaps and reconstructive surgery / Fu-Chan Wei, S. Mardini. – Printed in China : Elsevier, 2009. – 638 p.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу