Google search

Адреса проведення

Україна, м.Київ,вул.М.Пимоненко 10А, ІС НУОЗ України імені П. Л. Шупика, кафедра стоматології дитячого віку, 1пов.

Навчальні бази:

КДП Охматдит, Стрітенська 7/9

ДКЛ №9 (Міський центр лікування захворювань СОПР і пародонта), Копилівська 1/7

КНП «Київська міська стоматологічна поліклініка», Пимоненко 10-А 

Контактні дані куратора

Асистент кафедри стоматології дитячого віку, к.мед.н.Савичук А.О.

тел. 0444823674, e-mail: [email protected] 

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

https://www.facebook.com/StomatologiaDetskogoVozrosta 

Мета вивчення курсу

Удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з питань фармакотерапевтичних підходів до cтоматологічної профілактики та лікування захворювань СОПР та пародонта у дітей, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

 Цикл призначений для підвищення кваліфікації  лікарів-стоматологів дитячих, лікарів-стоматологів-терапевтів, лікарів-стоматологів-хірургів, лікарів-стоматологів-ортопедів, лікарів-стоматологів, лікарів-ортодонтів,  лікарів педіатричного профілю. 

Опис курсу, його структура (основні розділи)

Програма містить 4 розділи з основної дисципліни. Розділ - самостійна частина програми, в якій подано значну за обсягом навчальну інформацію з питань сучасної діагностики, лікування і профілактики проявів інфекційних захворювань в порожнині рота у дітей.  Розділи розбито на теми. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, розділи і теми закодовано.

Заплановані види активності:

За додатковими програмами включено 2 години для вивчення питань імунопрофілактики.

У навчальному плані циклу зазначено контингент слухачів, тривалість їх навчання, розподіл годин, відведених на вивчення розділів навчальної програми.  У разі необхідності, враховуючи базовий рівень знань слухачів, кафедра може вносити корективи та доповнення до навчальних годин, які регламентовані навчальними планами, в межах 15 % від загального обсягу часу.

Після закінчення курсу:

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

Види навчальної діяльності:

Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення доповнені переліком питань до підсумкового заліку, переліком практичних навичок, списком рекомендованих джерел.

Для виконання цієї програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарських занять, а також самостійну роботу слухачів.

Слухачі циклу мають змогу не тільки ознайомитися з останніми досягненнями діагностики та лікування захворювань СОПР та тканин пародонта. 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

Список рекомендованих джерел

Основна література 

 1. Белоклицкая Г.Ф., Горголь К.О. Ведущие местные факторы риска в развитии воспалительных заболеваний пародонта у лиц молодого возраста. Стоматология. Эстетика. Инновации. 2017;1(2):203-14.
 2. Борисенко А.В., Воловик И.А. Состояние стоматологического статуса у лиц молодого возраста в зависимости от наличия заболеваний пародонта. Соврем. стоматология. 2016;(1):28-34.
 3. Заболотний Т.Д., Шилівський І.В., Немеш О.М., Курочка І.М., Швець І.Є. Ефективність застосування мінеральних вод у комплексній терапії захворювань пародонта. Огляд літератури. Новини стоматології. 2014;(2):65-9.
 4. Каськова Л.Ф., Леус П.А., Кузьминская В.В., Новикова С.Ч., Аноприева Н.М., Мандзюк Т.Б., и др. Зависимость состояния тканей пародонта от поведенческих факторов риска у детей школьного возраста г. Полтавы, выявленных с использованием европейских индикаторов. Клiн. стоматологія. 2016;(3):50-5.
 5. Каськова Л.Ф., Новикова С.Ч., Новиков Е.М., Аноприева Н.М. Распространенность и особенности течения хронического катарального гингивита у детей 7-10 лет. В: Сб. науч. статей V регіон. науч.-практ. конф. с междунар. участием по дет. стоматологии Актуальные проблемы стоматологии детского возраста. Хабаровск; 2015. с. 82-7.
 6. Ковач І.В., Макаренко М.В. Роль мікроекології у етіопатогенезі запальних захворювань пародонту. Інновації в стоматології. 2014;(3):159-60.
 7. Левицкий А.П. Применение антидисбиотических средств в стоматологии. Вісн. стоматології. 2014;(4):89-92.
 8. Мазур І.П., Новошицький В.Є. Вітамін D: метаболізм, функції та важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 2. Соврем. стоматология. 2015;(4):51-5.
 9. Макаренко М.В., Ковач І.В. Роль мікроекології порожнини рота в етіопатогенезі запальних захворювань пародонту в осіб молодого віку. Соврем. стоматология. 2014;(3):28-33.
 10. Марушко Ю.В., Полковниченко Л.Н., Таринская О.Л. Кальций и его значение для детского организма (обзор литературы). Соврем. педиатрия. 2014;(5):46-52.
 11. Марченко О.А. Клініко-мікробіологічне обгрунтування диференційованих підходів до лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей шкільного віку [автореферат]. Київ: Ін-т стоматології Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України; 2015. 19 с.
 12. Савичук Н.О., Марченко О.А. Дисбиоз и воспаление в комплексной терапии хронического генерализованного катарального гингивита у детей школьного возраста. Cоврем. стоматология. 2015;(3):46-50.
 13. Савичук Н.О., Трубка И.А., Марченко О.А. Коррекция микроэкологических нарушений как составляющая лечебно-профилактических мероприятий у детей с хроническим генерализованным катаральным гингивитом. Стоматология. Эстетика. Инновации. 2017;1(1):87-95.
 14. Сороченко Г.В., Скульська С.В., Ішутко І.Ф. Європейські індикатори стоматологічного здоров’я дітей шкільного віку Київської області. Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. 2016;(1):36-40.
 15. Трубка І.О. Застосування лікувально-профілактичного комплексу при карієсі та гінгівіті у дітей шкільного віку. Здоровье ребенка. 2018;13(4):365-71.
 16. Трубка І.О. Клінічна ефективність лікувально-профілактичного комплексу при поєднаному перебізі карієсу та хронічного катарального гінгівіту у дітей шкільного віку. Вісн. проблем біології і медицини. 2018;(2):377-81.
 17. Трубка І.О. Нові підходи профілактики захворювань тканин пародонту у дітей шкільного віку. В: Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л.Шупика. Киев; 2018;(30). с. 374-87.
 18. Трубка І.О., Савичук Н.О., Циганко І.Р. Обґрунтування використання пробіотика, який містить штами Lactobacillus reuteri DSM 17938 та ATCC PTA 5289, у дітей із хронічним генералізованим катаральним гінгівітом. Соврем. педиатрия. 2018;(3):119-25.
 19. Хоменко Л.О., редактор. Терапевтична стоматологія дитячого віку: підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. Київ: Книга плюс, 2016;2. 328 с.
 20. Шешукова О.В., Падалка А.І., Казакова К.С. Діагностика захворювань органів порожнини рота у дітей: навч. посібник. Полтава; 2018. 144 с. 

Допоміжна література

 1. Al-Ghutaimel H., Riba H., Al-Kahtani S., Al-Duhaimi S. Common periodontal diseases of children and adolescents. Int J Dent. 2014;2014:850674.
 2. AlMoharib H.S., AlMubarak A., AlRowis R., Geevarghese A., Preethanath R.S., Anil S. Oral fluid based biomarkers in periodontal disease: part 1. Saliva. J Int Oral Health. 2014 Jul;6(4):95-103.
 3. Amirisetty R., Patel R.P., Das S., Saraf J., Jyothy A., Munshi A. Interleukin 1β (+3954, -511 and -31) polymorphism in chronic periodontitis patients from North India. Acta Odontol Scand. 2015 Jul;73(5):343-7.
 4. Chapple I.L., Bouchard P., Cagetti M.G., Campus G., Carra M.C., Cocco F., et al. Interaction of lifestyle, behaviour or systemic diseases with dental caries and periodontal diseases: consensus report of group 2 of the joint EFP/ORCA workshop on the boundaries between caries and periodontal diseases. J Clin Periodontol. 2017 Mar;44 Suppl 18:S39-S51.
 5. Dharmadhikari P., Thosar N., Baliga S., Rathi N. Changing trends in oral hygeine and plaque control in children. J Dent Oral Care. 2016;1(2):79-83.
 6. Evans A., Leishman S.J., Walsh L.J., Seow W. Inhibitory effects of antiseptic mouthrinses on Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis and Lactobacillus acidophilus. Aust Dent J. 2015 Jun;60(2):247-54.
 7. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. 2017;390(10100):1211-59.
 8. Kuchler E.C., Pecharki G.D., Castro M.L., Ramos J., Barbosa F. Jr., Brancher J.A., et al. Genes Involved in the Enamel Development Are Associated with Calcium and Phosphorus Level in Saliva. Caries Res. 2017;51(3):225-30.
 9. Pari A., Ilango P., Subbareddy V., Katamreddy V., Parthasarthy H. Gingival diseases in childhood - a review. J Clin Diagn Res. 2014 Oct; 8(10):ZE01-4.
 10. Sampaio-Maia B., Monteiro-Silva F. Acquisition and maturation of oral microbiome throughout childhood: An update. Dent Res J (Isfahan). 2014 May;11(3):291-301.
 11. Syed M., Chopra R., Shrivastava V., Sachdev V. Comparative evaluation of 0.2% chlorhexidine mouthwash, xylitol chewing gum, and combination of 0.2% chlorhexidine mouthwash and xylitol chewing gum on salivary streptococcus mutans and biofilm levels in 8- to 12-year-old children. Int J Clin Pediatr Dent. 2016 Oct-Dec;9(4):313-319.
 12. Toiviainen A., Jalasvuori H., Lahti E., Gursoy U., Salminen S., Fontana M., et al. Impact of orally administered lozenges with Lactobacillus rhamnosus GG and Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 on the number of salivary mutans streptococci, amount of plaque, gingival inflammation and the oral microbiome in healthy adults. Clin Oral Investig. 2015 Jan;19(1):77-83. 

Інформаційні ресурси

 1. The world oral health report 2003: Continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of the WHO Global Oral Health Programme [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.who.int/oral_health /media/en/orh_report03_en.pdf
 2. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Dental interventions to prevent caries in children [Internet]. Edinburgh; 2014 Mar. [cited 2018 Dec 23]. Available from: http://www.sign.ac.uk
 3. O’Neill C. (chair), Connolly E., Crotty A., Crowley E., Downey J., Golden B., et al., guideline development group. Strategies to prevent dental caries in children and adolescents: evidence-based guidance on identifying high caries risk children and developing preventive strategies for high caries risk children in Ireland [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.ucc.ie/en/media/research/ohsrc/ PreventDentalCariesFull.pdf
 4. Bourgeois D.M., prepared. Health Surveillance in Europe. European Global Oral Health Indicators Development Project: final report, 2003-2005 [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/ OD/Avdelningar/who/EURO/EU/EUReportoralheath200305.pdf
 5. Тогунов И.А. Маркетинговая сущность медицинской профилактической деятельности [Интернет]. [цитировано 2018 Дек 22]. Доступно: http://www.marketing.spb.ru/read/article/a62.htm
 6. Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «дитяча терапевтична стоматологія»: наказ МОЗ України № 435 від 31.08.2004 р. [Інтернет]. [цитовано 2018 Груд 23]. Доступно: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20040831_435.html

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу