Google search

Пояснювальна записка
Навчальний план
Навчальна програма
Перелік практичних навичок
Перелік питань до заліку
Список рекомендованих джерел

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«Актуальні питання стратегії подолання епідемії Віл-інфекції шляхом застосування швидких тестів» 

Тривалість навчання —  0,5 міс. ( 78 годин)                                               

Кафедра вірусології 

Куратор циклу:

Доцент кафедри вірусології, 

к.м.н. Александріна Тетяна Андріївна 

тел./viber/whatsapp +380672825575  

Всі матеріали для дистанційного навчання доступні за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uuwEvGDCJRxN5vuPef9FuK4HtNbwE7DN 

На початку навчання необхідним є проходження вхідного контролю знань за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1lzOQl72C2NnchXd7eYLELn2A4D57w_DKmQVCLUWcTnM/viewform?edit_requested=true 

Після навчання  необхідним є проходження вихідного контролю знань за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1lzOQl72C2NnchXd7eYLELn2A4D57w_DKmQVCLUWcTnM/viewform?edit_requested=true 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції шляхом застосування швидких тестів» призначена для підвищення кваліфікації спеціалістів з вірусології та мікробіології, лабораторної діагностики, інфекційних хвороб, епідеміології, пульмонології та фтизіатрії, дерматовенерології, медичної психології, неврології, психіатрії в т.ч. наркології, акушерства та гінекології, анестезіології та інтенсивної терапії,  внутрішніх хвороб, загальної практики - сімейної медицини, клінічної онкології, загальної стоматології, медицини невідкладних станів, педіатрії, отоларингології, офтальмології, хірургії в т.ч. дитячої (визначених наказом МОЗ України від 23.02.2005  № 81 зі змінами від 25.06.2019 за  №1449), а також фахівців з вищою немедичною освітою за спеціальностями: мікробіологія, вірусологія, бактеріологія, генетика.

Цикл проводиться відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в НУОЗ України імені П.Л. Шупика з урахуванням вимог постанови Кабміну від 28.03.2018 № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабміну від 21.08.2019 № 800, наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованого в Мін'юсті 25.03.2019 за № 293/33264, та інших нормативних документів, що регламентують підготовку фахівців галузі знань «Охорона здоров'я» на післядипломному етапі.  

Мета циклу — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних навичок, отримання нових актуальних знань з реалізації стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в світі та Україні,  визначальної ролі в ній послуг з лабораторної діагностики, насамперед послуги тестування на ВІЛ (ПВТ) із застосуванням швидких тестів, та лікування ЛЖВ в рамках децентралізації.

Програму циклу розроблено відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі.

Програма  охоплює  обсяг  як  теоретичних,  так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок з вірусології у поєднанні з психологією, епідеміологією та менеджментом в охороні здоров'я. Навчальна програма передбачає застосування сучасних інтерактивних  методів як: робота в групах, інтерактивні презентації, дискусії, мозковий штурм, ролеві ігри, ситуаційні завдання, відеоролики та їх обговорення, а також практику тестування із застосуванням швидких тестів, що необхідно лікарям на усіх рівнях надання медичної допомоги для належного здійснення професійної діяльності.

Програма містить курс лекцій (18 год.), семінарських (26 год.), практичних (34 год.)                                                         

Цикл ТУ віртуально розділено на три частини.

Перша містить інформацію про сучасний стан проблеми ВІЛ-інфекції, особливості епідемії у світі та Україні, стратегію подолання цієї епідемії, характеристику та особливості вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), життєвий цикл вірусу, шляхи інфікування, критерії ризиків інфікування, норми і правила у сфері послуг тестування на ВІЛ (ПВТ), загальні підходи до АРТ.

Друга частина циклу присвячена темі ефективного спілкування лікаря з пацієнтом, процедурі консультування, пов’язаного з тестуванням і лікуванням. Надані основи психологічного спілкування, навички активного слухання, алгоритм перед- та післятестового консультування, формування прихильності до лікування демонструються у відеороликах та опрацьовуються можливості консультування як частини медичної практики для ефективного виявлення ВІЛ-інфекції та утримання на лікуванні ВІЛ-інфікованих осіб.

Третя частина циклу передбачає презентацію теоретичного матеріалу з лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції, ознайомлення з лабораторним обладнанням та практичної частини – тестування на ВІЛ із застосуванням швидких тестів, технології та алгоритм тестування, порядок обліку та подальшої веріфікації результатів тестування а ми, надає інформацію про систему контролю якості досліджень.

У навчальному плані циклу зазначено контингент слухачів, тривалість їх навчання, розподіл годин, відведених на вивчення розділів навчальної програми. 

Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення доповнені переліком питань до базового та вихідного контролю знань, переліком практичних навичок, списком рекомендованих джерел.

Проміжний контроль знань здійснюється за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття.

Для визначення рівня засвоєння програми циклу тематичного удосконалення з терміном навчання 0,5 місяця (78 годин) передбачено підсумковий залік (2 години) та заключна конференція.

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка. 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ШВИДКИХ ТЕСТІВ» 

Тривалість:  0,5 міс ( 78 годин).

Контингент:  спеціалісти з вірусології та мікробіології, лабораторної діагностики, інфекційних хвороб, епідеміології, пульмонології та фтизіатрії, дерматовенерології, медичної психології, неврології, психіатрії в т.ч. наркології, акушерства та гінекології, анестезіології та інтенсивної терапії,  внутрішніх хвороб, загальної практики - сімейної медицини, клінічної онкології, загальної стоматології, медицини невідкладних станів, педіатрії, отоларингології, офтальмології, хірургії в т.ч. дитячої (визначених наказом МОЗ України від 23.02.2005 № 81 зі змінами від 25.06.2019 за №1449), а також фахівців з вищою немедичною освітою за спеціальностями: мікробіологія, вірусологія, бактеріологія, генетика.  

Код

Назва розділу

Кількість навчальних годин

Лекції

Семін.

заняття

Практ.

заняття

Самост. робота*

Разом

1

2

3

4

5

6

7

Вступна конференція

 

 

1

 

 

 

2

Базисний контроль знань

 

 

1

 

 

1.0

Стратегія подолання епідемії ВІЛ-інфекції.

Ретровіруси та спричинені ними захворювання.

Сучасний стан проблеми ВІЛ-інфекції, особливості епідемії у світі та Україні. Організація роботи ЗОЗ з питань скринінгу на ВІЛ, взяття на облік та ведення осіб з ВІЛ-інфекцією.

Законодавча база.

 

6

 

10

 

4

 

 

 

20

2.0

Психологічні аспекти  надання  ПВТ, АРТ. Консультування, пов'язане з тестуванням, лікуванням. Стигма та дискримінація.

10

6

24

 

40

3.0

Основні принципи та методи лабораторної діагностики

ВІЛ-інфекції. Технології та алгоритми тестування на ВІЛ із застосуванням швидких тестів. Процедура тестування на ВІЛ швидкими тестами. Облік результатів та подальші кроки веріфікації отриманих результатів

 

2

 

6

 

6

 

 

14

 

Залік та                     заключна конференція

 

1

1

 

 

2

 

Всього

18

26

34

0

78

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«Актуальні питання стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції шляхом застосування швидких тестів» 

Код

Назва розділу, теми

Розділ

Тема

1.0

 

СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ.

ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІЇ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ. РЕТРОВІРУСИ ТА СПРИЧИНЕНІ НИМИ ЗАХВОРЮВАННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗОЗ З ПИТАНЬ СКРИНІНГУ НА ВІЛ, ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ТА ВЕДЕННЯ ОСІБ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ.  

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА.

1.1

 

Стратегія подолання епідемії ВІЛ-інфекції у світі та Україні.

 

1.1.1

 

 

 

1.1.2

Стратегія UNAIDS «Прискорення припинення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу до 2030 р.». Індикатори « 90-90-90», роль децентралізації послуг: тестування із застосуванням швидких тестів (ШТ), антиретровірусна терапія (АРТ).

Сучасний стан проблеми ВІЛ-інфекції, особливості епідемії у світі та Україні, шляхи її подолання.

1.2

 

Ретровіруси та спричинені ними захворювання.

 

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Загальна характеристика ретровірусів.

Класифікація ретровірусів, їх роль в патології людини. Структура та біологічні властивості ретровірусів. ВІЛ-інфекція. Патогенез ВІЛ-інфекції. Її клінічні стадії.

1.3

 

Організація роботи ЗОЗ з питань скринінгу на ВІЛ, взяття на облік та ведення осіб з ВІЛ-інфекцією.

 

1.3.1

Типи, моделі ПВТ. Особливості планування ПВТ на різних рівнях надання медичної допомоги..

 

1.3.2

Шляхи ВІЛ-інфікування та їх запобігання. Профілактика аварії на робочому місці.

 

1.3.3.

Порядок взяття на облік та ведення осіб з ВІЛ-інфекцією на первинному, вторинному, третинному рівні

1.4

 

Законодавча база. Нормативи МОЗ з питань ПВТ, АРТ.

 

1.4.1

Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».

 

1.4.2

Накази МОЗ України від 05.04.2019 №794 «Про удосконалення системи управління  якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу», від 11.05.2010 № 388 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції», інші нормативні та методичні документи щодо проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу.

2.0

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ПАЦІЄНТОМ. КОНСУЛЬТУВАННЯ, ПОВЯЗАНЕ З ТЕСТУВАННЯМ. ФОРМУВАННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ. СТИГМА ТА ДИСКРИМІНАЦІЯ.

2.1

 

Психологічні аспекти  роботи з пацієнтом.

 

2.1.1

Основи ефективного спілкування. Види та бар’єри комунікації

 

2.1.2

Мотиваційне консультування – принципи та прийоми. Роль  мотивації у зміні поведінки на небезпечну.

2.2

 

Консультування, пов'язане з тестуванням та лікуванням

 

2.2.1

Визначення понять ПВТ. Цілі, завдання, моделі, види, умови консультування, пов'язаного з тестуванням на ВІЛ.

 

2.2.2

Мета, алгоритм та практика передтестового консультування. Перегляд відеороликів. Робота у малих групах.

 

2.2.3

Мета, алгоритм та практика післятестового консультування при позитивному, негативному та невизначеному результатах. Поняття кризового консультування. Перегляд відеороликів. Робота у малих групах.

 

2.2.4

Принципи формування контингентів групи ризику щодо ВІЛ-інфікування (ключових груп). Особливості консультування різних груп населення. Робота у малих групах.

 

2.2.5.

Формування прихильності до лікування. Особливості ведення ЛЖВ. Утримання пацієнтів на АРТ.

2.3

 

Стигма та дискримінація.

 

2.3.1

Поняття стигми та дискримінації. Вербальні, невербальні прояви стигми.  Види стигм. Причини стигматизації та дискримінації  уразливих до ВІЛ-інфікування груп населення, ЛЖВ, рідних та близьких їм людям.

 

2.3.2

Спільний перегляд роликів за темою «стигма і дискримінація», обговорення причин та запобігання їх виникнення. Толерантне ставлення до ЛЖВ, їх оточення та уразливих щодо ВІЛ-інфікування груп населення.

3.0

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ. ТЕХНОЛОГІЇ ТА АЛГОРИТМИ ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ШВИДКИХ ТЕСТІВ. ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ ШВИДКИМИ ТЕСТАМИ. ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПОДАЛЬШІ КРОКИ ВЕРІФІКАЦІЇ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

3.1

 

Основні принципи та методи лабораторної діагностики

ВІЛ-інфекції

 

3.1.1.

Організація роботи лабораторій та кабінетів діагностики ВІЛ-інфекції (для проведення скринінгових досліджень) у закладах охорони здоров'я (ЗОЗ), що надають послугу ПВТ: на рівні ПМСД, у кабінетах «Довіри», КІЗ, мобільних пунктах та ін. Штати. Навчання.

 

3.1.2.

Принципи та методи лабораторної діагностики. Поняття скринінгу на ВІЛ, його цілі, підходи до планування.

 

3.1.3.

 

Вимоги до приміщень. Устрій. Обладнання. Правила відбору та утилізації  інфекційного матеріалу. Біологічна безпека в пунктах тестування і консультування на ВІЛ-інфекцію.

 

3.2

 

Технології та алгоритми тестування на ВІЛ із застосуванням швидких тестів. Процедура тестування на ВІЛ швидкими тестами (ШТ).

 

3.2.1.

Технології та алгоритми тестування на ВІЛ-інфекцію. Імуноферментний аналіз (ІФА). Швидкі тести.

 

3.2.2.

Вимоги до ШТ. Порядок та процедура тестування на ВІЛ за допомогою ШТ. Оцінка результатів. Помилки при проведенні процедури та оцінки результатів.

 

3.2.3.

Утилізація використаних медичних виробів та росхідних матеріалів.

3.3

 

Облік результатів. Подальші кроки веріфікації отриманих результатів. Перенаправлення пацієнтів.

 

3.3.1.

Формулювання та терміни видачі результатів  досліджень. Форми первинної облікової документації.

 

3.3.2.

Алгоритм подальшої веріфікації отриманих результатів на різних рівнях надання медичної допомоги. Порядок перенаправлення пацієнтів з позитивним результатом.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«Актуальні питання стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції шляхом застосування швидких тестів» 

№ з/п

Назва практичної навички

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Скласти план реалізації Стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції на адмінтериторії відповідно до індикатору «90-90-90».

Cформувати групи поведінкового ризику щодо ВІЛ-інфікування на території обслуговування.

Провести перед тестове консультування людини, що вживає ін'єкційні наркотики (ЛВІН).

Провести після тестове консультування ЛВІН при невизначеному (сумнівному) результаті тесту на ВІЛ.

Провести після тестове  консультування ЛВІН при позитивному результаті тесту на ВІЛ.

Провести після тестове консультування ЛВІН при негативному  результаті тесту на ВІЛ.

Виявити антитіла до ВІЛ за допомогою швидких ІХА тестів в сироватці/плазмі крові.

Виявити антитіла до ВІЛ за допомогою швидких ІХА тестів в цільній венозній крові.

Виявити антитіла до ВІЛ за допомогою швидких ІХА тестів в цільній капілярній крові.

Провести розрахунки потреби у швидких тестах на ВІЛ для закладів охорони здоров’я (ЗОЗ).

Провести розрахунки потреби у тест-системах для імуноферментного аналізу для  ЗОЗ або лабораторії.

Скласти алгоритм дій при аварії на робочому місці медичного працівника.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«Актуальні питання стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції шляхом застосування швидких тестів»

 1. Що містить в собі індикатор «90-90-90» у реалізації Стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції до 2030 року?
 2. Яка стадія епідемії ВІЛ-інфекції в Україні на цей час, її критерії?
 3. Назвіть основні принципи тестування на ВІЛ-інфекцію, визначені законодавством України.
 4. Чи має право особа у віці 14 років самостійно звернутись за послугою тестування на на ВІЛ-інфекцію ?
 5. В чому полягає практична цінність знання життєвого циклу ВІЛ для профілактики професійного зараження?
 6. Назвіть алгоритм дій медичного працівника при аварії (контакті з кров'ю пацієнта) на робочому місці під час надання допомоги пацієнту?
 7. З чого складається геном ВІЛ?
 8. Яким контингентам осіб ви будете рекомендувати тестування на ВІЛ-інфекцію?
 9. Що таке ефективне спілкування?
 10. Що таке консультування, пов'язане з тестуванням на ВІЛ?
 11. Які ви знаєте шляхи передачі ВІЛ до організму людини ?
 12. Назвіть методи запобігання статевому шляху інфікування на ВІЛ?
 13. Назвіть методи запобігання парентеральному шляху інфікування на ВІЛ?
 14. Назвіть методи запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини?
 15. Назвіть етапи перед тестового консультування?
 16. Чому потрібно проводити після тестове консультування при негативному результаті тесту на ВІЛ?
 17. Назвіть етапи після тестового консультування при позитивному результаті?
 18. Що треба враховувати під час вибору швидких тестів ?
 19. Яка інфікуючи доза крові при ВІЛ-інфекції ?
 20. Перелічіть критерії, які можна віднести до ризикованих щодо інфікування ВІЛ?
 21. В яких біологічних матеріалах знаходиться найбільша кількість вірусу при ВІЛ-інфекції ?
 22. Які біологічні рідини організму людини досліджуються на антитіла до ВІЛ1/2?
 23. Які методи тестування на ВІЛ належать до скринінгових? 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Основна література 

 1. Базові питання добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: Навчальний посібник для лікарів/за ред. Дзюблик І.В. – К., 2007. – 171 с.
 2. Дзюблик І.В., Александріна Т.А. / Удосконалення навчальних програм післядипломної освіти лікарів з питань консультування і тестування на ВІЛ як важливий компонент на шляху подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні //Спеціалізований рецензований науково-практичний журнал Здоров’я суспільства. –  2018 – Т. 7. №2. – С. 91-96.
 3. Дзюблик І.В., Александріна Т.А., Кукало О.В. / Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: сучасні інноваційні методики викладання на кафедрі вірусології // Профілактична медицина. № 3-4 (29) 2017. –  С. 97-103.
 4. Посібник для тренера « Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію».  Вернер О.М., Дзюблик І.В., Волоха А.П., Александріна та ін. / Київ. 2016. 306 с. – RESPOND.  http://respond.org.ua/file/21u.pdf
 5. Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: шлях до удосконалення послуг для окремих груп населення/за ред. Дзюблик І.В. – К., 2010.- 199 с.
 6. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації/за ред.заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН та члена-кореспондента НАМН України Широбокова В.П. – Вінниця, 2011. – 951 с.
 7. Застосування швидких тестів у лабораторній діагностиці інфекційних хвороб (методичні рекомендації). – К., 2013, - 31 с.

Допоміжна література

 1. Всемирная организация здравоохранения. Сводное руководство по ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения: профилактика, диагностика, лечение и уход. Обновление 2016 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2016 г. WHO, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf
 2. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения. План действий сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе ВОЗ Копенгаген: Европейское региональное бюро; 2016 г.
 3. Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 48. ст.2055.  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1708-18).
 1. Наказ МОЗ України від 05.04.2019 №794 «Про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу». 

Інформаційні ресурси 

 1. ВИЧ/СПИД – основные факты./Всемирная организация здравоохранения. 2019 г. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
 2. Глобальный мониторинг эпидемии СПИДа 2019. РУКОВОДСТВО | ЮНЭЙДС 2018. 216 с https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_ru.pdf 
 1. Сonsolidated guidelines on HIV Testing services 5Cs: Consent, Confidentiality, Counselling, Correct results and Connection», WHO, 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf
 2. Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection: Updated recommendations. Centers for Disease Control and Prevention, June 27, 2014. http://www.cdc.gov/hiv/pdf/hivtestingalgorithmrecommendation-final.pdf
 1. Rosenberg NE, Pilcher CD, Busch MP, Cohen MS. How can we better identify arly HIV infections? Curr Opin HIV AIDS. 2015;10(1):61-8.