Google search

(0,5 місяця; за очною, очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання)

Адреса проведення: кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Контактні дані: завідувач кафедри, доктор медичних наук, кандидат педагогічних наук, професор Володимир Володимирович Краснов ((044) 205-49-86,  [email protected])

Сторінка кафедрина сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 

Мета вивчення циклу:

формування, оновлення та поглиблення у слухачів ключових комунікативних, особистісних та правових компетентностей  щодо своєчасного виявлення, ефективного запобігання та вирішення конфліктів у сфері охорони здоров’я. Перелік та зміст вказаних компетентностей обумовлений постійно зростаючими вимогами державних освітніх стандартів, вимогами системи якості підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів, а також виходить із актуальних психологічних та правових проблем здійснення медичної (фармацевтичної) діяльності.

 

Завдання проведення даного циклу:

  • опанування комунікативними, особистісними компетентностями щодо своєчасного виявлення, ефективної профілактики та вирішення конфліктних ситуацій у сфері охорони здоров’я;
  • опанування правовими компетентностями щодо своєчасного виявлення та оцінки правових ризиків конфліктних ситуацій у сфері охорони здоров’я, запобігання несприятливим правовим наслідкам конфліктів, зокрема, у формі настання ретроспективної (негативної) юридичної відповідальності – дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної.

Цикл орієнтований на: організаторів охорони здоров'я, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти, які готують працівників сфери охорони здоров’я (лікарів, фармацевтів (провізорів) та інших працівників сфери охорони здоров’я), лікарів усіх лікарських спеціальностей, фармацевтів (провізорів) усіх фармацевтичних (провізорських)
спеціальностей, інших працівників сфери охорони здоров’я з вищою освітою

Опис циклу:

Програма охоплює обсяг теоретичних та практично-прикладних психологічних та правових знань, вмінь і навичок, необхідних слухачам для належного вирішення окремих психологічних, управлінських та правових проблем організації, забезпечення та здійснення основних напрямків медичної (фармацевтичної) діяльності, психологічної та правової підготовки медичних (фармацевтичних) працівників, профілактики правопорушень у сфері охорони здоров’я, формування ключових професійних та загальногуманітарних компетентностей медичних (фармацевтичних) працівників, а також підвищення їх загального рівня фахової культури.

Програма побудована за системою блоків. Основними блоками є 6 курсів програми з основної дисципліни.

 

Структура циклу:

Основні розділи:

  1. Конфлікт як соціальне явище. Медична конфліктологія.
  2. Психологія конфлікту.
  3. Правові аспекти медичної конфліктології.
  4. Динаміка перебігу правових конфліктів у сфері охорони здоров’я.
  5. Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я.
  6. Позасудове врегулювання правових конфліктів у сфері охорони здоров’я.

 

Заплановані традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. 

Навчальний план передбачає проведення освітнього процесу на циклі за очною, очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання, у тому числі 49 % занять з використанням технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу. 51 % занять проводяться за очною формою, на базі НМАПО імені П.Л. Шупика.

 

Після закінчення курсу слухач:

  • опанує практичні навички з самостійного вирішення окремих медико-психологічних та медико-правових завдань з використанням психологічного та правового понятійно-категоріального апарату;
  • сформує основи ключових професійних та загальногуманітарних компетентностей із самостійної реалізації (дотримання, виконання, використання) окремих наукових розробок, навчально-методичних рекомендацій, міжнародно-правових стандартів, положень чинного законодавства України у сферах медичної (фармацевтичної) освітньої, наукової та практичної діяльності в контексті своєчасного виявлення, ефективної профілактики та розв’язання конфліктних ситуацій, а також організації, забезпечення та здійснення активної принципової правомірної поведінки як в рамках професійної діяльності, так і у повсякденному житті.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу