Google search

Адреса проведення: кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Контактні дані: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Володимир Володимирович Краснов (044) 205-49-86,  [email protected])

Сторінка кафедрина сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Мета вивчення циклу:

сформувати, оновити, поглибити у слухачів ключові загальногуманітарні компетентності (педагогічні, психологічні та юридичні) щодо здійснення наукового керівництва дисертаційними дослідженнями аспірантів та осіб, які навчаються поза аспірантурою, а також надати їм нові актуальні теоретичні знання з педагогіки, психології, юриспруденції, вдосконалити педагогічні, психологічні, правові навички і уміння, необхідні для належної організації та забезпечення професійної наукової діяльності як самих слухачів, так і їх дисертантів, відповідно до постійно зростаючих вимог освітніх стандартів, вимог системи якості підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів найвищої кваліфікації, а також виходячи із актуальних педагогічних, психологічних та правових проблем здійснення медичної (фармацевтичної) наукової діяльності.

Цикл орієнтований на:

наукових керівників підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі та поза аспірантурою, а також для осіб, які мають намір здійснювати наукове керівництво або наукове консультування здобувачів науково-освітнього чи наукового ступенів.

Опис циклу:

Програма охоплює обсяг теоретичних і практично-прикладних педагогічних, психологічних та правових знань, вмінь і навичок, необхідних для досвідчених науково-педагогічних працівників, які здійснюють наукове керівництво (консультування) дисертаційними дослідженнями, для належного вирішення окремих педагогічних, психологічних та правових питань організації, забезпечення та здійснення основних напрямків медичної (фармацевтичної) наукової діяльності дисертантів, педагогічної, психологічної та правової підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів найвищої кваліфікації, профілактики правопорушень у галузі медичної (фармацевтичної) наукової діляьності, а також профілактики порушень вимог академічної доброчесності та інших етико-правових та корпоративних норм наукової діяльності, усталених в Україні, а також для підвищення їх загального рівня фахової наукової педагогічної, психологічної та правової культури.

Програма побудована за системою блоків. Основними блоками Основними блоками є 4 розділи програми з основної дисципліни.

Структура циклу:

Основні розділи:

  1. Педагогічні аспекти наукового керівництва/консультування дисертаційним дослідженням.
  2. Психологічні аспекти наукового керівництва/консультування дисертаційним дослідженням.
  3. Правові аспекти наукового керівництва/консультування дисертаційним дослідженням.
  4. Наукове керівництво/консультування дисертаційним дослідженням в контексті соціального середовища.

 

Заплановані традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. 

Навчальний план передбачає проведення освітнього процесу на циклі за очною, очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання, у тому числі 50 % занять з використанням технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу. 50 % занять проводяться за очною формою, на базі НМАПО імені П.Л. Шупика, в т. ч., підсумковий залік.

 

Після закінчення курсу слухач:

  • опанує практичні навички з ефективного вирішення педагогічних, психологічних та правових завдань зі здійснення наукового керівництва дисертаційними дослідженнями, а також типових і окремих педагогічних, психологічних та правових ситуацій щодо наукового керівництва з використанням останніх надбань педагогіки (андрагогіки), психології та юриспруденції;
  • вдосконалить ключові загальногуманітарні компетентності із самостійної реалізації у відносинах з дисертантами та іншими зацікавленими особами окремих науково-педагогічних розробок, навчально-методичних рекомендацій, міжнародно-правових стандартів, положень чинного законодавства України у сферах медичної (фармацевтичної) наукової діяльності.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу