Google search

Адреса проведення: кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Контактні дані: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Володимир Володимирович Краснов ((044) 205-49-86,  [email protected])

Сторінка кафедрина сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 

Мета вивчення циклу:

отримання нових теоретичних знань, вдосконалення практичних навиків і вмінь, необхідних для професійної діяльності, відповідно до постійно зростаючих вимог державних освітніх стандартів та вимог системи якості підготовки медичних кадрів.

Цикл орієнтований на: ректорів, проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, працівників певних структурних підрозділів.

Опис циклу:

Цикл ТУ «Удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу» розроблено з оглядом на «Примірне положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у НМАПО імені П. Л. Шупика», затверджене вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика 30 травня 2013 р.

Програма охоплює обсяг теоретичних знань, вмінь і практичних навиків необхідних фахівцям, що задіяні в системі управління якістю для вирішення питань удосконалення та підтримки систем менеджменту якості у вищому навчальному закладі.

Програма побудована за системою блоків та складається з 8 курсів програми з основної дисципліни.

Структура циклу:

Основні розділи:

  1. Системи управління якістю.
  2. Стратегічний менеджмент і планування.
  3. Забезпечення якості освітньої, наукової і медичної  діяльності.
  4. Стандартизація системи управління якістю.
  5. Механізм управління якістю. Кваліметрія. Сертифікація системи управління якістю.
  6. Аудит.
  7. Управління ризиками.
  8. Проектний менеджмент.

 

Заплановані традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. 

Навчальний план передбачає проведення 35-45 % занять з використанням технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу. Аудиторні заняття проводяться за очною формою, на базі НМАПО імені П. Л. Шупика або на базах інших навчальних закладів (при умові виїзного циклу), в т. ч., заключний залік та навчання за додатковими програмами.

Дистанційне навчання передбачає: опанування сучасних систем пошуку в Internet; спілкування в on-line режимі, чат; користування електронною поштою та відеозв'язок.

Після закінчення курсу слухач:

  • отримає практичні навички з методів формування професійних та соціальних компетенцій, педагогічної та психологічної діагностики.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу