Google search

Адреса проведення: кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Контактні дані: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Володимир Володимирович Краснов ((044) 205-49-86,  [email protected])

Сторінка кафедрина сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 

Мета вивчення циклу:

сформувати, оновити, поглибити у слухачів ключові професійні та загальногуманітарні компетентності (у педагогічному, психологічному та юридичному аспектах), а також надати їм нові актуальні теоретичні знання з педагогіки, психології, юриспруденції, вдосконалити педагогічні, психологічні, практично-правові навички і уміння, необхідні для професійної діяльності слухачів відповідно до постійно зростаючих вимог державних освітніх стандартів, вимог системи якості підготовки медичних кадрів, а також виходячи із актуальних педагогічних, психологічних та правових проблем здійснення медичної діяльності.

Цикл орієнтований на:

науково-педагогічних працівників системи освіти галузі охорони здоров’я, у тому числі інститутів підвищення кваліфікації викладачів, факультетів підвищення кваліфікації викладачів, медичних університетів, медичних інститутів тощо, лікарів баз інтернатури та резединтури.

Опис циклу:

Програма охоплює обсяг як теоретичних, так і практично-прикладних медико-педагогічних, медико-психологічних та медико-правових знань, вмінь і навичок, необхідних науково-педагогічним працівникам системи освіти у галузі охорони здоров’я, у тому числі інститутів підвищення кваліфікації викладачів, факультетів підвищення кваліфікації викладачів, медичних університетів, медичних інститутів тощо, лікарям баз інтернатури та резединтури для належного вирішення окремих педагогічних, психологічних та правових питань організації, забезпечення та здійснення основних напрямків медичної (фармацевтичної) діяльності, педагогічної, психологічної та правової підготовки медичних (фармацевтичних) працівників, профілактики правопорушень у галузі охорони здоров’я, формування ключових професійних та загальногуманітарних компетентностей медичних (фармацевтичних) працівників, а також підвищення їх загального рівня фахової культури.

Програма побудована за системою блоків. Основними блоками є 6 курсів програми з основної дисципліни.


Структура циклу

Основні розділи:

  1. Педагогічні аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів.
  2. Освітні інновації навчання у вищій школі.
  3. Психологічні аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів.
  4. Компетентністний підхід у освітньому процесі. Психолого-педагогічні засади формування компетенцій лікарів та провізорів.
  5. Правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів.
  6. Правове регулювання основних видів медичної діяльності в Україні.

 

Заплановані традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. 

Навчальний план передбачає проведення освітнього процесу на циклі за очною, очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, у тому числі 49 % занять з використанням технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу. 51 % занять проводяться за очною формою, на базі НУОЗ України імені П. Л. Шупика.


Після закінчення курсу слухач:

  • опанує практичні навички з самостійного вирішення окремих медико-педагогічних, медико-психологічних та медико-правових ситуацій з використанням педагогічного, психологічного та медико-правового понятійно-категоріального апарату;
  • сформує основи ключових професійних та загальногуманітарних компетентностей із самостійної реалізації (дотримання, виконання, використання) окремих міжнародно-правових стандартів, положень чинного законодавства України у сферах медичної (фармацевтичної) наукової, освітньої та практичної діяльності, а також організації, забезпечення та здійснення активної принципової правомірної поведінки як в рамках професійної діяльності, так і у повсякденному житті.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу