Google search

Адреса проведення: кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Контактні дані: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Володимир Володимирович Краснов ((044) 205-49-86,  [email protected])

Сторінка кафедрина сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 

Мета вивчення циклу:

оновлення, поглиблення існуючих у слухачів медико-правових знань, а також отамання ними нових актуальних теоретичних знань, вдосконалення практично-правових навичок і умінь, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до постійно зростаючих вимог державних освітніх стандартів, вимог системи якості підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів, а також виходячи із актуальних медико-правових проблем здійснення медичної (фармацевтичної) діяльності.

Цикл орієнтований на: організаторів охорони здоров'я, науково-педагогічних працівників системи освіти у галузі охорони здоров’я, лікарів та провізорів.


Опис циклу:

Програма охоплює обсяг як теоретичних, так і практично-прикладних медико-правових знань, вмінь і навичок, необхідних організаторам охорони здоров'я, науково-педагогічним працівникам системи освіти у галузі охорони здоров’я, лікарям, провізорам для належного вирішення окремих правових питань організації, забезпечення та здійснення основних напрямків медичної (фармацевтичної) діяльності, правової підготовки медичних (фармацевтичних) працівників, профілактики правопорушень у галузі охорони здоров’я, формування медико-правових основ компетенцій медичних (фармацевтичних) працівників, а також підвищення їх загального рівня правової культури.

Програма побудована за системою блоків. Основними блоками є 6 курсів програми з основної дисципліни.


Структура циклу:

Основні розділи:

  1. Медичне право як комплексна галузь права, наука і навчальна дисципліна.
  2. Міжнародно-правове, конституційно-правове та законодавче забезпечення охорони здоров`я в Україні.
  3. Правове становище суб’єктів медичних правовідносин в Україні.
  4. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення.
  5. Процесуально-правові засади взаємодії медичних працівників і судових та правоохоронних органів.
  6. Правове регулювання основних видів медичної діяльності в Україні.

 

Заплановані традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. 

Навчальний план передбачає проведення 49 % занять з використанням технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу. 51 % занять проводяться за очною формою, на базі НУОЗ України імені П. Л. Шупика.


Після закінчення курсу слухач:

  • опанує практичні навички з самостійного вирішення окремих медико-правових ситуацій з використанням медико-правового понятійно-категоріального апарату;
  • сформує основи фахової медико-правової компетенції із самостійної реалізації (дотримання, виконання, використання) окремих міжнародно-правових стандартів, положень чинного законодавства України у сферах медичної (фармацевтичної) наукової, освітньої та практичної діяльності, а також організації, забезпечення та здійснення активної принципової правомірної поведінки як в рамках професійної діяльності, так і у повсякденному житті.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу