Google search

Адреса проведення: кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Контактні дані: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Володимир Володимирович Краснов ((044) 205-49-86,  [email protected])

Сторінка кафедрина сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 

Мета вивчення циклу:

формування, оновлення та поглиблення у слухачів ключових комунікативних, особистісних та правових компетентностей  щодо своєчасного виявлення, ефективного запобігання та вирішення конфліктів у сфері охорони здоров’я. Перелік та зміст вказаних компетентностей обумовлений постійно зростаючими вимогами державних освітніх стандартів, вимогами системи якості підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів, а також виходить із актуальних психологічних та правових проблем здійснення медичної (фармацевтичної) діяльності.

 

Завдання проведення даного циклу:

  • опанування комунікативними, особистісними компетентностями щодо своєчасного виявлення, ефективної профілактики та вирішення конфліктних ситуацій у сфері охорони здоров’я;
  • опанування правовими компетентностями щодо своєчасного виявлення та оцінки правових ризиків конфліктних ситуацій у сфері охорони здоров’я, запобігання несприятливим правовим наслідкам конфліктів, зокрема, у формі настання ретроспективної (негативної) юридичної відповідальності – дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної.

Цикл орієнтований на: організаторів охорони здоров'я, науково-педагогічних працівників системи освіти в сфері охорони здоров’я, лікарів, провізорів, інших фахівців з вищою освітою.

Опис циклу:

Програма охоплює обсяг теоретичних та практично-прикладних психологічних та правових знань, вмінь і навичок, необхідних слухачам для належного вирішення окремих психологічних, управлінських та правових проблем організації, забезпечення та здійснення основних напрямків медичної (фармацевтичної) діяльності, психологічної та правової підготовки медичних (фармацевтичних) працівників, профілактики правопорушень у сфері охорони здоров’я, формування ключових професійних та загальногуманітарних компетентностей медичних (фармацевтичних) працівників, а також підвищення їх загального рівня фахової культури.

Програма побудована за системою блоків. Основними блоками є 6 курсів програми з основної дисципліни. 

Структура циклу:

Основні розділи:

  1. Конфлікт як соціальне явище. Медична конфліктологія.
  2. Психологія конфлікту.
  3. Правові аспекти медичної конфліктології.
  4. Динаміка перебігу правових конфліктів у сфері охорони здоров’я.
  5. Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я.
  6. Позасудове врегулювання правових конфліктів у сфері охорони здоров’я. 

Заплановані традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. 

Навчальний план передбачає проведення освітнього процесу на циклі за очною, очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання, у тому числі 49 % занять з використанням технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу. 51 % занять проводяться за очною формою, на базі НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Після закінчення курсу слухач:

  • опанує практичні навички з самостійного вирішення окремих медико-психологічних та медико-правових завдань з використанням психологічного та правового понятійно-категоріального апарату;
  • сформує основи ключових професійних та загальногуманітарних компетентностей із самостійної реалізації (дотримання, виконання, використання) окремих наукових розробок, навчально-методичних рекомендацій, міжнародно-правових стандартів, положень чинного законодавства України у сферах медичної (фармацевтичної) освітньої, наукової та практичної діяльності в контексті своєчасного виявлення, ефективної профілактики та розв’язання конфліктних ситуацій, а також організації, забезпечення та здійснення активної принципової правомірної поведінки як в рамках професійної діяльності, так і у повсякденному житті.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу