Google search

Адреса проведення: частіше за все виїздні (кожен раз різна)
Куратор: асистент Кононенко Олена Анатоліївна (095)8395965, [email protected]

Мета циклу:

Поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки з питань медичного супроводу пацієнтів похилого та старечого віку

Опис курсу, його структура

Цикл тематичного удосконалення «Основи геріатричних знань» розрахований на підготовку спеціалістів, у компетенцію яких входить тривале ведення пацієнтів похилого і старечого віку та їх консультування, а саме спеціалістів з геріатрії, загальної практики-сімейної медицини, терапії та її субспеціальностей (кардіологія, ендокринологія, гастроентерологія, гематологія, пульмонологія тощо), неврології, реабілітології та інших. Метою проведення даного циклу є поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки лікарів, які працюють за однією зі спеціальностей лікувального профілю, з основних питань геронтології. Тематичний курс включає вивчення  питань особливостей фізіологічного та патологічного старіння людини, основних засад правильного ведення та належного медичного супроводу геріатричного пацієнта прийнятих на сучасному етапі. Цикл тематичного удосконалення  передбачає розгляд 7 розділів з основної дисципліни та додаткових програм.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари. Слухачам, які успішно склали іспит, видається посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення «Основи геріатричних знань» встановленого зразку. 

Основні розділи:

 1. Організація геріатричної служби та основи соціальної геронтології
 2. Вікові зміни органів, основних функціональних систем та їх регуляції
 3. Основні напрями профілактичної геріатрії
 4. Етичні, деонтологічні та психологічні аспекти ведення геріатричного пацієнта
 5. Загальні принципи лікування в геріатрії
 6. Найчастіші захворювання та стани, притаманні пацієнтам похилого віку
 7. Основи паліативної допомоги.


Заплановані види активності

В процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Навчання реалізується з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.

 

Після закінчення циклу слухач отримає:

 • відповідний обсяг теоретичних знань в сфері етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування захворювань у осіб старших вікових груп;
 • поглиблення практичних знань та умінь щодо спілкування, реабілітації та супроводу геріатричних пацієнтів;
 • інформацію щодо найсучасніших вітчизняних та світових досягнень в галузі геронтології та геріатрії;
 • посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення «Основи геріатричних знань» встановленого зразку.

 

Види навчальної діяльності

 • теоретична (лекції) – 26 %
 • теоретична (семінари) – 29 %
 • практична (практичні заняття) – 38 %
 • самостійна робота – 5 %

 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Л. А. Стаднюк [та ін.]; за ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекери, Л. А. Стаднюка; Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Інститут сімейної медицини. − Київ: Заславський О. Ю., 2015. – 528 с.
 2. Величко Н.М., Чайковская В.В., Вялых Т.И., Егорова Л.В. Разработка организационных стандартов паллиативной и хосписной помощи людям преклонных лет в Украине /Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины.- 2014.- №3-4 (6-7).- С.49-52.
 3. Геріатрична фармакологія: підручник /І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев, Н. О. Горчакова [та ін.]; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Запорізький державний медичний університет. − Київ; Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 134 с.
 4. Тарасюк В. С.Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині : підручник / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. – К.: Медицина, 2013. – 647 с.
 5. Геронтология и гериатрия: учебник для студентов, врачей и социальных работников. под. ред. А.А. Аканова - Алматы, 2013.-424с.
 6. Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology / B. Halter, J.G.Outlander and et.// 2017. – 2304 p.