Google search

Адреса проведення: кафедра філософії НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Контактні дані: завідувач кафедри, професор Світлана Віталіївна Пустовіт (+380956059701, [email protected])

Сторінка кафедрина сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Мета вивчення циклу

Підготовка лікарів та наукових працівників з актуальних питань філософії медицини, медичної етики, філософії освіти.

 

Опис циклу, його структура

Цикл проводиться з метою поглиблення знань з філософсько-методологічних передумов та засад становлення та розвитку медичної теорії та практики; вивчення біоетичних цінностей та принципів сучасної медицини; набуття  практичних навичок філософсько-етичного аналізу та розв’язання складних проблем, які виникають у лікарській практиці. Цикл орієнтований на лікарів та викладачів медичних ЗВО всіх рівнів акредитації і медичних закладів післядипломної освіти.

Основні розділи:

 1. Філософські проблеми сучасної медицини. Роль філософії в гуманітаризації сучасної медицини як теорії та практики.
 2. Філософія та аксіологія постнекласичної науки. Філософсько-методологічні засади медичної теорії.
 3. Філософія освіти як методологічний орієнтир модернізаційних процесів в освіті; загальна парадигма організації наукового знання.
 4. Соціокультурні та етико-деонтологічні засади медицини.

 

Заплановані види активності

 • Теоретична підготовка (очно-заочне навчання та самостійне навчання з елементами дистанційного навчання).
 • Семінарські заняття (очно-заочне навчання з елементами дистанційного навчання).

 

Після закінчення циклу слухач:

 • зможе будувати професійну діяльність відповідно до філософсько-методологічних принципів медичної теорії та практики;
 • використовувати цінності та принципи біоетики у стосунках «лікар-пацієнт»;
 • зможе застосовувати принципи філософії науки, сучасні етико-правові та методологічні принципи при проведенні науково-дослідної роботи.

 

Обов’язкова література, електронні ресурси

 1. Андрущенко В. П., Губерський Л. В., Михальченко М. І. Культура. Ідеологія. Особистість: Метолого-світоглядий аналіз. – К.: Знання України, 2002. – 580 с.
 2. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию. М.: Прогресс-Традиция, 2001.- 250 с.
 3. Біоетичні принципи та механізми регулювання медико-біологічних досліджень// Сучасні проблеми токсикології.- 2010.- № 4.- С.5-9.
 4. Барбур И. Религия и наука: история и современность. - М.: ББИ, 2000 - 430 с.  
 5. Бойченко Н. М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір. Монографія / Н. М. Бойченко. – К.: ПРОМІНЬ, 2015. – 296 с.
 6. Вища медична освіта і Болонський процес: навч.- метод. та інф.-довідк. матеріали наради-семінару для наук.-пед. працівників, аспірантів, магістрів (17–19 січня 2005 р.). -К., 2005.- 100 с.
 7. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 2000. – 250 с.
 8. Губин В., Некрасова Е. Философская антропология.- М.: Пер СЭ; СПб: университетская книга, 2010.- 240 с.
 9. Дерида Ж. Письмо та відмінність/ Пер. з франц.– К.: Основи, 2004. –  602 с.
 10. Запорожан В. М., Аряєв М.Л. Біоетика та біобезпека. - К.: Здоров’я, 2013.- 456 с.
 11. Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 328 с.
 12. Кримський С. Б. Заклики духовності XXI століття: (3 циклу щорічних пам'ятних лекцій імені А. Оленської-Петришин, 2002 р.)- К.: Академія, 2003.-32 с.
 13. Кун Т. Структура наукових революцій. — К.: Port-Royal, 2001. — 228 с. 
 14. Лакатос И. Методология научных исследовательских программ // Вопросы философии. - - № 4. - С. 147-156.
 15. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. - М.: «Медиум», 1995.-243 с.
 16. Поппер К. Логика и рост научного знания. - М.: Прогресс, 1983.
 17. Постнеклассика: философия, наука, культура/под. ред. Л.П. Киященко, В.С. Степина.- М., 2009. – 240 с.
 18. Пустовіт С.В. Біоетичні принципи та механізми регулювання медико-біологічних досліджень// Сучасні проблеми токсикології.- 2010.- № 4.- С.5-9.
 19. Пустовит С.В. Глобальная биоэтика: становление теории и прак­тики (философский анализ). – К.: Арктур-А, 2009. – 324 с.
 20. Пустовіт С.В. Деякі методологічні підходи до етичного регулювання медичних досліджень//Організація та проведення етичної експертизи біомедичних досліджень. – К.: Сфера, 2006. – С. 15-26.
 21. Самардак М.М. Філософія науки. Напрями, теми, концепції. Навчальний посібник.- К.: Парапан, 2011. - 204 с.
 22. Стьопін В.С. Філософія науки. Загальні проблеми: підручникдля аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук / В.С. Стьопін. - М.: Гардаріки, 2006. – 384 с.
 23. Сурмін Ю. Майстерня вченого. Підручник для науковця. – К, 2006.- 302 с.
 24. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.- с. 125-467. 
 25. Філософія та методологія науки. Підручник/Під ред.. І.С. Добронравової, Л.І. Сидоренко.- К., 2008.- 228 с.
 26. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме//Проблема человека в западной философии.- М, 1988.- С. 314-357.
 27. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Прикладная этика: опыт университетского словаря. – Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ; Центр прикладной этики, 2001 – 268 с.
 28. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Ойкумена прикладной этики: модели нового освоения / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов. – Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2007. – 390 с.
 29. Макинтайр А. После добродетели: исследование теории морали / А. Макинтайр [пер. с анг. В.В. Целищев]. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 384 с.
 30. Етична експертиза біомедичних досліджень // Сучасні проблеми токсикології. - - №4 (54).- С. 5-10.
 31. Fielding, Helen A. The Finitude of Nature: Rethinking the Ethics of Biotechnology // Medicine, Health Care and Philosophy: A European Journal. – – № 4.3.– P. 327-34.
 32. Нandbook of Global Bioethics/Ed. by ten Have, Henk, Gordijn, Bert. - Springer Press. – 2014.- 1685 p.
 33. Goujon P. The International Regulation of Biotechnology: The Case of DNA Techniques (1973-1982) / Philippe Goujon // Ludus Vitalis: Revista de Filosofia de las Ciencias de la Vida. –2001.–№ 9.16. –P. 135–160.