Google search

Адреса проведення: кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Саксаганського, 75; на базі ДУ "Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України")

Контактні дані: доц. ДЕМЕЦЬКА Олександра Віталіївна (+38 050 637-81-08, +380 063 748-20-57; [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика


Мета вивчення курсу

Підготовка лікарів-спеціалістів медико-санітарних частин та комісій з медичних оглядів працівників певних категорій з питань професійної патології (відповідно до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246)

Опис курсу, його структура

Курс спрямовано на теоретичну та практичну підготовку лікарів-спеціалістів з питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та реабілітації професійних захворювань. Навчальний курс складається з частин: очної (практичної підготовки) та самостійної підготовки слухачів. 

Основні розділи:

 1. Організація профпатологічної допомоги працюючим в шкідливих і небезпечних умова праці.
 2. Професійні захворювання хімічної етіології.
 3. Професійні захворювання від дії промислових аерозолів.
 4. Професійні захворювання, обумовлені дією фізичних факторів.
 5. Професійні захворювання, які пов'язані з фізичним перевантаженням та перенапруженням окремих органів і систем.
 6. Професійні алергічні, онкологічні і інфекційні захворювання.


Заплановані види активності

 • Теоретична підготовка (самостійна підготовка).
 • Семінарські заняття (очне навчання).
 • Практичні заняття (очне навчання)


Після закінчення курсу слухач:

 • Засвоює загальні та спеціальні теоретичні знання та практичні вміння й навички з питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та реабілітації професійних захворювань.


Види навчальної діяльності 

 • Теоретичне навчання (50 %)
 • Практичне навчання (50 %)


Обов’язкова література, електронні ресурси

 1. Професійна патологія тапрофілактичні медичні огляди [Текст] : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення м.Києва, Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. К. : МНІАЦ медичної статистики : МВЦ "Медінформ", 2006. 452 с.
 2. Професійні хвороби: Підручник. 5-те вид. / За ред.: В. А. Капустника, І. Ф. Костюк. К., 2017. 536 с.
 3. Профессиональная патология. Национальное руководство / Под ред.: Н. Ф. Измерова. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. 784 с.