Google search

 
 

06 квітня 2022 року в дистанційному режимі під головуванням декана факультету професора Віктора Трохимчука було проведено засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

Декан факультету представив стан виконання виробничого плану кафедр за І квартал 2022 р. і перспективи комплектування циклів на кафедрах факультету в умовах воєнного стану. Було наголошено, що кафедри реалізовують класичний підхід організації освітнього процесу, вдало поєднуючи його з сучасними інструментами та методами педагогічної майстерності. Дискусії та обмін досвідом, індивідуальна та групові види роботи будуть сприяти більш якісному засвоєнню теоретичних знань та відпрацюванню практичних навичок. 

Заступник декана, доцент Сергій Соловйов доповів про ефективність підготовки інтернів на кафедрах за фахами «Загальна лікарська підготовка», «Загальна фармація», «Клінічна фармація». Всі кафедри ведуть свою роботу відповідно Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників ЗВО, надається методична консультація щодо документів, які повинні мати базові заклади стажування провізорів-інтернів, правил оформлення щоденників та виконання індивідуальних планів фактичної роботи, вимог до баз стажування.

Доцент Олександр Тимченко довів до відома присутніх інформацію про діяльність студентського самоврядування у 2022 році та завдання з підвищення впливу колегіальних органів на діяльність університету. Весь науково-педагогічний колектив факультету постійно приділяє увагу молодим вченим. Кожен науковець має своє робоче місце, яке обладнане комп’ютером і доступом до мережі Інтернет. Молоді вчені активно долучаються до роботи над підручниками, навчально-методичними посібниками, монографіями тощо, тобто в цілому беруть активну участь у навчально-педагогічному та науковому процесі кафедр та є безпосередніми учасниками процесу розвитку наукових шкіл кафедр. Під час спілкування з молодими вченими значна увага приділяється обговоренню правових, соціально-етичних, культурних та психолого-педагогічних аспектів їх професійної діяльності.

Голова ДАК професор Віктор Трохимчук доповів про результати державної атестації провізорів-інтернів та аналіз заходів кафедр факультету, спрямованих на підвищення рівня практичної підготовки провізорів–інтернів. На фармацевтичних кафедрах з березня 2021 року пройшли очну частину інтернатури 300 провізор–інтернів та атестовані 300 провізор–інтернів. Опанування програми очної частини інтернатури складає 100 %. Середній бал за результатами атестації провізорів-інтернів на одержання звання провізора–спеціаліста зі спеціальності «Загальна фармація» складає 4,17, абсолютна успішність – 100 %, якісний показник (відмінно та добре) - 85,6%, що у порівнянні з минулим випуском свідчить про збереження належного рівня теоретичної та практичної підготовки).

Професор Олександра Івахно доповіла про результати аналізу роботи організації і економіки фармації. Комісія провела перевірку кафедри відповідно з графіком перевірок кафедр медико-профілактичного і фармацевтичного факультету університету в 2022 р.

Комісія відмічає, що документація кафедри організації і економіки фармації упорядкована та відповідає встановленим вимогам. Комісія перевірила на кафедрі всю документацію. У наявності плани роботи кафедри, протоколи навчально-методичних нарад, посадові інструкції та функціональні обов’язки штатних співробітників, індивідуальні плани викладачів, які контролюються завідувачем кафедри. Навчальний план кафедра виконує постійно. Педагогічне навантаження викладачами кафедри виконується. Для мінімізації майбутніх ризиків продовжується розробка нових циклів ТУ з очно/заочною формою навчання та елементами дистанційного навчання у форматі он-лайн.

Було затверджено низку навчально-методичних матеріалів, в тому числі програми короткотривалих фахових семінарів, розроблені кафедрами факультету.