Google search

хірургії_та_судинної_хірургії

 • Насичені хірургічні дні циклу ТУ «Інноваційні технології в плановій та невідкладній хірургії»

  З 20 травня по 3 червня 2024 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри –професор C. Саволюк) триває цикл тематичного удосконалення «Інноваційні технології в плановій та невідкладній хірургії».

 • Busy surgical days of the educational cycle «Innovative technologies in planned and emergency surgery»

  From May 20 to June 3, 2024, at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the department - Doctor of Medicine, Professor Serhiy Savoliuk) the cycle of thematic improvement «Innovative technologies in planned and emergency surgery» took place.

 • Навчання аспірантів на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  Підготовка перпсективних наукових кадрів завжди була пріоритетом в роботі кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк), оскільки вся діяльність кафедри орієнтована, в першу чергу, на інновації в хірургії та їх рутинне впровадження в щоденну роботу хірургічних відділень клінічних баз кафедри.

 • Training of graduate students at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  The training of prospective scientific personnel has always been a priority in the work of the Department of Surgery and Vascular Surgery of Shupyk National Healthcare University of Ukraine (the head of the department - professor S. Savoliuk), since all the activities of the department are primarily focused on innovations in surgery and their routine implementation in the daily work of surgical departments of the department's clinical bases.

 • Участь молодих вчених кафедри хірургії та судинної хірургії в «YOUNG SCIENCE 5.0»

  24 травня 2024 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика відбулася традиційна щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 5.0» (для молодих вчених).

 • Participation of young scientists departments of surgery and vascular surgery in «YOUNG SCIENCE 5.0»

  On May 24, 2024, at the Shupyk National Healthcare University of  Ukraine named after the traditional annual scientific and practical conference with international participation «YOUNG SCIENCE 5.0» (for young scientists) was held.

 • Виступ на фаховій школі

  Упродовж першого півріччя 2024 року відбулися три науково-практичні фахові школи-семінари - Міждисциплінарний альянс: хірургія та анестезіологія, що проводится за сприяння Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, Всеукраїнської асоціації безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів, профільних асоціацій хірургів та анестезіологів.

 • Professional Seminars

  During the first half of 2024, three scientific and practical professional schools-seminars were held - Interdisciplinary Alliance: Surgery and Anesthesiology, which is held with the assistance of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine, the All-Ukrainian Association of Continuing Professional Education of Doctors and Pharmacists, specialized associations of surgeons and anesthesiologists.

 • День Вишиванки кафедри хірургії та судинної хірургії на щорічних Сухаревських Читаннях

  16-18 травня 2024 року в Львові проходила найбільша спеціалізована судинна подія України - щорічний конгрес судинних хірургів, флебологів та ангіологів України – Сухаревські Читання - 2024.

 • Vyshyvanka Day of the Department of Surgery and Vascular Surgery at the annual Sukharev Readings

  On May 16-18, 2024, the largest specialized vascular event of Ukraine took place in Lviv - the annual congress of vascular surgeons, phlebologists and angiologists of Ukraine - Sukharev Readings - 2024.

 • Навчання лікарів-інтернів ІІІ року на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  2 травня 2024 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) розпочали заняття лікарі-інтерни ІІІ року навчання за спеціальністю "Хірургія" (17 лікарів, випуск 2021 року).

 • III-year internship at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On May 2th, 2024 at the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department - prof. Savoliuk S.) have started training of III year interns in the specialty "Surgery" (17 doctors, 2021 year of graduation).

 • Пріоритетний напрямок кафедри хірургії та судинної хірургії

  В умовах сьогодення вже беззаперечним є факт основного вектору розвитку хірургії в напрямку малоінвазивності. Сучасні технології в медицині та, зокрема, хірургії дозволяють виконувати майже будь-які об’єми оперативних втручань мінімізуючи власне хірургічну агресію, тим самим полегшуючи та зменшуючи терміни реабілітації пацієнтів. В питанні хірургічного доступу в абдомінальній хірургії, цією технологією є лапароскопічна хірургія.

 • The Department of Surgery and Vascular Surgery Development Priority Directions

  Nowadays the fact that the main vector of the development of surgery in the direction of minimal invasiveness is already indisputable. Modern technologies in medicine and in surgery, allow performing almost any volume of surgical interventions, minimizing actual surgical aggression, thereby facilitating and reducing the rehabilitation period of patients. In terms of surgical access in abdominal surgery, this technology is laparoscopic surgery.

 • Кафедральні виступи на фахових школах та семінарах

  7 березня 2024 року відбулася науково-практичних фахова конференція «Питання поліграгмазії при мультидисциплінарному веденні хворих», організована Українською академією хірургії.

 • Lectures at professional schools and seminars

  On March 7, 2024, a scientific and practical professional conference "Issues of polygamy in multidisciplinary patient management" was held, organized by the Ukrainian Academy of Surgery.

 • Старт циклу ТУ «Лапароскопічні технології в невідкладній хірургії»

  4 березня 2024 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри - професор С. Саволюк) розпочався цикл тематичного удосконалення «Лапароскопічні технології в невідкладній хірургії», тривалістю 2 тижні.

 • Баріатрична/Метаболічна хірургія на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  Однією з найбільш актуальних проблем сучасного суспільства усіх країн світу є підвищення рівня захворюваності на ожиріння та метаболічний синдром, що також є ключовим фактором розвитку супутніх захворювань, таких як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, деякі типи раку, різні види опорно-рухових розладів, порушення психічно-емоціонального аспекту здоров’я, що в комбінації значно знижують працездатність, якість та термін життя і підвищують витрати у сфері охорони здоров’я для лікування хворих на цю патологію.

 • Bariatric/metabolic surgery at the Department of surgery and vascular surgery

  One of the most actual problems of modern society in all countries of the world is the increase in the incidence of obesity and metabolic syndrome, which is also a key factor in the development of concomitant diseases, such as diabetes, cardiovascular diseases, some types of cancer, various types of musculoskeletal disorders, violation of the mental and emotional aspects of health, which in combination significantly reduce work capacity, quality and length of life and increase costs in the field of health care for the treatment of patients with this pathology.

 • Участь кафедри хірургії та судинної хірургії на щорічній науково-практичній конференції «Шалімовські Дні»

  16 лютого 2024 року в ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України відбулася щорічна науково-практична конференція «Шалімовські Дні: актуальні питання надання хірургічної допомоги у воєнний час», основними програмними напрямами якої були хірургія бойової травми, реконструктивно-відновна хірургія наслідків бойової травми, торакоабдомінальна хірургія, хірургія серця та магістральних судин (поранення серця та судин), гепатобіліарна хірургія та їх комплексний періопераційний та анестезіологічний супровід.