Google search

 

ПИСАРЕНКО В'ячеслав Петрович – доктор наук з державного управління (2013),  професор (2019), професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика з 2020 року.

Стаж державної служби - 26 років

Присвоєно 7 ранг державного  службовця 4 категорії.

Більше 12 років стажу роботи в Полтавській обласній державній адміністрації, з яких 11 років безпосередньо в апараті облдержадміністрації.

Освіта вища:

у 1972 р. закінчив Полтавський інженерно-будівельний   інститут, інженер будівельник за спеціальністю – теплогазопостачання і вентиляція;

у 2013 р. закінчив Вищій навчальний закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціаліст з управління персоналом та економіка праці

До 2000 р. працював на керівних посадах у військовій, профспілковій, будівельній, комерційній галузях.

З 1999 р. по 2010 р. працював в органах державного управління.

У 2007 р захистив кандидатську дисертацію на тему: "Організація контролю за виконанням нормативно – правових актів в органах виконавчої влади", і першому у Полтавській області присуджено науковий ступінь - кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.  

У квітні 2008 р. отримав академічний ступінь та Диплом доктора філософії зі спеціальності – Державне управління.

У 2013 р захистив докторську дисертацію на тему: "Організаційно-правові засади електронного документування в діяльності органів публічної влади".

Присуджено науковий ступінь - доктора наук з державного управління за спеціальністю – 25.00.02 механізми державного управління.

У 2014 р. присвоєно вчене звання – доцента кафедри управління персоналом і економіки праці.

Вчене звання професора кафедри публічного управління та адміністрування присвоєно у 2019 році. 

У березні 2019 року обрано Академіком Сербської академії наук.

25 лютого 2020 року обрано Президентом ГО Академії публічного управління і присвоєно звання – Академіка.

Мною був розроблений механізм організації контролю в органах виконавчої влади за станом виконання нормативно-правових актів який запроваджено для поліпшення роботи місцевих органів виконавчої влади Полтавською облдержадміністрацією та всіх райдержадміністрацій області за що отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 12405 від 09.03.2005 р. «Система організації контролю для органів виконавчої влади за станом виконання актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та власних рішень».

Подальшою тематикою наукових досліджень стало електронне урядування,  електронний документообіг, електронний цифровий підпис. В результаті поглибленого вивчення та вдосконалення було запропоновано принципово новий метод засвідчення особистості при  підписанні електронних документів на основі біометричних засобів ідентифікації, заснований на фізіологічних характеристиках людини - малюнку папілярних ліній пальців. За розробки отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права від 13.04.2012 р № 43263 «Метод засвідчення особистості при підписанні електронних документів на основі біометричних засобі ідентифікації» та Патент №74068 від 10.10.2012 р. «Спосіб засвідчення особистості при підписанні електронних документів».

У 2015-2016 р.р. консультант проекту Міністерства іноземних справ Эстонії та Агенства міжнародного співробітництва в галузі розвитку уряду Швеції (Sida) щодо підтримки українського уряду по впровадженню е-урядування у Полтавській області.

За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2006 р).

Є автором 154 публікацій наукового характеру в міжнародних та українських фахових виданнях, в т.ч.: 12 монографій, з яких 2 одноосібні та 2 за моєю редакцією крім того 1 патент та 2 свідоцтва про авторське право.