Google search

 1. Абрамов А.С. Использование прижизненных рентгенографических зображений головы и зубо-челюстного аппарата при проведении идентификации личности. – Автореф. дис. к.м.н. – М., 2012 - 22 с.
 2. Альтхофф X. Синдром внезапной смерти у детей // М.: Медицина, 1983 – 44 с.
 3. Ардакшин А.П. Юрасов Г.И. Повреждение нижних конечностей водителя при травме внутри автомобіля // Судмедэкспертиза. – 1983. – Т. - №2. – С. 29-31.
 4. Бабкіна О.П., Герасименко О.І., Казімірко Н.К., Шевченко В.В., Шевченко Л.А., Коробко І.С. Морфологія ушкоджень органів черевної порожнини та заочеревинного простору при механічній травмі. // Луганськ, 2013 – 135 с.
 5. Бабанин А.А., Соколова И.Ф. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний (Практическое руководство для студентов, врачей, юристов). – Симферополь: Издат. Центр КГМУ, 2001 – 206 с.
 6. Бабанін А.А., Мішалов В.Д., Біловицький О.В., Скребкова О.Ю. «Судова медицина» - Сімферополь: вид. «НАТА», 2012. – 580 с.
 7. Бачинський В.Т., Кулик О.Ф., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я. Первинний огляд трупа на місці виявлення. – Чернівці, 2012. – 210 с.
 8. Бачинський В. Т. Визначення давності настання смерті та часу утворення гематом методами лазерної електрофото-поляриметрії / В. Т. Бачинський, Б.В., Михайличенко, В. Д. Мішалов, О. Г. Ушенко) //Монографія ІSNВ 978-9666-560-472-3). - Чернівці: «Прут», 2011 – 396 с.
 9. Bachinskiy V. T. Optical Measurements: Polarization and Coherence of Light Fields / O.V.Angelsky, P.V. Polyanskii, I.I. Bachinskiy, T.M. Boichuk and A.G. Ushenko// Монографія – ISBN 978-953-51-0584-8 Іn the book «Modern Metrology Concerns» edited by Luigi Cocco– InTech, 2012. – 469 р.  
 10. Бережной Р.В. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений //М.: Медицина, 1980 – 424 с.
 11. Бойко С. О. Судово-медична експертиза визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: Навчальний посібник.-Ужгород: СМП «Інвазор», - 228 с.
 12. Бондарєва А. Г. Судово-медична діагностика давності ушкодження по саднах слизової оболонки порожнини рота / А. Г. Бондарєва // автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1996. – 24 с.
 13. Бурчинский В.Г. Судебно-медицинские аспекты морфологии огнестрельных ранений головы. – Одесса: Астропринт, 2007. – 48 с.
 14. Бурчинський В. Г. «Загальні методи ізолювання отруйних та сильнодіючих речовин із біологічного матеріалу»/ Бурчинський В. Г., Кахановський Ф. М., Кахановська К. І., Хохолєва Т. В., Москаленко В. С. //Методичні рекомендації, затв. МОЗ України.- Київ, 2010. – 25 с.
 15. Бурчинський В. Г. «Дослідження рідкої крові та її слідів на речових доказах» / Бурчинський В. Г., Дем’янчук А.П., Хохолєва Т. В. //Методичні рекомендації, затв. МОЗ України. - Київ, 2010. – 32 с.
 16. Бурчинський В. Г. «Судово-медичне дослідження сперми, слини та інших виділень людини в слідах на речових доказах»/ Бурчинський В. Г., Дем’янчук А.П., Хохолєва Т. В., Бачинський В.Т. // Методичні рекомендації, затв. МОЗ України. - Київ, 2011. –25 с.
 17. Бурчинський В. Г. «Судово-медичне дослідження волосся, кісток, м’яких тканин та органів» / Бурчинський В. Г., Дем’янчук А.П., Хохолєва Т. В., Бачинський В.Т. // Методичні рекомендації, затв. МОЗ України. - Київ, 2011. –20 с.
 18. Варфоломеєв Є.А. Проблемні питання стосовно судово-медичної оцінки ушкоджень, спричинених електрошоковими пристроями / Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Варфоломеєв Є.А. / Судово-медична експертиза. – 2017. - №2. – С. 16-20.
 19. Варфоломеєв Є.А. Конструктивні особливості та сучасні підходи до класифікації електрошокових пристроїв / Є.А. Варфоломеєв // Судово-медична експертиза. - 2018. - №2. – С. 61-64.
 20. Варфоломеєв Є.А. Експериментальне дослідження ушкоджень, спричинених контактними електрошоковими пристроями в залежності від відстані та тривалості дії / Є.А. Варфоломеєв // Судово-медична експертиза. - 2019. - №1. – С. 65-68
 21. Вермель В.И., Солохин А.А. Формальная логика в судебной медицине // М.: Медицина, 1995. – 92 с.
 22. Витер В.И., Пермяков А.В. Судебно-медицинские аспекты скоропостижной смерти. – Издание. Дополненное. – Ижевск: «Экспертиза», 2000. - 152 с.
 23. Герасименко О. І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник. АТЗТ «Видавництво «Право». – Київ, 1997. – 349 с.
 24. Герасименко О.І. Судово-медична експертиза (загальна частина). - Донецьк: Норд-Прес, 2007. – 508 с.
 25. Глушков В.А. Ответственность за преступления в области здравоохранения. Киев: Вища школа, 1987 – 199 с.
 26. Гринчишина А. В. Механика формирования кровоподтеков при действии эластических снарядов в результате выстрелов из травматического оружия / А. В. Гринчишина // Мат. межд. научно-практ. конф. «Актуальные проблемы организ. судебно-экспертн. и технико-криминал. обеспечиния в раскрытии и расследовании пре ступлений на современном этапе». - Киев, 2014. – С. 180-184.
 27. Гринчишина А. В. Установление направления воздействия снаряда по морфологическим свойствам кровоподтеков при травме эластическими снарядами / Криминалистика и судебная експертиза. – 2014. - №59. – С. 437-442.
 28. Гринчишина О. В. Ідентифікація факторів, що супроводжують постріл, рентгенфлуоресцентним спектральним елементним аналізом з використанням спектрометру «M4 TORNADO» / О. В. Михайленко, О. В. Гринчишина, Я. В. Чихман // Мат. науково-практ. конф. з між нар. участю «Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми». 15-16 червня 2017 р., м. Одеса. – С. 23-25.
 29. Гринчишина О. В. Сучасний підхід при ідентифікації факторів, що супроводжують постріл, рентгенфлуоресцентним спектральним елементним аналізом / О. В. Михайленко, О. В. Гринчишина, Я. В. Чихман // Мат. міжнар. науково-практ. конф. «Комплексний підхід при вирішенні проблеми ідентифікації невідомих осіб. Вітчизняний і міжнародний досвід». - 19 жовтня 2017 р., м. Вінниця. – С. 45-47.
 30. Гринчишина О. В. Можливість встановлення послідовності поранень від дії вогнепальних еластичних снарядів сферичної форми / О.В. Гринчишина Чихман // Матер. науково-практичної конф. з міжнародною участю «European Biomedical Young Scientist Conference NMAPE» (присвячена 100-річчю заснування НМАПО імені П. Л. Шупика) Україна, Київ 19 - 21 квітня 2018 року. - Київ, 2018. – С. 104-106.
 31. Гринчишина О. В. Михайленко О. В. Механізм утворення вхідної вогнепальної рани, що утворилася від дії еластичного снаряду сферичної форми / О.В. Гринчишина, О. В. Михайленко // Матер. науково-практичної конфер. з міжнародною участю «Організація та проведення комплексних заходів при масовому травматизмі з метою ідентифікації особи» 10-12 травня 2018 р. м. Одеса. – С. 68-74.
 32. Громов Л.П., Науменко В.Г. Судебно-медицинская травматология. // М.:Медицина, 1977 – 368 с.
 33. Громов А.П., Капустин Л.В. Судебно-медицинское исследование трупа // М.: Медицина, 1991. – 320 с.
 34. Гуріна О. О. Судово-медична оцінка патоморфологічних змін при внутрішньочерепних та спинно-мозкових ушкодженнях (методичні рекомендації)/ Гуріна О. О., Дунаєв О. В. - Київ, НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2013. – 48 с.
 35. Гуров О.М. Алгоритм краніо-портретної ідентифікації особи з використанням цифрових технологій опрацювання візуальної інформації/О.М. Гуров, І.С. Морозов, І.В. Костик, В.Г. Виборний //Методичні рекомендації. – К., 2013. – 34 с.
 36. Дебой Н.Н. Установление лица, управлявшего автомобилем по данным судмедэкспертизы. Метод. рекомендации. Киев, 1991. – с. 23.
 37. Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета / В.Н. Крюков, В.П. Новоселов, Б.А. Саркисян, В.Э. Янковский и др. – Новосибирск: наука, 1996 - 2000. Т.1-7 - 166 с., 176 с., 149 с., 173 с., 214 с., 142 с., 131 с.
 38. Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета – изд. 2-е перераб.; под ред. В. Н. Крюкова. – Новосибирск: Наука, 2011. – 522 с.
 39. Дольницький О.В., Кривченя Д.Ю., Поліщук М.Є. Дитяча травматологія. Практичний посібник. Київ «Книга плюс», 2006 – 472 с.
 40. Дотримання етичних та законодавчих норм і вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / Кулініченко В.Л., Мішалов В.Д., Чайковський Ю.Б., Пустовіт С.В., Войченко В.В. - Київ, НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2007. – 30 с.
 41. Завальнюк А.Х. Судова медицина: Курс лекцій – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 – 648 с.
 42. Завальнюк А.Х. Отрути та отруєння: судово-медичний аспект:[монографія]/А.Х. Завальнюк, Г. Ф. Кривда, І. О. Юхимець.-Одеса: Астропринт, - 256 с.
 43. Калмыков К. Н., Карандашев А. А., Колкутин В. В., Сигалов Ф. А. Судебно-медицинские аспекты повреждений печени тупыми предметами. М.: Юрлитинформ, 2002. - 96 с.
 44. Карандашев А.А., Русакова Т.И. Возможности судебно-медицинской экспертизы по выявлению условий возникновений повреждений селезенки и давности их образования. – М.: Медицина, 2004. – 36 с.
 45. Качина Н. Н., Кильдюшев Е. М. Судебно-медицинское исследование трупов плодов и новорожденных: Учебное пособие.-М.: ООО фирма «Светополь ЛТД», 2003. – 124 с.
 46. Клевно В.А. Морфология и механика разрушения ребер /Судебно-медицинская диагностика механизмов, последовательности и прижизнености переломов - Барнаул, 1993 – 300 с.
 47. Клевно В.А., Григорьева Е.Н. Судебно-медицинская оценка тяжести вреда здоровью при переломах скулоорбитального комплекса. // Москва, 2012 – 109 с.
 48. Клюев А.В., Артемов В.И. Руководство по медицинскому расследованию авиационных происшествий. – М.: Из-во «Воздушный транспорт». – 1986. – 102 с.
 49. Козань НМ, Коцюбинська ЮЗ. Діагностика загальних фенотипічних ознак людини шляхом комплексного дослідження дерматогліфічних особливостей фаланг пальців рук. Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Lublin, Poland; 2017;3:53-71.
 50. Kozan N. Relationship of the comb pattern of fingers with phenotypic features in men belonging to various ethno-territorial groups of the Carpathian region. The Pharma Innovation Journal. 2018;7(4):1154-6.
 51. Козань НН, Коцюбинская ЮЗ. Определение этно-территориальной принадлежности людей с использованием дерматоглифических параметров дистальных и средних фаланг пальцев рук. Лабораторная диагностика. Восточная Европа. 2018;7(2):231-9.
 52. Козань НМ, Волошинович ВМ. Сучасний стан та перспективи розвитку молекулярно-генетичного ідентифікаційного аналізу. Український медичний альманах. 2013;16(1):78-9.
 53. Козань НМ. Особливості дерматогліфіки пальців рук жіночого населення гуцульської етнічної групи. Буковинський медичний вісник. 2013;17(3):74-6.
 54. Козань НМ. Етнорасові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 1). Судово-медична експертиза. 2013;2:8-12.
 55. Коцюбинська ЮЗ, Козань НМ. Перспективи використання комп’ютерних технологій при дерматогліфічному дослідженні. Буковинський медичний вісник. 2013;17(3)(67):82-3.
 56. Мішалов ВД, Козань НМ. Cучасний стан проблеми ідентифікації загальних фенотипічних ознак людини за дерматогліфічними параметрами кисті та стопи. Судово-медична експертиза. 2013;1:2-5.
 57. Kozan NM. Use of computer technology to study dermatoglyphics of hand and foot. Український журнал клінічної та лабораторної медицини. 2013;1:54.
 58. Козань НН, Волошинович ВМ, Данилюк ЛБ. Особенности дерматоглифических параметров пальцев рук у лиц женского пола бойковской этнической группы. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2014; (2), т. 2 (36-ІІ):121-4.
 59. Козань НМ. Етнорасові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 2). Судово-медична експертиза. 2014;2:43-5.
 60. Козань НМ. Етнорасові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 3). Судово-медична експертиза. 2015;2:43-5.
 61. Kozan NM, Kotsyubynska YuZ. Sexual Dimorphism Dermatoglyphic Parameters Fingers Bojko Population Ethnic Groups. Галицький лікарський вісник. 2015;22,3(1):104-5.
 62. Kozan N. Applying digital methods in dermatoglyphics research. Судово-медична експертиза. 2016;2:26-8.
 63. Kozan N. Neural networks and perspective of there use in forensic medicine. Судово-медична експертиза. 2017;1:88-91.
 64. Kozan N. M. The connection the dermatoglyphic of fingers and human`s growth. Судово-медична експертиза. 2017;2:23-6.
 65. Козань НМ. Судово-медична ідентифікація етнотериторіальної належності невідомої особи за дерматогліфічними параметрами долонь з використанням дискримінантного аналізу. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2017;1(2):252-5.
 66. Козань НМ. Взаємозв’язок гребінцевого малюнку пальців рук з антропометричними параметрами осіб жіночої статі. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018;4(13):28-32. 
 1. Козаченко І.М. Сучасні термінологія, понятійний апарат і класифікація пневмострільних ушкоджень, пневматичної зброї та снарядів до неї/І.М.Козаченко//Методичні рекомендації. – К., 2013. – 25 с.
 2. Колкутин В.В., Баринов Е.Х., Ноздряков К.В., Русакова Т.И. Судебно-медицинская экспертиза в случаях гибели плодов новорожденных. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 128 с.
 3. Колкутин В. В., Соседко Ю. И. Судебно-медицинская экспертиза при подозрении на членовредительство и симуляцию. - М.: Юрлитинформ, 2004.-160 с.
 4. Коновалов А. Н., Корниенко В. Н., Пронин И. Н. и др. Гематомы и скрытые сосудистые мальформации ствола мозга//Мед. визуализация.-2001.- № 2.- С. 13-21.
 5. Коновалов А.Н., Лихтерман Л.Б., Потапов А.А. Черепно-мозговая травма. Клиническое руководство. – М.: «ANTIDOR», 1998. – Т. 1-3.
 6. Кононенко В.И., Тагаев Н.Н. Дифференциальная диагностика мотоциклетной травмы – Харьков, 1985 – 38 с.
 7. Кононенко В. И. Словарь русско-украинско-английский для судебно-медицинской деятельности. Харьков ЗАО «Харьковская типография №16». – 2003. – 223 с.
 8. Кримінальний кодекс України За станом на 15 серпня 2005 року. Арків, «Одіссей». – 2005. – 223 с.
 9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Вид-во «Центр учбової літератури». – Київ, 2012. – 290 с.
 10. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. /О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Харків: «Право», 2012. Т. 1. – 768 с.
 11. Крюков В.Н. Основы механо- и морфогенеза переломов //М.: Фолиум, 1995 – 232 с.
 12. Кривда Г. Ф., Демиденко А. Н., Кривда Р. Г. Осмотр трупа и вещественных доказательств на месте пррисшествия: Научно-методическое пособие. - Херсон: Наддніпряночка, -208с.
 13. Кузнецов Л.Е. Судебно-медицинская экспертиза. Книга практического врача. – Смоленск: Изд-во «ИНТА», 2002. – 640 с.
 14. Кормаков И.К. Автомобиль и пешеход. Анализ механизма наезда. М.: Транспорт, 1988. – 142 с.
 15. Кулініченко В. Л., Мішалов В. Д., Карагодіна О. Г. Протидія насильству в сім’ї (навчальний посібник) Житомир – 2014. – 114 с. ISBN 978-966-361-068-9 Гриф МОН України № 1/11-6884 від 06.05. 2014.
 16. Кулик О.Ф., Бачинський В.Т., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я. Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті. Чернівці, 2005. – 210 с.
 17. Леонов С.В., Михайленко А.В., Никитаев А.В., Пинчук П.В. Очерки о механизмах формирования огнестрельных повреждений. Монография. – М.: Либри Плюс, 2014. – 106 с.
 18. Леонов С.В., Власюк И.В., Ловцов А.Д. Повреждения, причиненные острыми предметами. Практическое руководство. Хабаровск, 2015. – 311 с.
 19. Лісовий А. С., Голубович Л. Л., Голубович П. Л. та ін. Судова медицина. Підручник.-К.: Атіка, 2003. - 512 с.
 20. Лісовий А. С., Голубович Л. Л., Мішалов В.Д., Голубович П. Л. Судова медицина в рисунках, схемах, таблицях. Навчальний посібник. - Київ, «Атіка». – 2007. – 411 с.
 21. Лужников Е. А., Костомарова Л. Г. Острые отравления: Руководство для врачей.- М.: Медицина, 1989.-432с.
 22. Марченко М.И., Кононенко В.И. Практическое руководство по судебной энтомологии – Харьков, 1991 – 70 с.
 23. Матышев А.Л. Распознавание основных видов автомобильной травмы. – Л.: Медицина, 1969. – 128 с.
 24. Медико-криминалистическая идентификация. Настольная книга судебно-медицинского эксперта. Под общей ред. доктора мед. наук, профессора В.И. Томилина. – 14: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М., 2000. – 472 с.
 25. Методичні рекомендації «Судово-медична діагностика смертельних отруєнь етиловим алкоголем» /Ю.П. Шупик, В.Г. Бурчинський, Т.В. Хохолєва та інш.- Київ, 2004. – 23 с.
 26. Методики морфологічних досліджень: монографія / Багрій М. М., Діброва В. А., Попадинець О. Г., Грищук М. І.; за ред. М.М. Багрія, В.А. Діброви. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 328 с.
 27. Механическая асфиксия//Руководство для врачей /Под ред. А.А. Матышева В.И. Витера: СПБ-Ижевск: Гиппократ, 1993.-219 с.
 28. Мішалов В.Д. Особливості нових боєприпасів до пістолетів «ПМ» і «Люгер»/ В.Д. Мішалов, Г.А. Зарицький, А.І. Калачев // Український судово-медичний вісник. – 2006. - № 19(2). – С. 35-37.
 29. Мишалов В.Д. Конструктивные особенности боеприпаса нового вида для пистолета ПМ / В.Д. Мишалов, Г.А. Зарицкий, А.И. Калачев// Збірник наукових праць «Бокаріусівські читання». – Харків, ХМАПО. – 2006. – с. 96-97.
 30. Мішалов В.Д. Можливості застосування сучасних інформаційних засобів при огляді місця виявлення трупа, відтворенні умов і обставин події, а також в стаціонарних умовах при виконанні судово-медичних експертиз/В.Д. Мішалов, Филипчук О.В., Шупик Ю.П., Хохолєва Т.В., Бурчинський В.Г., Гуріна О.О., Зарицький Г.А., Петрошак О.Ю. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Київ. Вип.18. – Книга 2 . – 2009. - С. 266-271.
 31. Мішалов В.Д. Проблемні питання щодо організації судово-медичних заходів в умовах надзвичайних ситуацій з масовими жертвами людей в Україні /В.Д. Мішалов, Герасименко О.І., Зарицький Г.А., Петрошак О.Ю., Войченко В.В., Шевчук М.М.)// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Київ. Вип.18. – Книга 2 . – 2009. - С. 260-266.
 32. Мішалов В.Д., Гуріна О.О., Юрченко В.Т. і інш. Судово-медична експертиза дітей (навчальний посібник, затверд. МОН України. Протокол №1/11-2479 від «29» березня 2010). - Київ, 2010. - 256 с.
 33. Мішалов В.Д., Войченко В.В., Зарицький Г.А., Петрошак О.Ю. Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в Україні (навч. метод. посібник, затверд. МОН України Протокол №1/11-691 від 10.02. 2010 р.). - Київ, 2010. - 243 с.
 34. Мішалов В.Д. Визначення давності настання смерті у судово-медичній експертизі / Мішалов В.Д., Михайличенко Б.В., Завальнюк А.Х., Юхимець І.О., Зарицький Г.А.// Методичні рекомендації Київ, 2010. – 36 с.
 35. Мішалов В.Д. Визначення послідовності виникнення отриманих ушкоджень у судово-медичній практиці / Мішалов В.Д., Завальнюк А.Х., Юхимець І.О., Зарицький Г.А., Петрошак О.Ю. //Методичні рекомендації. - Київ, 2010. – 26 с.
 36. Мішалов В.Д. Судово-медична характеристика та оцінка ран голови, заподіяних тупими предметами, у тому числі при їх руйнуванні (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ В.Д. Мішалов, О.В. Филипчук, О.Ю.  Петрошак. - Київ, 2012. –22 с.
 37. Мішалов В.Д. Визначення давності настання смерті у судово-медичній експертизі (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ В.Д. Мішалов, О.Х. Завальнюк, І.О. Юхимець - Київ, 2012. –36 с.
 38. Мішалов В.Д. Визначення прижиттєвості, давності і послідовності утворення ушкоджень (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ В.Д. Мішалов, О.Ю. Петрошак, О.Х. Завальнюк, І.О. Юхимець.- Київ, 2012. –23 с.
 39. Мішалов В.Д. Судово-медична діагностика ушкоджень стравоходу, шлунка і кишечника у випадках їх травмування (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ В.Д. Мішалов, О.Ю. Петрошак. - Київ, 2012. –16 с.
 40. Мішалов В.Д. Судово-медична (макро- і мікроскопічна) діагностика раптової серцевої смерті осіб юнацького і молодого віку, що зумовлена дисплазією сполучної тканини (методичні рекомендації)/ Мішалов В.Д., Козлов С.В., Шандига-Глушко О.І. - Київ. – 2013. – 14 с.
 41. Мішалов В.Д. Комп’ютерна ідентифікація осіб за стоматологічним статусом (методичні рекомендації) / Мішалов В.Д., Біда В.І.,  Костенко Є.Я., Переста Ю.Ю. - Київ. – 2013. – 22 с.
 42. Мішалов В.Д. Скануючі методики комп’ютерної ідентифікації особи за цифровими ортопантомограмами (методичні рекомендації)/ Є.Я. Костенко, В.Д. Мішалов, В.І. Біда. - Київ. – 2013. – 12 с.
 43. Мішалов В.Д. Судово-медична оцінка конструктивних особливостей патронів «Флобер», споряджених 4 мм кулями, та виробів для реалізації пострілів ними /В.Д. Мішалов Зозуля В.М., Михайленко О.В.)// Судово-медична експертиза. – 2011. - №3. – с. 25-30.
 44. Мішалов В.Д. Рідкісний випадок утворення перелому кісток черепа з ознаками розшарування/ Мішалов В.Д., Войченко В.В. // Буковинський медичний вісник. – 2013.-Т. 17. - № 3(67). – Ч.1. – С. 35-38.
 45. Мішалов В.Д. Аналіз випадків падінь авіаційних суден, що мали місце в 70-ті роки ХХ сторіччя в УРСР/ Мішалов В.Д., Шупик Ю.П., Хохолєва Т.В., Гуріна О.О., Зарицький Г.А., Петрошак О.Ю., Плетенецька А.О. // Судово-медична експертиза. – 2013. - №2. – С. 4 - 8.
 46. Мішалов В.Д. Судово-медична характеристика та оцінка вогнепальних ушкоджень грудної клітки і живота, заподіяних патронами «Флобер»/ Мішалов В.Д., Михайленко О.В., Зозуля В.М.Методичні рекомендації - Київ. – 2014. – 18 с.
 47. Мішалов В.Д. Експертний аналіз випадків вбивств із застосуванням гострих предметів як основа кримінальної характеристики злочину / Мішалов В.Д., Зосіменко В.В.   //Одеса, Інтегративна антропологія. – 2014. - № 2. – С. 56-62.
 48. Мішалов В.Д. Результати аналізу комісійних судово-медичних експертиз обласного бюро СМЕ за фактом виявлення помилок, допущених при наданні медичної допомоги / Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Гуріна О.О., Петрошак О.Ю., Плетенецька А.О.//Збірник наукових праць співроб. НМАПО імені П.Л. Шупика. Київ. – Вип. 23– 2014. – Т.4 - С. 85-92.
 49. Мішалов В.Д. Оптимізація роботи судово-медичних експертів в умовах масової загибелі людей, пов’язаної з бойовими діями в зоні АТО/ Мішалов В.Д., Кісь А.В., Войченко В.В. // Судово-медична експертиза. – 2014. - №2. – С. 4-8.
 50. Мішалов В.Д. Судово-медична характеристика ушкоджень підшлункової залози та визначення давності їх утворення / Мішалов В.Д., Бабкіна О.П., Хохолєва Т.В., Петрошак О.Ю., Войченко В.В. Методичні рекомендації.- Київ, 2015. – 31 с.
 51. Мішалов В.Д. Судово-медична характеристика ушкоджень селезінки та визначення давності їх утворення / Мішалов В.Д., Бабкіна О.П., Хохолєва Т.В., Петрошак О.Ю., Личман Т.В. Методичні рекомендації. - Київ, 2015. – 21 с.
 52. Михайленко А.В. Морфологические признаки огнестрельных повреждений плоских костей, позволяющие установить направление вращения огнестрельного снаряда/ Михайленко А.В., Леонов С.В. // Медицинская экспертиза и право. – М. - №1. – 2014. – С. 35-47
 53. Михайленко А.В. Механическая травма с позизиций волновой динамики/ Михайленко А.В., Леонов С.В. // Судово-медична експертиза. – 2014. - №1. – С. 46-49.
 54. Михайленко А.В. Механика формирования кровоподтеков при действии эластических снарядов в результате выстрелов из травматического оружия// Судово-медична експертиза. – 2014. - №1. – С. 54-58.
 55. Михайленко О.В. Особливості огляду живої особи та дослідження обставин заподіяння ушкоджень при вогнепальній травмі / О.В. Михайленко, А.А. Нікоян // Судово-медична експертиза. – 2011. - № 3. – С.46-50.
 56. Михайленко О.В. Особливості визначення напрямку та дистанції пострілу із вогнепальної зброї за умови наявності перешкоди при відтворенні обстановки та обставин події // О.В. Михайленко // Судово-медична експертиза. – 2011. - № 4. – С.41-48.
 57. Леонов С.В. Морфологические признаки огнестрельных повреждений плоских костей, позволяющие установить направление вращения огнестрельного снаряда / С.В. Леонов, А. В. Михайленко // Буковинський медичний вісник. – Том 17, № 3 (67), ч. 1. – 2013. - С.93-95.
 58. Михайленко О. В. Механизм формирования огнестрельного перелома /А. В. Михайленко, С. В. Леонов // Медицинская экспертиза и право. – М. - 2013. - №5. –– С. 39-43.
 59. Михайленко О. В. Современные представления о механизме формирования огнестрельного перелома / Ю. И. Пиголкин, И. А. Дубровин, С. В. Леонов, А. В. Михайленко // Судебно-медицинская экспертиза. –2013. - М. - № 6. – С.4-8.
 60. Михайленко А. В. Морфологические признаки огнестрельных повреждений плоских костей, позволяющие установить направление вращения огнестрельного снаряда / С. В. Леонов, А. В. Михайленко // Медицинская экспертиза и право. – М. – 2014. - №1.– С. 35-47.
 61. Михайленко А.В. Механизм формирования перелома под воздействием огнестрельного снаряда оживальной формы / С.В. Леонов, И.А. Дубровин, А.В. Михайленко, Т.Ю. Слугина // Медицинская експертиза и право. – М. - 2014. - №2. – С. 33-35.
 62. Леонов С.В. Механическая травма с позиций волновой динамики / С.В. Леонов, А.В. Михайленко, А.В. Никитаев // Судово-медична експертиза. – 2014. - №1. – С. 46-49.
 63. Михайленко О. В. Встановлення напрямку обертання кулі при пострілі з нарізної вогнепальної зброї за особливостями відкладення її контактної взаємодії з одягом / О. В. Михайленко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 96-103.
 64. Михайленко О. В. Встановлення форми вогнепального снаряду за морфологією переломів пласких кісток / О. В. Михайленко // Судово-медична експертиза. – 2017. - №2. – С.70-73.
 65. Михайленко О. В. Можливість встановлення положення дульного зрізу відносно поверхні шкіри з використанням рентгенфлуоресцентного спектрального аналізу за розподілом металів   / О. В. Михайленко, Я. В. Чихман // Biomedical and biosocial anthropology. – 2017. - №29.  – С. 219-223.
 66. Михайленко А. В. Механізм утворення вхідної вогнепальної рани, що утворилася від дії еластичного снаряду сферичної форми / О. В. Михайленко, О. В. Гринчишина // Судово-медична експертиза. – 2018. - №1. – С. 68-74.
 67. Михайленко А.В. Методологические основы микрорентгеновского флуоресцентного спектрального анализа при его использовании в судебно-медицинской практике / А.В. Михайленко, Я.В. Чихман // Лабораторная диагностика. Беларусь. – 2018. - № 2. – С. 406-416.
 68. Михайленко О. В. Виявлення часточок металів з оболонки кулі для часткової видової ідентифікації вогнепальної зброї з використанням рентгенфлуоресцентного спектрального аналізу / О. В. Михайленко, Я. В. Чихман  // Вісник Вінницького національного медичного університету. -    – №1. – Т. 22. – С. 39-46.
 69. Михайленко О. В. Морфологічне обґрунтування утворення пасочку осаднення навколо країв вхідної вогнепальної рани з урахуванням положень теоретичної механіки / Михайленко О. В., Гринчишина О. В. // Morphologia. – 2018. – Т. 12. - №3 . – С. 151-157.
 70. Михайленко О. В. Результати досліджень об’єктів біологічного і небіологічного походження з вогнепальними ушкодженнями, що проводились у відділенні судово-медичної криміналістики Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи протягом 2007-2017 р.р. / О. В. Михайленко, О. В. Гринчишина, Я. В. Чихман // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2018. – Вип. 30. – С. 577-589.
 71. Михайленко О. В. Морфологічне обґрунтування механізму утворення вихідної вогнепальної рани з урахуванням положень теоретичної механіки / Михайленко О. В., Гринчишина О. В. // Судово-медична експертиза. – 2018. - №2. – С. 71-78.
 72. Молчанов В.И., Попов В.Л., Калмыков К.Н. Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская експертиза. - М.: Медицина, 1990.-270 с.
 73. Морфологическая диагностика наркотических интоксикаций / Под ред. Ю И. Пиголкина - М.: Медицина, 2004.-304с.
 74. Молин Ю. А. Судебно-медицинская экспертиза повешения. - Санкт-Петербург: НПО «Мир и семья-95». - - 336 с.
 75. Моканюк О.І. Встановлення кольору травмованої шкіри за допомогою шкали кольорів/ О. І. Моканюк, А. О. Гаврилюк, А. М. Перебетюк, В. С. Джурабаєв, В. М. Ольчедай // Судово-медична експертиза. - 2011. - № 4. - С. 15-16.  
 76. Морфологическая диагностика наркотических интоксикаций / Под ред. Ю. И. Пиголкина - М.: Медицина, 2004. - 304 с.
 77. Михайличенко Б.В. Судова стоматологія. Підручник для студентів стоматологічних факультетів  медичних вузів.-К.: «МП Леся», -352 с.
 78. Михайличенко Б.В. Судова медицина. Медичне законодавство: підручник у 2 кн./Б.В. Михайличенко, В.А. Шевчук, С.С. Бондар і інш. – Кн. 1: Судова медицина. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 448 с.
 79. Муханов А.И. Судебно-медицинская диагностика повреждений тупыми предметами. Монография. Тернополь, 1974. – 505 с.
 80. Муханов А. И. Атлас-руководство по судебной медицине. К., «Вища школа», 1989. – 230 с.
 81. Муханов А.И. Судебно-медицинская диагностика повреждений тупыми предметами. Монография. Тернополь, 2001. – 241 с.
 82. Наказ МОЗ України “Про розвиток та вдосконалення судово-медично служби України” від 17 січня 1995 року № 6.
 83. Наказ МОЗ України від 28.10. 1997 р. №321 «Про подальше поліпшення судово-медичної служби України».
 84. Наказ МОЗ №323 України від 23.02. 2000 р. «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я».
 85. Наказ МОЗ України від 19.09. 1996 р. №291 «Про затвердження положення про спеціалізацію і інтернатуру випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації».
 86. Новоселов В.П. Патоморфология миокарда при ушибах сердца / Новоселов В. П., Савченко С. В., Романова Е. А., Циммерман В. Г. Патоморфология миокарда при ушибах сердца.- Новосибирск: Наука, 2002. - 168 с.
 87. Основи судової медицини: навчально-методичний посібник за загальною редакцією Л. Голубовича, В. Ольховського, О. Герасименка. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. – 536 с.
 88. Патоморфология миокарда при ушибах сердца / Новоселов В. П., Савченко С. В., Романова Е. А., Циммерман В. Г. Патоморфология миокарда при ушибах сердца.- Новосибирск: Наука, 2002.- 168 с.
 89. Патоморфологія та гістологія: атлас / за ред. Д.Д. Зербіно, М. М. Багрія, Я. Я. Боднара, В. А. Діброви [та інш.] – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 800 с.
 90. Пашинян Г.А., Касумова С.Ю. и др. Патоморфология и экспертная оценка повреждений головного мозга при черепно-мозговой травме. Москва, Ижевск: Экспертиза, 1994. -  134 с.
 91. Пашинян Г.А., Лукин Л.М., Карпова Г.Н. Судебно-стоматологическая идентификация личности (состояние и перспективы развития).-М.: Медицинская книга. - – 157 с.
 92. Пашинян Г.А., Тучик Е.С., Колбина Е.Ю. Судебно-медицинская экспертиза легкой черепно-мозговой травмы. – М.: Компания «Спутник+». – 2005. – 195 с.
 93. Пашинян Г.А. Тучик Е.С. Судебно-медицинская экспертиза при крупномасштабных катастрофах. – М.: Из-во «ПАН»№. – 1994. – 136 с.
 94. Пермяков А.В., Витер В.И. Патоморфология и танатогенез алкогольной интоксикации. – Ижевск: Экспертиза, 2002 - 91 с.
 95. Плевинскис П.В. Современный алгоритм похода к дифференциальной диагностике телесных повреждений у водителей и пассажиров легкових автомобилей в случаях ДТП / Плевинскис П.В.//Судово-медична експертиза. – 2012. - №6.-С. 27-29.
 96. Плевинскис П.В. Сложные ситуации при установлении местонахождения пострадавших в салоне автомобиля в момент ДТП / Плевинскис П.В.//Судово-медична експертиза. – 2013. - №1.-С. 23-26.
 97. Плевинскис П.В. Исходные данные и алгоритм работы экспертов при проведении комиссионных судебно-медицинских экспертиз и транспортно-трассологических в случаях наезда автомобиля на пешехода экспертиз / Плевинскис П.В.//Судово-медична експертиза. – 2013. - №2.-С. 8-11.
 98. Плевинскис П.В. Некоторые типичные трудности при проведении единоличных судебно-медицинских экспертиз в случаях наезда автомобиля на пешехода со смертельным исходом/ Плевинскис П.В.//Судово-медична експертиза. – 2015. - №1.-С. 59-62.  
 99. Плевинскис П.В., Кривда Г.Ф. Проблемные вопросы регламентации проведения комиссионных судебно-медицинских экспертиз и комплексных экспертиз в отделе комиссионных экспертиз бюро СМЭ/ Плевинскис П.В., Кривда Г.Ф.//Судово-медична експертиза. – 2015. - №2.-С. 9-12.
 100. Плевинскис П. В. Судебно-медицинская экспертиза современной автомобильной травмы. Монография. – Одесса: Астропринт, 2017. – 348 с.
 101. Плевинскис П.В. Современные проблемы производства комплексных судебно-медицинских и транспортно-трасологических экспертиз //Тез. докл. Международной научно-практической конференции судебных медиков, посвящ. 165-летию кафедры судебной медицины с последипломной подготовкой Одесского государственного медицинского университета и 85-летию основания Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Одесский медуниверситет, Одесса,7-8 июня 2007 г. – С. 83-86
 102. Плевінскіс П.В. Особливості механізму травми днищем легкового автомобіля / П. В. Плевінскіс // Український судово-медичний вісник. – 2008. - №21 (1). - С. 34-35.
 103. Плевинскис П.В. Современный алгоритм подхода к дифференциальной диагностике телесных повреждений у водителей и пассажиров легковых автомобилей в случаях ДТП / П. В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. – 2012. -№ 6. - С. 27-29.
 104. Плевинскис П.В. Сложные ситуации при установлении местонахождения пострадавших в салоне автомобиля в момент ДТП / П. В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. – 2013. - № 1. - С. 23-26.
 105. Плевинскис П.В. Исходные данные и алгоритм работы экспертов при проведении комплексных судебно-медицинских и транспортно-трасологических экспертиз в случаях наезда автомобиля на пешехода  / П. В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. – 2013. - № 2. - С. 8-11.
 106. Плевинскис П.В. О необходимости комплексного похода к судебно-медицинской диагностике «бампер-переломов» / П. В. Плевинскис // Буковинський медичний вісник. – 2013. - № 3 (67). - С. 125-127.
 107. П.В. Плевинскис. Новый вид травмы в кабине (салоне) автомобиля – травма, обусловленная исключительно дефектами дорожного покрытия// В сб.: Криминалистика и судебная экспертиза, № 58, ч. 2, 2013, с. 576-578.
 108. Плевинскис П.В. Некоторые типичные трудности при проведении единоличных судебно-медицинских экспертиз в случаях наезда автомобиля на пешехода со смертельным исходом / П. В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. -2014. - № 1. - С. 59-65.
 109. Плевинскис П.В. Влияние средств безопасности современного легкового автомобиля на механизм образования и морфологию телесных повреждений у водителя и пассажиров / П. В. Плевинскис //Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. Том 14, Вип. 3 (47), Полтава, 2014, с. 239-243
 110. Плевинскис П.В. Типичные трудности в ходе назначсния и производства первичных судебно-медицинских экспертиз в случаях травмирования пешехода автомобилем со смертельным исходом / П. В. Плевинскис // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - Київ. – 2014. - Вип. 23. -  Книга 4. -  С. 92-99.
 111. Плевинскис П.В. Пределы экспертного исследования при проведении первичных (единоличных) судебно-медицинских экспертиз трупов в случаях наезда автомобиля на пешехода //В зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук», 21-22 листопада 2014 р., Одеса, 2014, С. 131-134.
 112. Плевинскис П.В. Современный алгоритм работы эксперта при первичной судебно-медицинской экспертизе трупа в случае травмы в салоне автомобиля //В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього», 12-13 грудня 2014 р., Дніпропетровськ, 2014, С. 91-95
 113. Плевинскис П.В. Типовой алгоритм работы эксперта при первичной судебно-медицинской экспертизе живого лица в случае травмы в салоне автомобиля //В зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини», 19-20 грудня 2014 р., Одеса, 2014, С. 70-72
 114. Плевинскис П.В. Назначение и производство комплексных экспертиз по делам о ДТП, связанным с опрокидыванием автомобиля: постановка проблемы / П. В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. – 2015. - № 1. – С. 4-7.
 115. Плевинскис П.В. Потеря характерных признаков переломов костей нижних конечностей при наезде на пешехода автомобилями современной конструкции //Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 10, Одеса, 2015, С. 73-75
 116. Плевинскис П.В. Возможности судебно-медицинской экспертизы в случаях столкновения движущегося автомобиля и велосипедиста //В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки», 27-28 лютого 2015 р., Львів, С. 54-57
 117. Плевинскис П.В. Проблемные вопросы проведения комиссионных судебно-медицинских експертиз пострадавших в ДТП //В зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики», 6-7 березня 2015 р., Київ, 2015, С. 80-83
 118. Плевинскис П.В. Судебно-медицинская диагностика наезда автомобилем на пешехода при особых обстоятельствах и экспертная оценка полученных данных //В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики», 13-14 березня 2015 р., Дніпропетровськ, 2015, С. 61-64
 119. Плевинскис П.В. Посторонние предметы в руках пострадавшего как фактор, определяющий механизм получения телесных повреждений в ДТП //В зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку медичних наук у ХХI столітті», 20-21 березня 2015 р., Одеса, 2015, С. 51-55
 120. Плевинскис П.В. Изменение геометрии салона легкового автомобиля при ДТП в судебно-медицинском отношении /В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя», 27-28 березня 2015 р., Львів, 2015, С. 129-133
 121. Плевинскис П.В. Типичные ошибки, допускаемые судебно-медицинскими экспертами при работе с материалами дела в случаях ДТП /В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього», 3-4 квітня 2015 р., Київ, 2015, С. 89-91
 122. Плевинскис П.В. Механизм образования телесных повреждений у водителя и пассажиров легкового автомобиля в случаях контактирования другого транспортного средства с бортом автомобиля /В зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання», 10-11 квітня 2015 р., Дніпропетровськ, 2015, С. 26-29
 123. Плевинскис П.В. Главное и второстепенное в судебно-медицинской экспертизе по фактам ДТП в случаях наезда автомобилем на пешехода /В зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХI ст.», 17-18 квітня 2015 р., Одеса, 2015, С. 117-121
 124. Плевинскис П.В. Случай дифференциальной диагностики механизма наезда автомобилем на пешехода (одним или двумя автомобилями) /В зб. тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика на сучасному історичному етапі», 8 травня 2015 р., Київ, 2015. – С. 75-78
 125. Plevinskis P. On need of revision of cis classification of automobile injury / P. Plevinskis // XI Criminalistics and Forensic Science: science, studies, practice. Vilnius. - – Р. 414-421.
 126. Plevinskis P.V. Peculiarities of bodily injuries forensic diagnosing, which received driver and passengers in car accidents / P. Plevinskis // Jornal of Education, Health and Sport Vol 6 No 3  2016. – Р. 173-180. eISSN 2391-8306.
 127. Plevinskis P.V. Peculiarities of forensic-medical and related researches in the case of moving vehicle and bicyclist contact / P. Plevinskis // Jornal of Education, Health and Sport Vol 6 No 8  2016 – Р. 241-248. eISSN 2391-8306.
 128. Plevinskis P.V. Questions of differential diagnosis of various types of bicyclist’s injuring by a car / P. Plevinskis // The scientific heritage (Budapest, Hungary). - 2016. - №5 (5). -  Р. 50-52.
 129. Плевинскис П.В. Особенности судебно-медицинской экспертизы и смежных видов экспертиз в случаях травмы в салоне автомобиля при его опрокидывании / П. В. Плевинскис // Експериментальна і клінічна медицина. – 2016. - № 3 (72). - С. 123-126.
 130. Плевинскис П.В. Новые и малоизученные факторы в судебно-медицинской экспертизе и смежных видов экспертиз современной автомобильной травмы / П. В. Плевинскис //Актуальні проблеми сучасної медицини // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. - Том 16. - Вип. 4 (56). -  частина 2. -  С. 197-200.
 131. Плевінскіс П.В. Нове в експертній діагностиці контакту автомобілей з пішоходами, що знаходяться у нетиповому положенні / П.В. Плевінскіс // Одеський медичний журнал. – 2016. - № 6 (158). – С. 71-74.
 132. Плевинскис П.В. Современный взгляд на контакт тела пешехода с колесом автомобиля при ДТП / П.В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. – 2016. - №2. - С. 44-47.
 133. Плевинскис П.В. Возможные варианты комбинированных видов автомобильной травмы / П. В. Плевинскис // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. - Вип. 1. - Том 1 (126). - С. 392-395.
 134. Плевинскис П.В. Современные представления о контактировании человека с нижней (днищевой) частью автомобиля / П. В. Плевинскис // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. - Вип. 2. - Том 1 (128). - С. 83-86.
 135. Плевінскіс П.В. Особливості травмування пішохода задньою частиною автомобіля у судово-медичній практиці / П.В. Плевінскіс //Актуальні проблеми сучасної медицини // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. - Том 17. - Вип. 1 (57). - С. 175-178.
 136. Плевинскис П.В. Прежние и современные морфологические особенности «бампер»-переломов / П.В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. - -  № 1. - С. 8-12.
 137. Плевинскис П.В. Основные принципы дифференциальной диагностики между контактом автомобиля с пешеходом и другими механизмами травмы при исследовании трупов пострадавших // П.В. Плевинскис, Вісник морської медицини. – 2017. - № 3 (76). -  С. 27-31.
 138. Плевинскис П.В. Оптимизация организации выполнения лабораторных исследований при дорожно-транспортных происшествиях, вызванных контактом автомобиля с пешеходом /П.В. Плевинскис //Лабораторная диагностика. – 2017. - № 4. – С. 529-534.
 139. Плевинскис П.В. Значение лабораторных исследований в судебно-медицинской экспертизе дорожно-транспортных происшествий / П. В. Плевинскис //Лабораторная диагностика. - - Том 6. - № 2. - С. 218-223. 
 140. Плевинскис П. В. Современное понятие автомобильной травмы / П.В. Плевинскис // Судово-медична експертиза. - -  № 2. - С. 7-12.
 141. Кривда Г.Ф. Алгоритм проведення лабораторних досліджень при судово-медичній експертизі автомобільної травми на сучасному  етапі / Кривда Г.Ф., Плевінскіс П.В. // Судово-медична експертиза. -   -  № 2. - С. 48-51.
 142. Плевинскис П. В. Судебно-медицинская и комплексная экспертиза современной автомобильной травмы: [монография] / П.В. Плевинскис. – Одесса: «Астропринт», 2017. – 348 с.
 143. Пиголкин Ю.И. Судебно-медицинская диагностика отравлений спиртами /Ю.И. Пиголкин, Д.В. Богомолов и др. Под ред. Ю.И. Пиголкина. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2006. – 576 с.
 144. Пиголкин Ю. И., Нагорнов М. Н. Переломы свода черепа: механизмы образования, заживление, судебно-медицинская оценка.-М.: ЗАО « Аида», 2004.- 200 с.
 145. Попов В. Л., Шигеев В. Б., Кузнецов Л. Е. Судебно-медицинская баллистика. - Спб.: Гиппократ, 2002.- 656 с.
 146. Правила медичного розслідування авіаційних подій /Андрєєва В.Л., Березний В.І., Бурчинський В.Г., Климчук О.С. Держ. департамент авіаційного транспорту України. – Укравтотранс. – К.: -1995. – 124 с.
 147. Ромодановский О.А. Повреждения головы при самопроизвольном падении человека навзничь (критерии судебно-медицинской диагностики). – М., 1998. - 152 с.
 148. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений /Бережной Р.В., Смусин Я.С., Томилин В.В., Ширинский П.П. М.: Медицина, 1980 – 424 с.
 149. Руководство по судебной медицине /Под ред. В.В. Томилина, Г.А. Пашиняна. – М.: Медицина, 2001. – 576 с.
 150. Самойличенко А.Н. Судебно-медицинская гименология // Новосибирск-Сургут, 2006 – 155 с.
 151. Сидоров Ю.С. Судебно-медицинская оценка повреждений водителей и пассажиров переднего сидения легковых автомобилей при столкновении /экспериментальное исследование/. – Автореф. дис. докт. мед. наук. М., 1991. – 24 с.
 152. Солохин А.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы. М., 1969. – 234 с.
 153. Стешиц В.К. Судебно-медицинская экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях. Минск, 1976. – 192 с.
 154. Солохин А.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы. М.: Медицина, 1968. – 236 с.
 155. Солохин А.А. Вопросы судебно-медицинской экспертизы автомобильной травмы. М.: ЦОЛИУВ, 1988. – 74 с.
 156. Солохин А.А., Солохин Ю.А. Cудебно-медицинские аспекты травматологии. - М.: Фолиум, 1994 – 192 с.
 157. Солохин А.А., Солохин Ю.А Руководство по судебно-медицинской экспертизе трупа. – М.: РМАПО, 1997 – 264 с.
 158. Сотрясение головного мозга /Б. А. Саркисян, Н. В. Бастуев, Н. В. Паньков, В. С. Трубченков–Новос-к: Наука. Сибирск. изд. фирма РАН, 2000.-104 с.
 159. Соседко Ю. С. Диагностика основных видов травматического воздействия при травме органов  живота тупыми предметами. - Ижевск: Экспертиза. - - 239 с.
 160. Соседко Ю. И. Судебно-медицинская экспертиза  при перегревании  организма.- М.: Юрлитинформ, 2002.-152 с.
 161. Соседко Ю.И., Самчук В.В. Судебно-медицинская диагностика повреждений органов пищеварительного тракта тупыми предметами. - М.: ООО «Юрлитинформ».– 2004.–178 с.
 162. Старовойтова Р.О. Нові методики приготування цитологічних препаратів та визначення наявності сперми в слідах на речових доказах (методичні рекомендації)/ Бурчинський В.Г., Старовойтова Р.О., Дручініна І.М., Хохолєва Т.В.- Київ. – 2013. – 14 с.
 163. Старовойтова Р.О. Судово-цитологічні дослідження мікронакладень на знаряддях травми та в піднігтьовому вмісті (методичні рекомендації, затв. МОЗ України)/ Старовойтова Р.О., Дручініна І.М. - Київ, 2004. – 8 с.
 164. Судово-медична цитологія (навчально-методичний посібник, затв. МОН України) /Р.О. Старовойтова, В.Д. Мішалов, Г.Ф. Кривда– К., 2007.–208 с.
 165. Судово-цитологічний атлас тканин та органів людини (Навчально-методичне видання)/Старовойтова Р.О., Дручініна І.М., Бурчинський В.Г., Кривда Г.Ф., Ліщенко О.П. – Херсон, 2011.- 105 с.
 166. Судова медицина за редакцією Б.В. Михайличенка. Книга 1. - Київ. – ВСВ «Медицина», - 2011. – 447 с.
 167. Судебная медицина /Под ред. Пиголкина Ю.И., 2-е изд., перераб и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 448 с.
 168. Судебно-медицинские аспекты повреждений печени тупыми предметами. Калмыков К.И., Карандашев А.А., Колкутин В.В., Сигалов Ф.А.. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 128 с.
 169. Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии: Руководство/ Под ред. А.А. Матышева и В.И. Витера. - Л.: Медицина, 1993. - 219 с.
 170. Cудебно-медицинская оценка трупных изменений для определения времени и давности смерти // Практическое и учебно-методическое пособие /Н.Н. Тагаев, В. В. Хижняк, Д. В. Костылев, Е. А. Моргун.-Х.: СПДФЛ Бровин А. В.,2011. – 100 с.
 171. Тагаев Н. Н. Судебная медицина: Учебник  / Под общей ред. проф. А. М. Бандурки.-Х.: Факт, 2003.-1253 с.
 172. Тагаев Н.Н. Судебная медицина: 2-е издание.-Х.: Фактор, 2012.-1296 с.
 173. Тагаєв М.М. Визначення понять і систематизація насильницьких дій шляхом нанесення побоїв, заподіяння мордувань і катувань/Тагаєв М.М., Мішалов В.Д., Хижняк В.В., Моргун Е.// Судово-медична експертиза. – 2015. - №1. – С. 8-19.
 174. Теньков А.А., Плаксин В.О. Судебно-медицинская экспертиза трупа в поздние строки постмортального периода (Гниение, жировоск, мумификация, оценка поврждений). – Курск-Москва: КГМ, 2005. – 420.
 175. Теньков А.А. Как правильно формулировать выводы судебно-медицинского эксперта (общие принципы и частные определения). 2019. – Курск. Изд-во Курского гос. мед. унив.-та. - Том. 1. - 643 с.
 176. Филипчук О.В., Шевчук М.М. Посібник з судово-медичної криміналістики. / Львів «Добра справа», 2011. – 566 с.
 177. Филипчук О.В., Гуров О.М. Судово-медична криміналістика. Підручник / Харків: «Діса плюс», 2013. – 640 с.
 178. Хохлов В.В. Повреждения грудной клетки тупыми предметами (Биомеханика, диагностике, морфология) – Смоленск, 1996 – 193 с.
 179. Хохлов В. В., Гусаков Ю. А. Энциклопедический словарь судебно-медицинских и криминалистических терминов. Минск, 2000. – Медисонт. – 270 с.
 180. Хохлов В. В. Судебная медицина: Руководство для врачей. Изд. 2-е  – Смоленск, 2003. - 699 с.
 181. Хохлов В.В., Кузнецов Л.Е. Судебная медицина: Руководство. – Смоленск, 2006. – 237 с.
 182. Хохлов В. В., Подоляко В. М. Исторические  аспекты  развития  учения о трупных  пятнах. Брянск, 1999. – 128 с.
 183. Шупик Ю. П., Бурчинський В. Г., Кахановський Ф. М., Хохолєва Т. В., Воронов В. Т., Легін Г. О. Судово-медична  діагностика смертельних  отруєнь етиловим алкоголем: Методичні рекомендації .- Київ,2004. – 20 с.
 184. Шевчук В. А. Судово-медична нейротравматологія: Навч. посібник .- К.:” МП Леся”, - 80 с.