Google search

Навчально-методична література, видана кафедрою

1. Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія. Підручник для студентів вищих навчальних медичних закладів IV рівня акредитації /За  ред. академіка НАН і АМН України В.П. Широбокова. Третє видання, оновлене та доповнене -Вінниця: Нова книга.-2021.-920 с. з іл. ISBN 978-966-382-874-9. (Розділи, підготовлені Дзюблик І.В.: Розділ 6. „Морфология, фізіологія і класифікація вірусів  С.100-120. Підрозділ 10.9 „Антивірусні препарати С.169-171. Розділ 20. Спеціальна вірусологія -С.474-612.).
2. Соловйов С.О., Мальчиков В.В., Третинник В.В., Трохименко О.П., Гульпа В.С., Дзюблик І.В., Трохимчук В.В. Епідеміологічне та фармакоекономічні моделювання вакцинопрофілактики гострих вірусних інфекцій в оцінці технологій охорони здоров'я. Навчальний посібник Київ.:2020.-104 с. ISBN 978-617-7619-23-8.
3. Medical microbiology, virology, immunology: a text book for English-speaking students of higher medical schools: translation from ukr. published / Edited by academician of NAS and NAMS Ukraine V.P. Shirobokov.-Vinnytsia: Nova Knyha.-2019.-744 p.
4. Вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі: збудники, маркери інфекції, поширення та лабораторна діагностика. Навчальний посібник /за ред. І.В.Дзюблик.-Суми.-2018.-238 с.
5. Дзюблик І.В, Вороненко С.Г., Ковалишин Г.Г., Ковалюк О.В., Кукало О.В., Артемчук Г.П., Степченкова Т.В., Соломко Ю.О., Трохименко О.П., Вірусологія. Збірник тестових завдань Навчальний посібник. -Київ.- -2015.-176 с. ISBN 978-617-696-370-7.

6. Культура клітин у медичній вірусології: навчально-методичний посібник / Дзюблик І.В., Трохименко О.П., Соловйов С.О. - Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2015. - 144 с.
7. Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Навчально-методичний посібник, для лікарів /за ред.. І.В. Дзюблик, Н.Г. Горовенко.- К.-2012.-219 с.
8. Дзюблик І. В., Вороненко С. Г., Міроненко А. П., Виноград Н. О. Діагностика, лікування та профілактика грипу.-Київ: Мед книга.-2011.-190 с.
9. Медична мікробіологія, вірусологія імунологія. Підручник для мед. ВУЗів III-IV рівнів акредитації /За ред. В.П.Широбокова.- Київ.- Нова книга.-2010.-944 с.
10. Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: шлях до удосконалення послуг для окремих груп населення. Навчальний посібник /За ред. І.В.Дзюблик.-Київ.-Олпринт.-2010.- 200 c.
11. Вірусологія. Збірник тестових завдань Навчально-методичний посібник /За ред. І.В.Дзюблик.-Київ.-Олпринт.-2010.-144 с.
12. Організація роботи лабораторії при дослідженні біоматеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції: методичні рекомендації.-К.,2007.-33 с.
13. Базові питання добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: Навчальний посібник для лікарів / за ред.Дзюблик І.В. - К., 2007. - 171 с.
14. Порохницький В.Г. Вірусні гепатити від А до SEN., К.,2005.-192 с.
15. Парентеральні вірусні гепатити: Навчальний посібник / За редакцією Дзюблик І.В.-К.,2005.-168 с.
16. Грип та його профілактика: Навчальний посібник / За редакцією Дзюблик І.В., Широбокова В.П.-К.,2005.-194 с.

17. Посібник з хіміотерапії вірусних інфекцій: Навчально-методичний посібник для лікарів / За редакцією Дзюблик І.В.- К.,2004.-176 с.

18. Ротавірусна інфекція: навчально-методичний посібник для лікарів / За ред. Дзюблик І.В.-К.:Олпрінт, 2004.-116 с.

19. Харченко Н.В., Порохницький В.Г., Топольницький В.С. Вірусні гепатити. – К. «Фенікс», 2002, 295 с.

20. Вірусний гепатит В у новонароджених дітей: Навчально-методичний посібник / За ред. Гиріна В.М.-К., 2001.-90 с

21. Посібник з медичної вірусології /За ред. Гиріна В.М.-К.:Здоров'я.-1995.-368 с.

Методичні рекомендації

1. Широбоков В. П., Дзюблик І. В., Вороненко С. Г., Порохницький В. Г., Вернер О. М., Міроненко А. П., Костенко О. О. Застосування швидких тестів в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Методичні рекомендації. Київ.-2008.-34 с.
2. Дзюблик І. В. і співавт. Методичні рекомендації для медичних працівників щодо надання послуг з- консультуваня і тестування на ВІЛ-інфекцію.-Київ.-2011.-20 с.
3. Марієвський В. Ф., Задорожна В. І., Бондаренко В. І., Бура Т. О., Доан С. І., Зубкова Н. Л., Ведмеденко В. В., Дзюблик І. В., Трохименко О. П., Костенко О. О. Визначення віруліцидної дії дезінфікуючих засобів. Методичні рекомендації. Затверджені Наказом МОЗ №231 від 08.04.09.
4. Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Дзюблик Я.О., Самборська І.Ф., Степченкова Т.В., Ковалюк О.В., Вороненко С.Г., Ковалишин Г.Г. Швидкі ІХА-тести для етіологічної діагностики інфекційних захворювань людини. Методичні рекомендації.-К., 2013.-24 с.
5. Гавура В.В., Дзюблик І.В., Білько І.П., Ковалюк О.В. та ін. Методичні рекомендації для керівників лікарів-інтернів зі спеціальності «Мікробіологія і вірусологія» на базах стажування (укладені згідно наказу ректора НМАПО №266 від 30.01.2014 р. п.10.).-К., 2014.-40 с. 

Методичні вказівки

1. Трохименко О. П., Антоненко Л. О., Соловйов С. О., Ковалюк О. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.05140101 – „Промислова біотехнологія” Основи клітинної технології у біології та медицині. Гриф надано Методичною радою НТУУ „КПІ” (Протокол №9 від 19.05.11. р.).-Київ.-2011.-48 с.
2. Дзюблик І. В., Обертинська О. В. Порядок відбору, транспортування та зберігання матеріалу для діагностики інфекційних захворювань та виявлення факторів їх передачі методом полімеразної ланцюгової реакції. Методичні вказівки (Подано до друку, 2012). 

Патенти на винаходи

1. Обертинська О. В., Трохименко О. П., Корчак Г. І. Дзюблик І. В. Спосіб концентрації вірусів із рідких середовищ. Патент України № 83942 на винаходи. Зареєстрований в державному реєстрі патентів України на винаходи від 26.08.2008 р.
2. Обертинская О. В., Трохименко Е. П., Корчак Г. И., Дзюблик И. В. Патент Российской Федерации на изобретение №2349643 Способ концентрации вирусов из жидких сред. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 20 марта 2009 г.
3. Вергун Л. Ю., Трохименко О. П. Патент України на корисну модель №41066. Спосіб видалення вірусів із біологічних рідин з використанням мікрочасток. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 27.04.2009 р.
4. Соловйов С.О., Собков А.В., Дзюблик Я.О., Гальчинский Л.Ю., Дзюблик І.В. Комп’ютерна програма «Фармакоекономічний аналіз стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54807.- К.: Державний департамент інтелектуальної власності України.-Дата реєстрації 16.05.2014.